Keretmegállapodás versenyújranyitásának ellenőrizhetősége

Kérdés: Ellenőrizheti-e a Közbeszerzési Hatóság annak a keretmegállapodásnak a versenyújranyitását, amelyet még 2017-ben kötöttek meg, és jelenleg zajlanak a teljesítések?
Részlet a válaszából: […] ...eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. kormányrendelet hatályba léptető rendelkezése értelmében módosítás és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

Ellenőrzést végző szerv jogszabálysértése

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha az ellenőrzést végző szerv sért Kbt.-t? Ajánlatkérőként a központi ellenőrzés alá tartozunk. Nem először követelik olyan tételek javítását, melyek nem szerepelnek az eljárási dokumentumokban, tehát eleve vitaalapot képez. Most az ellenőrző ügyvédi iroda kiküldte egy másik ajánlatkérőnek az anyagot, vélhetően összekeverték. Mi ilyenkor a teendő? Ez nem meríti ki az összeférhetetlenségi szabályt a Kbt. szerint, vagy nem sérti a verseny tisztaságát?
Részlet a válaszából: […] ...más ajánlatkérőre nem tartozik, hiszen esetleg nem megfelelő színben tünteti fel az ajánlatkérőt, vagy olyan tartalmat közöl, mely az ellenőrzés alá nem támasztott szempontjait is tartalmazza, abban az esetben valójában a verseny tisztaságának sérelme sem állapítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 10.

Szerződés kiegészítése

Kérdés: Van-e valamilyen korlátja az ajánlatkérő - megállapodásban meghatározott - ellenőrzési joga gyakorlásának a szerződés teljesítése kapcsán? A kérdést azért tesszük fel, mert az ajánlatkérő heti rendszerességgel, előzetes bejelentés nélkül küld képviselőt a gyártási folyamat ellenőrzésére, amely a munkarendet jelentősen megzavarja. Sajnos, az ellenőrzési jogosultság nincs részletesen leszabályozva a szerződésben, csak az szerepel benne, hogy munkaidőben ellenőrizhet a megrendelő. Kiegészíthetjük a szerződést - mely hosszabb időre kötött keretszerződés - e körben?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés szerinti esetben lehetőség van a szerződés módosítására, különös tekintettel arra, hogy a megfelelő ellenőrzés közös érdek, továbbá nem változtatja meg semmilyen mértékben a szerződés gazdasági egyensúlyát, nem jár a felelősségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Szerződés teljesítésének ellenőrzése

Kérdés: Ajánlatkérő ellenőrizheti-e a szerződés teljesítését annak folyamata során? Hogyan és konkrétan mit?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés teljesítésére, illetve a teljesítésellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a Ptk.-ban kell keresni. Ezek attólfüggenek, hogy a felek milyen típusú szerződést kötöttek, mások ugyanis aszabályok adásvételi, szállítási vagy vállalkozási, illetve pl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Ajánlatkérő ellenőrzése a teljesítés folyamán

Kérdés: Kötelezhető-e arra az ajánlattevő, hogy biztosítsa a beszerzés tárgyát képező termékek gyártásának ellenőrzését az ajánlatkérő részére? Ha igen, milyen hivatkozási alapon?
Részlet a válaszából: […] ...a szerződéses feltételek között például helyszíniszemle, időszakos ellenőrzés, vagy speciális, veszélyes áruk esetében akár a gyártásifolyamat részletes ellenőrzése is szerepel, akkor igen. A kérdés tehátelsősorban nem közbeszerzési jellegű, az igény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.
Kapcsolódó címkék:  

Nyilatkozat állami szervek ellenőrzési jogosultságának elfogadásáról

Kérdés: Mi az alapja annak az ajánlatkérői kitételnek, melynek értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja az Állami Számvevőszék és a KEHI ellenőrzési jogosultságát? Erre minden eljárásban nyilatkozni kell, vagy csak erre irányuló ajánlatkérői felhívás esetén? Továbbá, formailag mit takar az említett szervezetek ellenőrzési jogosultsága, és az előbbiekre milyen jogszabály(ok) vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] ...ez az ajánlatkérő egyedi igénye, kérése lehet a konkrét közbeszerzésieljárásban. Az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Iroda(KEHI) ellenőrzési jogosítványát külön törvények rögzítik, például azönkormányzatok, minisztériumok,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Ellenőrzés során feltárt jogsértés orvoslása

Kérdés: A Kbt. 323. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha nekem egy ellenőrzés folyamán jut a tudomásomra, hogy egy eljárás során megsértették a Kbt. előírásait, akkor már lekéstem a jogorvoslat lehetőségéről? Csak a Döntőbizottság mondhatja ki, hogy szabálytalan volt egy eljárás? Vagy mint ellenőrző szerv, én is megállapíthatom a szabálytalanságot?
Részlet a válaszából: […] ...eseténeljárást, intézkedést kezdeményeznek;- a költségvetési szervek külön jogszabályban meghatározottfelügyeleti és belső ellenőrzési rendszerében a közbeszerzéseket, illetőleg aközbeszerzési eljárásokat ellenőrizni kell.A fentiekből következően az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 18.
Kapcsolódó címkék:    

Jogorvoslati arány és kötelező hirdetmény-ellenőrzés összefüggései

Kérdés: Létezik-e valamilyen összefüggés a 25 százalékos jogorvoslati arány és a kötelező hirdetmény-ellenőrzés között? A jogorvoslati kérelmek típusai/összetétele alátámasztja-e a kötelező hirdetmény-ellenőrzés fenntartásának szükségességét?
Részlet a válaszából: […] ...de statisztikailag, elsősorban a rendelkezésreálló hiányos adatok miatt, nem tudjuk bizonyítani azt. Gondolunk itt arra, hogya hirdetmény-ellenőrzés és a hazai jogszabályok sokkal több kötelező elemetkívánnak a hirdetményben elhelyeztetni, ami automatikusan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.
Kapcsolódó címkék:    

Közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlati problémái

Kérdés: Az ellenérték kifizetésénél alapvető problémát jelent, főleg az uniós költségből történő megvalósítások esetén, hogy az ellenőrzések nagyon elhúzódnak, emiatt a beruházást kezdeményező intézmény, önkormányzat stb. a felvett hitelek miatt olyan lehetetlen helyzetbe, adósságba kerülhet, ami számára nagy teher. Előfordul olyan beszerzés, ahol a megvalósítást követően eltelt egy év múlva kerül csak sor az uniós ellenőrzésekre, és az eljárás lezárása után kapják meg az önkormányzatok a pénzt. Ez nem a közbeszerzési tárgykörbe tartozik, de valamilyen rendezés e téren is szükséges lenne, mert összefüggésben van a kifizetések elhúzódásával. Tudnak-e ebben a körben érdemi változásról?
Részlet a válaszából: […] ...amelynek létrehozataláróljogszabály rendelkezik, meghatározva a szervezet által ellátandó feladatot, azirányítására, illetőleg az ellenőrzésére, valamint a működésére vonatkozószabályokat, feltéve, hogy a jelen bekezdés előzőek szerinti pontjaibanmeghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.
Kapcsolódó címkék:  

Ajánlatkérő munkaügyi bírsággal kapcsolatos ellenőrzési kötelezettsége

Kérdés: Hogyan értelmezhető a Tanács azon álláspontja, miszerint a szerződés megkötéséig kell ellenőriznie az ajánlatkérőnek, hogy nem volt munkaügyi bírsága az ajánlattevőnek?
Részlet a válaszából: […] ...24-étől hatályos módosítás értelmében aKbt. 60. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását - amunkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozóesetekben - az Országos Munkabiztonsági és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 18.
Kapcsolódó címkék:    
1
2