Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott nyilatkozat közjegyző előtt tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nemzeti eljárásrendben bekérhető nyilatkozatok

Kérdés: Nemzeti nyílt eljárásban a kizáró okok tekintetében nem szerepel a kiírásban a közjegyzői ellenjegyzést elváró 62. § (1) bekezdés d) pontja és 62. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, illetve a 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyilatkozat. Ezek sem a nyilatkozatminták között, sem EKR-űrlap formájában nem kerültek kiírásra. Ennek ellenére csatolnunk kell ezeket ajánlattevőként az eljárásban?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet értelmében csak és kizárólag egyszerű nyilatkozat kérhető, melyet az ajánlatkérő azon kizáró okok esetében köteles bekérni, melyek nyilvánosan elérhető, ingyenes elektronikus adatbázisban nem ellenőrizhetők. Összességében nem hibázik az ajánlattevő, ha minden, az eljárást megindító hirdetményben előírt kizáró ok tekintetében egyszerű nyilatkozatot tesz a kizáró ok hatálya alá nem tartozás vonatkozásában.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4730

2. találat: Más eljárásban felhasznált nyilatkozat elfogadhatósága

Kérdés: Elfogadható-e olyan kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozat, amelyben az ajánlatkérő és az eljárás megnevezése nem az adott ajánlatkérőre és az adott eljárásra vonatkozik? (Vélhetően egy másik ajánlatkérő által indított eljárásban használták. Adátum megfelelő.)
Részlet a válaszból: […]az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciaigazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.Mivel a 22. § (3) bekezdése rögzíti a kötelező elemeket, a (4) bekezdés pedig kismértékben pontosítja a (3) bekezdés szövegét, általános értelemben szól az igazolás kiadásáról, függetlenül annak céljától, azaz hogy milyen eljáráshoz adták ki azt.A 22. § (4) bekezdése értelmében az (1)-(3) bekezdés szerinti esetekben a szerződést kötő másik félnek az igazolást a szerződés tartalma alapján szerződésszerű teljesítés vagy szerződésszerű részteljesítés esetében - építési beruházás esetén a sikeres (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó) műszaki átadás-átvételt követően - kötelessége a kérés beérkezését követő két munkanapon belül díjmentesen kiállítani. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében ezen alcím alkalmazásában teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. A (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.Ha az ajánlatkérő szükségessé teszi, hogy az adott referenciaigazolás kifejezetten az adott eljárás céljából kerüljön kiállításra, abban az esetben túlterjeszkedik a 22. § (2) bekezdésén, hiszen nem tartozik az alkalmasság megállapításához szükséges adatok közé az adott eljárás nevesítése a referenciaigazolásban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4714

3. találat: A kizáró okok 2021. évi változásának hatása a korábban tett közjegyzői nyilatkozatokra

Kérdés: Az ajánlattevőnek ismét közjegyzőhöz kell mennie, ha hatályon kívül kerülnek a kizáró okok? Változtat-e a helyzeten, ha olyan nyilatkozatom van, ami általánosságban utal a Kbt. 62-63. §-aira, tehát nem részletezi azt?
Részlet a válaszból: […]tekintetében sor került jogorvoslatra, és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - ahamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős -, három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki - ha) és hb) alpontok.A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki)(...) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és- ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy- ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra, és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4627

4. találat: Erőforrást nyújtó szervezet igazolása, nyilatkozata

Kérdés: Hiánypótlás érkezett, melyben az ajánlatkérő igényli, hogy erőforrást nyújtó szervezetként kizáró oki nyilatkozatomat - mint ajánlattevő esetén - közjegyző jegyezze ellen, továbbá a külföldi erőforrásnyújtó szervezet adóhatóságának igazolását is kéri. Megteheti ezt az ajánlatkérő? Feltétlenül be kell nyújtanom a kért iratokat az igénye szerint?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló kormányrendelet 10. §-a, melynek értelmében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. Amennyiben az ajánlatkérő előírta a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok érvényesítését is az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező választása szerint - saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy - az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá - a) és b) pontok. A törvény és a vonatkozó 310/2011.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2997
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Igazolásokról ismételten

Kérdés: A kizáró okok fennállásáról, illetve fenn nem állásáról milyen igazolást kell benyújtania az ajánlattevőnek? Elegendő a közjegyző előtt tett nyilatkozat, vagy szükséges a közjegyző által közokiratba foglalt nyilatkozat csatolása? Mi dönti el, hogy mely igazolást kell mellékelni az ajánlathoz?
Részlet a válaszból: […]alapján - nem tett eleget, kivéve ha megfizetésére halasztást kapott, illetve - korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adatszolgáltatását jogerősen megállapították. A fenti kizáró okok vonatkozásában az alábbi igazolásokat kell az ajánlattevőknek benyújtania: - az első bekezdésben részletezett kizáró okok hiányát cégkivonattal, cégmásolattal vagy cégbizonyítvánnyal lehet igazolni. (A cégkivonat a cég valamennyi hatályos adatát, a cégmásolat a cég valamennyi hatályos és törölt adatát, míg a cégbizonyítvány az adott társaság vonatkozásában a cégjegyzéknek egyes fennálló, illetve törölt adatát tartalmazza igény szerinti csoportosításban.); - a második bekezdés szerinti tény hiánya igazolható az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonatával (cégkivonattal), illetőleg közjegyző előtt tett nyilatkozattal akkor, ha a tevékenységet nem gazdasági társasági keretek között végzik, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult; - a harmadik bekezdés szerinti körülmények hiányának igazolása magánszemély esetében hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal - amely a bűntettesek nyilvántartásának adatairól a nyilvántartás kezelője által kiállított közokirat, és ha törvény másképp nem rendelkezik - a kiállításától számított három hónapig érvényes -, nem magánszemély esetében pedig közjegyző előtt tett nyilatkozattal lehetséges; - a fenti, negyedik bekezdésben nevesített tény hiánya közjegyző előtt tett nyilatkozattal igazolható; - az ötödik bekezdésben meghatározott igazolásokat a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPÜSZK), illetve az adóhatóság területileg illetékes szervezete adja ki - erre irányuló kérelemre; végül - a hatodik bekezdésben meghatározott kizáró ok hiánya közjegyző előtt tett nyilatkozattal igazolható. A feltett kérdés szempontjából lényeges, hogy a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok esetében, ahol közjegyző előtti nyilatkozat szükséges, azon minden esetben közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatot kell érteni. (Az igazolásokkal kapcsolatos, előzőekben ismertetett gyakorlat alapja a Közbeszerzések Tanácsának a Közbeszerzési Értesítő 99. számában közzétett ajánlása, valamint a Magyar Közjegyzői Kamara állásfoglalása, amely az Értesítő 112. számában jelent meg.) A kérdés második részére áttérve a Kbt. 60. §-ának (3) bekezdésére, valamint 61. §-ára hívjuk fel a figyelmet. A 60. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles az ajánlati felhívásban hivatkozni a 60. § (1) bekezdésben meghatározott, és a jelen kérdés megválaszolásakor korábban már részletezett kizáró[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 438
Kapcsolódó tárgyszavak: ,