Dokumentumformátumok elektronikus közbeszerzésben

Kérdés: Fel lehet-e tölteni rtf-formátumban is a dokumentumot, vagy az csak pdf-ben tölthető fel?
Részlet a válaszából: […] Válaszunkban feltételezzük, hogy a rich text file (rtf) olvasható az ajánlatkérő által.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájáról szól,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Eljárás a felhívásnak nem megfelelő ajánlat benyújtása esetén

Kérdés: Az ajánlat nyitva érkezett az ajánlatkérő által megjelölt helyre, mivel az ajánlattevő nem tüntette fel, hogy a csomag tárgya közbeszerzési ajánlat, amelyet a megadott határidőig nem szabad felbontani – ahogyan az a felhívásban előírták. Az ajánlatot ezért érvénytelennek kell nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, vagy elegendő, ha az ajánlat beérkezésének módjáról jegyzőkönyvet vesz fel az ajánlatkérő, és a bontáson is ismerteti a beérkezés módját, egyebekben pedig úgy jár el, mintha szabályosan érkezett volna meg az ajánlat?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattal kapcsolatos érvénytelenségi okokat a Kbt. 71. §-ának (1) bekezdése tartalmazza az alábbiak szerint:A hivatkozott rendelkezés értelmében az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha– azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 8.

Dokumentumok csatolásának sorrendje

Kérdés: Az ajánlatkérő meghatározta, hogy az ajánlat dokumentumait milyen sorrendben csatoljuk. Sajnos, ezt a sorrendet adminisztratív hiba miatt nem teljesen tartottuk be, egyébiránt nem is feltétlenül találtuk megfelelőnek, mivel az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatokat össze kellett keverni az ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozatokkal. Mi ennek a következménye?
Részlet a válaszából: […] Az érvénytelenségi okok között az alábbi könnyítés szerepel abban az esetben, ha az ajánlattevő formai hibát vét, és mindezt nem is hiánypótolja.A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Nem megfelelően lezárt ajánlat kezelése

Kérdés: Az ajánlat nem megfelelően lezárva érkezett. Ilyenkor mi a teendő? Tanúk jelenlétében lezárhatom úgy, hogy meg sem nézem, mi a tartalma?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlat átvételét követően az ajánlatkérőnek nincs lehetősége a beérkezett ajánlatot formai szempontból rendezni. A beérkezett ajánlat nem fog megfelelni a formai követelményeknek, azonban ez a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján nem minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 11.

Ajánlat dokumentációnak nem megfelelő feliratozása

Kérdés: Ha nem a dokumentációnak megfelelő feliratozással érkezett az ajánlat, az ajánlattételi határidő előtt felbonthatjuk? Kell-e értesítenünk az ajánlattevőt, ha még lenne ideje a javításra?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szempontjából releváns rendelkezés a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése, amely szerint az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

Ajánlatkérő által előírt formai követelmények köre

Kérdés: A Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ez az ajánlatkérő által előírt formai követelmény megjelölés pontosan mit takar, meddig terjed ez a korlát? Ha például az ajánlatkérő előírja, hogy egy nyilatkozatot, vagy egy szerződéstervezetet az ajánlatban cégszerűen aláírva kell benyújtani és az ajánlattevő nem e szerint jár el, akkor ez ebbe a kategóriába tartozik még? Vagy az ilyen ajánlat már érvénytelen?
Részlet a válaszából: […] A formai követelmények hiánypótoltatása minden esetben az ajánlatkérő kötelezettsége. Ettől nem tekinthet el, még akkor sem, amikor egyértelmű, hogy előírt formai követelményeit az ajánlattevő nem fogja pótolni, gondolunk itt elsősorban az oldalak számozására,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Részajánlattétel eljárásrendjének meghatározása

Kérdés: Ha az ajánlatkérő engedi a részajánlattételt, milyen mélységben kell meghatároznia annak eljárásrendjét?
Részlet a válaszából: […] Fontos és gyakori kérdés, mely arra utal, hogy a részajánlattétel során a közbeszerzési törvény nem határozza meg pontosan, hogy egy ajánlatban be lehet-e nyújtani az egyes részekre vonatkozó elemeket, vagy mindenképpen külön szükséges formailag is kezelni az egyes részeket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Kbt.-be ütköző megfogalmazás a kiírásban

Kérdés: Egy kiírásban olvastuk a következő megfogalmazást: "A tartalomjegyzék egyúttal az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke is, amelyben megjelölt csatolandó dokumentumok a 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek." Jogszerű ez?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az előírás nem jogszerű, mert avonatkozó rendelkezés nincs összhangban az ajánlat formai követelményeivelkapcsolatos új szabályokkal, illetve a kötelező hiánypótlással.A Kbt. 70. § (7) bekezdésének c) pontja előírja, hogy azajánlatnak az elején...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Ajánlat oldalankénti szignálásának kötelezettsége

Kérdés: Ha az ajánlatot a Kbt. 70/A. §-ának (1) bekezdése szerint kell összeállítani (nem elektronikus ajánlat), már nem kell oldalanként leszignálni? Elegendő csak a nyilatkozatokat aláírni, illetve az elején a matricát?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 70/A. § (1) bekezdése értelmében anem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők:– az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan összekell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Érvénytelenség eljárásban részt vevő téves megjelölése miatt

Kérdés: Ha az ajánlatkérő a bontást követően észleli, hogy az ajánlattevő alvállalkozóként jelölte meg – közös ajánlattevő helyett – a 25 százalék feletti gazdasági szereplőt, akkor ajánlata érvénytelen?
Részlet a válaszából: […] Igen, a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja szerint nemhiánypótolható a kérdésben szereplő téves megjelölés, mivel az sértené a Kbt.70. §-ának (6) bekezdését, mely szerint ha egy – a Kbt. 4. § 2. pontjának a)-d)alpontjai hatálya alá nem tartozó – személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.
1
2