Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott nyilatkozat érvényessége tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Korábbi eljárásban felhasznált EEKD elfogadásának feltételei

Kérdés: Nemzeti nyílt eljárási rend esetén EEKD alkalmazására nem került sor. A kiírás szerint az ajánlatkérőnek a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t is el kell fogadnia, ha az a valóságnak megfelelő tartalmú. Itt nem egyértelmű számomra, hogyan kell eljárni. Régi (hatályon kívüli) Word-formátumot kell kitölteni mai dátummal, vagy egy korábbi eljárásból kellene átemelni akkori dátummal?
Részlet a válaszból: […]nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.Az EEKD vagy bármely más kizáró oki nyilatkozat megtételének időpontja nem releváns, amennyiben a benyújtáskor azonos a kizáró okok tartalma, továbbá a cég képviseletre jogosultja is azonos azzal, aki korábban aláírta. A kizáró oki nyilatkozat születhet sokkal korábban is,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4729

2. találat: Más eljárásban felhasznált nyilatkozat elfogadhatósága

Kérdés: Elfogadható-e olyan kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozat, amelyben az ajánlatkérő és az eljárás megnevezése nem az adott ajánlatkérőre és az adott eljárásra vonatkozik? (Vélhetően egy másik ajánlatkérő által indított eljárásban használták. Adátum megfelelő.)
Részlet a válaszból: […]az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciaigazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.Mivel a 22. § (3) bekezdése rögzíti a kötelező elemeket, a (4) bekezdés pedig kismértékben pontosítja a (3) bekezdés szövegét, általános értelemben szól az igazolás kiadásáról, függetlenül annak céljától, azaz hogy milyen eljáráshoz adták ki azt.A 22. § (4) bekezdése értelmében az (1)-(3) bekezdés szerinti esetekben a szerződést kötő másik félnek az igazolást a szerződés tartalma alapján szerződésszerű teljesítés vagy szerződésszerű részteljesítés esetében - építési beruházás esetén a sikeres (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó) műszaki átadás-átvételt követően - kötelessége a kérés beérkezését követő két munkanapon belül díjmentesen kiállítani. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében ezen alcím alkalmazásában teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. A (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.Ha az ajánlatkérő szükségessé teszi, hogy az adott referenciaigazolás kifejezetten az adott eljárás céljából kerüljön kiállításra, abban az esetben túlterjeszkedik a 22. § (2) bekezdésén, hiszen nem tartozik az alkalmasság megállapításához szükséges adatok közé az adott eljárás nevesítése a referenciaigazolásban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4714

3. találat: A kizáró okok 2021. évi változásának hatása a korábban tett közjegyzői nyilatkozatokra

Kérdés: Az ajánlattevőnek ismét közjegyzőhöz kell mennie, ha hatályon kívül kerülnek a kizáró okok? Változtat-e a helyzeten, ha olyan nyilatkozatom van, ami általánosságban utal a Kbt. 62-63. §-aira, tehát nem részletezi azt?
Részlet a válaszból: […]tekintetében sor került jogorvoslatra, és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - ahamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős -, három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki - ha) és hb) alpontok.A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki)(...) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és- ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy- ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra, és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4627

4. találat: Korábbi nyilatkozat felhasználhatósága jogszabályváltozást követően

Kérdés: Ha változik a kizáró okkal kapcsolatos nyilatkozattartalomra vonatkozó jogszabály, ismét közjegyző előtt kell nyilatkozatot tennem?
Részlet a válaszból: […]megelőzően nem arról a tartalomról nyilatkozott, mint tette volna ezt a jogszabályváltozás után. Javasolt új nyilatkozat megtétele, ugyanakkor arra nincsen szükség, hogy minden egyes eljáráshoz ezt megtegye az ajánlattevő. Amennyiben valóban nem változott az aláírásra jogosult, vagy a jogszabály és a nyilatkozat minden egyéb
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4590
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Mentesülés korábban csatolt nyilatkozat benyújtása alól az új szabályozás szerint

Kérdés: Adminisztratív könnyítésnek tűnik a kötelező elektronikus közbeszerzési rendeletben, hogy ha egy nyilatkozatot már becsatolt az ajánlattevő, akkor azt a későbbiekben nem kell újra becsatolnia. A gyakorlatban hogyan kell alkalmazni ezt a szabályt? Minden ajánlatkérő lát minden dokumentumot, és megkeresi az adott nyilatkozatot?
Részlet a válaszból: […]függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki - 12. § (2) bekezdés.A kérdéshez képest a különbség abból adódik, hogy ugyanazon ajánlatkérőnél kellett a korábbiakban benyújtani az igazolást, mely igazolás az ajánlatkérő saját eljárási dokumentumai között fellelhető. Technikailag ez úgy oldható meg, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatkérő mely nyilatkozatát tudja figyelembe venni, azaz nem az ajánlatkérő dönti el, mit szeretne figyelembe venni, illetőleg nem az ajánlatkérőnek kell megkeresnie az érintett dokumentumot a korábbi közbeszerzési eljárások anyagában. Az ajánlattevőnek az EKR kommunikációs felületen egyértelműen azonosítania kell, hogy milyen korábbi nyilatkozata vehető figyelembe, melyet az érintett ajánlatkérőnek tett a korábbiakban. Természetesen tartalmilag az ajánlatkérő mindenképpen meg kell, hogy vizsgálja az érintett dokumentumot az adott eljárásban történő megfelelés céljából. Ebben jelent előrelépést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet módosítása, mely 2018. január 1-jétől mind a kizáró okok, mint az alkalmassági követelmények esetében a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolás felhasználhatóságát írja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4115

6. találat: Nyilatkozattétel időpontjának előírása az ajánlatkérő által

Kérdés: Jogszerű-e az, hogy az ajánlatkérő az egyes nyilatkozatok dátumozását a felhívás feladásának napjához köti, azaz a dátumnak későbbinek kell lenni az iraton? Elő kell-e ezt egyáltalán írni? Korábban ilyen kitétellel nem találkoztunk.
Részlet a válaszból: […]aláírás, hogy nem lenne egyértelmű, valójában ki írta alá az adott dokumentumot. Ha tehát egyértelmű, hogy az érintett nyilatkozat olyan intervallumra vonatkozik, mely csak egy adott napot követően kellett, hogy szülessen, például a pénzintézeti nyilatkozat, vagy a referencia esetében, akkor az ajánlatkérő olyan adminisztratív feltételeket támaszthat, melyeket a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet előír.Ez a kormányrendelet kifejezetten kitér nemzeti rezsimben arra az esetre, ha a főszabály szerinti nyilatkozatforma nem elegendő az ajánlatkérő részére, mivel nem tud ez alapján megbizonyosodni az ajánlattevő nyilatkozatának valóságtartalmáról.A rendelet 14. §-ának (8) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, amennyiben a Kbt. 122. §-a alapján jár el, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás értéke nem éri el a huszonötmillió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot, és az ajánlatkérő azt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette, az (1) bekezdésben foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.A (9) bekezdés szerint az ajánlatkérő a (8) bekezdésben foglalt esetben is csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3211
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közjegyző előtti nyilatkozat érvényessége

Kérdés: Meddig érvényes, meddig használható fel a közjegyző előtt tett nyilatkozat?
Részlet a válaszból: […]tehát feltüntetni, hogy mely közbeszerzési eljárásban kívánják azt felhasználni.) Ennek megfelelően, mint ahogy arra a 2004. augusztus 20-án megjelent tanácsi tájékoztatóban - a Kbt. 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi ajánlattevők és alvállalkozók vonatkozásában - is felhívta a Tanács a figyelmet, mindaddig, amíg az okiratban foglaltak megfelelnek a valóságnak, a nyilatkozat a Kbt. 20. §-a (3) bekezdésének megfelelően benyújtott formában felhasználható a közbeszerzési eljárásokban. (Azaz a közokiratba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 463
Kapcsolódó tárgyszavak: ,