Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott alvállalkozó bevonása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Teljesítésbe be nem vont kapacitást nyújtó/alvállalkozó polgári jogi igénye

Kérdés: Milyen polgári jogi igény illeti meg a kapacitást nyújtót/alvállalkozót, ha bevonására utóbb mégsem kerül sor?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozó mellőzésére a bírói gyakorlat egyébként - már a vonatkozó jogszabályi rendelkezés hatálybalépése előtt is - a teljesítés jogi hi­bájaként tekintett, amellyel szemben az ajánlatkérőnek - a szerződésszegésen alapuló igények kötelező érvényesítése jegyében - fel kellett lépnie.A hatályos Kbt. nem írja elő expressis verbis az ajánlatban megjelölt alvállalkozó bevonásának kötelezettségét, vagyis a nyertes ajánlattevő elviekben akár mellőzheti is az ajánlatban nevesített alvállalkozót, ha maga is képes a szerződés teljesítésére, vagy pedig mást is bevonhat helyette, akivel szemben nem állnak fenn kizáró okok, és aki megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kbt. ebben a körben csupán annyit ír elő, hogy amennyiben egy adott alvállalkozó igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült, tehát például az alvállalkozó alkalmasságot igazolt, úgy a teljesítésben történő bevonásától nem lehet eltekinteni [lásd a Kbt. 138. § (2) bekezdésének első fordulatát]. Éppen ebből következik az is, hogy a kérdésben körülírt piaci szereplőt mindenképpen be kell vonni a szerződés teljesítésébe, hiszen egyszerre áll fenn kapacitást nyújtó szervezeti és alvállalkozói minősége, és kizárólag akkor lehet kihagyni a szerződés teljesítéséből, ha fennállnak azok a fentebb ismertetett körülmények, amelyek szűk körben mentesítenek a kapacitást nyújtó szervezet bevonásának kötelezettsége alól [lásd a Kbt. 138. § (2) bekezdésének második fordulatát]. Ebből ugyanakkor az is következik, hogy mind az alvállalkozónak, mind pedig a kapacitást nyújtó szervezetnek számolnia kell azzal, hogy a Kbt. által lehetővé tett körben elmarad a szerződés teljesítésébe történő bevonásuk. Ennek az esetlegesen érvényesíthető polgári jogi igény szempontjából lehet jelentősége. A Kbt. ugyanis akként rendelkezik, hogy a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértésére alapított polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegesen, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatával szemben folyamatban volt közigazgatási perben a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa, ennek hiányában a bíróság a keresetet ítéletével elutasítja. Ha tehát a Kbt. alapján jogszerűen került sor az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4776

2. találat: Megfelelés árbevételi követelménynek, alvállalkozó bevonása részajánlattételnél

Kérdés: Az ajánlatkérő minden egyes részre előírt egy beszerzés tárgya szerinti árbevételt. Mi több részben is szeretnénk indulni, ellenben, ha több részben indulnánk, az árbevételünk már nem lenne elegendő.
-Össze kell-e adni az egyes részek árbevételi követelményét?
-Erre tudunk-e bevonni alvállalkozót, ha nincs meg a megfelelő mennyiség?
Részlet a válaszból: […]kell végezni, erre meghatározhatta volna az ajánlatkérő a magasabb árbevételi követelményt; mivel ezt nem tette meg, így egyenként kell megfelelni az egyes részekben a gazdasági szereplőnek.A kormányrendelet 19. § (8) bekezdése alapján, ha az ajánlatkérő a részajánlattételt lehetővé teszi, e paragrafust minden egyes különálló részre vonatkozóan alkalmazni kell. Ha az ajánlat (részvételi jelentkezés) a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján több rész tekintetében is benyújtható, az ajánlatkérő a gazdasági szereplőktől elvárt minimális éves árbevételt a részek egyes csoportjaira vonatkozóan is meghatározhatja azon ajánlattevőkre (részvételre jelentkezőkre) vonatkozóan, akik több, ugyanabban az időben teljesítendő részre is tesznek ajánlatot (nyújtanak be részvételi jelentkezést).Amennyiben az ajánlattevő így nem felel meg az árbevételi követelménynek (bár a kérdés alapján vélhetően ez nem áll fenn), úgy bevonható ún. kapacitást biztosító szervezet, mely "kölcsönadja"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4739

3. találat: Kapacitást biztosító által bevont szakemberek mint alvállalkozók

Kérdés: Az ajánlatkérő azt kéri tőlünk, hogy alvállalkozóként vonjuk be azokat a szakembereket, akik a kapacitást biztosító által kerülnek bevonásra. A szakemberek a kapacitást biztosító szervezet munkatársai. Meg kell ezt tennünk?
Részlet a válaszból: […]támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Az ajánlatkérő kéri az alvállalkozók megjelölését a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerint. Itt vitakérdés lehet, hogy a kapacitást biztosító státusz megjelölése mellett alvállalkozónak is meg kell-e jelölni a kapacitást biztosító szervezeteket. Nincs jelentősége a kérdésnek, de van olyan ajánlatkérő, amely minden esetben hiánypótoltatja, ha a kapacitást biztosító szervezet nincs alvállalkozóként megjelölve, függetlenül attól, hogy a kapacitást biztosító szervezeti státusz bőven elegendő lenne az érintett szervezet közbeszerzési helyzetének megállapításához. Mivel a kapacitást biztosító szervezet teljesítéskori cseréje a Kbt. értelmében sokkal szigorúbb, mint az alvállalkozóknál, ezért valójában nincs értelme a kapacitást biztosítót még alvállalkozói státuszba is megjelöltetni az ajánlattevőkkel.A Kbt. előzőekben hivatkozott 66. §-ának (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - a) és b) pontok.Érthetetlen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4509

4. találat: Kiszállító státusza közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ajánlattevők vagyunk, szerződéseink szerint partnereink a telephelyükre leszállítva kapják cégünktől az eszközöket. A szerződés teljesítéséhez nagy részben a Magyar Posta szolgáltatását vesszük igénybe, amely a helyszínekre napi rendszerességgel kiszállítja a feladott csomagokat. Ebben az esetben a Magyar Posta alvállalkozónkká válik? Be kell jelentenünk az eljárásban, vagy valamelyik kivételbe beleszámítható?
Részlet a válaszból: […]szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,- építési beruházás esetén az építőanyag-eladót - a)-c) alpontok.Ebben az esetben a Magyar Posta logisztikai szolgáltatásával az ajánlattevő által közvetlenül bevonva vesz részt. Mivel ez a tevékenység nem kizárólagos jogon alapul, és az egyéb fenti kivételi köröknek sem felel meg, így alvállalkozói tevékenységnek tekinthető. Mivel az ajánlatkérő kérheti az alvállalkozó nevesítését, vagy legalább annak a résznek az azonosítását, amely vonatkozásában az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, így az ajánlattevő előtt két lehetőség áll. Vagy nevesíti a Magyar Postát, és az eljárás során lenyilatkozza, hogy az alvállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4481

5. találat: Alvállalkozó bevonása a teljesítés során nemleges nyilatkozat mellett

Kérdés: Amennyiben az ajánlattétel során az ajánlattevő az EEKD II. rész D pontjában szereplő kérdésre - miszerint az ajánlattevő szándékozik-e a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek - nemmel válaszolt, van-e arra mód, hogy az ajánlattevő a teljesítés során mégis igénybe vegyen alvállalkozót?
Részlet a válaszból: […]részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.A (2) bekezdés értelmében az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a jogszabály nem akadályozza meg, hogy a teljesítés során változzon a korábban bejelentett alvállalkozók személye. A kapacitást nem biztosító, az ajánlatban vagy megjelölt, vagy meg nem jelölt alvállalkozók vonatkozásában csak a Kbt. 65. §-ának (10) bekezdése esetében korlátozza a jogszabály alvállalkozó bevonását, melynek alkalmazása rendkívül ritka hazánkban. Ennek lényege, hogy építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembe helyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő végezzen el. Ekkor alkalmasságot igazoló szervezetre sem lehet hivatkozni, és alvállalkozót sem lehet bevonni.Az előző bekezdésben utalt rendelkezés szerint az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4262

6. találat: Alvállalkozó bevonása védelmi és biztonsági célú beszerzések esetén

Kérdés: Abban az esetben, ha valamelyik ajánlatkérő valamely gazdasági társasággal in house szerződést köt a Vbt. alapján, és az in house szervezet alvállalkozót von be, azt is Vbt. szerinti eljárásban kell majd kiválasztania?
Részlet a válaszból: […]kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló irányítást gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a az irányítást gyakorló ajánlatkérővel, vagy az ajánlatkérő által e pont szerint irányított más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;- az ajánlatkérő olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló irányítást gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a az irányítást gyakorló ajánlatkérővel, ajánlatkérőkkel, vagy az ajánlatkérő által e pont szerint irányítottak más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik, valamint- az ajánlatkérő másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4214

7. találat: Alvállalkozó bevonása nemleges nyilatkozat esetén

Kérdés: Be lehet-e vonni alvállalkozót abban az esetben, ha az ajánlatban az ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy nem fog bevonni a teljesítésbe alvállalkozót? Akadályozza ezt valamilyen törvény?
Részlet a válaszból: […]érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt - Kbt. 138. §-ának (3) bekezdése.A kérdés elsősorban arra utal, hogy a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti nyilatkozat nem akadálya-e a fenti 138. § (3) bekezdés alkalmazásának.A Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - a) és b) pontok.Az új alvállalkozók bejelentése három időpontban történhet, az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés során az ajánlatkérő igénye szerint a Kbt. 66. § (6) bekezdés értelmében, vagy a szerződés megkötése időpontjában, továbbá a teljesítés során a Kbt. 138. §-ának (3) bekezdése szerint. Mivel a 138. § (3) bekezdésének alkalmazását nem zárja ki a Kbt. abban az esetben, ha az eljárás során nem azonosította az ajánlattevő a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, így az új alvállalkozó bevonása kétféle módon is kiterjeszthető. Egyrészt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4059

8. találat: Alvállalkozó bejelentése kétszakaszos eljárás ajánlattételi szakaszában

Kérdés: Kétszakaszos eljárás részvételi szakaszában úgy nyilatkoztunk, hogy nem vonunk be alvállalkozót a teljesítéshez. Az ajánlatételi szakaszban ennek ellenére bejelenthetjük, hogy igénybe veszünk alvállalkozót?
Részlet a válaszból: […]olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt - hatályos Kbt. 138. §-ának (3) bekezdése.A fentiekben említett 65. § (10) bekezdése arra utal, hogy építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembe helyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozóan az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3820

9. találat: Alvállalkozók nevesítése, igénybevétele

Kérdés: A hatályos jogszabályok szerint a 10 százalék alatti alvállalkozót nem kell nevesíteni, csak megjelölni azt a munkarészt, melynek teljesítésében részt vesz. Nem áll ellentétben ezzel a szerződésnek az a rendelkezése, miszerint az ajánlattevő (vállalkozó) köteles az ajánlatkérőt (megrendelőt) előzetesen tájékoztatni a munkák azon részéről, amelyek tekintetében alvállalkozói szerző­dés(eke)t kíván kötni? Továbbá, hogy csak a megrendelő által jóváhagyott, megrendelőnek bemutatott alvállalkozók vehetők igénybe?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt;- az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával, és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg - Kbt. 28. §-ának (1)-(3) bekezdései.A munkarész[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3671

10. találat: Alvállalkozó utólagos bevonása megjelölés hiányában, vis maior helyzetre hivatkozással

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárás keretén belül, ha az ajánlattevő nem jelölt meg alvállalkozót, utólag van-e lehetőség alvállalkozót bevonni? Hivatkozhat-e az ajánlattevő vis maior helyzetre ilyenkor, ha az időben történő befejezés érdekében vonna be alvállalkozót? Ha van lehetőség alvállalkozó bevonására, mi a teendője az ajánlattevőnek?
Részlet a válaszból: […]akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § - valamint ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt az ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.A Kbt. a fenti, 128. §-ában csak alvállalkozó-cseréről beszél, tehát ha esetleg bármilyen más alvállalkozót bejelentettek volna, ez nem okozna problémát. Azonban az ajánlattevőnek mindenképpen le kellett nyilatkoznia, hogy igénybe vesz-e kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, amit az eljárás során meg is tett. Ebben az esetben tehát a cserével kapcsolatos lehetőséggel nem élhet az ajánlattevő. A gyakorlatban az újonnan bejelentett alvállalkozókesetében nem gyakori, hogy az ajánlatkérő vizsgálja, volt-e korábban alvállalkozó bevonva, vagy milyen tevékenységre jelentette be az ajánlattevő, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3625
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést