Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott védelmi beszerzések tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Döntőbizottsági hatáskör szerződés teljesítése vonatkozásában védelmi beszerzés esetén

Kérdés: Védelmi beszerzés esetében a szerződésteljesítés vonatkozásában van-e hatásköre a Közbeszerzési Döntőbizottságnak?
Részlet a válaszból: […]szabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt indult eljárás lefolytatása.A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a szerződés érvénytelenségének megállapítása is, mely a Kbt. 137. §-ára utal, nem említve a védelmi beszerzéseket.A Kbt. 137. §-ának (3a) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a 137. § (1) bekezdése szerinti jogsértés alapján a szerződés semmisségének megállapítása, valamint a 137. § (3) bekezdésében foglalt körülmények alapján annak megállapítása, ha a 137. § (1) bekezdése szerinti jogsértéssel érintett szerződés nem semmis. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik továbbá annak megállapítása is, hogy a 137. § (1) bekezdésében meghatározott jogsértés miatt semmis szerződés esetén a szerződés érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazása körében az eredeti állapot helyreállítható-e.A kérdés ugyanakkor jogos, hiszen a közbeszerzési törvény 145. §-ának (6) bekezdése kifejezetten a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe utalja a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésre, beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárásokat is. Ez azonban nem vonatkozik semmilyen módon a védelmi beszerzési törvény alkalmazása során kötött szerződés ellenőrzésére.A Kbt. 145. §-ának (6) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság az e törvény alkalmazása alóli kivételekkel kapcsolatos jogorvoslat során nem vizsgálhatja felül az Országgyűlés illetékes bizottságának e törvény alkalmazása alóli felmentést eredményező döntését. Törvény ilyen tartalmú rendelkezése esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozhat a védelmi és biztonsági tárgyú, továbbá a minősített adatot, illetve alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésre, beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatása.A fentiek utalhatnak a védelmi beszerzési szabályokra, ezért érdemes megvizsgálni a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (továbbiakban Vbt.) jogorvoslati szabályait, melyek nagymértékben hasonlítanak a Kbt. 145. §-ának rendelkezéseire.A Vbt. elsősorban a védelmi és biztonsági beszerzési eljárással kapcsolatos jogsértések vonatkozásában emeli ki a Közbeszerzési Döntőbizottság szerepét a 138. §-ának (2) bekezdésében.A Vbt. előző bekezdésben hivatkozott rendelkezése szerint a védelmi beszerzési eljárással, a biztonsági beszerzési eljárással, a védelmi beszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel, valamint a biztonsági beszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel, és ezek módosításával vagy teljesítésével kapcsolatos polgári jogi igények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik.A Vbt. 139. §-ának (2) bekezdése ugyanakkor kifejezetten utal a szerződés törvénybe ütköző módosítására vagy teljesítésére a Közbeszerzési Döntőbizottság feladatai között. Sőt a 139. § (2a)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4351

2. találat: Kizáró okok igazolása védelmi beszerzéseknél

Kérdés: Védelmi beszerzések esetében a kizáró okok igazolása nincs összhangban a 321/2015. számú kormányrendelettel. Valójában hiányos, vagy leginkább problémát okoz. Van arra lehetőség, hogy mégis a kormányrendeletre hivatkozva határozzuk meg az igazolási formát?
Részlet a válaszból: […]kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e törvény alkalmazása alól felmentést adott - a) és b) pontok.A Kbt. alkalmazásától eltekintő ajánlatkérő egyrészt alkalmazhatja a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényt (továbbiakban Vbt.), továbbá mentesítést kérhet két további kormányrendelet alapján:- az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. Kormányrendelet, valamint- a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. Kormányrendelet alapján.A kérdésben jelzett kizáró okok igazolása a Vbt. alapján valóban általános. Esetünkben azonban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Kormányrendelet (továbbiakban Alkalmassági rendelet) nem alkalmazható, hiszen felhatalmazása a Kbt. alapján született, miközben a Vbt. alkalmazása során a Kbt. és kormányrendeletei nem minősülnek háttérjogszabálynak. Amennyiben a két, fentiekben említett kormányrendelet szerint jár el az ajánlatkérő, úgy saját szabályainak kialakítása során figyelemmel lehet az Alkalmassági rendelet szabályaira úgy, hogy azt és olyan részletességgel építi be saját szabályrendszerébe, ahogyan szeretné. De ebben az esetben sem javasolt magára az Alkalmassági rendeletre hivatkozni.A Vbt. esetében más a helyzet, hiszen van saját igazolás szabálya, mely az alábbiak szerint általánosan határozza meg a kizáró okok ellenőrzésének módját és a kérhető igazolások körét.A Vbt. 46. §-ának (1) bekezdésének a)-c) pontjai tartalmazzák a törvény szerinti kizáró okokat, melyeket az eljárást megindító felhívásban írhat előő az ajánlatkérő.Az (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a következő igazolásokat és nyilatkozatokat köteles elfogadni:- többszakaszos eljárás esetén a beszerzési eljárás részvételi, egyszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás feladásának vagy megküldésének napját követően kelt, illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az illetékes bíróság vagy hatóság által kibocsátott olyan, ezzel egyenértékű okiratot, amely igazolja a 45. § (1) és (2) bekezdésében, valamint ha az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4069