Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egységes per tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: "Egységes per"

Kérdés: Mire irányul az egységes per? Milyen gyakorlati célokat szolgál?
Részlet a válaszból: […]szabályt is meghatározza, amikor kimondja, hogy a perben a Pp. XX. fejezetét (közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok) a közbeszerzési törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A keresetlevelet a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. A Közbeszerzési Döntőbizottság a keresetlevelet az ügy irataival - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - a keresetlevél beérkezését követő három munkanapon belül továbbítja a bírósághoz. A perre a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes. Az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt az a személy, aki a 320. §-ban meghatározott okok alapján közbeszerzési biztosként sem járhatna el. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni. A Pp. 335/A. §-ának (2) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell. E rendelkezés kifejezetten a törvénytelenség mielőbbi orvoslását célozza - amennyiben az ténylegesen megvalósult. Úgyszintén az a tilalom is, miszerint a perben szünetelésnek nincs helye. A döntés vonatkozásában a Kbt. előírja, hogy a bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát - a bírság összegét is ideértve - megváltoztathatja, és alkalmazhatja a 340. § (2) bekezdésének f) pontja, a (3) és (4) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket. Ha a bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát hatályon kívül helyezi, a szerződés érvénytelenségének tárgyában a pert megszünteti. Ha a bíróság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés részleges érvénytelenségét, illetve az érvénytelenség hiányát kifejezetten a 306/A. § (3) bekezdése alapján állapítja meg, bírságot köteles kiszabni, amelynek összege a szerződés értékének tíz százaléka. A bíróság határozata ellen a határozat közlésétől számított nyolc napon belül fellebbezésnek van helye. (Másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla jár el.) [A fentiekben ismertetett eljárásfajta a gyakorlatban meglehetősen gyorsítja a törvénytelenségek orvoslását kirívó jogszabálysértések esetén. A fentiekhez szorosan kapcsolódó említett rendelkezések a következők: A Kbt. 306/A. § (3) bekezdése szerint az előző, (2) bekezdéstől eltérően a szerződés nem érvénytelen, ha - az ajánlatkérő azért nem folytatott le hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárást, vagy kötött közbeszerzési eljárás mellőzésével megállapodást (2/A. §), mert úgy ítélte meg, hogy a hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás alkalmazásával, vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő szerződéskötésre (megállapodás megkötésére) a törvény szerint lehetősége volt, valamint szerződéskötési szándékáról külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt tett közzé, továbbá a szerződést (megállapodást) nem kötötte meg a hirdetmény közzétételét követő naptól számított tizedik napon belül; - kiemelkedően fontos közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez - a) és b) pontok. A 340. § (2) bekezdésének f) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában ... megállapítja a jogsértés megtörténtét, és fél évtől három évig terjedő időszakra eltiltja az ajánlattevőt közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha - az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során, illetve a közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott, vagy hamis nyilatkozatot tett, - az ajánlattevő jogsértő magatartását jogerős határozatában két éven belül legalább két alkalommal megállapította - fa) és fb) alpontok. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2361
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: