Igazolás közjegyző által kiadott cégkivonattal

Kérdés: Egy ajánlattevő ajánlatát érvénytelenítették arra hivatkozással, hogy a kizáró okok igazolásához nem a cégbíróság által kiállított cégkivonatot csatolt, hanem közjegyző által kiadottat. (Hiánypótlási felhívásban kérte az ajánlatkérő a "cégbíróság által kiállított cégkivonatot".) A Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó útmutatója úgy fogalmaz a cégkivonattal kapcsolatban, hogy "igazolás módja: az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány)". Az útmutatóból tehát nem derül ki, hogy az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonatát ténylegesen a cégbíróságnak kellene kiállítania is. Ezen az alapon jogosan nyilváníthatták-e érvénytelenné az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] A közjegyző által kiállított tanúsítvány a közjegyzőkrőlszóló 1991. évi XLI. törvény értelmében igazolja, hogy a tartalma megegyezik aközhitelességű nyilvántartásban foglaltak tartalmával. A cégbíróság általkiadott cégkivonat ezzel azonos módon ugyanezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Cégmásolat, cégkivonat

Kérdés: Az ajánlatkérő a dokumentációban hol cégkivonatot, hol cégmásolatot említ csatolandó okiratként. Melyiket csatoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...egyébként a cégnyilvánosságról, abírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 12. §-aszerint cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető. Acégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Cégkivonat kiegészítése

Kérdés: Társaságunk, mint ajánlattevő, nyílt eljárás keretében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának közjegyző által kiadott és hitelesített cégkivonatot nyújtott be igazolásként. Az ajánlatkérő a következő hiánypótlást rendelte el: A Kbt. 60. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kizáró ok vonatkozásában kérünk cégbírósági kivonatot, amely tartalmazza, hogy "nincs cégbíróság által indított eljárás folyamatban". Az ajánlatkérőtől kért tájékoztatás szerint beadott igazolásunk elfogadható lenne az általa kért mondattal kiegészítve. Érvelésünket – miszerint az igazolások tartalma szabályozott, arról a kérelmező nem dönthet, tehát amennyiben a Kbt. megengedi az adott igazolási módot, akkor annak kötött formaiságát és tartalmát ajánlatkérő nem kérdőjelezheti meg – nem fogadta el. Véleménye szerint a cégbíróságtól beszerzett, a kért mondatot tartalmazó "plusz" igazolással az ellentmondás feloldható. A mi véleményünk viszont az, hogy így az ajánlatkérő különbséget tesz az egyes igazolások elfogadhatósága vonatkozásában. Kérjük szíves állásfoglalásukat, hogy jogszerű-e az ismertetett eljárás!
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 60. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti kizáró okesetén az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonatával (cégkivonat,cégmásolat vagy cégbizonyítvány), illetve amennyiben az adott szervezettevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Gazdasági társaság átalakulásának megítélése közbeszerzési szempontból

Kérdés: Társaságunk korlátolt felelősségű társaságból zártkörűen működő részvénytársasággá alakul. Hogyan teljesítsük a kizáró okokkal kapcsolatos igazolási kötelezettségeinket, hiszen a zrt.-nek – természetesen – nem lesznek adó-, VPOP-, helyiadó-tartozásai? A cég bankszámlái sem változnak, de kérhetünk-e bankigazolást évekkel ezelőtti pénzügyi helyzetről, noha akkor még kft. volt a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...adó-, vámtartozást is, az előzőekben elmondottak értelmében. Ajogutódlás kérdése pedig – a fentiek szerint – a cégkivonatból (cégmásolatból)egyértelműen megállapítható, hiszen az a cégbírósági nyilvántartás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.

Elektronikusan megküldött cégkivonat jellege

Kérdés: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat rendszeréből a Microsec adattovábbító szolgáltató által elektronikusan megküldött Cégkivonat egyszerűsített nyílt közbeszerzési pályázathoz egyszerű másolatként vagy eredetiként is becsatolható-e?
Részlet a válaszából: […] ...országos, míg az adott megyei cégbíróságokon csak azilletékességi területükön székhellyel rendelkező cégek cégkivonata(cégmásolata) igényelhető. Emellett megjegyezzük, hogy a kérdésben keveredik azegyszerűsített és a nyílt eljárás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 29.

Igazolások alakiságának eltérő értelmezése

Kérdés: Problémánkat az eltérő ajánlatkérői jogértelmezés miatt vetjük fel. Eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell-e csatolni az ajánlattevőnek a következő okiratokat: mérnök-kamarai igazolás, végzettség igazolása, nyelvvizsga igazolása, mérlegek, hatósági, pénzintézeti igazolások, cégkivonat?
Részlet a válaszából: […] ...alatt áll, illetve ellenecsőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban, cégkivonattal (amely a céghatályos adatait tartalmazza), cégmásolattal (amely a cég valamennyi hatályosés törölt adatát tartalmazza) vagy cégbizonyítvánnyal (amely a kérelmező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 24.

Igazolásokról ismételten

Kérdés: A kizáró okok fennállásáról, illetve fenn nem állásáról milyen igazolást kell benyújtania az ajánlattevőnek? Elegendő a közjegyző előtt tett nyilatkozat, vagy szükséges a közjegyző által közokiratba foglalt nyilatkozat csatolása? Mi dönti el, hogy mely igazolást kell mellékelni az ajánlathoz?
Részlet a válaszából: […] ...az alábbi igazolásokatkell az ajánlattevőknek benyújtania:– az első bekezdésben részletezett kizáró okok hiányátcégkivonattal, cégmásolattal vagy cégbizonyítvánnyal lehet igazolni. (Acégkivonat a cég valamennyi hatályos adatát, a cégmásolat a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.

Társaságok "büntetlen előéletének" igazolása

Kérdés: Egy részvénytársaság hogyan szerezheti be a hatósági erkölcsi bizonyítványt és honnan [Kbt. 60. § (2) bekezdésének a) és c) pontjai]? A témában adott vezérigazgatói nyilatkozattal, amelyet a közjegyző hitelesít, kiváltható-e a hatósági erkölcsi bizonyítvány?
Részlet a válaszából: […] ...csődeljárás hatálya alatt, illetve végelszámolás alatt, az illetékes cégbíróságon vagy a Céginformációs Szolgálatnál beszerezhető cégmásolattal, cégkivonattal, illetőleg cégbizonyítvánnyal tanúsítható.Az igazolásokkal, illetve a Közbeszerzések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 29.