Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott alkalmassági feltétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szakmagyakorlási feltételek teljesülésének ellenőrzése

Kérdés: Meglepő döntés jelent meg a D. 216/2020. számú határozatban. A döntés tartalmát hogyan kell érteni abban az esetben, ha például külföldi kamara tagja az érintett szakember?
Részlet a válaszból: […]szóló 1996. évi LVIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a területi építészkamara mint elsőfokú hatóság adja meg az adott tevékenység folytatására való jogosultságot szabályozó kormányrendeletben meghatározottak szerint. Az FMV-tevékenység kizárólag az engedély birtokában és a névjegyzékben való fellelhetőség mellett folytatható. Az engedélyezési és a névjegyzékbe vételi feltételek kógensek és részletesen szabályozottak, a kizárólagos engedélyezési jogkörrel rendelkező hatóság e szakmai feltételek meglétét köteles megállapítani és ellenőrizni. Ezzel szemben az ajánlatkérő előírása szerint a közbeszerzési eljárásban - a szakember FMV-jogosultsága hiányában - a szakmagyakorlási feltételek teljesülését maga az ajánlatkérő kívánja megállapítani, amely vizsgálat és döntés szempontjai a felhívásban nem megismerhetőek. Mindez önkényes kiválasztásra, vagy éppen a kiválasztás megtagadására ad az ajánlatkérő számára lehetőséget, ennélfogva az alkalmassá minősítés felhívásban rögzített feltételek mellett nem biztosított a verseny tisztasága és az egyenlő esélyű ajánlattétel. A Döntőbizottság erre tekintettel az ajánlatkérő terhére megállapította a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti előírás megsértését."A konkrét kérdés vonatkozásában érdemes figyelembe venni például az Európai Unió Bíróságának C-27/86., C-28/86. és a C-29/86. számú, egyesített ügyben hozott ítéletét. A Bíróság szerint az irányelvi rendelkezések nem akadályozzák meg az ajánlatkérőt abban, hogy egy másik tagállamban elismert vállalkozót kötelezzen bizonyíték benyújtására arról, hogy vállalkozása megfelel a nemzeti jog által megkövetelt követelményeknek (minimális alaptőke, munkaerő és vezetői személyzet). Megtehető mindez még akkor is, ha a vállalkozót abban a tagállamban elismerik, amelyben a letelepedése szerint a nemzeti jog által megkövetelt osztályba sorolható besorolással egyenértékű besorolást ért el. Ez az ügy a "minősített ajánlattevői lista" szerinti besorolásról szól, mely alapján van arra lehetőség, hogy az egyenértékűség megállapítása során az ajánlatkérő további dokumentumokat kérjen a külföldi kamarai jogosultsággal rendelkező szakembertől. Irányadó ugyanakkor a C 255/01. számú, Panagiotis Markopoulos és társai kontra G. Samothrakis és társai ügyben hozott döntés, melyben a Bíróság felhívja arra a figyelmet, hogy a befogadó tagállam illetékes hatóságának kell megítélnie azon személyek "képesítésének" egyenértékűségét, akik e képesítésüket egészben vagy részben valamely másik tagállamban szerezték. E[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4563

2. találat: Alkalmassági feltétel igazolása

Kérdés: Az ajánlatkérő alkalmassági követelménye a névjegyzékben szereplés követelményét írja elő három szakember kapcsán, ahol tervezés és kivitelezés a beszerzés tárgya. Megfelelően értelmezzük-e ajánlatkérő szerint a jogszabályt, ha hivatkozunk a www.mekon.hu-ra?
Részlet a válaszból: […]szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.A kormányrendelet 8. §-ának (1) bekezdése és a 321/2015. kormányrendelet 26. §-ának (3) bekezdése alapján a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani az ajánlatban.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet kifejezetten előírja a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás benyújtását az alábbiak szerint:- a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárás esetén rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal;- az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani - 26. § (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése.A Kbt. főszabályként azt rögzíti, hogy amennyiben az e-Certis rendszerben feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázis rendelkezésre áll, úgy az adatbázis adattartalma elegendő, tehát nem kell igazolást benyújtani. A rendelkezés szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett -, ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4221

3. találat: Szakember helyettesítése visszalépése esetén

Kérdés: Speciális végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kell bemutatni az ajánlatban. Erre külsős szakembert vonunk be, akivel szerződést is kötünk. Majd a szerződéskötés után meggondolja magát, és a továbbiakban nem akar rendelkezésre állni. Mit tehetünk?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.A (9) bekezdés alapján a törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.Amennyiben a szakember a kötelezettségvállalás ellenére nem képes rendelkezésre állni, úgy a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdése értelmében egy, az eredeti alkalmassági feltételeknek mindenben megfelelő szakemberrel pótolható a korábbi szakember, és a teljesítésbe megfelelő igazolások benyújtásával bevonható. Mindez a teljesítés során is megtörténhet, akár úgy is, hogy a korábbi szakember már részben teljesített. Az igazolás formája az alkalmassági és kizáró okok vonatkozásában ekkor is ugyanúgy történik, mint az eljárás során. Fontos ugyanakkor, hogy nem későbbi szakmai tapasztalat, hanem az eljárást megindító hirdetményben jelzett időszakra vonatkozó szakmai tapasztalat számolható el ekkor is, azaz úgy kell tekinteni, mintha az adott kapacitást biztosító szervezet már eredetileg is az eljárás során került volna bevonásra, ennek megfelelően az akkori képességeit szükséges vizsgálni a teljesítés során való bevonás esetében is.A Kbt. 138. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4146

4. találat: Képzettség és tapasztalat előírása alkalmassági feltételként

Kérdés: Egy szolgáltatás végzésére irányuló közbeszerzési eljárásban előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy - a szakemberekre vonatkozó alkalmassági feltételek meghatározásán felül - a teljesítésben csak bizonyos képezettséggel és tapasztalattal rendelkező személyek vehetnek részt?
Részlet a válaszból: […]tudást feltételez a teljesítésben való részvétel, és az ajánlatkérőnek érdeke, hogy ezt egyértelműen meghatározza, úgy ez a közbeszerzési szabályokat nem sérti. Ha azonban igényei aránytalanok, önmagában szakember-mennyiségi és -minőségi meghatározások, melyek a szerződésben megjelennek, behatárolják, hogy mely gazdasági szereplő képes annak elvállalására, akkor olyan versenyszűkítő feltételnek tekinthetők, melyek a versenyt befolyásolják.Nehéz ugyanakkor bizonyítani esetlegesen egy jogorvoslati eljárásban, hogy ez valóban szűkíti-e a versenyt, hiszen az érintett szakemberek hiányában is nyerhet az ajánlattevő, mivel nem az alkalmasság keretében került előírásra az ajánlatkérő szakemberigénye. Tehát szerződéses feltételként történő alkalmazása érv lehet a mellett, hogy az ajánlatkérő így szélesítette a versenyt. Ennek egyértelművé tételére szolgál az eljárást megindító hirdetmény III.2. pontja, melyben az ajánlatkérőnek meg kell jelölnie, hogy ha a szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve, a teljesítésével kapcsolatos feltételeket, illetőleg ha az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét, akkor ezt a körülményt is. Ez a kötelezettség pontosan azt célozza, hogy az alkalmasság helyett a szerződés teljesítésének feltételeként ne tartalmazzon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4111

5. találat: Szakemberigény limitálása uniós projektben

Kérdés: Uniós projektben nem engedték számunkra, hogy az összes szakemberigényünket megjelöljük, emiatt le kellett csökkenteni néhány fontosabb szakemberre. Van lehetőség másként csoportosítani, vagy más megoldást választani, esetleg szerződéskötési feltételként előírni mégis további szakembereket?
Részlet a válaszból: […](2) bekezdésének b) és (3) bekezdésének b) pontjai egyöntetűen a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek általános csoportját határozzák meg az alábbi szövegezéssel:"b) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe".Ettől függetlenül a kérdésben jelzett lehetőség nyitva áll az ajánlatkérő előtt, hogy a többi szükséges szakembert szerződéskötési feltételként szerepeltesse eljárási dokumentumaiban, így biztosan nem szűkíti, korlátozza a versenyt. Sőt, a közbeszerzési auditok során jellemzően aggályosnak, a versenyt aránytalanul szűkítőnek találták az auditorok,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4083
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Eljárás alkalmassági követelmény hiányos meghatározása esetén

Kérdés: Az alkalmassági követelmények köréből kimaradt a sorban állás hossza. Van-e lehetőség arra, hogy a dokumentációban jelezzük, vagy igazoláskor a standard harminc napot vegyük figyelembe, ami egyébként általánosan elfogadott?
Részlet a válaszból: […]eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított két évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal; attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.Mivel a fentieknél több információ meghatározása nem kötelező, így valójában megfelel a követelményeknek a sorban állás idejének gyakorlatilag nulla mértékű meghatározása, azaz a legrövidebb sorban állás is ennek megfelelően alkalmatlanságot eredményez. Előírás hiányában az ajánlatkérőnek nincs lehetősége a dokumentációban megjeleníteni azt, csak a hirdetménytartalom módosításával van jogszerűen lehetőség arra, hogy nullától eltérő mérték kerüljön igazolásra és elfogadásra. A sorba állítás törvényi maximumát a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szabályozza, melynek 60. § (1) bekezdése szerinti maximális mértéke 35 nap.A hivatkozott törvényhely szerint a pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészében nem teljesíthető hatósági átutalást és átutalási végzésen alapuló átutalást a kedvezményezett azonnali[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4077

7. találat: Alkalmassági követelmény előírása "négy ajánlattevős" eljárásban

Kérdés: Nemzeti, négy ajánlattevős eljárásban az ajánlatkérő nem köteles alkalmasságot előírni. Ha nem írunk elő, akkor nem is kell indokolni?
Részlet a válaszból: […]előírása kifejezetten az ajánlatkérő döntésétől függ, így ha nem ír elő alkalmasságot, annak további indokolására nincs szükség. Ehhez képes szigorúbban fogalmaz szintén nemzeti rezsimben az elektronikus licitre vonatkozó 116. § (2) bekezdés, tekintettel arra, hogy ebben az esetben alkalmassági előírása kizárt annak érdekében, hogy minél gyorsabban sikerüljön lebonyolítani az eljárást.[A Kbt. 115. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3787

8. találat: Az egyenértékűség megállapításának időpontja a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Építési beruházás beszerzésére irányuló eljárásban az egyenértékűséget az ajánlatkérő az ajánlatadás során, avagy a kivitelezés során dönti el?
Részlet a válaszból: […]közérthető meghatározása érdekében szüksége van.A 26. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés a) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.A műszaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny elő­tti megnyitását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy elő­nyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3724

9. találat: Alkalmassági feltétel előírása a szerződéskötés időpontjára

Kérdés: Előírható-e a dokumentációban egy alkalmassági feltétel úgy, hogy annak az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem kell megfelelni, de az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjában az előírt alkalmassági feltételnek megfelel majd?
Részlet a válaszból: […]körülményre vonatkozó alkalmassági követelményt elő­írni.A (2) bekezdés értelmében az alkalmassági követelményeket és az azoknak való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumokat az eljárást megindító felhívásban pontosan meg kell jelölni. Ennek során meg kell határozni, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya, vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki azt, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére.Ahhoz azonban, hogy a szerződés teljesítésére való alkalmasságot az ajánlatkérő értékelni tudja, rendelkezésre kell állnia az értékelési szakaszban az azt igazoló dokumentumoknak.Az ajánlatok érvényességének megítéléséhez szükség van arra, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igazolja alkalmasságát.A Kbt. 74. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.A főszabály tehát az, hogy az ajánlatkérőnek meg kell felelnie az alkalmassági követelményrendszerben meghatározott feltételeknek. Ha azonban az igazolási mód például a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása, mindez jelentheti azt, hogy kapacitást biztosító szervezet bevonásával oldja meg az ajánlattevő az igényelt berendezés biztosítását, mely valójában csak a teljesítés során fog rendelkezésre állnia, de az igazolás módja a Kbt. 55. §-ának (6) bekezdése alapján megfelel a követelményeknek. Hasonlóképpen a szakember nyilatkozata, aki ígéretet tesz arra, hogy rendelkezésre fog állni a teljesítés során, de csak nyertesség esetében kötnek például megbízási szerződést az érintett alvállalkozóval/kapacitást biztosító szervezettel. Ez utóbbi azonban - hasonlóképpen az előzőekben elmondottakhoz - az alkalmasság igazolását szükségessé teszi már ajánlat/részvételi szakaszban az érvényesség megítéléséhez.A leggyengébb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3693
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Eljárás irreális alkalmassági feltétel meghatározása esetén

Kérdés: Véleményünk szerint az ajánlatkérő árbevételmértékének előírása a beszerzés tárgyával kapcsolatos termékek vonatkozásában irreális. Van-e valamilyen előírás arra, hogy milyen mértékű árbevétel írható elő az alkalmasság feltételeként adott beszerzésre? Esetleg a becsült érték arányában meghatározva?
Részlet a válaszból: […]árbevételről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről adat, tájékoztatás. A tájékoztatást az ajánlattevőnek nyilatkozati formában kell megadnia.Az árbevételi minimum meghatározása tekintetében konkrét szabály nincs sem a Kbt.-ben, sem a hivatkozott kormányrendeletben. Az arányosság elve alapján azonban az nem lehet túlzó, és csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben írható elő. Erre tekintettel alakult ki a gyakorlatban, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi elvárás mértéke nem haladhatja meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3554
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést