Cégkivonat elfogadhatóságának kritériumai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott (http://www.e-cegjegyzek.hu/) webhelyen egy adott napon megtekintve a cégadatokat a megjelenő cégkivonatban az alábbi megfogalmazás található: "... cég ... napján hatályos adatai a következők:" Ha egy cég adataiban nincsen változás, akkor ez a dátum a megtekintés napjához képest meghaladhatja a 60 napot is. Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározta az alábbiakat: "Ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető, és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell." Kérdésünk: a céginformációs szolgálat honlapján fellelhető adatokra vonatkozhat-e 60 napos határidő? Az ajánlatkérő köteles-e elfogadni a céginformációs szolgálat honlapján fellelhető, 60 napnál régebbi adatokat is, ha nincsen változás azokhoz képest?
Részlet a válaszából: […] ...céginformációs szolgálat ingyenes, elektronikusan letölthető cégkivonatainak időpont-megjelölése arra utal, hogy mikor változott legutóbb a cégkivonat. Tehát ennek nincs relevanciája a cégkivonat frissességét illetően.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 9.

Cégkivonat-igénylés jogszerűsége

Kérdés: Miért kötelezi még mindig az ajánlatkérő az ajánlattevőket az általa ingyenesen hozzáférhető cégkivonat benyújtására? Ezt megtámadhatjuk a DB előtt?
Részlet a válaszából: […] ...egyéb dokumentumot köteles elfogadni.Mivel a kormányrendelet ajánlatkérői ellenőrzésre kötelez, nincs lehetőség az ajánlattevőtől cégkivonatot kérni, és annak alapján ellenőrizni a fenti kizáró okokat. Az előírás megtámadható, de ezt megelőzően vélhetően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.
Kapcsolódó címkék:  

Cégállapot-változást igazoló dokumentumok

Kérdés: A cégkivonatban látható, hogy mely cég­adat áll változásbejegyzés, illetve törlés alatt. Miért szükséges ehhez képest hiánypótlási eljárás keretében benyújtanunk külön a változásbejegyzési kérelmet és az elektronikus tértivevényt is?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán úgy véljük, hogy a változásbejegyzési kérelem ismerete azért lehet szükséges az ajánlatkérő számára, hogy meg tudja ítélni azt, hogy a változó adat - például valamely tevékenység törlése - nem érinti-e a jelentkező vagy az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.
Kapcsolódó címkék:  

Cégkivonat csatolásának indokoltsága

Kérdés: Meddig kell még cégkivonatot csatolni, ha az az ajánlatkérő számára hozzáférhető?
Részlet a válaszából: […] ...alapján - a 310/2011. kormányrendeletben (a továbbiakban Rendelet) előírt igazolási módok, illetve dokumentumok benyújtása írható elő. A cégkivonat a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti kizáró ok ellenőrzésére szolgál.Az 56. § 1) bekezdés a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.
Kapcsolódó címkék:  

Cégkivonattal kapcsolatos többlettartalom a dokumentációban

Kérdés: Miért kell arra külön kitérni, illetve ki­emelni a dokumentációban, hogy az ajánlatkérő a csatolt cégkivonatot a többségi befolyás ellen­őrzésére is felhasználhatja?
Részlet a válaszából: […] ...amely nem felelmeg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.Az ajánlatkérő nyilatkozatától eltekintve a cégkivonatmindenképpen alkalmas az első vizsgálatok elvégzésére, de további segítséget aKözbeszerzési Hatóság azon útmutatója...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.
Kapcsolódó címke:

Igazolás közjegyző által kiadott cégkivonattal

Kérdés: Egy ajánlattevő ajánlatát érvénytelenítették arra hivatkozással, hogy a kizáró okok igazolásához nem a cégbíróság által kiállított cégkivonatot csatolt, hanem közjegyző által kiadottat. (Hiánypótlási felhívásban kérte az ajánlatkérő a "cégbíróság által kiállított cégkivonatot".) A Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó útmutatója úgy fogalmaz a cégkivonattal kapcsolatban, hogy "igazolás módja: az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány)". Az útmutatóból tehát nem derül ki, hogy az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonatát ténylegesen a cégbíróságnak kellene kiállítania is. Ezen az alapon jogosan nyilváníthatták-e érvénytelenné az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében igazolja, hogy a tartalma megegyezik aközhitelességű nyilvántartásban foglaltak tartalmával. A cégbíróság általkiadott cégkivonat ezzel azonos módon ugyanezt az adattartalmat igazolja.A közjegyzőkről szóló törvény 136. §-ának (1) bekezdésealapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.
Kapcsolódó címke:

Átalakuló cég közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Cégünk átalakulás alatt áll. Betéti társaságból korlátolt felelősségű társasággá alakulunk. Részt vehetünk-e ilyen cégállapottal közbeszerzési eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...kell bírnia, és azaktuális dokumentumokat kell részére bemutatni.Ez a jelen esetben azt jelenti, hogy be kell csatolni abetéti társaság cégkivonatát, be kell csatolni az átalakulásra vonatkozótársasági szerződést és a cégbírósághoz benyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Cégkivonat biztosítása közbeszerzési eljárásokhoz

Kérdés: A 2267. számú kérdésre adott válasz szerint az ajánlatkérő jogszerűen nem kérhet cégkivonatot az ajánlattevőtől a Kbt 63/A. § (1) bekezdésére tekintettel. A cégtaláló honlapja szerint a közhiteles cégkivonat papíralapú és nem ingyenes. A magyarorszag.hu 2009 októberében módosított oldala szerint az elektronikus közokiratot kérésre 15 napon belül küldik meg minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel. Ez lenne a közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen elérhető igazolás? Ha mégsem, akkor hol találjuk meg?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés rendkívül életszerű. A közhiteles cégkivonat,melyet az ajánlatkérő fizikailag birtokolni képes, papíralapú. A Kbt. azonbanennél tágabb megfogalmazást használ a következők szerint.A törvény 63/A. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy azajánlatkérő nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

60 napos cégkivonat "valóságtartalma"

Kérdés: 60 napos cégkivonatból mit tud ellenőrizni az ajánlatkérő? A hatályos cégadatokat?
Részlet a válaszából: […] ...cégkivonat az ajánlattevő cégadatait hivatott igazolni. AKbt. 60. §-a ugyanis meghatározza azokat az okokat (ún. kizáró okok), amelyekfennállása esetén az adott cég nem lehet sem ajánlattevő, sem alvállalkozó, semerőforrást nyújtó szervezet közbeszerzési eljárásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Jogszabályba ütköző iratcsatolás iránti igény

Kérdés: Mit lehet tenni az ellen, hogy az ajánlatkérők cégkivonat csatolását kérjék a jogszabály rendelkezése ellenére? (Az említett gyakorlat általános.)
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevő a Kbt. szabályai szerint köteles eljárni,azaz nem köteles a cégkivonatot csatolni. A félreértés elkerülése érdekébenugyanakkor még sok ajánlattevő azért csatolja, hogy ne kelljen feleslegesenmagyarázkodni. Egyelőre érthető az ajánlattevők hozzáállása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.
Kapcsolódó címkék:  
1
2