Ajánlati kötöttség időtartama eljárás felfüggesztése esetén

Kérdés: Ha felfüggesztem az eljárást, akkor az ajánlati kötöttség is automatikusan meghosszabbodik?
Részlet a válaszából: […] A felfüggesztés a jogorvoslati eljárás megindítása esetében kötelező az ajánlatkérők részére, mely az alábbi, a Kbt. 154. § (3) bekezdése szerint nem érinti az ajánlati kötöttség időszakának meghosszabbodását. Ennek az az oka, hogy az ajánlati kötöttségi időszak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Jogorvoslat miatt felfüggesztett eljárás

Kérdés: Amennyiben elindul a közbeszerzési jogorvoslati eljárás - ami jelenleg zajlik -, hogyan térek vissza az érintett eljárásba - figyelemmel például arra, hogy hiánypótlási határidő volt folyamatban?
Részlet a válaszából: […] Technikailag a jogorvoslati eljárás miatt felfüggesztett eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megszületéséig áll. A határozat megszületését követően, amennyiben például hiánypótlási határidő volt, mely a felfüggesztés hatására eredménytelenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Ajánlattevő tájékoztatási kötelezettségének terjedelme jogorvoslati eljárásban

Kérdés: Egy jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő folyamatosan tájékoztatja az egyébként az ügyben nem érdekelt szereplőket a benyújtott iratokról. Van-e joga erre az ajánlatkérőnek, illetve kiadhat-e az eljárás során minden információt a többi gazdasági szereplőnek?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő tájékoztatási kötelezettsége a Kbt. keretein belül áll fenn, ami egyben azt jelenti, hogy ezen túl egyéb tájékoztatást ügyfélképtelen szereplőknek nem nyújthat. Gondoljunk például a két legfontosabb információszerzési forrásra az eljárás kapcsán, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Jogorvoslati kérelem továbbításának elmulasztása

Kérdés: Mit tehetünk akkor, ha a KD nem továbbítja a bírósághoz a határozata elleni jogorvoslati kérelmet?
Részlet a válaszából: […] A Közbeszerzési Döntőbizottságnak (KD) a határozata ellenbenyújtott jogorvoslati kérelmek esetén a Kbt. 345-347. §-ai szerint kelleljárnia. Mind az eljárás során hozott végzések, mind az ügy érdemében hozotthatározatok tekintetében van jogorvoslati lehetőség, de ez nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Szerződésteljesítés jogorvoslati eljárás alatt

Kérdés: Egy adott tenderen az ajánlatkérő nyertesnek hirdetett ki egy ajánlattevőt. Az eredményt a második legjobb ajánlatot tevő megtámadta, az eljárás jelenleg is folyik. A szerződést az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő megkötötte, az ajánlattevő azt egy éve a fentiek ellenére teljesíti. Ajánlatkérő honlapján a szerződés nem szerepel. Jogszerű-e ez így, illetve mi értelme van ebben az esetben a bírósági eljárásnak? Mit lehet ilyen esetben egyáltalán kérni a bíróságtól (döntőbizottságtól)?
Részlet a válaszából: […] Feltehetően az ajánlatkérő megköthette a szerződést azajánlattevővel, azaz a döntőbizottság nem alkalmazott ideiglenes intézkedést,amelynek értelmében megtilthatta volna a szerződés megkötését. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében a KözbeszerzésiDöntőbizottság a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Szerződéskötés Döntőbizottság általi megtiltásával kapcsolatos problémák

Kérdés: Nem tekinthető-e prejudikálásnak, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság végzésével megtiltja a szerződés megkötését az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között? További kérdésünk, hogy melyek azok az esetek a gyakorlatban, amikor a Döntőbizottság alkalmazza ezt az intézkedést?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz a Kbt. 332. §-ának (1)-(3) bekezdéseialkalmazandók, amelyek a következő előírásokat tartalmazzák. A Közbeszerzési Döntőbizottság a folyamatban lévő ügybenkérelemre vagy hivatalból - a jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzésieljárás (vagy beszerzés)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 8.

Közbeszerzési Döntőbizottság előtti tárgyalások nyilvánossága

Kérdés: Kik vehetnek részt, lehetnek jelen a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti tárgyaláson? Hallgatóságként bárki bemehet-e, illetve az üzleti titokra hivatkozással kérhető-e ún. "zárt" tárgyalás?
Részlet a válaszából: […] A tárgyalás a Kbt. 336. §-ában foglalt főszabály szerintnyilvános, amelyen az utalt jogszabályhely (1) bekezdésében meghatározottérintettek vehetnek részt. Amennyiben a hallgatóság egyéb érdekeltnek minősül,azaz nem csupán kíváncsi érdeklődő, joga van a tárgyaláson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 17.

Ajánlati felhívás eljárás felfüggesztése alatti visszavonhatósága

Kérdés: A felhívás és a dokumentáció néhány ponton nem felelt meg a törvényi előírásoknak. Sajnos módosítás nélkül, kiegészítő tájékoztatásban történt a korrekció. Kérdésünk: az ajánlatkérő visszavonhatja-e a felfüggesztés alatt az ajánlattételi felhívást? Ilyen súlyú törvénysértésért milyen szankció várható?
Részlet a válaszából: […] Ha jól értelmezzük, akkor a kérdésben szereplő esetben azajánlatkérő közbeszerzési eljárása ellen jogorvoslati eljárás indult, amelybena döntőbizottság felfüggesztette az ajánlatkérő közbeszerzési eljárását. Ebbena stádiumban az ajánlatkérő már nem vonhatja vissza a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 12.

Eljárás felfüggesztése iránti kérelem elkésettsége

Kérdés: Az ajánlatkérő szolgáltatás beszerzésére irányuló nyílt eljárását a döntőbizottság az ajánlattételi határidő lejárta előtt három nappal kérelemre felfüggesztette. Az ajánlattevő kérelmét a dokumentáció megvásárlását követő 48. napon nyújtotta be. Kérdésünk: elkésett-e a kérelem?
Részlet a válaszából: […]

Megítélésünk szerint a kérelem elkésett, mert a jogorvoslati határidő 15 nap, ami jelen esetben a dokumentáció megvásárlásával vette kezdetét.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 12.

Szerződéskötés jogorvoslati eljárás esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. §-ának (1) bekezdése alapján érvénytelenné nyilvánítja, és az eljárás további szakaszaiból kizárja, és erről a döntésről a Kbt. 93. §-ának (1) bekezdése szerint az ötödik napon írásban értesíti az érvénytelen ajánlatot tevőt. Ez esetben előfordulhat, hogy az írásbeli értesítés kézhezvételéig a döntéshozó az eljárást lezáró határozatot meghozza. Ha a kizárásról szóló döntést az ötödik (vagy a kézbesítési okok miatt hatodik) napon tudja csak az érvénytelen ajánlattevő a döntőbizottságnál megtámadni, a szerződést meg kell-e kötni az érvényes ajánlattevővel az eredményhirdetést követő nyolcadik napon abban az esetben, ha az érvénytelen ajánlatot tevő a kizárás megtámadására vonatkozó kérelmét az ajánlatkérőhöz is eljuttatja, de a döntőbizottság még nem kereste meg az ajánlatkérőt?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 330. §-ának (3) bekezdése alapján a KözbeszerzésiDöntőbizottság eljárásának megindítása esetén az ajánlatkérő a folyamatban levőközbeszerzési eljárását felfüggesztheti, a szerződés megkötését elhalaszthatjaa Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 21.
1
2