Fizetési határidő meghatározása értékelési szempontként

Kérdés: Jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha 50%-ban saját forrásból, 50%-ban uniós támogatásból megvalósuló árubeszerzés esetén értékelési szempontként határozza meg a fizetési határidőt, vagyis az ajánlatokat aszerint pontozza, hogy melyik ajánlattevő biztosítja a leghosszabb fizetési határidőt a 30-tól 60 napig terjedő időintervallumon belül?
Részlet a válaszából: […] ...polgári jogi értelemben nem csupán az ajánlattevő teljesítését foglalja magában, hanem az ajánlatkérőét is, tehát a beszerzett áru ellenértékének megfizetését, hiszen ezáltal válik a szerződés teljesítése - legalábbis formáljogi szempontból, a hibás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szerződésmódosítás többes jogalapon

Kérdés: Van-e lehetőség termékkiegészítésre 50%-os mértékben a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjával összhangban úgy, hogy a módosítás alapja egy határidő-módosítás? Vagy inkább külön-külön lenne érdemes megpróbálni?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;-a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;-az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át - c) pont ca)-cc) alpontok.Ha egymást követően több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

DBR egyedi szerződésének módosítása

Kérdés: Módosíthatom-e a dinamikus beszerzési rendszer egyedi szerződését?
Részlet a válaszából: […] ...említett kérdésre. Ennek értelmében: "a feleknek arra is lehetőségük van, hogy a keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződésük ellenértékét növeljék a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján, ugyanakkor minden esetben figyelemmel kell lenniük arra, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Termékenként eltérő, de átlagban 10%-os de minimis módosítás keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Keretmegállapodásban 10%-os de minimis módosítás történik a teljes keretösszegre. Van-e arra lehetőség, hogy ez a módosítás egyes termékeket, melyek a keretmegállapodás részei, kevesebb, míg más termékeket több mint 10%-os mértékben érintsenek úgy, hogy az átlagos változás értékben 10% lesz?
Részlet a válaszából: […] ...a keretmegállapodás, keretszerződés alapján kötött egyedi szerződést módosítják a felek, akkor az érintett egyedi szerződés szerinti ellenértékre figyelemmel kell megállapítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjának 50%-os korlátját. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Szerződésmódosítás jogszerűsége előzetes nyilatkozattól eltérő előlegigény esetén

Kérdés: Jogszerű-e a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása arra figyelemmel, hogy a nyertes ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez anyagot szállító külföldi piaci szereplő - előzetes nyilatkozatától eltérően - előlegre tart igényt, és ezt a nyertes ajánlattevő (teljes egészében) nem képes finanszírozni?
Részlet a válaszából: […] ...nyertes ajánlattevő javára változtatja meg. Jelen esetre nézve ez azért teljesül, mert a nyertes ajánlattevő időben korábban hozzájut az ellenérték 50%-ához anélkül, hogy az ajánlatkérő különösebb feltételt szabna számára. A Kbt. 141. § (6) bekezdés b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Indexálás és szerződésmódosítás kapcsolata

Kérdés: "Belefér-e" a szerződésmódosítási szabályokba, ha úgy építek be indexálást, hogy azt minden esetben közzé is teszem? Lehet-e indexálni de minimis szerződés esetében?
Részlet a válaszából: […] ...foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:-az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Ármódosítási lehetőségek a közbeszerzési szerződésben

Kérdés: Az ajánlati/részvételi felhívásban a szerződés időtartama összesen 98 hónapot ölel fel. Ezzel szemben az ajánlattevők jogosultak az adott évre vonatkozó minimális építőipari rezsióradíj mértékét megállapító jogszabály hatálybalépésétől kezdődően az egységárgyűjtemény munkadíjtételei egységárát módosítani, legfeljebb a hatályos minimális építőipari rezsióradíj adott tárgyévet megelőző évi, jogszabályban meghatározott értékéhez viszonyított százalékos emelkedésének mértékével. A szerződés további feltételei között található, hogy az ajánlattevők jogosultak az egységárgyűjtemény anyagtételei egységárát módosítani legfeljebb egy alkalommal, a KSH által a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékének alapulvételével. Akorábbi eljárásban kifejezetten nem engedték a 15%-nál magasabb növekedést, a mostani szerződéses feltétel ennél mégis rugalmasabb. Már most tudjuk, hogy ez a szerződéses feltétel alapján biztosan meg fogja haladni a 15%-ot. Jogszerű-e az előírás, elfogadható-e az ajánlattevő számára?
Részlet a válaszából: […] ...foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:-az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Bíróság és DB tevékenységének elhatárolása

Kérdés: A D. 454/2021. döntésben a Közbeszerzési Döntőbizottság az adott szerződés tartalmát elemzi, és ebből von le következtetést, hiába közbeszerzési jellegű a jogsértés. Mi határolja el a polgári bíróság és a Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységét, ha már a közbeszerzési szerződés tartalmának jogértelmezése is a feladatai közé tartozik ezek szerint?
Részlet a válaszából: […] ...nem számítva), az egyes készültségi fokokhoz igazodóan fizette volna ki az ajánlatkérő a kérelmezett részére az építési beruházás ellenértékét, a szolgáltatás-ellenszolgáltatás így lett volna kiegyenlített, azaz minden megoldás, mely a teljesítést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Előreláthatóság értelmezése a szerződésmódosítás kontextusában

Kérdés: Miért nem tekinthető a Covid-járvány előre nem láthatónak, amikor szerződést szeretnék módosítani? (Az egyes hullámok nem láthatók előre, a megbetegedések mértéke szintén nem. Ez egy folyamatosan fennálló helyzet.)
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;-a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;-az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 12.

Ajánlat újraszámolásának számítási hibaként kezelése

Kérdés: Az ajánlatkérő kiküldött minden ajánlattevőnek egy számítási hiba javítására vonatkozó felhívást úgy, hogy vélhetően az árazatlan költségvetésből kimaradtak sorok, és ezeket kívánta beleérteni saját számításaival alátámasztva. Hibázunk-e, ha benyújtjuk? Nem lehetnek-e ennek hátrányos következményei? Milyen formában tegyük meg a javítást? Maradjon számítási hiba, vagy inkább hiánypótlás legyen az EKR-ben eljárási cselekményként kiválasztva?
Részlet a válaszából: […] ...meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.
1
2
3
24