Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott összegzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eredményhirdetés elmaradásának indokolása értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: Három ajánlatot kaptam értékhatár alatt, de egyik sem elfogadható. Köteles vagyok-e megindokolni, miért nem szeretnék eredményt hirdetni?
Részlet a válaszból: […]részletezi az értékhatár alatti ajánlatkérés folyamatát, úgy nem köteles indokolni az eredményhirdetés/összegezés elmaradását. Fontos kitérni ugyanakkor arra a kötelezettségre, mely a közpénzek jogszerű elköltése során továbbra is fennáll. Emiatt esélyegyenlő módon szükséges kommunikálni, és legalább tájékoztatást nyújtani az eljárásról, hogy a későbbiekben új ajánlatkérés során is érkezzenek ajánlatok a felkért piaci szereplőktől.Mivel hirdetmény közzétételére nincs a továbbiakban szükség, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettség sem áll fenn, így az ajánlatkérőnek érdemes kialakítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4684

2. találat: Ajánlati ár elírása a felolvasólapon

Kérdés: Az EKR rendszerbe ajánlatadás közben feltöltésre került a részletes (Excel) költségvetés. Atáblázatokból egyértelműen megállapítható a nettó ajánlati ár, valamint a bruttó ajánlati ár. Ellenben a felolvasólapra a bruttó árhoz a nettó ár került, az ajánlatkérő pedig ezen az áron kötné meg a szerződést. Mi ilyenkor az irányadó eljárás? (Már bőven túl vagyunk minden határidőn, az ajánlati biztosítékunk igen magas.)
Részlet a válaszból: […]az eljárás során nem került hiánypótlásra a kérdés, valójában a felolvasólapon szereplő adat került be az összegzésbe is. Az eljárás keretein belül gyakorlatilag nincs már lehetősége az ajánlattevőnek a fenti ellentmondás tisztázására.Amennyiben az ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot mindenképpen elveszti, függetlenül attól, hogy úgy érzi, igazságtalanság történt vele, hiszen amíg tehette, nem élt a jogorvoslati jogával. Valójában a reputációs kockázat mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4614

3. találat: Összegzés javítása bírálóbizottság általi elírás miatt

Kérdés: Amennyiben nem az ajánlattevő oldalán felmerült hiba miatt van változás az adatokban, hanem a bírálóbizottság írta el az összegzésben foglaltakat, javíthatom-e azt, és ez módosításnak minősül-e? Mivel emiatt eredménytelen az eljárás, ilyen változás lehet-e az összegzés javításában/módosításában?
Részlet a válaszból: […]felsorolásban az eredményes eljárás eredménytelenné nyilvánítása, még van erre lehetőség, de csak abban az esetben, ha az eredménytelenségi ok valóban fennáll, például a módosítás eredményeként fellépő igazolt fedezethiány miatt.A fenti bekezdésben hivatkozott Kbt.-rendelkezés szerint az ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegzés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal - valamint ezenfelül a (4a) bekezdés alkalmazása esetén szintén egy alkalommal ugyanezen időpontig - jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4606

4. találat: Eljárás nem megfelelő tartalmú összegzés esetén

Kérdés: Ha kiderül, hogy egy ajánlat mégsem érvénytelen, újabb összegezést kell azonnal közzétenni, vagy az eredetit visszavonni? Az érvénytelenségről szóló tájékoztatást külön is meg kell tenni?
Részlet a válaszból: […]közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/1986/EU végrehajtási rendelet alapján), valamint a nemzeti hirdetményminták [a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján] kifejezetten eredményről szóló tájékoztatónak nevezik a hirdetményt, mely az eljárás eredményéről az összegezés EKR-ben történő közzétételét követően kerül közzétételre a TED-en vagy Közbeszerzési Értesítőben. Az érvénytelenség a nemzeti rezsimes hirdetményben merül fel, uniós hirdetményben nem.A Kbt. 79. §-ának (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal - valamint ezenfelül a (4a) bekezdés alkalmazása esetén szintén egy alkalommal ugyanezen időpontig - jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt, és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a módosítás során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást visszavonja, új[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4477

5. találat: Döntésképtelenség az eljárás eredménye vonatkozásában

Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem képes dönteni az eljárás eredményéről? Köteles a szerződéskötésről szóló tájékoztatót 120 napon belül feladni?
Részlet a válaszból: […]időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.Ez az a 120 nap, ami alatt az ajánlatkérőnek döntenie kell az eljárás eredményéről.Ennek a meghosszabbítását teszi lehetővé a Kbt. 131. §-ának (5) bekezdése, de már a szerződésmegkötés érdekében a nyertes ajánlattevő (és amennyiben releváns, a második ajánlattevő) vonatkozásában az alábbiak szerint:A fenti bekezdésben megjelölt rendelkezés alapján a nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.A Kbt. 131. §-ának (5) bekezdése azonban csak szerződéskötési időszakra utal.Az eredményről szóló tájékoztató feladásának nem 120 nap alatt kell megtörténnie, hanem a Kbt. 37. §-ának (2) bekezdése értelmében legkésőbb a szerződéskötést követő tíz munkanapon belül.A fenti bekezdésben hivatkozott jogszabályi előírás értelmében a (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [131. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre. Részekre történő ajánlattétel esetén a közzétételre megküldés határideje valamennyi rész tekintetében az utolsó szerződés megkötésétől, a teljes eljárás eredménytelensége esetén valamennyi rész tekintetében az utolsóként meghozott, az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló ajánlatkérői döntéstől kezdődik. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.Az ajánlatkérőnek döntéshozatali kötelezettsége van. Több döntés is született már a jogorvoslati fórumon a témában, a legutóbbi kifejezetten megbírságolta az ajánlatkérőt, és kötelezte az összegzés elkészítésére. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatainak indokai között az alábbiak szerepeltek:"36. A Döntőbizottság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4370

6. találat: Összegzés indoka

Kérdés: Elegendő-e, ha az ajánlatkérő az eredményhirdetésről szóló összegzésben a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás vonatkozásában csak azt rögzíti, hogy nem fogadta el az ajánlattevő e körben adott indokolását, de arra nem ad magyarázatot, hogy miért nem?
Részlet a válaszból: […]alapján - tehát elegendő a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás okának megadása, mellyel kapcsolatban a Kbt. is az alábbi kötelezettséget rögzíti 86. §-ának (1)-(6) bekezdéseiben: - ha az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell; - az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan; - az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, a választott műszaki megoldásra, a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, vagy az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás eredetiségére, az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik; - az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást; - az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte; - az ajánlatkérő az (5) bekezdés szerinti érvénytelen ajánlatokról köteles tájékoztatni - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1815
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Összegzés elektronikus úton történő megküldésének feltételei

Kérdés: Az összegzés elektronikus úton (e-mail) történő megküldésének van-e feltétele az elektronikus aláírás oldaláról (például bizonyítás)? Kiterjed-e ez a forma az iratok (kérdések) megküldésére is?
Részlet a válaszból: […]teljesíti a törvényi feltételt. Ebbe a körbe az e-mailen történő megküldés természetesen beleszámít. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési törvény nem írja elő, hogy elektronikus aláírást tartalmazzon az elektronikus úton továbbított üzenet, emiatt az elektronikus út alkalmazásához elektronikus aláírás nem szükséges. A hivatkozott törvényi rendelkezés a közbeszerzési eljárásokról készített írásbeli összegzések megküldése tekintetében írja elő az elektronikus út alkalmazását, de ott is csak olyan módon, hogy az ajánlatkérő választhat, hogy az eredményhirdetésen meg nem jelent ajánlattevőnek faxon vagy elektronikus úton továbbítja az összegzést. A 96. § (1) bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy az eredményhirdetés során az ajánlatkérő köteles ismertetni a Kbt. 93. §-ának (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át kell adni, a távol levő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha az ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1363
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Eljárás eredményét tartalmazó összegzés "kiosztása"

Kérdés: Kötelező-e az eljárás eredményéről való összegzést az eredményhirdetésen szétosztani, akkor is, ha az ajánlatkérőnek ehhez nincs meg a megfelelő technikai háttere (fénymásoló stb.)?
Részlet a válaszból: […]beruházás esetében hatvan - napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban nyilvánosan kell kihirdetni. A 95. § kimondja, hogy az eredményhirdetésre meg kell hívni az ajánlattevőket, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit, illetőleg személyeket. Az eredményhirdetésen az ajánlatkérő ismerteti az előzőekben említett összegzésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegzést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át kell adni, a távol levő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül meg kell küldeni. A fentiek alapján tehát a kérdésre a válasz a következő: az összegzés átadása alól az ajánlatkérő csak azon ajánlattevők esetében mentesül, akik (amelyek) az eredményhirdetésen nem jelentek meg, azonban részükre is rendkívüli gyorsasággal meg kell küldeni az összegzést. Az összegzést a jelenlévőknek az eredményhirdetés alkalmával át kell adni. A Kbt. ez alól - a verseny tisztasága érdekében - nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 289
Kapcsolódó tárgyszavak: ,