Egyoldalú szerződéses feltételek előírása

Kérdés: Előírhatjuk-e az alábbi rendelkezéseket a közbeszerzési szerződésben?
1. A Megrendelő az érvényesíthető kötbért elsősorban a jótállási vagy teljesítési biztosítékból elégíti ki. Amennyiben a biztosíték(ok) összege nem fedezi az érvényesíthető kötbér mértékét, a Megrendelő jogosult a kötbért a Vállalkozó számlájáról letiltani.
2. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg vagy nem adja át a Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi igazolás kiadásának napjával, a Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték összegét a Vállalkozó számlájáról letiltani, és ezt jótállási biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére, a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt fizetési bankszámlájának terhére, a biztosíték(ok) határidőben történő meg nem fizetése esetére, a letiltás foganatosítása érdekében banki felhatalmazást adni, legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig.
Részlet a válaszából: […] Az alábbiakban kifejezetten közbeszerzési szempontból válaszolunk, véleményünket a Ptk. vonatkozásában nem részletezzük. Gondolunk itt például "számláról való letiltás" helyett "beszedési megbízás" alkalmazására.A Kbt. nem tér ki részletesen a szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 10.

Ajánlati biztosíték formájának megváltoztatása

Kérdés: Már nincs idő az ajánlati biztosíték meghosszabbítására a banknál. Válthatunk-e formát, vagy elegendő, hogy az eredeti biztosítéki időszak hosszabb időre nyúlik, és amikor lejár, akkor hosszabbítom? (Igaz, utóbbi esetben az ajánlati kötöttség fenntartásának időszakát nem fedi le, amikor nyilatkozom.)
Részlet a válaszából: […] ...biztosítékhoz, így amennyiben az ajánlatkérő fizetési számlájára utal – mely utalás akár azonnal megérkezhet az ajánlatkérő bankszámlájára -, nyilatkozatával együtt már meg fog felelni az ajánlati biztosítéki követelményeknek. Nem lesz annak jelentősége,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Egységes közzététel

Kérdés: Jogszerű-e a többszöri módosítás egységes közzététele?
Részlet a válaszából: […] ...a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény tartalmát az ajánlattételi határidő, a műszaki alkalmassági követelmény, valamint a bankszámlaszám tekintetében. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlattételi határidő több alkalommal történt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 9.

Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata bankszámláról

Kérdés: Miért kell nyilatkoznom arról – mint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek –, hogy milyen pénzforgalmi számláim vannak, ha azokat a korlátolt felelősségű társaságunk hatályos cégkivonata tartalmazza?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 55. §-ának (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek úgy feleljen meg, hogy bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik. Másképpen fogalmazva, ebben az esetben az ajánlattevő alkalmasságának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Pénzintézeti igazolás szükségessége megszűnt bankszámla vonatkozásában

Kérdés: Banki igazolást kell csatolnom attól a pénzintézettől, melynél a számlám a felhívás dátumánál hat hónappal korábban megszűnt?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatosan. Abban az esetben ugyanis, ha az ajánlatkérő azt írta elő, hogy a megelőző kétéves időszakra vonatkozóan, az összes bankszámlája tekintetében csatoljon pénzintézeti igazolást az ajánlattevő, akkor a megszűnt bankszámlákra is be kell szerezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Nyilatkozat ajánlati kötöttség időtartamáról ajánlati biztosíték átutalással történő teljesítése esetén

Kérdés: Általában bankgarancia formájában adunk ajánlati biztosítékot, most azonban az ajánlat beadási határideje olyan közel van, hogy inkább az átutalás mellett döntöttünk. Az ajánlati felhívásban pontosan rendelkeznek arról, hogy mely bankszámlára kell beérkeznie az összegnek a bontásig. Mivel tárgyalás is lesz az eljárás során, és az ajánlati kötöttség a tárgyalás végén a végső ajánlati ár megadása után áll be, és a kívánalmak szerint 30 napig fenn kell tartani az ajánlatunkat, a bankgarancia esetében nekünk kellett volna megadni a banknak, hogy mi legyen a határidő, amíg az összeg esetlegesen lehívható. Átutalás esetén nincs ilyen kívánalom? Nem kell rendelkeznünk az ajánlati kötöttség időtartamáról mint a bankgarancia esetében?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 59. §-ának (2) bekezdése szerint a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Pénzügyi alkalmasság igazolása

Kérdés: Ha a bankszámlánkon sorban állás volt, az kizáró ok? A negatív mérleg – veszteségesség – kizáró ok?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásával összefüggésben merül fel. Azt a célt szolgálja, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi stabilitását meg tudja ítélni, illetve képet kapjon arról, hogy az ajánlattevő tudja-e teljesíteni pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Alkalmatlanság megállapítása pénzintézeti nyilatkozat alapján

Kérdés: Ajánlatkérő előírta, hogy alkalmatlan az az ajánlattevő, melynek vonatkozásában bankja olyan nyilatkozatot ad, hogy egy adott bankszámlája vonatkozásában fizetési kötelezettségeit nem teljesíti pontosan. Ez a megfogalmazás nem túl általános? És ha nincs adótartozásom, akkor az esetleges mondjuk 30 napos egyéb irányú fizetési késedelem miatt miért vagyok alkalmatlan? A bank egyébként honnan látja, hogy egy adott számlát késedelmesen egyenlítek ki, és elvárható-e tőle ez a nyilatkozat? Jogszerű az előírás?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési rendszerben alkalmazható alkalmasságikritériumoknak az a rendeltetése, hogy az ajánlatkérő meg tudja ítélni azajánlattevők szerződés teljesítésére való képességét. Ezen belül kiemeltszerepe van a pénzügyi alkalmasságnak. A hivatkozott alkalmassági,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Teljesítési biztosíték átutalása mint szerződéskötési feltétel

Kérdés: Egy kiírás dokumentációjában az ajánlatkérő úgy rendelkezett: a szerződés megkötésének feltétele, hogy a teljesítési biztosítékot az ajánlattevő átutalja. Ha ezt a nyertes ajánlattevő nem teljesíti, a szerződés megkötése ajánlattevő felróható magatartása miatt lehetetlenül. Emiatt a nyertes az ajánlati biztosítékot elveszti, és az ajánlatkérő mentesül a szerződéskötési kötelezettség alól. Kérdéseim: Jogszerű-e a fenti kitétel? Mikor kell átutalni a teljesítési biztosítékot? Hogyan lehet elveszíteni a rendelkezésre nem bocsátott – át nem utalt – teljesítési biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] ...kell rendelkezésre bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módjaattól függ, hogy az ajánlattevő milyen módot választott:– ha a bankszámlára történő befizetést, akkor a befizetésneka szerződéskötés időpontjára be kell érkeznie az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Teljesítés inkasszóra

Kérdés: Egy önkormányzat, mint ajánlatkérő, egy eredményes közbeszerzési eljárás során, még 2006-ban szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel. A vállalkozó több részszámlát nyújtott be, melyek közül az ajánlatkérő többet kifizetett, ám többet – az igazolás és a számla befogadása után – egy felülvizsgálatot követően vitatott, nem, vagy csak részben fizetett ki Ezt követően a vállalkozó, hivatkozva a Kbt.-re, inkasszót nyújtott be ajánlatkérő bankszámlájára, amit a bank teljesített. Miért tehette ezt meg az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő a részszámlákat befogadta, így ezekkel kapcsolatbana teljesítésigazolásokat valószínűleg kiadta. A teljesítésigazolások utólagosvitatása nem érinti a részszámlák befogadását.A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. éviLXXXV. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
1
2
3
5