Független és nem független FAKSZ-ra vonatkozó szabályok

Kérdés: Van-e különbség, ha csak a munkáltatómon belül szeretnék FAKSZ-ként működni, vagy ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelnem, mint a külsős FAKSZ-tanácsadóknak?
Részlet a válaszából: […] A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. kormányrendelet értelmében a független tanácsadó maga fizeti felelősségbiztosítását, míg nem független - azaz alkalmazásban álló - tanácsadó esetében érvényesül a kormányrendelet 19....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Nyilatkozattételre meghatalmazottak köre közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban a pályázati dokumentáció részét képező nyilatkozatok aláírása céljából kinek adhat meghatalmazást az ajánlattevő képviseletére jogosult vezető tisztségviselő? Milyen megoldások kínálkoznak akkor, ha a vezető tisztségviselőnek gyorsan kell helyettesről gondoskodnia, és nincs lehetőség a legfőbb szerv ülésének összehívására?
Részlet a válaszából: […] ...ma is irányadó eseti döntése szerint a gazdálkodó szervezet képviselőjétől származó meghatalmazás alapján ügyleti képviseleti joggal munkaviszonyban álló alkalmazott is rendelkezhet, és ezt a munkaköri leírás is tartalmazhatja. A cégbíróságok következetes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Munkaviszonyban nem álló szakember státusza

Kérdés: Milyen formában jelölje meg az ajánlattevő azt a szakembert, akit majd munkavállalóként fog foglalkoztatni, de most még nem veszi fel, hiszen még nem nyerte meg a projektet? Ez az érv azonban nem elegendő az ajánlatkérőnek, és kéri a szakember státuszának azonosítását. Nem világos számunkra, hogy pontosan mit jelent ez.
Részlet a válaszából: […] ...(2021. 05. 06., 4. oldal) is alátámaszt. Ennek értelmében, ha az ajánlattevő valamely, az alkalmasság igazolásához szükséges szakembert munkaviszonyban kívánja alkalmazni, azonban az ajánlattétel időpontjában a munkaviszony még nem áll fenn, az ajánlattevő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Egyesület mint kapacitást biztosító szervezet

Kérdés: Egyesület bevonható-e egy ajánlatadás során mint kapacitást biztosító szervezet? Az egyesület bizonyos tagja adott eljárásban szakértőként kerülne bemutatásra alkalmasság igazolására. Jól értjük, hogy mivel egyesületek nem végeznek gazdasági tevékenységet, és annak tagjai nem munkaviszonyban állnak az egyesülettel, erre nincs lehetőség?
Részlet a válaszából: […] A kérdés érdekes, hiszen valójában nem tiltja semmi az egyesület megnevezését kapacitást biztosító szervezetként. A probléma inkább abból adódik, hogy van olyan eset, amikor az egyesület nyilatkozata nem elegendő a kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában, kivéve, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Eljárás szakértő jogviszonyának változása esetén

Kérdés: Amennyiben kapacitást nyújtó szervezetet veszünk igénybe egy ajánlattétel során szakértői alkalmasság igazolására, az adott szakértőnek munkaviszonyban kell-e állnia a kapacitást nyújtó szervezettel, vagy lehet közöttük megbízási jogviszony? Mi a teendő abban az esetben, ha már egy elnyert ajánlatról van szó, amiben ez a szakértő az ajánlatadáskor a kapacitást nyújtó szervezet munkavállalója volt, viszont a teljesítés során ez a munkavállaló egyéni vállalkozói formában folytatja a működését? Továbbra is a kapacitást nyújtó szervezettel (aki megbízási szerződéssel foglalkoztatja tovább a szakértőt) kell szerződésben állnia a megrendelőnek, vagy az egyéni vállalkozóval - akit be kell jelenteni, és a kizáró okok hatálya alá tartozásáról nyilatkozni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerint a szervezet vagy személy kapacitásának igénybevétele során közvetlenül kell, hogy az adott szervezet vagy személy kapacitására támaszkodjon. Válasszuk szét a kérdést, és egyelőre az ajánlattal kapcsolatos követelményeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 6.

Megbízási jogviszonyban alkalmazott szakértő részvétele közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az a szakértő, akit megbízási jogviszonyban alkalmazunk vagy fogunk alkalmazni nyertes eljárás esetén (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, azaz nem egyéni vállalkozó), alvállalkozónak minősül-e a közbeszerzési eljárásokban?
Részlet a válaszából: […] ...kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.Magánszemély esetében a 9. § kifejezetten utal a munkaviszonyra, mely esetben az ajánlatkérő mentesül a közbeszerzési kötelezettség alól. Megbízási szerződés esetében, amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Becsült érték megállapítása eltérő polgári jogi jogviszonyok esetén

Kérdés: Nem volt lehetőségünk egy kollégát azonnal felvenni, és átmenetileg megbízási szerződéssel foglalkoztattuk. A harmadik hónap végén munkaszerződést kötöttünk vele. Egybe kell-e számítani az éves bérével a megbízási szerződést, vagy az időközben határozatlanná váló munkaszerződésének a négy évét kell alapul venni a becsült érték megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyban töltött időszak alatti kiadás nem tartozik a Kbt. hatálya alá az alábbi kivétel értelmében:A törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:... munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Megállapodás szakértő közreműködéséről

Kérdés: Megállapodhat-e (ún. előszerződéses okiratban) az ajánlattevő és a vele az ajánlat benyújtásának időpontjában munkaviszonyban még nem lévő, a 321/2015. kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti, alkalmasságot igazoló szakértő egybehangzóan úgy, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén egymással munkaszerződést fognak kötni? Ilyen okirat birtokában mentesül-e a szakértő az erőforrást biztosító szervezetre vonatkozó előírások (leginkább a saját EEKD-dokumentum benyújtása) teljesítése alól?
Részlet a válaszából: […] ...időszakában attól függően alakul, hogy milyen jogviszonyban van a nyertes ajánlattevővel. Ha a nyertes ajánlattevő munkavállalója, azaz munkaviszonyban áll, akkor nem minősül alvállalkozónak. Ha azonban a nyertes ajánlattevőtől független szakember, azaz nem áll a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Szakember és az őt bevonó szervezet (személy) közötti jogviszony

Kérdés: Az alkalmasság igazolásában részt vevő szakembernek rendelkezni kell-e bármilyen jogviszonnyal az ajánlattevő, vagy az őt bevonó alvállalkozó, erőforrás-szervezet irányába az ajánlat­adás időpontjában?
Részlet a válaszából: […] ...biztosító szervezet és az általa rendelkezésre bocsátott szakember jogviszonya teljesen irreleváns, azaz mindegy, hogy közöttük munkaviszony vagy megbízási jogviszony áll fenn, a jogviszony milyenségét az ajánlatkérő nem is vizsgálhatja.Ha pedig irreleváns...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 10.

Összeférhetetlenség építési beruházások esetében

Kérdés: A részletszabályok alapján nem tudjuk eldönteni, mennyiben egyszerűbb az építési beruházás esetében az ajánlatkérő dolga az összeférhetetlenség megállapításakor? Összességében változott-e az összeférhetetlenségi szabály értelmezése? Hogyan kell értelmezni a távolmaradási nyilatkozattal kapcsolatos ajánlatkérői kötelezettséget építési és nem építési beruházás esetében?
Részlet a válaszából: […] ...érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely- az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;- az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.
1
2
3
9