Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott teljesítés aránya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Felelősség a teljesítésbe más szakember bevonása miatti adminisztráció elmaradásáért

Kérdés: Kinek a felelőssége, ha az alkalmasságba és értékelésbe bevont szakember helyett mégis más teljesít, és ezt nem foglalják írásba a felek? Ez egy olyan kötelezettség, amit mindenképpen az ajánlatkérőnek kell tudnia, nem másnak?
Részlet a válaszból: […]intézkedést annak észlelése kapcsán, hogy nem az ajánlatban és szerződésben megjelölt szakember vett részt a teljesítés során. Afentiek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmezett és az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 138. § (4) bekezdését, továbbá az ajánlatkérőt és az ajánlattevőt is bírsággal marasztalta el a DB. A fenti esetben jelentősége volt annak, hogy az ajánlatkérő észlelte ugyan a cserét, de ezt nem dokumentálta le. A kérdés alapján feltételezhető, hogy az ajánlatkérő tudatában volt a cserének, ami azt jelenti, hogy felelősségre vonható. A fenti DB-határozatból azonban az a következtetés is levonható, hogy amennyiben az ajánlattevő annak ellenére nem jelentette le a szakembercserét, hogy lenyilatkozta a teljesítésbe történő bevonását, szintén jogsértést követett el. Az alkalmasság vonatkozásában a kapacitást biztosító szervezet cseréje kapcsán erre kifejezetten ki is tér a jogszabály az alábbiak szerint:Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg - 138. § (2) bekezdése.A fentiek értelmében a teljesítésbe történő bevonási kötelezettség az ajánlattevőt érinti, a csere kezdeményezése pedig nemcsak a fenti (2) bekezdésből következik - figyelemmel arra, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánlatkérőnek ellenőriznie kell, ami feltételezi a csereigény bejelentését -, hanem a (3) bekezdés alvállalkozó bejelentésére vonatkozó szabályából is. A szakember esetében ugyanis mindenképpen alvállalkozóként kerül a szakember (vagy foglalkoztatója) bevonásra, mellyel kapcsolatos bejelentési kötelezettség és az adatok változása mindenképpen fennáll. Attól tehát, hogy a (2) bekezdés nem rendelkezik aktív módon a változás bejelentéséről, még szükséges annak megtétele, különösen úgy, hogy a kapacitást biztosító cseréje esetében mindenképpen szükséges az ajánlatkérő aktív hozzájárulása, míg egy egyszerű alvállalkozó esetében erre nincs szükség, csak a bejelentési kötelezettség érvényesül.A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Anyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4781

2. találat: Referenciát nyújtó kapacitást biztosító szervezet bevonása a teljesítésbe

Kérdés: Kétmillió termék leszállítása a beszerzés tárgya. Nincs meg a szükséges referenciám, de a kapacitásom megvan. Be kell-e vonnom egy termék legyártásába alkalmasságot igazoló szervezetet, vagy elegendő, ha biztosított arra az esetre a rendelkezésre állása, ha mégsem tudnám időben legyártani az adott terméket?
Részlet a válaszból: […](8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt;- a (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.A (7) bekezdés értelmében a teljesítés időtartama alatt végig rendelkezésre kell állni, a (9) bekezdés szerinti esetben pedig a tényleges részvételt is alá kell tudni támasztani. Miután a teljesítés során arányos bevonásnak kell történnie, itt ebben az esetben ez kifejezetten gondot okoz, hiszen a gyártás során vélhetően nem fogja a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4546

3. találat: Referenciát igazoló szervezet teljesítésben való részvételi arányának vizsgálata

Kérdés: Jól értelmezzük, hogy a Kbt. 2017. január 1. napjától hatályos 65. § (9) bekezdésének utolsó mondata speciális szabályt tartalmaz az ugyanezen bekezdés első mondatában foglaltakhoz képest a referenciára vonatkozó követelmény igazolása kapcsán? Másképpen fogalmazva: a referencia alkalmassági követelményt igazoló szervezet vonatkozásában elegendő, ha e szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, így az ajánlatkérő a bírálat során nem köteles vizsgálni az ajánlatban csatolt szerződés/előszerződés alapján a teljesítésben való részvétel mértékét, pusztán a teljesítésben való részvétel tényét elegendő megállapítani?
Részlet a válaszból: […]amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérőnek ne kellene figyelemmel lennie arra, hogy építési beruházás esetében az alvállalkozó bevonásának mértéke nem érheti el a 65 százalékot az alábbi 138. §-ban foglalt előírás szerint. Amennyiben tehát a fentieknek megfelelően a teljesítésbe bevonással kapcsolatban kötelezettséget kell vállalniuk a referenciát rendelkezésre bocsátó kapacitást biztosító szervezeteknek, úgy az ajánlatkérőnek a teljesítés bevonásának mértékéről is kell, hogy legyen információja. Az azonban nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4010

4. találat: Teljesítésben való részvétel arányának megállapítása

Kérdés: Hogyan állapítható meg az, hogy ki milyen mértékben vesz részt a teljesítésben? Erre külön szabály van?
Részlet a válaszból: […]az határozza meg, hogy egy adott személy vagy szervezet "milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának áfa nélkül számított ellenértékéből". Ebből következően például 10 százalék alatti alvállalkozónak az tekinthető, aki a beszerzés ellenértékéből 10 százalékánál kisebb mértékben, 10 százalék felettinek pedig az, aki 10 százaléknál nagyobb mértékben részesül a szerződési ellenértékből. Itt fontos felhívnunk a figyelmet arra a rendelkezésre is, amely rögzíti, hogy az a személy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2715

5. találat: Alvállalkozói teljesítés aránya alkalmasság igazolásánál

Kérdés: A legújabb tendenciák szerint a 10 százalék alatti alvállalkozók igazolhatják az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget, míg ezt a korábbi gyakorlat egyértelműen kizárta, és csak a 10 százalék feletti alvállalkozók esetében engedte. Ez nyilván összefügg a Kbt. új alvállalkozó-fogalmával. Valóban ez az indok? Mi erről a kérdésről a véleményük?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn - Kbt. 4. § 3/D. és 3/E. pontok. Tekintettel arra, hogy az alkalmassági kritériumok többsége közvetlenül a teljesítéshez kötődik, ezért az új alvállalkozó-fogalom olyan szempontból okoz problémát, hogy feltételezi, eleve alvállalkozónak minősül az adott szervezet, amennyiben közvetlenül vesz részt a teljesítésben az alábbiak szerint: A közbeszerzési törvény 4. §-ának 2. pontja szerint alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely/aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. Mivel az erőforrást nyújtó szervezet, amennyiben a teljesítéshez nyújt erőforrást, például szakembereket, gépeket bocsát az ajánlattevő rendelkezésére, akkor az ajánlattevőnek kell eldöntenie, hogy vállalja-e a jogbizonytalan helyzetet az alvállalkozói definíció értelmezésével kapcsolatban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2211
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,