Kizárólagossági nyilatkozat

Kérdés: Kérhet-e egy intézmény kizárólagossági igazolást a szállítótól? Számtalan esetben találkozunk akár az EKR-en belül is olyan hirdetmény közzététele nélküli eljárással, ahol be van csatolva az összes cég kizárólagossági nyilatkozata. Önök szerint ez jogilag mennyire helytálló? Valóban alkalmazhatjuk a kizárólagos forgalmazói nyilatkozatot?
Részlet a válaszából: […] ...vagy licencek forgalmazására az ajánlattevő valóban jogosult. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólagos jogosultságot követel. A kapott dokumentumokból kiderülhet a kizárólagos jogosultság, de ennek nem lesz már az eljárás során hatása az eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Súlyos szerződésszegés bejelentése

Kérdés: Önkormányzat ajánlatkérő vagyunk. Szerintünk az egyik szerződő partnerünk súlyos szerződésszegést követett el, kötbérezni akarjuk, és erről hivatalos levélben tájékoztattuk. A partnerünk jelezte, hogy nem fogadja el a véleményünket, és pert fog indítani, ha mégis szerződésszegésre hivatkozással kötbérezzük. Ebben az esetben mikor kell a súlyos szerződésszegést bejelenteni a Közbeszerzési Hatóság részére? Hiszen nem ismert a per kimenetele.
Részlet a válaszából: […] ...jogkövetkezményt (elállás, felmondás, kártérítés követelése, egyéb jogkövetkezmények alkalmazása), továbbá az összes olyan dokumentumot, amelyekből megállapítható, hogy az ajánlattevő szerződő fél a szerződésszegést nem vitatta. A bejelentésnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Magánszemély bevonása, igazolása

Kérdés: Szakember értékelési szempontra vagy alkalmassági követelmény és hozzá tartozó értékelési szempontra magánszemély kerül bevonásra (aki máshol munkaviszonyban áll, azonban önállóan állapodik meg az ajánlattevővel). Magánszemély tekintetében hogyan ellenőrizhető a kizáró okok fenn nem állása? Az ajánlatkérő a bírálati szakaszban kérhet magánszemély bevonása esetében bármilyen igazolást a kizáró okok fenn nem állásának igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet tekintetében az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja a kizáró ok fenn nem állását, míg az alkalmasság igazolásában részt nem vett alvállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Szakember cseréje munkaviszony megszűnése miatt

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlattevőnek folyamatban lévő eljárás során értékelési szempont igazolására bemutatott szakembert cserélni (mert annak megszűnik a munkaviszonya)?
Részlet a válaszából: […] ...jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Szerződés késői aláírása

Kérdés: Eljárásunkban 3 darab előzetes vitarendezés miatt a szerződéskötésre nyitva álló határidő lejárt, a Kbt. 80. § (5) bekezdése értelmében a szerződéskötésre nem kerülhetett sor, mert a Kbt. 131. § (5) bekezdésében írt határidő lejárt. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelmekben foglaltaknak nem adott helyt, az összegezést nem módosította. Megköthető-e a szerződés a szerződéskötésre nyitva álló 30 napos határidő elteltét követően? A moratórium természetesen már letelt. Szükséges/lehetséges-e nyilatkozat bekérése a nyertes ajánlattevőtől a Kbt. 131. § (7) bekezdése, illetve a 75. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíznapos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Cégjegyzésre jogosult aláírása

Kérdés: Egy ajánlatot az egyik cégjegyzésre jogosult nyújtott be a rendszerben, illetve a szükséges dokumentumokat is ő írta alá. Amennyiben a hiánypótlást másik cégjegyzésre jogosult írja alá, szükséges-e a rendszerben történő delegálás, vagy elegendő az eredeti benyújtónál csatolni az aláírási címpéldányával együtt?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdés az EKR-ben mint rendszerben történő delegálásra vonatkozik, a válasz: nem szükséges. A két képviseleti jog elválik, hiszen aki a rendszerben jogosultsággal rendelkezik, és nincs képviseleti jogosultsága, nem írhat alá a cég nevében, de az EKR-ben tehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Szakember mint szerződéskötési feltétel

Kérdés: Egyik eljárásunkban szerződéskötési feltételként szabott az ajánlatkérő olyan végzettségű szakembert, akivel ugyan az eljárás során rendelkeztünk, de hirtelen elhagyta a céget, amit igazolni is tudunk. Találtunk is olyan alvállalkozót, akinek a munkavállalói nem pontosan ugyanolyan megnevezésű végzettséggel rendelkeznek. Sajnos az ajánlatkérő nem akarja egyenértékűként elfogadni a meglévő végzettségeket, az nem okoz neki gondot, hogy az alvállalkozó biztosítaná a szakembert. Elfogadható-e, ha gyorsan elvégeztetjük a tanfolyamot, de akkor a dátum későbbi lesz, mint az eljárást lezáró döntés időpontja?
Részlet a válaszából: […] ...ahol egyértelműen definiálva van az esetleges kapacitást biztosító bevonásának lehetősége, az igazolási formák és benyújtandó dokumentumok.(Kéziratzárás: 2024. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

EVK elkésettsége

Kérdés: Eljárásunkban az egyik érvénytelenné nyilvánított ajánlattevő EVK-t nyújtott be, de elutasítottuk, mert a kérelem nem tartalmazta az ajánlattevő javaslatát. A következő napon megküldte a hiányzó javaslatot, de ekkor már a három munkanapos határidő letelt. Kötelesek vagyunk ebben az esetben megválaszolni az EVK-t?
Részlet a válaszából: […] ...az előzetes vitarendezési kérelem kötelező tartalmi elemeit: a kérelmezőnek meg kell jelölnie- az írásbeli összegezés (vagy egyéb dokumentum, eljárási cselekmény) jogsértőnek tartott elemét,- a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint- az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Teljesítési határidő meghatározása

Kérdés: Egy speciális rendszer bevezetését tervezzük belső projekt keretében, amelyben 4 teljesítési szakasz lesz, 3 részteljesítéssel, a 4. részteljesítés egyúttal az utolsó teljesítés (végteljesítés) határidejét is meghatározza. Az egyes teljesítések egymásra épülnek, ami azt jelenti, hogy ha az 1. részteljesítésben hiba van, azt ki kell javítani ahhoz, hogy a 2. teljesítési szakasz megkezdhető legyen. Hogyan lehet ezt egy közbeszerzési eljárásban és annak szerződésében kezelni? Mert a végteljesítési határidőt egyértelműen meg szeretnénk határozni, és az esetleges hibajavítások időszükséglete miatt ezen nem lehet majd változtatni.
Részlet a válaszából: […] ...azaz mikor lehet a részteljesítést elfogadásra felajánlani,- a részteljesítés elfogadásának mi a folyamata, és arról milyen dokumentumot állít ki az ajánlatkérő,- mi minősül hibának, milyen hibakategóriák vannak, és azok kijavítására mennyi idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Kizárás versenyjogi jogsértés miatt

Kérdés: A közbeszerzésből való kizárást versenyjogi jogsértés miatt csak a Gazdasági Versenyhivatal döntése alapozza meg, vagy az ajánlatkérő döntése is megalapozhatja?
Részlet a válaszából: […] ...az n) pont teszi szükségessé a versenyhatóság aktivitását. A másik két esetben az ajánlatkérő döntésétől, saját megalapozó dokumentumaitól függ, hogy alkalmazza-e a szabályt. Amennyiben a versenytorzulás fennáll, de a későbbiekben nem kerül a versenyhatóság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.
1
2
3
95