Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott ajánlat formai követelményei tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Dokumentumformátumok elektronikus közbeszerzésben

Kérdés: Fel lehet-e tölteni rtf-formátumban is a dokumentumot, vagy az csak pdf-ben tölthető fel?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.Ha azonban például az ajánlat műszaki leírása nem szkennelt formában, hanem az eredeti elektronikus formában, rtf- vagy Word-formátumban kerül feltöltésre, az olvasható lesz, azaz ugyan informatikai formai hibában fog szenvedni, de ennek ellenére nem szükséges az ajánlatkérőnek úgy tekintenie, mintha nem került volna benyújtásra. Erre utalnak a Korm. rendelet 11. §-ának (1)-(3) bekezdései.A kérdés szerinti esetben a 11. § (2) bekezdése irányadó, hiszen megjeleníthető a tartalom, így az ajánlatkérő döntésén múlik, hogy hiánypótoltatja-e a dokumentumot, avagy sem.A Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdése a következők szerint szól: amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek, és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4152

2. találat: Eljárás a felhívásnak nem megfelelő ajánlat benyújtása esetén

Kérdés: Az ajánlat nyitva érkezett az ajánlatkérő által megjelölt helyre, mivel az ajánlattevő nem tüntette fel, hogy a csomag tárgya közbeszerzési ajánlat, amelyet a megadott határidőig nem szabad felbontani - ahogyan az a felhívásban előírták. Az ajánlatot ezért érvénytelennek kell nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, vagy elegendő, ha az ajánlat beérkezésének módjáról jegyzőkönyvet vesz fel az ajánlatkérő, és a bontáson is ismerteti a beérkezés módját, egyebekben pedig úgy jár el, mintha szabályosan érkezett volna meg az ajánlat?
Részlet a válaszból: […]és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak, és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő - a)-f) pontok.A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz (72. §).A 73. § (1) bekezdés e) pontja egy "gyűjtő" érvénytelenségi ok, azaz minden olyan okot magában foglal, amelyet a Kbt. konkrétan nem nevesít, továbbá mindazokat, amely esetben a benyújtott ajánlat az ajánlatkérői elvárásoknak való meg nem felelés miatt érvénytelen. Ez utóbbi körben külön is kiemeli a törvényi rendelkezés, hogy nem formai, hanem tartalmi meg nem felelésről van szó.A tartalmi elvárásokon kívül az ajánlatkérő jogosult meghatározni az ajánlatok benyújtásával kapcsolatosan is elvárásokat, elsősorban a felhívásában, illetve más közbeszerzési dokumentumban. Ebben a körben említhetők a csomagolás vagy a boríték feliratozásával, az ajánlat elnevezésével kapcsolatos előírások. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy maga a Kbt. is tartalmaz előírásokat az ajánlat benyújtásával és felbontásával kapcsolatban a 68. §-ában.A 68. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni.A (2) bekezdés rendelkezése szerint a nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat esetében, az ajánlatot és a részvételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus másolati példányok benyújtását.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3961

3. találat: Dokumentumok csatolásának sorrendje

Kérdés: Az ajánlatkérő meghatározta, hogy az ajánlat dokumentumait milyen sorrendben csatoljuk. Sajnos, ezt a sorrendet adminisztratív hiba miatt nem teljesen tartottuk be, egyébiránt nem is feltétlenül találtuk megfelelőnek, mivel az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatokat össze kellett keverni az ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozatokkal. Mi ennek a következménye?
Részlet a válaszból: […]ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.Fentieknek megfelelően nincs arra lehetősége az ajánlatkérőnek, hogy olyan formai feltételeket határozzon meg, melyek nemteljesítése automatikusan érvénytelenséget eredményez, ugyanakkor tartalmi szempontból nem járul hozzá az ajánlathoz. A be­adandó dokumentumok sorrendje egyértelműen ebbe a körbe tartozik. Nem érdekes, hogy az ajánlattevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3669

4. találat: Nem megfelelően lezárt ajánlat kezelése

Kérdés: Az ajánlat nem megfelelően lezárva érkezett. Ilyenkor mi a teendő? Tanúk jelenlétében lezárhatom úgy, hogy meg sem nézem, mi a tartalma?
Részlet a válaszból: […]felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.Nem érheti azért hátrány az ajánlattevőt, hogy nem ragasztotta le megfelelően ajánlatát, melynek kockázatát önmaga vállalta, mikor feladta hiányosan csomagolt anyagát.Valóban vitakérdés lehet ugyanakkor, hogy az ajánlatkérő által előírt bontatlan csomagolás mennyiben felel meg a Kbt. által már amúgy is előírt zárt példánynak. A Kbt. 61. §-ának (1) bekezdésében az alábbiak szerint fogalmaz.Amennyiben az ajánlatkérő papíralapú ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtását írja elő, az ajánlatot és a részvételi jelentkezést egy papíralapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja a papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok benyújtását.Fentiek alapján az az álláspontunk, hogy ha az ajánlat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3593
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Ajánlat dokumentációnak nem megfelelő feliratozása

Kérdés: Ha nem a dokumentációnak megfelelő feliratozással érkezett az ajánlat, az ajánlattételi határidő előtt felbonthatjuk? Kell-e értesítenünk az ajánlattevőt, ha még lenne ideje a javításra?
Részlet a válaszból: […]értelmében az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlatát a felhívás és a dokumentáció előírásainak megfelelően nyújtsa be. Ugyanakkor arra hivatkozással, hogy az ajánlat feliratozása nem megfelelő, nem lehet az ajánlat érvénytelenségét kimondani.Erre tekintettel, amennyiben a benyújtott ajánlat feliratozásából megállapítható, hogy az ajánlattevő melyik eljárásra nyújtotta be azt, e körben - véleményünk szerint - nem szükséges az ajánlatkérőnek intézkednie, legfeljebb a bontási jegyzőkönyvben célszerű a feliratozási pontatlanságot rögzíteni.Abban az esetben viszont, ha az ajánlat feliratozása alapján az ajánlatkérő nem tudja megállapítani, hogy az ajánlattevő melyik eljárásban kívánja benyújtani az ajánlatot, az ajánlattételi határidő lejárta előtt tájékoztathatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3336

6. találat: Ajánlatkérő által előírt formai követelmények köre

Kérdés: A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ez az ajánlatkérő által előírt formai követelmény megjelölés pontosan mit takar, meddig terjed ez a korlát? Ha például az ajánlatkérő előírja, hogy egy nyilatkozatot, vagy egy szerződéstervezetet az ajánlatban cégszerűen aláírva kell benyújtani és az ajánlattevő nem e szerint jár el, akkor ez ebbe a kategóriába tartozik még? Vagy az ilyen ajánlat már érvénytelen?
Részlet a válaszból: […]aláírás azonban az esetek többségében nem csupán formai kérdés, hanem arra is utal, hogy a nyilatkozó fél maga, vagy meghatalmazás útján jogosult az ajánlattevő képviseletére.Amennyiben az ajánlatkérő maga a formai követelmények közé sorolja egy-egy nyilatkozat benyújtását, akkor érvénytelenségi okot nem keletkeztet, amennyiben az ajánlattevő ezt nem teljesíti. Ha azonban - ahogy az az esetek többségében megtörténik - az ajánlatkérő nem nyilatkozik a kérdésben, akkor a hiánypótlást követően a cégszerű aláírást nem pótló ajánlattevő ajánlata érvénytelen. A szerződéstervezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3261

7. találat: Kbt.-be ütköző megfogalmazás a kiírásban

Kérdés: Egy kiírásban olvastuk a következő megfogalmazást: "A tartalomjegyzék egyúttal az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke is, amelyben megjelölt csatolandó dokumentumok a 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek." Jogszerű ez?
Részlet a válaszból: […]tartalomjegyzéket, amelynek alapján oldalszám szerint megtalálhatóknak kell lenniük az ajánlatban beadott dokumentumoknak. A 83. § (1) bekezdés általánosságban lehetővé teszi a hiánypótlást, amelynek az a célja, hogy az ajánlattevő minden olyan ajánlati hiányosságot pótoljon, amely hiányosság miatt az ajánlat nem felel meg a felhívásnak, a dokumentációnak és a jogszabályi feltételeknek (a továbbiakban kiírás). A két jogszabályhely együttes értelmezéséből az a következtetés adódik, hogy abban az esetben, ha az ajánlattevő hibásan adta be a tartalomjegyzéket, mert a beadott dokumentumok nem a megjelölt oldalon találhatók,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2661