Összeférhetetlenség ajánlattevői oldalon

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban részt vevő két ajánlattevő vezetői között – vélelmezhetően – rokoni kapcsolat áll fenn. Az ajánlatkérőnek az ilyen jellegű összeférhetetlenség esetén milyen eljárási szabályokat kell figyelembe vennie?
Részlet a válaszából: […] ...tulajdonosi vagy cégvezetői összefonódásának vizsgálata során tehát nem az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni, hanem az alapelvek sérelmével és különösen a verseny tisztaságával összefüggő szabályokat.Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Nulla érték az ártáblázatban átalánydíjas szerződés esetében

Kérdés: A kérdéses beszerzés tárgya szolgáltatás- megrendelés, átalányáras elszámolás alapján kerül sor fizetésre. A felolvasólapon a mindösszesen ár szerepel, amelynek alátámasztására kellett az ajánlattevőnek benyújtania egy tízsoros árrészletező táblázatot. Az ajánlattevő az árrészletező táblázatban egy lényeges tételsort egyáltalán nem árazott be, de beírt egy nullát, mivel eredetileg a sor üres volt. Érvénytelen, hiánypótoltatható, indokolás kérhető?
Részlet a válaszából: […] ...71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével ésb) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Helyszíni bejárás elmaradása

Kérdés: Egyik közbeszerzési eljárásunkban helyszíni bejárást biztosítottunk, amelyet egy vihar miatt nem tudtunk megtartani. Lehetséges új helyszíni bejárást biztosítani?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozóan, ha vis maior okok miatt a helyszíni bejárás nem kezdhető meg, vagy annak folyamatát meg kell szakítani. Ezért részben az alapelveket, részben a közbeszerzési dokumentumok módosítására, részben a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Kizárás az eljárásból azonos franchise-szerződés esetében

Kérdés: Ki kell-e zárni azokat az ajánlattevőket, amelyek azonos céggel vannak franchise-kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...hogy esetlegesen bármilyen olyan kötelezettség fennáll-e a felek számára, ami miatt a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérülhetnek az eljárásban.A jogorvoslati fórum az alábbiak szerint fogalmaz döntésében: "A 4 érintett ajánlattevő esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Alvállalkozó bevonásának jóváhagyása

Kérdés: Az ajánlatkérő az alvállalkozó bevonását saját jóváhagyásához köti a szerződéstervezetben. Ez nem ellentétes az alvállalkozók bevonásának szabadságával?
Részlet a válaszából: […] ...bevonásához való jogosultságot, a jóváhagyási folyamat előírásai feleljenek meg a közbeszerzési szabályoknak, ne sértsen alapelveket, különösen a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelő eljárás, a joggal való visszaélés tilalma elveket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Hiánypótlás más árfolyam alkalmazásával

Kérdés: Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy az ajánlattevőknek az ártábla egyik tételét 400 Ft/EUR árfolyamon átváltva forintban kell megadnia, azonban az ajánlattevő – módosítva az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott ártáblát – 365 Ft/EUR árfolyammal számolva adta meg. Az ajánlatkérő felvilágosításkérést küldött, amelyre az ajánlattevő úgy javította az ártáblát, hogy az értékelés alá eső mindösszesen ajánlati ár módosítása nélkül elvégezte helyesen az átváltást, azaz 400 Ft/EUR árfolyamnak megfelelően tüntette fel az érintett (átváltandó) tételt, és ezzel arányosan a többi tétel összegét csökkentette, de a végösszeg ugyanaz maradt. Érvényes lehet így az ajánlattevő ajánlata?
Részlet a válaszából: […] ...szerint:"71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével ésb) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Szakmai tapasztalat mint értékelési szempont árubeszerzés esetén

Kérdés: Árubeszerzés esetén a szakember szakmai tapasztalata megjelölhető értékelési szempontként?
Részlet a válaszából: […] ...követelményei is vannak. A Kbt. 76. § (6) bekezdése alapján lényeges feltétel, hogy egy értékelési szempont nem lehet szubjektív, az alapelveknek meg kell felelnie, nem eredményezheti ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését, de ami a legfontosabb, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Teljesítési határidő módosulása

Kérdés: Árubeszerzésre tervezünk nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indítani. A becsült érték felmérése során néhány gazdasági szereplő jelezte, hogy esetlegesen szállítási nehézségek merülhetnek fel, amely miatt a szállítási határidőt nem lehet tervezni. A teljesítési határidőre lehet alkalmazni a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját?
Részlet a válaszából: […] ...egy koncessziós beszerzési tárgy esetében a kockázati fogalmi elem már nem áll fenn. A tételes rendelkezések mellett a közbeszerzési alapelvek is szerepet játszanak a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti jogalap alkalmazása során. A jogalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Ajánlatkérő igényének jogszerűsége az ajánlatban bemutatott szakemberek számával kapcsolatban

Kérdés: Van-e bármilyen általános szabály arra nézve, hogy az ajánlatkérő hány, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatását követelheti meg az ajánlattétel feltételeként?
Részlet a válaszából: […] ...Az alkalmassági követelmények meghatározását ugyanis az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat – a közbeszerzés becsült értékére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Társasági formát váltott ajánlattevő átalakulást megelőzően hivatalban volt vezető tisztségviselője által elkövetett költségvetési csalás mint kizáró ok

Kérdés: Fennáll-e a Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontjában írt kizáró ok, ha arra derül fény, hogy az időközben társasági formát váltott ajánlattevő korábbi, még az átalakulást megelőzően hivatalban volt vezető tisztségviselője ebben a minőségében korábban költségvetési csalást követett el? Lehetetlenné válik-e ezáltal az ajánlattevő közbeszerzési eljárásokban való részvétele?
Részlet a válaszából: […] ...álló gazdálkodó szervezet által megtett konkrét lépések megítélése szempontjából nyilvánvalóan nem elhanyagolható a közbeszerzési alapelvek szerepe, a meghozott intézkedéseket ezek fényében kell értékelni.A kérdés szerinti esetben tehát célszerű előadni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.
1
2
3
13