Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott külső erőforrás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külső erőforrás igénybevétele kezdő vállalkozó részéről mennyiségi kvóta előírásánál

Kérdés: Kezdő vállalkozás hogyan vehet részt abban az eljárásban, amelyben - a dokumentáció szerint - alkalmatlan az ajánlattevő és 10 százalék feletti alvállalkozója akkor, ha együttesen nem rendelkeznek az ajánlattétel évét megelőző 3 évben meghatározott mennyiségű kiadvány megrendelésének eredményes teljesítésével? (A kiadvány jellemzőit a dokumentációban az ajánlatkérő megjelölte.) Nem ütközik a kiírás a Kbt. alapelveibe? Esetleg az ilyen kiírás szerinti eljárásba is bevonható külső erőforrás?
Részlet a válaszból: […]beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható az előző legfeljebb háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak - Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja. A fenti jogszabályhely értelmezéséből az következik, hogy az utóbbi esetben nem követelhető meg a háromévi forgalomról szóló nyilatkozat, amennyiben az elmúlt három évben alakult az adott ajánlattevő gazdasági társaság. A referenciára vonatkozóan azonban a törvény 67. § (1) bekezdésének a) pontja nem tartalmaz ilyen jellegű megszorítást, hiszen gyakorlatot az előző három év helyett például egy év alatt is lehet szerezni. Tehát a vonatkozó szabályozás a következőképp fogalmaz: az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága árubeszerzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1678
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Dokumentáció adatainak átadása

Kérdés: Az ajánlattevő a dokumentáció adatait, információit átadhatja-e harmadik személynek, és ha igen, mely személyeknek, milyen terjedelemben és céllal? Ezt adott esetben az ajánlatkérő vagy általában a jogszabály határozza meg?
Részlet a válaszból: […]§-a teszi számára lehetővé. Hasonlóképpen lehetséges az alvállalkozók, külső erőforrás informálása is, mely feltétele a sikeres ajánlattételnek - függetlenül attól, hogy erre a Kbt. külön nem tér ki. Arra azonban nincs lehetőség, hogy ajánlattételtől függetlenül például a potenciális ajánlattevők kartellmegállapodást kötve informálják egymást a dokumentáció tartalmáról, illetőleg annak alapján osszák fel a piacot. Az információmegosztás célja tehát a sikeres ajánlattétel, de az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1673

3. találat: Kapcsolódó jogviszonyok a közbeszerzésben

Kérdés: Ki tekinthető külső erőforrásnak, és ez a szervezet lehet-e egyben alvállalkozó is ugyanabban az eljárásban, ahol ilyenként feltüntetésre került? Lehet-e annak a pályázónak az alvállalkozója, aki (amely) külső erőforrásként "felhasználta", illetve ugyanabban az eljárásban más pályázó alvállalkozója, avagy egyik sem?
Részlet a válaszból: […]de a vonatkozó tanácsi állásfoglalás és az ajánlatkérők gyakorlata nem engedi a két szerep párhuzamos meglétét. Nem minősítve a gyakorlatot, az ajánlattevőnek érdemes egyértelműen különbséget tennie alvállalkozói és külső erőforrásai között. A külső erőforrás ajánlattevői támogatására és ugyanannak az erőforrásnak más ajánlattevőnél alvállalkozóként való megjelenésére jelenleg nincs tiltó szabály a Kbt.-ben, még ha nem is tekinthető etikusnak a megoldás. Tehát továbbra is a törvény 70. §-ának (3) bekezdése az irányadó a kérdés vonatkozásában,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1499
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Megbízási jogviszonyban lévő szakember "bemutatása"

Kérdés: Az ajánlati felhívás pontosan meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember részvételét írja elő a projektben. Az ajánlatkérő kéri csatolni a szakember önéletrajzát és a diplomamásolatát. Kérdésünk a következő lenne: Megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott szakembert is megfelelő bemutatni? Elegendő-e a megbízott szakember nyilatkozata (a diplomamásolata és az önéletrajza mellett), hogy részt kíván venni a projektben, avagy erőforrást biztosító szervezetként kell feltüntetni azt a vállalkozást, ahol egyébként a szakembert munkaviszonyban foglalkoztatják?
Részlet a válaszból: […]ahol munkaviszony keretében foglalkoztatják. Azaz ha alvállalkozó foglalkoztatja a szakembert, úgy az önéletrajzából ennek a ténynek ki kell derülnie, és az alvállalkozót is meg kell jeleníteni, amennyiben 10 százalékot meghaladó mértékben veszi igénybe az ajánlattevő. Ha azonban külső erőforrás a foglalkoztató, úgy ez a helyzet a jelenlegi gyakorlat értelmében változtat a külső erőforrás helyzetén, és az alvállalkozói viszonnyá válik. A Kbt. nem egyértelmű ebben a kérdésben, de a Közbeszerzések Tanácsának állásfoglalása értelmében ebben a helyzetben alvállalkozói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1477
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Tanácsi tájékoztató figyelembevétele külföldi erőforrás esetén

Kérdés: A Közbeszerzések Tanácsa honlapján közzétett tájékoztató megkülönbözteti a kizáró okok igazolása tekintetében a hazai és a külföldi letelepedésűeket. Kérdés, hogy amikor alkalmasság igazolásánál külső erőforrásra támaszkodva (harmadik fél referenciájának használata) az erőforrás rendelkezésre állása mellett csak a kizáró okokról kell közjegyző által hitelesített okiratban nyilatkozni - a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró okokról adott nyilatkozat -, akkor ezeket a tanácsi tájékoztatókat bármilyen módon figyelembe kell-e venni abban az esetben, ha az alkalmasság igazolásához ajánlattevőként külföldi letelepedésű cég nyilatkozatát vesszük igénybe?
Részlet a válaszból: […]tevékenységét felfüggesztették; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; - közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; - korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították; - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított, és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1354