Kizárás cégkivonatban szereplő zár alá vételre utaló bejegyzés esetén

Kérdés: Fennáll-e kizáró ok abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként részt vevő gazdasági társaság cégkivonatán a jogi személlyel szemben alkalmazott büntetőjogi intézkedésre (zár alá vételre) utaló bejegyzés jelenik meg, amely abból ered, hogy a nyomozó hatóság biztosítási céllal elrendelte a jogi személy iratainak és másik gazdasági társaságban meglévő üzletrészének lefoglalását a korábbi vezető tisztségviselő ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban?
Részlet a válaszából: […] Először is meg kell különböztetni a jogi személyre és a jogi személy volt vezető tisztségviselőjére vonatkozó kizáró okokat. A kizáró okok mindkét körére igaz, hogy kizáró oknak csak a Kbt.-ben írt bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapító bírósági ítélet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Külföldi kapacitást biztosító bevonásának feltételei

Kérdés: Gyakorlati tanácsot kérek arra vonatkozóan, hogy külföldi kapacitást biztosító bevonása során mire legyek figyelemmel. A jogszabályi rendelkezéseket értem, de mit tehetek a számtalan hiánypótlás elkerülése érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...ha ezt is tisztázza a kapacitást biztosítóval. Az előszerződés, aláírási címpéldány mellett amennyiben létezik az adott országban cégkivonat, úgy az szükséges, valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltött formája. Ennek azért van jelentősége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Képviselők feltüntetése az EKR-ben

Kérdés: Be kell-e az összes cégjegyzésre jogosultat írni az EKR-be?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkozatát a későbbiekben is. Ha meghatalmazott ír alá, akkor is ugyanaz a cégjegyzésre jogosult képviselő kerül megjelölésre, mint a cégkivonatban, de a meghatalmazást csatolni kell a meghatalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Meghatalmazás kezelése közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Hogyan jár el helyesen az ajánlattevő a meghatalmazással kapcsolatban? Papíralapon kap egy meghatalmazást a cégvezetőtől, melyet két tanúval aláírnak, és csatolja mellé a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírási címpéldányát, és ezt csatolja az iratanyaghoz, vagy a meghatalmazást mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott elektronikus aláírással aláírja, és csak ezt a meghatalmazást csatolja az eljárás iratanyagához? Melyik megoldással van kevesebb probléma az EKR-eljárás során, illetve melyik forma szabályos a jogszabály szerint?
Részlet a válaszából: […] ...követelményeinek. A meghatalmazás során a közbeszerzésben az EKR előtti időszakban szükség volt magára a meghatalmazásra és a cégkivonatban szereplő meghatalmazó(k) aláírási címpéldányára is, amely egyben igazolta, hogy a megfelelő meghatalmazó adott jogot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

EEKD kitöltésével kapcsolatos információk az eljárási dokumentumokban

Kérdés: Jelenleg is probléma az ajánlattevők oldalán az EEKD kitöltése. Milyen mélységű magyarázatot kell hozzáfűzni a dokumentumhoz, elegendő a bizottság saját bevezetője, ami végül is magyarázatnak tekinthető?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlat alakult ki, mely szerint az EKR-ben történő nyilatkozattételi jogosultság miatt az ajánlatkérők a meghatalmazott, egyébiránt a cégkivonatban cégjegyzési jogosultsággal nem bíró munkavállalók megjelenítését is kérik az EEKD-ben. Ez azonban nem jogszerű,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Cégkivonat elfogadhatóságának kritériumai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott (http://www.e-cegjegyzek.hu/) webhelyen egy adott napon megtekintve a cégadatokat a megjelenő cégkivonatban az alábbi megfogalmazás található: "... cég ... napján hatályos adatai a következők:" Ha egy cég adataiban nincsen változás, akkor ez a dátum a megtekintés napjához képest meghaladhatja a 60 napot is. Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban meghatározta az alábbiakat: "Ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető, és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell." Kérdésünk: a céginformációs szolgálat honlapján fellelhető adatokra vonatkozhat-e 60 napos határidő? Az ajánlatkérő köteles-e elfogadni a céginformációs szolgálat honlapján fellelhető, 60 napnál régebbi adatokat is, ha nincsen változás azokhoz képest?
Részlet a válaszából: […] ...céginformációs szolgálat ingyenes, elektronikusan letölthető cégkivonatainak időpont-megjelölése arra utal, hogy mikor változott legutóbb a cégkivonat. Tehát ennek nincs relevanciája a cégkivonat frissességét illetően.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 9.

Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolása a gyakorlatban

Kérdés: Az új Kbt. 62. §-ának (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolása kapcsán kérjük véleményüket. A 62. § (2) bekezdés a) pontja szerinti személyek - Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén - megismerhetők a cégkivonatból, így tudjuk, hogy a 321/2015. kormányrendelet 8. § a) pontja szerinti nyilatkozatokat mely személyektől kell beszereznie és benyújtania. Ugyanez a hivatkozott bekezdés b) pontja esetében meglátásunk szerint nem egyértelmű, hiszen nincsen olyan nyilvántartás, amely ezen adatokat tartalmazza. Helyesen járunk-e el, ha azt kérjük az ajánlattevőtől, hogy "kimutatás" formájában nevezze meg ezeket a személyeket? Erre azért lenne szükség, hogy tudjuk, mely személyek vonatkozásában kell egyáltalán megkövetelnünk a 321/2015. kormányrendelet 8. § a) pontja szerinti nyilatkozatokat. Az sem egyértelmű, hogy a "kimutatást" milyen időszakra kérjük, hiszen az elmúlt öt évre tekintettel nem elegendő, ha ez rövidebb, mint az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülési idő? Másrészről, mit tehetünk, ha az ajánlattevő igyekezete ellenére nem tudja benyújtani az adott személyek nyilatkozatát, mert adott esetben egy korábbi cégvezető vagy felügyelőbizottsági tag nem hajlandó vele együttműködni, esetleg nincs is tudomása az igazolandó körülményről (kizáró okról)?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 62. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt kizáró okok a közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplőre vonatkoznak az alábbiak szerint.A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 11.

Meghatalmazó személye az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő a dokumentációban előírta, hogy ha az aláíró nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a meghatalmazói oldalon a meghatalmazást kizárólag a vezető tisztségviselő írhatja alá, a képviseletre jogosult munkavállaló vagy a cégvezető nem. Milyen jogszabály zárja ki ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...azonos módon szükséges elfogadni a cégvezető vagy a vezető tisztségviselő meghatalmazását, amennyiben képviseleti jogát a hatályos cégkivonat tartalmazza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata bankszámláról

Kérdés: Miért kell nyilatkoznom arról - mint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek -, hogy milyen pénzforgalmi számláim vannak, ha azokat a korlátolt felelősségű társaságunk hatályos cégkivonata tartalmazza?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 55. §-ának (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek úgy feleljen meg, hogy bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik. Másképpen fogalmazva, ebben az esetben az ajánlattevő alkalmasságának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Nyilatkozattal ellentétes tények vizsgálata

Kérdés: Ajánlatkérőként a Kbt. Harmadik Része (122/A. §) szerinti nemzeti eljárást folytatunk le. A bírálati szakaszban az előírások szerint az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat nyilvános adatbázisából ellenőrizzük az ajánlattevők cégkivonatát. Az egyik ajánlattevő cégkivonatából kiderül, hogy az eljárás megindítását megelőzően néhány héttel a NAV végrehajtást rendelt el az ajánlattevővel szemben. Az ajánlattevő ugyanakkor a Kbt. és a 310/2011. kormányrendelet előírásai szerint nyilatkozott, hogy vele szemben a Kbt. 56. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Ilyen esetben kell-e további vizsgálatot folytatni, szükséges-e egyéb dokumentumokat bekérni az ajánlattevőtől, vagy az ajánlatkérőnek beszereznie egyéb forrásból a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése céljából, vagy elegendő elfogadni az ajánlattevő nyilatkozatát?
Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint szükséges tisztázni, hogy a végrehajtás elrendelésére milyen okból került sor, azaz összefüggésben van-e valamely közbeszerzési kizáró okkal, és a vizsgálattól az ajánlattevő nyilatkozatára hivatkozással nem lehet eltekinteni.A Kbt. 56. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.
1
2
3
10