Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott cégkivonat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Cégkivonat elfogadhatóságának kritériumai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott (http://www.e-cegjegyzek.hu/) webhelyen egy adott napon megtekintve a cégadatokat a megjelenő cégkivonatban az alábbi megfogalmazás található: "... cég ... napján hatályos adatai a következők:" Ha egy cég adataiban nincsen változás, akkor ez a dátum a megtekintés napjához képest meghaladhatja a 60 napot is. Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározta az alábbiakat: "Ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető, és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell." Kérdésünk: a céginformációs szolgálat honlapján fellelhető adatokra vonatkozhat-e 60 napos határidő? Az ajánlatkérő köteles-e elfogadni a céginformációs szolgálat honlapján fellelhető, 60 napnál régebbi adatokat is, ha nincsen változás azokhoz képest?
Részlet a válaszból: […]módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) az ellenőrzési kötelezettség alábbi előírása mellett az ingyenesen, elektronikus úton kérhető cégjegyzékadatok alapján történő ellenőrzést ír elő, melynek a www.e-cegjegyzek.hu felel meg.A Rendelet 8. §-ának e) pontja értelmében Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:... a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3896

2. találat: Cégkivonat-igénylés jogszerűsége

Kérdés: Miért kötelezi még mindig az ajánlatkérő az ajánlattevőket az általa ingyenesen hozzáférhető cégkivonat benyújtására? Ezt megtámadhatjuk a DB előtt?
Részlet a válaszból: […]és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja esetén, amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;- a Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja esetén magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt, cég esetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;- a Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi - a)-c) pontok.Válaszunk teljessége érdekében utalunk arra, hogy a rendelet 2. § i) pontjának ia) alpontja szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.A rendelet 3. §-ának b) pontja akként rendelkezik, hogy Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3380
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Cégállapot-változást igazoló dokumentumok

Kérdés: A cégkivonatban látható, hogy mely cég­adat áll változásbejegyzés, illetve törlés alatt. Miért szükséges ehhez képest hiánypótlási eljárás keretében benyújtanunk külön a változásbejegyzési kérelmet és az elektronikus tértivevényt is?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő számára, hogy meg tudja ítélni azt, hogy a változó adat - például valamely tevékenység törlése - nem érinti-e a jelentkező vagy az ajánlattevő jelentkezési/ajánlattételi képességét az adott eljárásban. Az elektronikus
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3294
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Cégkivonat csatolásának indokoltsága

Kérdés: Meddig kell még cégkivonatot csatolni, ha az az ajánlatkérő számára hozzáférhető?
Részlet a válaszból: […]jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csőd­eljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;- tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették - a) és b) pont.Cégek tekintetében a végelszámolást, felszámolást, csődeljárást, illetve a tevékenység végzését a cégnyilvántartásban lehet ellenőrizni. Erre tekintettel a Rendelet 2. § a) pontja rendelkezik arról, hogy a hivatkozott kizáró okok hiányát az ajánlatkérőnek kell ellenőriznie a céginformációs szolgálattól ingyenesen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3167
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Cégkivonattal kapcsolatos többlettartalom a dokumentációban

Kérdés: Miért kell arra külön kitérni, illetve ki­emelni a dokumentációban, hogy az ajánlatkérő a csatolt cégkivonatot a többségi befolyás ellen­őrzésére is felhasználhatja?
Részlet a válaszból: […]Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy - a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést, és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem - (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpont. A 125. § (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha - a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2887
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Igazolás közjegyző által kiadott cégkivonattal

Kérdés: Egy ajánlattevő ajánlatát érvénytelenítették arra hivatkozással, hogy a kizáró okok igazolásához nem a cégbíróság által kiállított cégkivonatot csatolt, hanem közjegyző által kiadottat. (Hiánypótlási felhívásban kérte az ajánlatkérő a "cégbíróság által kiállított cégkivonatot".) A Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó útmutatója úgy fogalmaz a cégkivonattal kapcsolatban, hogy "igazolás módja: az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány)". Az útmutatóból tehát nem derül ki, hogy az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonatát ténylegesen a cégbíróságnak kellene kiállítania is. Ezen az alapon jogosan nyilváníthatták-e érvénytelenné az ajánlatot?
Részlet a válaszból: […]valódiságáról, - okirat felmutatásának időpontjáról, - nyilatkozat vagy értesítés közléséről, - tanácskozásról és határozatról, - egyéb jogi jelentőségű tényről, - váltó, csekk és más értékpapír óvásáról, - közhitelességű nyilvántartás tartalmáról - a)-i) pontok. A (2) bekezdés értelmében tanúsítvány kiállítása esetén a törvénynek a közjegyzői okiratokra vonatkozó általános szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közjegyző felelőssége a tanúsítvány mint közokirat alakiságának megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért áll fenn. A közjegyzőkről szóló törvény 146. §-ának (1)-(3) bekezdései a következőket tartalmazzák: - a közjegyző tanúsíthatja, hogy a közhitelességű nyilvántartás adataival megegyezik a kivonat vagy a másolat, továbbá olyan tényeket tanúsíthat, amelyek közhitelességű nyilvántartásba való bejegyzésen alapulnak; - az előző bekezdés szerinti tanúsítvány a nyilvántartást vezető szerv által kiállított kivonattal, másolattal vagy bizonyítvánnyal azonos hatályú; -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2726
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Átalakuló cég közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Cégünk átalakulás alatt áll. Betéti társaságból korlátolt felelősségű társasággá alakulunk. Részt vehetünk-e ilyen cégállapottal közbeszerzési eljárásban?
Részlet a válaszból: […]betéti társaságként jelentkezik a kiírásra vagy tesz ajánlatot, de egyúttal jelzi, hogy átalakulás alatt áll. Az ajánlattevőnek ugyanis a cég állapotára vonatkozóan mindig az aktuális információval kell bírnia, és az aktuális dokumentumokat kell részére bemutatni. Ez a jelen esetben azt jelenti, hogy be kell csatolni a betéti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2522

8. találat: Cégkivonat biztosítása közbeszerzési eljárásokhoz

Kérdés: A 2267. számú kérdésre adott válasz szerint az ajánlatkérő jogszerűen nem kérhet cégkivonatot az ajánlattevőtől a Kbt 63/A. § (1) bekezdésére tekintettel. A cégtaláló honlapja szerint a közhiteles cégkivonat papíralapú és nem ingyenes. A magyarorszag.hu 2009 októberében módosított oldala szerint az elektronikus közokiratot kérésre 15 napon belül küldik meg minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel. Ez lenne a közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen elérhető igazolás? Ha mégsem, akkor hol találjuk meg?
Részlet a válaszból: […]hogy közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen történjen. Ennek a pontos meghatározását az említett jogszabályhely (2) bekezdése tartalmazza, miszerint a közbeszerzési ajánlatkérők számára - ha jogszabály alapján az ajánlatkérő a nyilvántartáshoz hozzáférhet - a közbeszerzési kizáró okokkal kapcsolatos belföldi közhiteles elektronikus nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés ingyenes. Továbbá a Kbt. 63/A. §-ának (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti adatokat az eredményhirdetést követő nyolcadik, a 63. § (4) bekezdése szerinti esetben tizenhetedik napon ellenőrzi, valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a 7. §-nak megfelelően dokumentálja és megőrzi. Az ajánlatkérőnek ugyanakkor érdeke, hogy saját maga rendelkezzen az adattal, méghozzá közhiteles módon. Ennek két útja van, vagy elektronikusan, vagy papíralapon. Amennyiben csak elektronikus okirati formában kívánja az ajánlatkérő tárolni a cégkivonatot, ebben az esetben az okirat nem tartalmaz minősített elektronikus aláírást és időbélyegzőt, azaz jogorvoslati fórum előtt nem lehet hivatkozni arra, amit az ajánlatkérő elmentett magának. Ezzel szemben az elektronikus okirat közokiratnak minősül, amennyiben a Céginformációs Szolgálat - a kérelem alapján - azt minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el, ez azonban online nem kérhető. Az elektronikus közokirat kiállításával a Céginformációs Szolgálat azt tanúsítja, hogy annak tartalma mindenben megegyezik az eredeti okiratéval. Az elküldött elektronikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2328

9. találat: 60 napos cégkivonat "valóságtartalma"

Kérdés: 60 napos cégkivonatból mit tud ellenőrizni az ajánlatkérő? A hatályos cégadatokat?
Részlet a válaszból: […]erőforrást biztosító szervezet szerepel a cégnyilvántartásban, azaz létező cég tett ajánlatot vagy vállalt abban közreműködési, erőforrás-biztosítási feladatot, - az ajánlattevő, az alvállalkozó, az erőforrást biztosító szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt - Kbt. 60. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti kizáró ok, - az ajánlattevő, az alvállalkozó, az erőforrást biztosító szervezet ténylegesen tevékenységet folytat, azaz sem ő, sem valamely hatóság nem függesztette fel a cég tevékenységét - Kbt. 60. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti kizáró ok. Általában egyébként nem 60 napos, hanem 30 napnál nem régebbi cégkivonatot kér az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásban. Szokásos módon azzal a kiegészítéssel teszi, hogyha cégbíróság által el nem bírált módosítás van folyamatban a cég tekintetében, ennek dokumentumait is csatolja be az ajánlattevő. A kérdés kapcsán felhívjuk azonban a figyelmet a "Levelekben" már többször hivatkozott Kbt. 63/A. §-ának (1) bekezdésére, melynek értelmében az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2303
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Jogszabályba ütköző iratcsatolás iránti igény

Kérdés: Mit lehet tenni az ellen, hogy az ajánlatkérők cégkivonat csatolását kérjék a jogszabály rendelkezése ellenére? (Az említett gyakorlat általános.)
Részlet a válaszból: […]értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult; - közbeszerzési ajánlatkérők számára - ha jogszabály alapján az ajánlatkérő a nyilvántartáshoz hozzáférhet - a közbeszerzési kizáró okokkal kapcsolatos belföldi közhiteles elektronikus nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés ingyenes; - az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti adatokat az eredményhirdetést követő nyolcadik, a 63. § (4) bekezdése szerinti esetben tizenhetedik napon ellenőrzi, valamint azokat az ellenőrzéssel egyidejűleg a 7. §-nak megfelelően dokumentálja és megőrzi; - a hatósági igazolást a hatóság négy napon belül adja ki, a hatóság az ügyintézési határidőt nem hosszabbíthatja meg. A hatósági igazolásban azt kell megjelölni, hogy "közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára" állították ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megjelölése nélkül - (1)-(4) bekezdések. Az ajánlatkérőnek azonban figyelemmel kell lennie arra, hogy a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2083
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést