Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott regisztráció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni vállalkozó adatainak javítása hibás regisztráció esetén

Kérdés: Egyéni vállalkozó ajánlattevő EKR-regisztrációja során magánszemély megnevezéssel regisztrálta magát (például: Minta János egyéni vállalkozó helyett Minta Jánosként), majd így nyújtotta be ajánlatát. A hiba egyértelmű a többi megadott adatból következően (például: adószám). Az ajánlatkérő hiánypótlás/felvilágosítás keretein belül kérheti-e az adatok javítását, módosítását?
Részlet a válaszból: […]regisztrációját, hiszen mint magánszemély jelentkezett be az EKR-be, de egyéni vállalkozóként adott ajánlatot. Így az eljárás során megadhatja az adószámát, mindez nem akadályozhatja meg az ajánlattételben, és az ajánlatkérő sem tekintheti semmilyen módon érvénytelennek, hiszen nem valótlan adatokat közölt a regisztráció során. Fontos, hogy egyértelmű legyen az ajánlatkérő számára, hogy milyen minőségében kíván az ajánlattevő ajánlatot tenni, és a későbbiekben szerződni, így az eljárás során az információ megadása kérhető, hiánypótlás keretében megadható. Semmilyen módon nem javasolt másik, új regisztráció alkalmazása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4556
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Alkalmasságot igazoló szervezet regisztrációja az EKR-be uniós rezsimben

Kérdés: Uniós értékhatárt meghaladó árubeszerzés esetén alkalmasságot (referenciát árumennyiség vonatkozásában) igazoló szervezetnek kell-e regisztrálnia magát az EKR-rendszerbe? (A cég az Európai Unióban letelepedett.)
Részlet a válaszból: […]szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.Amennyiben nem tudja az ajánlatkérő a gazdasági szereplők között rögzíteni a jogi személyt, az nem megoldás, hogy egyéb fájlként csatolja. Véleményünk szerint nem formai kérdés, hogy egyéb nyilatkozatok feltöltésével a jogi személy nevében jár el az ajánlattevő. Ha nem gazdasági szereplőként kerül rögzítésre, úgy az EEKD sem jelenik meg a neve alatt, azaz az EEKD-t is űrlap helyett egyéb formában kell rögzítenie. Nemzeti rezsimben ugyanakkor nincs EEKD-benyújtási kötelezettség, azaz valójában a kapacitást nyújtó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4538

3. találat: Független akkreditált szaktanácsadó regisztrációja az EKR-ben

Kérdés: Független akkreditált szaktanácsadó lettem, de ezt megelőzően az EKR-ben nem jelentem meg saját jogon, hanem csak a megbízóim kódjával. Az előzőek miatt szükséges-e, hogy szaktanácsadóként jelenjek meg, vagy egyszerűen regisztrálok? (Az EKR FAKSZ-jegyzékben nem találom magam, tehát vélhetően ide külön kell jelentkezni.)
Részlet a válaszból: […]rendelkezéseit a Kbt. 196. §-ának (3) bekezdésével összhangban 2018. április 15. napjától kell alkalmazni.Az (5) bekezdés szerint minden, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében szereplő szaktanácsadó legkésőbb 2018. március 1-jéig köteles az EKR-ben történő regisztrációját kezdeményezni.Amennyiben később lett szaktanácsadó, úgy természetesen azt követően kell bejelentkeznie. A szaktanácsadói bejelentkezéshez lajstromszám és a független/nem független státusz megadására van szükség, azt követően, hogy regisztrált a rendszerben. A szaktanácsadói névjegyzéket a Közbeszerzési Hatóság vezeti, míg az EKR-ben meglévő jogosultságok beállításához történő bejelentkezés elsősorban a rendszerben történő akadálytalan munkát célozza. Egyébiránt szaktanácsadói jogosultság nélkül is lehet saját jogon dolgozni az EKR-ben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4411

4. találat: Valótlan adatrögzítés a regisztráció során

Kérdés: Hamis adatszolgáltatásnak minősül-e, ha az ajánlattevő kkv-nak vallja magát az eljárás során, pedig biztosan nem az? Mivel az eljárásban ezt le kell nyilatkoznia, mindez nyomon követhető, és akár jogorvoslati eljárás is kezdeményezhető?
Részlet a válaszból: […]hibás vagy hamis adatszolgáltatás megítélése független az éppen zajló eljárástól, ahol az ajánlattevő ajánlatot tett, ugyanakkor a regisztráció során tett adatszolgáltatás tartalma jogorvoslattal támadható. Nem jellegzetes a megoldás, hiszen a Kbt. ma már nem írja elő az eljárás során történő adatszolgáltatást, még ha egy-egy ajánlatkérő eljárási dokumentumaiban ez benne is maradt. Így kérdés, hogy a nem valós adatszolgáltatás előnyhöz juttatja-e a gazdasági szereplőt. Mivel direkt módon a kkv-kat nem részesítheti előnyben a Kbt., csak indirekt módon, ráadásul nem minden esetben a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény teljes kkv-definícióját kell alatta érteni - lásd a Kbt. 113. §-ának (3) bekezdését -, így a hibás vagy hamis adatszolgáltatás jogkövetkezményét nehéz előre látni, és ennek megfelelően prognosztizálni azt, hogy a jogorvoslati fórum bírsággal illetné-e az érintett gazdasági szereplőt.A Kbt. fentiekben hivatkozott 113. §-ának (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés alkalmazása során a gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó.A 2004. évi XXXIV. törvény által meghatározott kkv-definíció egy részének kiemelése azt jelenti, hogy nem mindenhol kell egységesen kezelni a kkv-k regisztrációjakor megadott adatokat, mely további vizsgálatot igényel minden ajánlattevő esetében:A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ának (4) bekezdése szerint nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.A hamis adatszolgáltatásra vonatkozó kizáró okok - Kbt. 62. § (1) bekezdésének h) és i) pontjai - alapján mindenképpen eljáráshoz kell, hogy kapcsolódjon a hamis adatszolgáltatás az alábbiak szerint (csak a releváns részeit ismertetjük az idézett pontoknak):A Kbt. 62. § (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (...)- korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4401

5. találat: 301/2018. kormányrendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Mikortól kell a DKÜ-be bejelentkezni? (A szabályban van egy utalás, ami elég sok jogbizonytalansághoz vezet.)
Részlet a válaszból: […]Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól (a továbbiakban: kezdőnap) kell alkalmazni.A (3) bekezdés értelmében az érintett szervezet a kezdőnaptól számított 90 napon belül - de nem korábban, mint a kezdőnaptól számított 30. nap lejárta - köteles a portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a portálra feltölteni.A (4) bekezdés akként rendelkezik, hogy az érintett szervezet az informatikai beszerzési igényét, a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét a kezdőnaptól számított 150. nap elteltét követően tölti fel a portálra.Az (5) bekezdés alapján a kezdőnaptól számított 150. napig az érintett szervezet saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.A (6) bekezdés értelmében az (5) bekezdéstől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást a kezdőnaptól számított 150. nap lejártáig az érintett szervezet saját hatáskörben csak a kormány egyedi döntése alapján indíthat.Végül a (9) bekezdés előírása szerint a Digitális Kormányzati Ügynökség létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő a kezdőnaptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.2019. április 12-én az 1/2019. (IV. 12.) szám alatt megjelent a miniszterelnök kabinetfőnökének határozata, amely rögzíti, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség cégbírósági bejegyzésének napja 2019. április 10-e, így a fentiekben jelzett kezdő időpont, azaz a kormányrendelet 30. §-ában jelzett határidők kezdőnapja 2019. április 11.A kezdőnapot megelőzően - azaz 2019. április 11-e előtt - az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésre kötött, valamint a kezdőnapon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, vagy más keretjellegű szerződések, valamint az azok alapján megkötött, valamint a kezdőnapon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések hatályát a kormányrendelet nem érinti. Az ajánlatkérők legfontosabb kötelezettsége volt 90 napon belül regisztrálni, mely 2019. július 10-én járt le. Eddig kellett az ajánlatkérő 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4389

6. találat: Ajánlatkérőnek minősülő szervezet regisztrációja az EKR-ben

Kérdés: Hogyan lehet most ajánlatkérő szervezetként bejelentkezni a törvény hatálya alá? Mivel az EKR-es belépés feltétele eleve az, hogy a törvény hatálya alá tartozzon a szervezet, hogyan lehet feloldani azt az ellentmondást, hogy valaki az EKR-en keresztül jelentkezzen be?
Részlet a válaszból: […]alapján az ajánlatkérő szervezet EKR-ben történő regisztrációja a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött. A jóváhagyást a Közbeszerzési Hatóság megadja, ha a szervezet önálló jogalanyisággal rendelkezik, és a Kbt. szerint önálló ajánlatkérőnek minősül.A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. MvM rendelet 5. §-ának (4) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek esetében a Kbt. 26. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése az ajánlatkérő felvételére, adatváltozására, illetve törlésére irányuló kérelemmel az EKR-ben történik. A hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmet legkésőbb annak beérkezésétől számított egy munkanapon belül bírálja el.Amennyiben a kérelemben foglaltak megfelelnek a Kbt., illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek, a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmet jóváhagyja. Amennyiben a kérelemben foglaltak hiányosak, vagy nem felelnek meg a Kbt., illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek, a hirdetmény-ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmet elutasítja, és erről az ajánlatkérőt haladéktalanul, de legkésőbb egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4309

7. találat: Külföldi anyavállalat kapacitásnyújtásának feltétele

Kérdés: Kell-e regisztrálni ahhoz, hogy az ajánlattevő külföldi anyavállalata kapacitást tudjon nyújtani?
Részlet a válaszból: […]kapacitást biztosító szervezetként tudja megjelölni az érintett gazdasági szereplőt. Erre akkor is szükség van, ha a kapacitást biztosító szervezet helyett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4223
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Dokumentáció átvétele regisztráció ellenében

Kérdés: Az ajánlattételi felhívásban szerepel, hogy a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának további feltétele a regisztráció. Ez mit jelent?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevő dolgát könnyíti meg mindezzel. Erre elektronikus úton is lehetőség van, amennyiben az ajánlatkérő lehetővé teszi a dokumentáció letöltését. Ennek során a regisztrációt követően az ajánlattevő megkapja azt a belépőkódot vagy kulcsszót, amelyet használva közvetlenül letöltheti a dokumentációt. A regisztráció tehát ebben az esetben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1700
Kapcsolódó tárgyszavak: ,