Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott meghatalmazás formája tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Meghatalmazó dokumentum helye kapacitásnyújtás esetén

Kérdés: Miért kéri az ajánlatkérő, hogy a kapacitást nyújtó nyilatkozatában helyezzem el azt a nyilatkozatot, miszerint a kapacitást nyújtó meghatalmazza az ajánlattevőt arra, hogy az EKR-be adatokat töltsön fel helyette? Miért lényeges, hogy egy nyilatkozatban legyen, ha két nyilatkozatot adott be az ajánlattevő - ráadásul egy dokumentumban, ahogyan az ajánlatkérő kérte, és tartalmilag semmi kifogás nem lehet? Szükséges-e hiánypótolnom?
Részlet a válaszból: […]Közbeszerzési Döntőbizottság nem erre az álláspontra jutott. AD. 237/2020. számú ügyben az ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadta a meghatalmazásmintát, amely vonatkozásban úgy rendelkezett, hogy adott esetben csatolni kell. Az ajánlatban a gépbérleti elő­szerződés mögé lett csatolva az ajánlatkérő által ki­adott minta szerinti meghatalmazás, a felek által - tanúk előtt - aláírva azzal a szöveggel, hogy "tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és a 21 ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el". A Döntőbizottság véleménye szerint e két dokumentum összetartozása megállapítható, egy dokumentumként került feltöltésre az EKR-be. A Döntőbizottság véleménye szerint az így, ilyen formában csatolt dokumentumok kielégítik a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakat, hiszen megállapítható, hogy ezen dokumentumok összetartoznak, és a meghatalmazás tartalmát tekintve nem tartalmaz korlátozásokat, hogy az az EKR-ben történő nyilatkozatok megtételére ne vonatkozna.Ebben az esetben véleményünk szerint olyan formai hiányossága van az ajánlatnak, ami nem eredményezhet érvénytelenséget még akkor sem, ha nem hiánypótolja az ajánlattevő. Továbbgondolva a jogkérdést azonban érdemes azt is felvetni, hogy mi a helyzet akkor, ha nem egy dokumentumban nyilatkozik az ajánlattevő, és az EKR-be is külön dokumentumban tölti fel azt. Véleményünk szerint még ebben az esetben is legfeljebb formai hiányosság áll fenn, hiszen ha egyértelmű, hogy semmilyen korlátozást nem tartalmaz a kapacitást biztosító nyilatkozata, és nyilatkozati formában, cégszerű aláírással csatolták, valójában kielégíti azt az igényt, ami miatt a szabályozás tartalmazza az erre vonatkozó nyilatkozati kötelezettséget. Indokolatlan a 69. § (12) bekezdésében foglalt előírás, hiszen a kapacitást biztosító szervezetnek az igazolás során számos egyéb dokumentumot is be kell nyújtania, sőt amennyiben alkalmassági és értékelési szempont a szakember, melyben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4748

2. találat: Meghatalmazás és kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat címzettje közös ajánlattételnél

Kérdés: Konzorciumban indulunk, és a konzorciumi partner szeretne kapacitásnyújtó szervezetet bevonni. A kapacitásnyújtóval kötendő előszerződésnek tartalmaznia kell a meghatalmazást is az EKR-ben való eljárásra. Az EKR-ben a konzorciumvezető fog eljárni, azonban nem a konzorciumvezető szerződik az adott kapacitásnyújtóval. Ebben az esetben mi a szabályoknak megfelelő eljárás? Kinek kell adni a meghatalmazást, és kinek a kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot?
Részlet a válaszból: […]alábbiak szerint.A 6:73. § (1) bekezdése alapján, ha a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, és megállapítják e szerződés lényeges feltételeit, a bíróság e feltételek szerint a szerződést bármelyik fél kérelmére létrehozhatja.A (2) bekezdés értelmében az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződésre az annak alapján megkötendő szerződés szabályai megfelelően irányadóak.Amelyik konzorciumi partner bevonja a kapacitást biztosítót, ennek megfelelően azzal a gazdasági szereplővel kell az előszerződésnek megszületnie.A jogbizonytalanságot az a szükségtelen előírás okozza, melyet a Kbt. 65. § (12) bekezdése tartalmaz, mely szerint a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak kell tartalmaznia a meghatalmazást arra nézve, hogy az ajánlattevő adatokat tölthet fel az EKR-be, és nyilatkozatokat tehet a kapacitást biztosító szervezet képviseletében.A fenti bekezdésben hivatkozott rendelkezés szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Két lehetőség van tehát, ami megfelel a fenti szabálynak. Vagy az előszerződésben - egyébiránt oda nem illő tartalommal - a kapacitást biztosító meghatalmazza a konzorciumvezetőt, azaz a szerződésben nem részes harmadik felet a 65. § (12) bekezdése értelmében, vagy külön nyilatkozatban, az előszerződéstől függetlenül nyilatkozik a kapacitást biztosító, mely nyilatkozat a konzorciumvezetőt hatalmazza meg az előbbiek szerint. Azért van lehetőség utóbbira is, mert a D. 237/2020.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4741

3. találat: Alkalmasságot igazoló szervezet képviseletére adott meghatalmazás módja

Kérdés: Köteles-e az ajánlattevő külön nyilatkozatban benyújtani a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti nyilatkozatot, vagy azt már a nyilatkozat részeként is benyújthatja? Szükséges-e hivatkozni az érintett rendelkezésre, pontosan ugyanazt a szöveget kell-e a nyilatkozatnak tartalmaznia?
Részlet a válaszból: […]eljárás során.A Kbt. 65. §-ának (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.Ezt támasztja alá a jogorvoslati fórum közelmúltban meghozott D. 237/2020. számú döntése, mely az alábbi szerint szól: "A csatolt meghatalmazás azt tartalmazza, hogy a meghatalmazott az "ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el", olyan korlátozást, kikötést nem tartalmaz, hogy ez a meghatalmazás csak a papíralapú nyilatkozatok aláírására terjed ki, de azt sem, hogy az elektronikus űrlapként benyújtandó dokumentumok "aláírására" nem terjed ki. A Döntőbizottság véleménye szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4561

4. találat: Meghatalmazás kezelése közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Hogyan jár el helyesen az ajánlattevő a meghatalmazással kapcsolatban? Papíralapon kap egy meghatalmazást a cégvezetőtől, melyet két tanúval aláírnak, és csatolja mellé a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírási címpéldányát, és ezt csatolja az iratanyaghoz, vagy a meghatalmazást mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott elektronikus aláírással aláírja, és csak ezt a meghatalmazást csatolja az eljárás iratanyagához? Melyik megoldással van kevesebb probléma az EKR-eljárás során, illetve melyik forma szabályos a jogszabály szerint?
Részlet a válaszból: […]elfogadni.Ugyanez a szabály érvényesül az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet alapján a papíralapon rendelkezésre álló meghatalmazás vonatkozásában is. A különbség annyi, hogy a kormányrendelet létrehozza az ún. "egyszerű elektronikus másolat" definícióját, mely az adott dokumentum beszkennelését jelenti. Mivel az eredeti dokumentumot sem igényli benyújtani a jogszabály, hiszen nem követelést testesít meg, így elegendő az egyszerű szkennelt meghatalmazás és aláírási címpéldány feltöltése az EKR-be.A kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján, ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.Felmerül, hogy az aláírási címpéldányt, melyet közjegyző hitelesít, miért nem elektronikusan aláírt formában kell feltölteni az EKR-be. Ennek az az oka, hogy magát az aláírási címpéldányt és egyébiránt az uniós eljárásrendben a kizáró oki nyilatkozatot, melyet közjegyző hitelesít, sem szükséges eredeti formában csatolni sem papíralapon, sem elektronikusan. Erre külön utal a kormányrendelet 10. §-ának (3) bekezdése, mely szerint még ha jogszabály előírja a közjegyző általi hitelesítést, akkor sem szükséges annak eredeti formában történő benyújtása, hanem egyszerű elektronikus másolatként is benyújtható.Az előző bekezdésben utalt jogszabályhely a következőket tartalmazza: ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.Az egyszerű elektronikus másolat mellett a kormányrendelet 10. §-ának (3) bekezdése lehetővé teszi ugyanakkor, hogy eleve elektronikus úton hitelesítse az aláírást a közjegyző. Ez azt jelenti, hogy az aláírási címpéldányt a közjegyző beszkenneli, és elektronikus aláírásával ellátja. Ezzel igazolja, hogy az aláírási címpéldány elektronikus formában is megegyezik a papíralapúval. Ez a forma az aláírási címpéldány hiteles elektronikus másolatát jelenti. Ezt a formát nem teszi kötelezővé a szabályozás, azaz elegendő, ha az ajánlattevő szkenneli be az aláírási címpéldányt.Hasonló a helyzet magával a meghatalmazással kapcsolatban is. A korábbiakban idézett, a kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a nyilatkozat benyújtható egyszerű elektronikus másolat formájában, illetve legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként. Félreérthető ugyanakkor a 10. § (1) bekezdése, hiszen a nyilatkozat elektronikusan aláírt formában történő csatolását akkor teszi lehetővé, ha az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre. Ez azonban véleményünk szerint nem korlátozza az ajánlattevőt abban, hogy szigorúbb követelményeknek megfelelően a meghatalmazást - annak beszkennelését követően - elektronikusan aláírják a meghatalmazó felek.A következő lehetőség, hogy magát a meghatalmazást fizikailag nem írják alá a felek, azaz papíralapon nem is születik meg a dokumentum, a meghatalmazó(k) csak elektronikusan írják alá a dokumentumot, és az kerül csatolásra. Ez a megoldás független a kormányrendelettől abban a tekintetben, hogy nem egyszerű elektronikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4258
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Meghatalmazó személye az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő a dokumentációban előírta, hogy ha az aláíró nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a meghatalmazói oldalon a meghatalmazást kizárólag a vezető tisztségviselő írhatja alá, a képviseletre jogosult munkavállaló vagy a cégvezető nem. Milyen jogszabály zárja ki ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszból: […]általa megjelölt vezető tisztségviselőre. Az ajánlattevő saját belső eljárásrendje korlátozhatja mindezt, azonban ebbe nincs beleszólása az ajánlatkérőnek. Meghatalmazás vonatkozásában az ajánlatkérő szempontjából azonos módon szükséges elfogadni a cégvezető
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3743
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Meghatalmazás alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatot nem a képviseletre cégjogilag jogosult, hanem meghatalmazott írja alá, az aláírásra adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni?
Részlet a válaszból: […]kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: - a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; - két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; - a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; - a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; - ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; - az elektronikus okiraton[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2664