Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott elektronikus aláírás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: EKR-be feltöltött dokumentumok elektronikus aláírásának szükségessége

Kérdés: Szükséges-e az EKR-be feltöltött dokumentumokat elektronikus aláírással ellátni, vagy tekinthetjük úgy, hogy az EKR a vonatkozó jogszabály szerint biztosítja a feltöltött dokumentum megváltoztathatatlanságát, így az elektronikus aláírás használata okafogyottá válik?
Részlet a válaszból: […]másolatának benyújtása mellett a dokumentum elektronikus verziójának elektronikusan aláírt nyilatkozatát a közjegyző vagy a kamara lássa el további hitelesítéssel elektronikusan. Ez utóbbi gyakorlatilag azt jelenti, hogy dupla elektronikus aláírás kerül a fájlra, melynek gyakorlati jelentősége mérsékelt.A kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése szerint: ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.A 10. § (3) bekezdése alapján: ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.Ahol valójában nagyon is van jelentősége az elektronikus aláírásnak és a közjegyzői hitelesítésnek, az a garanciavállaló nyilatkozat, vagy a kezesség vállalására vonatkozó nyilatkozat. Előbbi esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4184
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Időbélyegző mint feltétel elektronikus aláírás alkalmazásánál

Kérdés: Amennyiben elektronikus aláírást alkalmazok, szükséges-e hogy időbélyegző is legyen a dokumentumon?
Részlet a válaszból: […]definiálja:"33. »elektronikus időbélyegző«: olyan elektronikus adatok, amelyek más elektronikus adatokat egy adott időponthoz kötnek, amivel igazolják, hogy utóbbi adatok léteztek az adott időpontban."Az időbélyegző alkalmazásával tehát kétséget kizáróan megállapítható, hogy amikor az időbélyeg a dokumentumra kerül, abban az időpontban a dokumentum már létezett. Mivel sokféleképpen mutathatják az egyes számítógépes rendszerek az időpontot, ezért az időbélyegző alkalmazásával nem vitatható, hogy milyen órának megfelelően került időbélyeg az adott dokumentumra.A Kbt. írásbeliségre vonatkozó főszabálya az alábbiakban csak és kizárólag az elektronikus aláírásról rendelkezik, időbélyegző alkalmazását nem említi. A rendelkezések a következők:A Kbt. 41. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel - ha a közbeszerzési törvényből más nem következik - írásban történik.A (2) bekezdés alapján az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát e törvény kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetők:- az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján;- faxon;- elektronikus úton - a)-c) pontok.A (4) bekezdés értelmében a (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható - ahol e törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.Végül a (6) bekezdés rendelkezése szerint a közbeszerzési eljárásban az eljárási cselekmények elektronikusan is gyakorolhatók. Az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról külön kormányrendelet rendelkezik, amely e törvény rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet.Az előző bekezdésben hivatkozott kormányrendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. kormányrendelet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4081
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Elektronikus dokumentumok aláírásának szabályai

Kérdés: Ha elektronikusan teszek fel kiegészítő tájékoztatáskérést, akkor azt is alá kell írni elektronikusan? Kinek kell aláírnia? A cégjegyzésre jogosultnak, vagy elég, ha az egyik kolléga elektronikus aláírásával írjuk alá az aláírt és beszkennelt dokumentumot? Esetleg a küldött e-mailt kell csak aláírni? Kérdésünk továbbá, hogy mi az az időbélyeg? Kell-e ezt használni?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban történik.A (2) bekezdésben foglaltak alapján az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát a törvény kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetők:- az (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján;- faxon;- elektronikus úton - a)-c) pontok.A (3) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy előírhassa valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel - központi beszerző szerv eljárása, valamint a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével - nem követelhető meg az ajánlattevőktől.A (4) bekezdés rendelkezése alapján a (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozat benyújtható - ahol a közbeszerzési törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában.A kérdés sorrendjében továbbmenve: az e-mailt is - melyben a csatolmányt elküldik - alá lehet írni, de tekintettel az egyes levelezőrendszerek közötti különbségekre, továbbá arra, hogy a megérkezett e-mailt a másik fél nehezen tudja archiválni a közbeszerzési dokumentumok között, továbbá a spamszűrő aktivitása miatt esetleg az e-mail elvesztheti elektronikusan aláírt jellegét, így a csatolt dokumentumot mindenképpen javasolt aláírni.Javasolt továbbá ún. időbélyeg alkalmazása, amely azt igazolja, hogy mikor írta alá az ajánlattevő, illetve képviselője az érintett dokumentumot. A szabályozás alapjait mind az elektronikus aláírás, mind az időbélyeg vonatkozásában a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4001

4. találat: Elektronikus aláírással ellátandó dokumentumok

Kérdés: A Kbt. 35. §-a (4) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett dokumentumot (tehát például a pdf fájlt) vagy az azt tartalmazó elektronikus levelet (magát az e-mailt) kell ellátni elektronikus aláírással?
Részlet a válaszból: […]az alábbiak szerint:- elektronikus aláírás: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikai­lag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat;- elektronikus aláírás felhasználása: elektronikus adat elektronikus aláírással történő ellátása, illetve elektronikus aláírás ellenőrzése;- elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes;- elektronikus aláírás érvényesítése: annak tanúsítása minősített elektronikus aláírás vagy e szolgáltatás tekintetében minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegző elhelyezésével, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy időbélyegző, illetve az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt;- fokozott biztonságú elektronikus aláírás: elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására, egyedülállóan az aláíróhoz köthető, olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető.A fentiek alapján valamely dokumentumhoz rendelhető az elektronikus aláírás, mely elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. Elvi értelemben ez akár egy elektronikus levél is lehet, tehát nem annak csatolmánya, azonban szükséges annak biztosítása, hogy az aláírás a dokumentum tartalmához oly módon kapcsolódjon, hogy minden módosítás érzékelhető legyen rajta. Amennyiben csupán elektronikus levélen helyezi el az aláírást az aláírással rendelkező természetes vagy jogi személy, akkor esetleg a spam-ellen­őrzés során úgy értékelheti a szoftver, hogy az e-mail tartalmához hozzányúltak. Az elektronikus aláírás tehát akkor tudja kiváltani azt a jogkövetkezményt, azaz akkor lesz bizonyító ereje az általa aláírt dokumentumnak, ha azt az aláíró eleve a fenti információ birtokában használja. Tehát a csatolt dokumentum aláírása során nem fog szembesülni azzal a problémával, hogy a küldés során az e-aláírás szolgáltatás a dokumentum nem valós változását fogja érzékelni, megfosztva ezzel azt az elektronikusan aláírt jellegétől.Az elektronikus aláírás biztosítja tehát, hogy azonosítható legyen a dokumentum aláírója, és azt a tényt, hogy a dokumentum nem változott az aláírás óta. További szolgáltatásként ún. elektronikus időpecsétet is kaphat a dokumentum, mely igazolja, hogy mikor írták azt alá. Mindezt egy nem elektronikusan aláírt elektronikus levél önmagában nem képes igazolni, hiszen nem egyértelmű, hogy ki küldte azt, gondoljunk csak a kéretlen levelekre, melyeket általában nem az küldött, akinek a nevével visszaélve felhasználták postaládája adatait. Nem egyértelmű, hogy mikor küldte, hiszen ez a számítógép időbeállításától függ, továbbá nem igazolható, hogy milyen tartalommal küldte, az akár át is konvertálódhatott a küldés során (például a táblázatok).Fentieket egyben alátámasztja a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. kormányrendelet, mely 3. §-ában közvetetten ugyan, de egyértelművé teszi, hogy az ajánlatkérőnek biztosítania kell az elektronikus eljárási cselekmények gyakorlása során a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, letagadhatatlanságát.A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani:- a kapcsolattartás ajánlatkérő által választott elektronikus eszközei nem eredményezhetik az ajánlattevők megkülönböztetését, nem korlátozhatják a gazdasági szereplők hozzáférését a közbeszerzési eljáráshoz, és működésükben összeegyeztethetőnek kell lenniük az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési tevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3486

5. találat: Elektronikus aláírás igénylése

Kérdés: Az elektronikus aláírást a Közbeszerzések Tanácsától kell kérni, igényelni?
Részlet a válaszból: […]Hírközlési Hatóság honlapján (www.nhh.hu) találhatók azok a hitelesítésszolgáltatók, akiktől lehet igényelni a szolgáltatást. Ehhez a Közbeszerzések Tanácsának nincs köze, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak oly módon, hogy ez a hatóság ellenőrzi az elektronikus aláírást hitelesítő szolgáltatókat. Kétféle aláírás létezik, melyet a jogorvoslati fórum is elfogad, amennyiben olyan dokumentumot kívánt bizonyító erejű dokumentumként felsorakoztatni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1959
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Elektronikus aláírás

Kérdés: Mi minősül minősített elektronikus aláírásnak?
Részlet a válaszból: […](Elal-tv. 2. §-ának 6. pontja). Az elektronikus aláírás mellett külön nevesíti az Elal-tv. az ún. elektronikusan történő aláírás fogalmát. E szerint ez az elektronikus aláírás hozzárendelése, illetve logikailag való hozzákapcsolása az elektronikus adathoz (Elal-tv. 2. §-ának 10. pontja). A fokozott biztonságú elektronikus aláírás az az elektronikus aláírás, amely megfelel a következő követelményeknek: alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan hozzá köthető, olyan eszközzel hozták létre, amely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll, továbbá a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően az iraton, illetve dokumentumon tett - módosítás érzékelhető (Elal-tv. 2. §-ának 15. pontja). A minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki (Elal-tv. 2. §-ának 17. pontja). A teljesség igényével megemlítjük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 140
Kapcsolódó tárgyszavak: