Nyilatkozat változásbejegyzésről

Kérdés: Ajánlatkérőként felmerült bennünk, hogy a közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozótól, illetve kapacitást biztosító szervezettől nem szükséges nyilatkozatot kérni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról?
Részlet a válaszából: […] ...30.) Korm. rendelet 13. §-a viszont már egyértelműen rendelkezik arról, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Nyilatkozattételre meghatalmazottak köre közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban a pályázati dokumentáció részét képező nyilatkozatok aláírása céljából kinek adhat meghatalmazást az ajánlattevő képviseletére jogosult vezető tisztségviselő? Milyen megoldások kínálkoznak akkor, ha a vezető tisztségviselőnek gyorsan kell helyettesről gondoskodnia, és nincs lehetőség a legfőbb szerv ülésének összehívására?
Részlet a válaszából: […] ...alapján ügyleti képviseleti joggal munkaviszonyban álló alkalmazott is rendelkezhet, és ezt a munkaköri leírás is tartalmazhatja. A cégbíróságok következetes gyakorlata szerint még a munkavállalói minőség sem feltétlenül követelmény, hiszen például a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

301/2018. kormányrendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Mikortól kell a DKÜ-be bejelentkezni? (A szabályban van egy utalás, ami elég sok jogbizonytalansághoz vezet.)
Részlet a válaszából: […] ...(IV. 12.) szám alatt megjelent a miniszterelnök kabinetfőnökének határozata, amely rögzíti, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség cégbírósági bejegyzésének napja 2019. április 10-e, így a fentiekben jelzett kezdő időpont, azaz a kormányrendelet 30....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Alkalmasság, kizáró okok igazolása cégnek nem minősülő gazdasági szereplők esetében

Kérdés: Az új, közbeszerzésekre vonatkozó szabályozással kapcsolatban a következő kérdésünk merült fel. A közbeszerzési törvényben a 62. § (1) bekezdés d) pontja kimondja: "Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették." A 321/2015. kormányrendelet III. fejezetében, a 8. § c) pontjában kimondja, hogy "... a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;" kell benyújtani. Már megjelent közbeszerzésben láttuk azt, hogy ezen kizáró ok – Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont – hiányát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a formanyomtatvány III. része "C" szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével kell igazolni. Azonban találkoztunk olyannal is, ahol kifejezetten kérik: "az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. kormányrendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá".
Részlet a válaszából: […] Kérdésünk az, hogy be kell-e nyújtani az új szabályozás szerint a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot, vagy elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozni ebben a körben?A kérdés megválaszolása kapcsán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 9.

Cégadatváltozás bejelentése folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az ajánlat beadási határidejének napjával változott a székhelyünk, de ezt még nem nyújtottuk be a cégbírósághoz, dokumentálása folyamatban van, a hiteles cégadatokban ennek megfelelően még a régi székhelycím szerepel. Elegendő, ha a bejegyzést követően jelezzük a változás tényét az ajánlatkérő számára?
Részlet a válaszából: […] ...előírni, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Ajánlathoz nem csatolt dokumentumok megjelölése

Kérdés: Ha a kiadott tartalomjegyzékben szereplő valamely dokumentum az ajánlatunk szempontjából irreleváns, vagyis azt nem kell csatolnunk, akkor ezt jeleznünk kell az ajánlatban? Ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszából: […] ...minden esetben fel kell hívnia az ajánlattevő figyelmét arra, ha folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van az illetékes cégbíróságnál folyamatban, ennek dokumentumait az ajánlatban csatolja. Abban az esetben viszont, ha az adott cég esetében nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Gazdasági társaság alapításának kötelezettsége

Kérdés: Kötelezővé teheti-e az ajánlatkérő a gazdasági társaság alapítását egy adott közbeszerzés vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés megkötését, illetve az alapszabály elfogadását a szerződés megkötésétől számított 20 napon belül be kell jelentenie a cégbírósághoz, ellenkező esetben az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja.A nyertes ajánlattevő által létrehozott társaság ún...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Cégkivonat-igénylés jogszerűsége

Kérdés: Miért kötelezi még mindig az ajánlatkérő az ajánlattevőket az általa ingyenesen hozzáférhető cégkivonat benyújtására? Ezt megtámadhatjuk a DB előtt?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Változásbejelentési kötelezettség az Alkotmányvédelmi Hivatal felé

Kérdés: A 218/2011. kormányrendelet alapján, ha a cégellenőrzési kérdőív tartalmában változás áll be a felülvizsgálatot követően, azt 8 napon belül jelezni kell az Alkotmányvédelmi Hivatal felé. Jól látjuk, hogy e kötelezettség elmulasztására a kormányrendelet nem tartalmaz szankciót? Kérdésünk még ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben részesedést szereztünk egy cégben a felülvizsgálatot követően, a 8 napos határidő a részesedésszerzés dátumától vagy a változást bejegyző cégbírósági végzés kézbesítésétől számít-e?
Részlet a válaszából: […] Igen, nincs szankciója.A bejelentési kötelezettségre a rendelet 14. §-ának (4) bekezdése irányadó az alábbiak szerint.A jegyzéken szereplő gazdasági szereplő a változás beálltát követő 8 napon belül köteles bejelenteni az AH-nak, ha a cégellenőrzési kérdőív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Határidős cégjogi kötelezettség elmulasztásának következménye közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Ha az ajánlattevő jogszabályban meghatározott névváltoztatási kötelezettségének nem tesz eleget a megadott határidőben, azzal szakmai-etikai vétséget követ el, ha a tenderen a határidőt követően olyan cégnévvel indul, ami jogszabályba ütközik? Kizárható emiatt a közbeszerzésből?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés szerinti esetben véleményünk szerint nem merül fel. A cégnév megváltoztatásának elmulasztása olyan mulasztás, mely cégbíróság általi törvényességi felügyeleti eljárást és Ctv. szerinti szankciót von maga után. Tény, hogy a fenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.
1
2
3
6