Kizáró oki nyilatkozat eredetisége az EKR-ben

Kérdés: A kizáró oki nyilatkozatot eddig eredetiben kértük, jelenleg az EKR-ben szkennelt formában kerül feltöltésre. Milyen formában felel meg az eredetiség követelményének?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet alábbi szabálya alapján a papíralapon hitelesített dokumentum is ún. egyszerű másolatként kerülhet benyújtásra, mely nem igényli az elektronikus aláírást. Az eredetiséget, mely szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 9.

EKR-be feltöltött dokumentumok elektronikus aláírásának szükségessége

Kérdés: Szükséges-e az EKR-be feltöltött dokumentumokat elektronikus aláírással ellátni, vagy tekinthetjük úgy, hogy az EKR a vonatkozó jogszabály szerint biztosítja a feltöltött dokumentum megváltoztathatatlanságát, így az elektronikus aláírás használata okafogyottá válik?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nagyon helyesen számon kéri az írásbeliséget, mely a Kbt. 41. §-a alapján szükséges lenne. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet szabályai azonban a Kbt. 198. § 8. pontjának felhatalmazó rendelkezése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Időbélyegző mint feltétel elektronikus aláírás alkalmazásánál

Kérdés: Amennyiben elektronikus aláírást alkalmazok, szükséges-e hogy időbélyegző is legyen a dokumentumon?
Részlet a válaszából: […] A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU Rendelete (2014. július 23.) definiálja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 8.

Elektronikus dokumentumok aláírásának szabályai

Kérdés: Ha elektronikusan teszek fel kiegészítő tájékoztatáskérést, akkor azt is alá kell írni elektronikusan? Kinek kell aláírnia? A cégjegyzésre jogosultnak, vagy elég, ha az egyik kolléga elektronikus aláírásával írjuk alá az aláírt és beszkennelt dokumentumot? Esetleg a küldött e-mailt kell csak aláírni? Kérdésünk továbbá, hogy mi az az időbélyeg? Kell-e ezt használni?
Részlet a válaszából: […] Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a Kbt. 41. §-ának (3) bekezdése szerint az elektronikus kommunikációt, akkor ezt valóban a Kbt. 41. § (2) bekezdésének c) pontja szerint is meg lehet tenni. Az elektronikus úton történő kommunikáció feltétele, hogy az ajánlattevő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 14.

Meghatalmazás alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatot nem a képviseletre cégjogilag jogosult, hanem meghatalmazott írja alá, az aláírásra adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni?
Részlet a válaszából: […] A meghatalmazás érvényessége tekintetében a Pp.-ben, továbbáaz ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtakat kell figyelembe venni.A Pp. szerint a meghatalmazást írásba kell foglalni, vagyjegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Cégkivonat biztosítása közbeszerzési eljárásokhoz

Kérdés: A 2267. számú kérdésre adott válasz szerint az ajánlatkérő jogszerűen nem kérhet cégkivonatot az ajánlattevőtől a Kbt 63/A. § (1) bekezdésére tekintettel. A cégtaláló honlapja szerint a közhiteles cégkivonat papíralapú és nem ingyenes. A magyarorszag.hu 2009 októberében módosított oldala szerint az elektronikus közokiratot kérésre 15 napon belül küldik meg minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel. Ez lenne a közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen elérhető igazolás? Ha mégsem, akkor hol találjuk meg?
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül életszerű. A közhiteles cégkivonat,melyet az ajánlatkérő fizikailag birtokolni képes, papíralapú. A Kbt. azonbanennél tágabb megfogalmazást használ a következők szerint.A törvény 63/A. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy azajánlatkérő nem kérheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Elektronikus dokumentumok bekérése

Kérdés: Elektronikus cégeljárásban a digitális tértivevényen nem szerepel, hogy azt mely cégügyben adták be. Mi értelme annak, hogy az ajánlatkérők rendre megkívánják ennek csatolását? Különösen akkor, amikor a benyújtott cégiratok bárki részére nyilvánosak.
Részlet a válaszából: […] A digitális tértivevény kérése nem szükséges, feltehetőenfélreértésen alapul, ennek ellenére valóban esetenként kérni szokták azajánlatkérők.A gyakorlatban azt látjuk, hogy az ajánlatkérők elektronikusokiratcsatolás iránti igénye az utóbbi időszakban egyértelmű az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Cégkivonat érvényessége, felszámolás

Kérdés: Az ajánlattevőnek általában 60 napnál nem régebbi cégkivonatot kell csatolnia a közbeszerzésben. Ugyanakkor a kizáró okok között szerepel, hogy nem állhat felszámolási eljárás alatt. A 60 napon belüli cégkivonat benyújtása mellett bőven előfordulhat, hogy már az ajánlattétel időpontjában felszámolás alatt áll. Hogyan oldható fel ez az ellenmondás? Az ajánlatkérőnek nem érdeke a legfrissebb cégállapot ismerete? Hogyan egyeztethető össze az említett probléma a Kbt. alapelveivel? És: az ajánlatkérőnek folyamatosan ellenőriznie kell az "aktív" cégállapotot? Mi történik, ha a szerződés teljesítése folyamán áll elő a fenti helyzet?
Részlet a válaszából: […] Ami a kérdés elsőrészét illeti: a gyakorlatban az ajánlatkérők előírják, hogy az ajánlattevőcsatolja az esetleges aktuális változásbejegyzések alapját képező okiratokat,illetve a változásbejegyzési kérelem másolatát. Ebből megállapítható az aktuálisanbejelentett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Részleges hiánypótlás jogszerűsége

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy hiánypótlást csak a kizáró okok körében biztosít, de felhívta a figyelmet arra, hogy az esetleges változásbejegyzési kérelem nem pótolható. Miért, hiszen az a gyakorlatban a cégkivonat része? És: elektronikus cégeljárásnál a gyakorlat hogyan alakult: milyen formátumban fogadják el az ajánlatkérők a változásbejegyzési kérelmet hitelesnek?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek szabadsága van annak megállapításatekintetében, hogy mit enged hiánypótoltatni. Amennyiben a változásbejegyzésikérelmet nem engedi benyújtani, ehhez joga van. A megoldás azonban szokatlan,hiszen lényegesen nehezebb helyzetbe hozza az elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Képviselő "helyettesítése"

Kérdés: Ha az ajánlattevő cégjegyzésére, képviseletére jogosult személy egy adott közbeszerzési eljárásban – például szabadsága miatt – nem tud az ajánlattevő képviseletében eljárni, és a céget a cégjegyzékbe bejegyzett adatok szerint csak egy személy képviselheti, mi a teendő? Ki járhat el ebben az esetben, és hogyan igazolhatja képviseleti minőségét?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlattevő nevében – bármely okból – nem acégjegyzésre jogosult jár el az ajánlattétel során, a helyette eljáró személyképviseleti jogát – azaz képviselői minőségét – közokiratba vagy teljesbizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.
1
2