Értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó kormányrendelet kötelező alkalmazása

Kérdés: Köteles vagyok-e alkalmazni az értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó kormányrendelet szabályait?
Részlet a válaszából: […] Jelenleg sajátos helyzetben kell értelmezni a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. kormányrendelet hatályával kapcsolatos kérdést. A kormány a közbeszerzésekről szóló 2015....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Szolgáltatások meghatározása, értelmezése

Kérdés: Milyen szolgáltatásokat kell érteni a Kbt. 4. számú melléklet 27. kategóriájában lévő, egyéb szolgáltatások alatt? Ennek alapján minden olyan szolgáltatásra, ami nem tartozik a 17-26-os kategóriákba, arra irányadók a 4. számú mellékletre vonatkozó kedvezőbb szabályok, vagyis elég egyszerű eljárást lebonyolítani uniós értékhatár felett?
Részlet a válaszából: […] Az egyéb szolgáltatások azon szolgáltatások, melyek nemérthetők bele a 26., a kérdésben szereplő kategóriát megelőző kategóriába.Mivel könnyebbséget jelenthet a 4. melléklet szerinti értelmezés a kérdésben isérintett nemzeti eljárás lebonyolítása miatt, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Kbt. 4. számú melléklete szerinti szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 2009. április 1-je után

Kérdés: A törvény korábbi szabályozása szerint a közbeszerzési törvény 4. számú melléklete szerinti szolgáltatások nemzeti értékhatár alatt az egyszerű közbeszerzés kivételi körébe tartoztak, és 2006. január 15. után már a központi költségvetési szervek tekintetében is alkalmazhatóvá vált e rendelkezés. A fenti kivételi esetkör 2009. április 1-je után hogyan néz ki? Például oktatási-szakképzési szolgáltatás megrendelése esetén – 8 millió forint felett – valamennyi olyan esetben is hirdetményt kell közzétennem, amelyet azt megelőzően nem volt kötelező, mert kivételi körbe tartozott?
Részlet a válaszából: […] 2009. április 1-jétől megváltoztak a 4. számú mellékletszerinti szolgáltatásokra vonatkozó szabályok.A Kbt. 21. §-a szerint ezekre a szolgáltatásokra az egyszerűeljárást, azaz a Kbt. harmadik részét kell alkalmazni. Abban az esetben, ha aközbeszerzés tárgya olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Közbeszerzési megállapodás

Kérdés: Mit jelent az, hogy a szerződés közbeszerzési megállapodás hatálya alá tartozik?
Részlet a válaszából: […] A Government Procurement Act a WTO-t létrehozó szerződésrésze. Értelmezéséhez és felleléséhez induljunk el a jogalkotó általmeghatározott úton, az alábbiak szerint.A hirdetményminták kitöltési útmutatója, azaz a 2/2006. IMrendelethez készült 22. melléklet a következőkben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Dokumentáció irányelvre hivatkozásának jogszerűsége

Kérdés: A beszerzés tárgya szolgáltatásmegrendelés. A dokumentáció a szolgáltatási kategória tekintetében a 2004/18/EK irányelv II. mellékletére hivatkozik. Miről szól ez az irányelv, mit tartalmaz konkrétan a II. melléklet, és hol találjuk meg? Jogszerű-e, hogy az ajánlatkérő "jogszabálykeresésre" hívja fel, kötelezi a jelentkezőt?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében atagállamokra jogharmonizációs kötelezettség vonatkozik, amelynek keretébenhazai jogukat összhangba kell hozni az EU közösségi jogával. Aközbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) megalkotásáraMagyarország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.

Közvetlen megállapodás ügyvéddel tanácsadói tevékenységre

Kérdés: Lehet-e közvetlenül szerződést kötni ügyvédi irodával, egyéni ügyvéddel közbeszerzési tanácsadói tevékenységre, vagy ebben az esetben is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] Közbeszerzési tanácsadói tevékenységre akkor lehetközbeszerzésen kívül szerződést kötni, ha a szerződés értéke nem éri el anemzeti eljárásrendben a szolgáltatások megrendelésére előírt értékhatárt, azaza 25 millió forintot. Ez tehát független attól, hogy ügyvédi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 31.

Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya

Kérdés: Mi tartozik a GPA hatálya alá a hirdetményminta egyik kérdésében, amelyre mindig igennel válaszolunk, bár nem vagyunk benne biztosak, és nem is találjuk a megállapodást?
Részlet a válaszából: […] Induljunk el a jogalkotó által meghatározott úton. Ahirdetményminták kitöltési útmutatója, azaz a 2/2006. IM rendelethez készült22. melléklet 3. pontja a következőkben igazít el minket: a KözbeszerzésiMegállapodás (GPA) hatálya alá tartozás kérdése tekintetében lásd a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 17.

Eljárásrend a Kbt. "önkéntes" alkalmazása esetén

Kérdés: Amennyiben önként alkalmazza valamely cég a Kbt.-t, akkor mely eljárásrend szabályait kell alkalmaznia, azaz választhat-e az általános alanykénti vagy a különös alanykénti törvényalkalmazás között?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése tartalmazza, hogy a törvénytönként alkalmazó szervezetre a törvény valamennyi rendelkezése vonatkozik. A161., 162. és 163. §-ok határozzák meg, hogy melyek azok az ágazatok,amelyekben a meghatározott tevékenységet végző meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Speciális szolgáltatás beszerzésének eljárásrendje

Kérdés: Havi kétmillió forintos speciális szolgáltatás (színházi hangosítás) eljárása lehet-e egyszerűsített, hirdetmény nélküli, 5 éves időtartamra? Ha igen, milyen típusú eljárást kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt 38. § (1) bekezdésének b) pontja szerint aszolgáltatás becsült értéke a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa, azaz 96 millióforint. A becsült értékre tekintettel a beszerzési eljárás közösségeljárásrendbe tartozik, azaz a törvény IV. fejezetének rendelkezései...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.

Eljárás lefolytatásának kötelezettsége a Kbt. 4. számú melléklete szerinti szolgáltatások megrendelése esetén

Kérdés: A Kbt. 296. § (1) bekezdésének g) pontja értelmében a 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások megrendelése kivételt képez. Beszerzésük során közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, vagy ha igen, akkor melyik eljárásrendben?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott rendelkezés azt jelenti, hogy a 4. számúmellékletben szereplő szolgáltatásokra egyszerű, azaz Negyedik rész szerintiközbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. Azonban ha a szolgáltatásiszerződés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti vagy a közösségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.
1
2
3