Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

41 találat a megadott beszerzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kivételi kör alkalmazása a Kbt. módosítását megelőzően rögzített beszerzési kezdeményezés alapján történt, módosítást követő beszerzésre

Kérdés: Reklámmal kapcsolatos beszerzés kezdeményezését indítottam el, melyet az EKR-ben is rögzítettem, de a beszerzésre februárban kerülne sor. Mivel januárban kezdeményeztem az eljárást, így az igényem is januári. Alkalmazhatom-e a Kbt. kivételi körét?
Részlet a válaszból: […]rádiós médiaszolgáltatótól megrendelt műsorszám szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése, továbbá az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vételére, fejlesztésére, előállítására, közös előállítására vagy műsoridő vásárlására vonatkozó szerződések - Kbt. 8. § b) pont.Mivel a 9. § szerinti kivételi körből kikerült a reklám és a társadalmi célú reklám, így ennek megfelelően a módosítás hatálybalépését követően nem alkalmazható a kivétel. A kérdező megkezdte az eljárás előkészítését, azonban magát a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt nem tette közzé. A Kbt. szerint az eljárás megkezdése, az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontja az irányadó a Kbt. hatályának megítélése vonatkozásában.A törvény 3. § 23. pontja alapján közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja.Ha azonban kivételi körről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4640

2. találat: Eljárás lefolytatása a Kbt. 5. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően

Kérdés: A Kbt. 5. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésére figyelemmel hogyan kell eljárni? Akár versenyeztetés nélkül is lehet beszerezni, vagy legalább egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz hasonló eljárást kell lebonyolítania az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]felhívásban, dokumentációban, valamint a támogatási szerződésben vállalt feltételeket, biztosan szükséges esélyegyenlő módon versenyeztetni a potenciális piaci szereplőket a Kbt. 5. § (3) bekezdés hatályon kívül helyezését követően is. Javasolt az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az EKR közbeszerzésen kívüli opcióját alkalmazva az eljárást lefolytatni. Érdemes alapul venni a 117. § szerinti eljárást, hiszen hasonló alapelveknek kell megfelelnie az ajánlatkérőnek a támogatás költése során a közbeszerzésben is, mint közbeszerzésen kívül. A legalább három ajánlattevő meghívása nem meríti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4475
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kbt. alkalmazása vegyes beszerzési igény esetén

Kérdés: A Kbt. 22. §-ának (5) bekezdését csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a vegyes beszerzési igény többségében a közszolgálati eljárásrend szabályai alá eső beszerzési tárgyakat tartalmaz?
Részlet a válaszból: […](6) bekezdés szabályait kell alkalmazni. Az utalás a 21. § (4) bekezdésére magát a közszolgáltatói eljárásrendet jelenti az alábbiak szerint - melynek alkalmazására a kérdező is utal:A közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás sajátos, e törvénytől eltérő szabályait külön jogszabály határozza meg. E törvényt a közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 6. § szerinti ajánlatkérő a közszolgáltató tevékenységének biztosítása céljától eltérő célból lefolytatott beszerzése során e törvény általános szabályai szerint jár el.A 22. § (6) bekezdése alapján amennyiben az elsődleges cél nem eldönthető, úgy a klasszikus eljárásrend szabályait kell alkalmazni, melyre elsősorban az a) pont utal [hasonlóképpen egy speciális koncessziós helyzetben az e) pont is erre a következtetésre jut]. A b) pontnál koncessziós szabály és közszolgáltatói szabályrendszer esetében az utóbbinak van előnye, míg a d) és e) pont egy konkrétabb koncesszió, közszolgáltatói helyzetben a koncessziós szabályokat részesíti előnyben. A c) pont esetében amennyiben a közszolgáltatói eljárásrend és kivételi kör között van választási helyzet, úgy a közszolgáltatói eljárásrendnek van prioritása.A Kbt. előző bekezdésében hivatkozott 22. §-ának (6) bekezdése szerint, ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem állapítható meg, hogy a közbeszerzés elsődlegesen mely tevékenység ellátásához szükséges:- a közbeszerzési eljárás e törvény szerinti általános eljárási szabályait (Második vagy Harmadik Rész) kell alkalmazni, ha a közbeszerzési szerződés valamely része a Második vagy Harmadik Rész hatálya alá tartozik, más része esetében pedig a 21. § (4) bekezdés szerinti külön jogszabály lenne alkalmazandó;- a közszolgáltató ajánlatkérő a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabály alkalmazásával köteles eljárni, ha a beszerzés valamely része esetében a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabályt kell alkalmazni, azonban a szerződésnek a közszolgáltató tevékenységének folytatásától eltérő célra irányuló részére a Negyedik Rész lenne alkalmazandó;- a közszolgáltató ajánlatkérő a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabály alkalmazásával köteles eljárni, ha a szerződés valamely része esetében a 21. § (4) bekezdése szerinti külön jogszabály alkalmazandó, azonban a szerződésnek az ajánlatkérő közszolgáltató tevékenységének folytatásától eltérő célra irányuló része nem tartozik e törvény hatálya alá;- építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén a Negyedik Részt az 5. § (1) bekezdése szerinti - nem közszolgáltató ajánlatkérőként eljáró - ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok szerint kell alkalmazni, ha a koncesszió valamely része tekintetében a közszolgáltató ajánlatkérőkre, valamely része tekintetében pedig az 5. § (1) bekezdés szerinti - nem közszolgáltató ajánlatkérőként eljáró - ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok lennének alkalmazandóak;- a közbeszerzési eljárás e törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4396

4. találat: 301/2018. kormányrendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Mikortól kell a DKÜ-be bejelentkezni? (A szabályban van egy utalás, ami elég sok jogbizonytalansághoz vezet.)
Részlet a válaszból: […]Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól (a továbbiakban: kezdőnap) kell alkalmazni.A (3) bekezdés értelmében az érintett szervezet a kezdőnaptól számított 90 napon belül - de nem korábban, mint a kezdőnaptól számított 30. nap lejárta - köteles a portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a portálra feltölteni.A (4) bekezdés akként rendelkezik, hogy az érintett szervezet az informatikai beszerzési igényét, a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét a kezdőnaptól számított 150. nap elteltét követően tölti fel a portálra.Az (5) bekezdés alapján a kezdőnaptól számított 150. napig az érintett szervezet saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.A (6) bekezdés értelmében az (5) bekezdéstől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást a kezdőnaptól számított 150. nap lejártáig az érintett szervezet saját hatáskörben csak a kormány egyedi döntése alapján indíthat.Végül a (9) bekezdés előírása szerint a Digitális Kormányzati Ügynökség létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggésben álló közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő a kezdőnaptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a Kbt. szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.2019. április 12-én az 1/2019. (IV. 12.) szám alatt megjelent a miniszterelnök kabinetfőnökének határozata, amely rögzíti, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség cégbírósági bejegyzésének napja 2019. április 10-e, így a fentiekben jelzett kezdő időpont, azaz a kormányrendelet 30. §-ában jelzett határidők kezdőnapja 2019. április 11.A kezdőnapot megelőzően - azaz 2019. április 11-e előtt - az érintett szervezet által kormányzati informatikai beszerzésre kötött, valamint a kezdőnapon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, vagy más keretjellegű szerződések, valamint az azok alapján megkötött, valamint a kezdőnapon folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött visszterhes szerződések hatályát a kormányrendelet nem érinti. Az ajánlatkérők legfontosabb kötelezettsége volt 90 napon belül regisztrálni, mely 2019. július 10-én járt le. Eddig kellett az ajánlatkérő 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4389

5. találat: Beszerzés utólagos átminősítése

Kérdés: Karbantartási szolgáltatásról szól a számla, amit a nyertes benyújtott. Utólag minősíthetem mégis építési beruházásnak a beszerzést, ha a belső ellenőr erre rákérdez?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérőnek arra, hogy ne minősítse közbeszerzés-kötelesnek a beszerzését, fontos, hogy mindezt az ajánlatkérő akár utólag is, de alá tudja támasztani. A Kbt. építési beruházásra vonatkozó definíciója értelmében a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek építési beruházásnak tekinthetők. A számla tartalma - ha számviteli értelemben szolgáltatásról szól - független annak közbeszerzési megítélésétől.A Kbt. 8. §-ának (3) bekezdése szerint az építési beruházás a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:- az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;- építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;- az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4065

6. találat: Beszerzési ár igazolása központosított közbeszerzésnél

Kérdés: A 168/2004. kormányrendelet 7. § (1) bekezdésének d) pontjával kapcsolatban kérdezem, hogy ennek a rendelkezésnek a gyakorlati alkalmazása hogyan értendő, tekintettel arra, hogy a kiemelt termékek esetében az ott levő áraknál az esetek többségében mindig lehetne olcsóbbat találni ugyanabban a kategóriában és minőségben. Hogyan élhet az ajánlatkérő jogszerűen a jogszabályban biztosított lehetőségével, ha kötelezően a rendelet hatálya alá tartozó intézmény?
Részlet a válaszból: […]fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik, és a hatályos keretszerződés vagy keretmegállapodás alapján a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható;- a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés;- lehetősége van más intézmény készletének átvételére, és az megfelel az állami normatíváknak;- a keretszerződésben meghatározott és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a keretszerződés szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni - a)-d) pontok.A (2) bekezdés szerint az intézmények az (1) bekezdésben foglalt körülmények mérlegelésekor a legnagyobb gondossággal kötelesek eljárni. Az (1) bekezdés alkalmazása nem eredményezheti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül történő közbeszerzés indokolatlan mellőzését.A (3) bekezdés alapján az (1) bekezdés b) és d) pont­jaiban szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés feltétele, hogy az intézmény beszerzési igényét elő­zetesen, a 17. §-ban foglalt adatszolgáltatást teljesítve a központosított közbeszerzési portálon elektronikus úton bejelentette.Végül a (4) bekezdés előírja, hogy az intézmény köteles a saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként megkötött szerződés alapadatait (szerződő felek megnevezését, a szerződés tárgyát, mennyiségét, az ellenszolgáltatás mértékét, a teljesítés határidejét, a szerződés tárgyára vonatkozó műszaki, minőségi feltételeket és a szerződéskötés idejét, a szerződés időtartamát), hivatkozva az előzetes beszerzési igényre és a saját hatáskörű beszerzést megalapozó körülményekre, valamint a szerződés teljesítésének dokumentumait a központosított közbeszerzési portálon elektronikus úton feltölteni.A (2) bekezdésben megfogalmazott legnagyobb gondosság és az indokolatlan mellőzés pedig valójában nagymértékben elbizonytalanítja a d) pont alkalmazása során az ajánlatkérőt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3548
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Eljárás "főbb mennyisége"

Kérdés: Hogyan értelmezhető a dokumentáció azon megfogalmazása, hogy az eljárás főbb mennyisége? Főként akkor, ha a tárgy mellett erről e címszó alatt nem is rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]köteles megadni a közbeszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét. A (2) bekezdés értelmében a közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét. A (3) bekezdés előírása alapján az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség biztosítható, az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, ha annak lehetővé tétele várhatóan - nem okozza a beszerzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2643
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Bírálati szempont összetett beszerzési tárgy esetén

Kérdés: Ha egy beszerzés tárgya összetett, nagyon sok követelményrendszernek kell megfelelnie, van-e lehetőség arra, hogy a bírálati szempont az összességében legalacsonyabb ár legyen? Ehhez kapcsolódó kérdésünk, hogy április 1-jétől van-e változás a bírálati szempontra vonatkozó törvényi szabályozásban?
Részlet a válaszból: […]versenypárbeszéd esetében teszi kötelezővé az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontjának választását, tehát függetlenül a beszerzés tárgyának bonyolultságától, más eljárások esetében az ajánlatkérők szabadon választhatnak a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1920
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Kapcsolódó beszerzés

Kérdés: Egy korábban beszerzett bútorhoz kellene kb. 22 M Ft értékben ugyanolyan bútort beszerezni. Ez a típus nem szerepel a központosított beszerzési listán, és csak egy lengyel cég gyártja. Mit javasolnak?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének b) pontja képezheti annak alapját, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogorvoslati kockázat meglehetősen magas. Egyébiránt, amennyiben más bútorbeszerzés ebben az évben nem volt, hirdetménnyel közzétett egyszerű eljárás lefolytatására nyílik lehetőség,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1873
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére irányuló eljárás ajánlattevője

Kérdés: Helyi önkormányzat által hulladékkezelési szolgáltatás beszerzése tárgyában kiírt pályázaton szeretnénk részt venni. Milyen feltételeknek kell megfelelnünk ahhoz ajánlattevőként, hogy eredményesen pályázhassunk?
Részlet a válaszból: […]szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; - a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett - szakemberrel, továbbá - nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. Ha pedig több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig valamennyi ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előző bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel - 6. § (2) bekezdés. A fentieken túl, több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) szerződésben kell rögzíteniük - az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, - a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, - az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását, - az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéért való egyetemleges felelősségvállalást, azzal, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az előzőek szerinti szerződést az ajánlathoz csatolniuk kell - 8. § (1)-(2) bekezdése. A fentiekhez kapcsolódóan utalunk arra, hogy a Kbt. közös ajánlattétel esetén az ügyvédi ellenjegyzést, illetve a közjegyzői hitelesítést a szerződések vonatkozásában nem teszi kötelezővé, illetve a kérdésről ilyen formában nem rendelkezik, és az "általános" tárgyú közbeszerzéseknél - tapasztalataink szerint - a jelzett kellékeket maguk az ajánlatkérők sem írják elő felhívásukban. A speciális feltételekre tekintettel a rendelet külön kiemeli, hogy az előzőekben ismertetett, a rendelet 6. § (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti követelményekre is tekintettel az alkalmasság Kbt. 67. §-a (3) bekezdésének a), b), d) és e) pontja alapján való feltételeinek és igazolási módjának előírása kötelező a felhívásban (7. §). [A Kbt. 67. § (3) bekezdésének fentiekben hivatkozott pontjai a következőket tartalmazzák. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1851
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést