Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott építési koncesszió tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Várható változások építési beruházásoknál

Kérdés: Várható-e változás abban a tekintetben, hogy építési munkáknál minden esetben, akármennyire pontos műszaki tervek alapján írjuk elő a munkát, mindig vannak előre nem látható elvégzendő feladatok, amelyek bármiféle tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatását is nehézzé teszik, ugyanis azonnali intézkedéseket igényelnek? Várható-e a tekintetben valami változás, hogy a keretösszeg 2-3-4-5 százaléka erejéig be lehet építeni a szerződésbe valami előre nem látott részletet? Jogászaink pillanatnyi álláspontja az, hogy ez a feladatok között nem szereplő munkákra vonatkozik, ergo ezek nem szerepelhetnek. Kérdésünk azzal kapcsolatban, hogy az építési koncessziónál létezik, és amennyiben szükségessé válik valami kiegészítő építési munka, a nem építési koncesszióknál várható-e effajta változás?
Részlet a válaszból: […]jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, az ilyen, kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét; - olyan új építési beruházást, illetőleg szolgáltatást rendelnek meg, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházásra, illetőleg szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás, illetőleg szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás, illetőleg szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 815

2. találat: Építési koncesszió sajátosságai

Kérdés: Építési koncesszióként meghirdetett közbeszerzésben az ajánlattételkor mire kell különösen figyelni, milyen speciális szabályok vannak az építési koncesszióval kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]lehet, továbbá nyílt eljárásban az ajánlattételi határidő, meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban a részvételi határidő nem határozható meg az eljárást megindító hirdetmény feladásának napjától számított ötvenkét napnál rövidebb időtartamban, valamint a Kbt. 74. §-ának (2) bekezdése (azaz, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább ötvenkét nappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és az tartalmazta az ajánlati felhívás hirdetményi mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjában rendelkezésre álló adatokat is, az ötvenkét napos határidőnél rövidebbet is meg lehet határozni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő fő szabályként nem lehet rövidebb az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított harminchat napnál; amely rendkívüli sürgősség esetén kivételesen huszonkét napra rövidíthető, feltéve hogy a hirdetményt elektronikus úton adják fel) és a 122. §-ának (2) bekezdése (azaz ha az ajánlatkérő a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább ötvenkét nappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és az tartalmazta a részvételi felhívás hirdetményi mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjában rendelkezésre álló adatokat is, a negyvennapos határidőnél rövidebbet is meg lehet határozni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított huszonhat napnál) nem alkalmazható. A Kbt. ismertetett szabályain túl a 162/2004. Korm. rendelet is szabályozza az építési koncessziót. A kormányrendelet 16. §-ának (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a rendelet szabályait az építési koncesszió esetében is megfelelően alkalmazni kell, továbbá hogy építési koncesszió esetében a közbeszerzés tárgyának megadása során az ajánlatkérő köteles meghatározni azokat a kötelezettségeket is, amelyek a koncessziós jogosultat az építmény hasznosítási jogának átengedése időtartama alatt terhelik (így például üzemeltetés, fenntartás, fejlesztés stb.). Mindezek alapján az építési koncesszióra alkalmazandó az említett kormányrendelet 1. számú melléklete is, amely a kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációjának tartalmát adja meg, és amelynek ismerete hasznos lehet az építési koncesszióra irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők számára. A dokumentációval kapcsolatban a kormányrendelet általános, valamint ún. részletezett követelményeket határoz meg. Az általános követelmények a következők: - a dokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a hozzá tartozó tervek alapján készített, az építmény helyszínét, környezetét, a kész, megépítendő állapotát - az ajánlatadáshoz szükséges és elégséges módon - rögzítő írásos dokumentumok és tervrajzok összessége; - a dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel: az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket, az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat, továbbá az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkákat; - a dokumentációt legalább az itt meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni; végül - a dokumentáció lehet kiviteli terv is, építéstechnológiai, gyártmány-, részlet- stb. tervek nélkül. A kormányrendelet szerinti részletezett követelmények: - alapadatok, okiratok: az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai: az építmény, építési munka előírások szerinti szabatos megnevezése, az építmény, az építési munka helye, az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.), az építési munka jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.), az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja; - előzményokiratok (másolatban): jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély, felmentések, valamint eltérési engedélyek jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól; - az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: - az építési munkát befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.), a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 649
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Tulajdonjog építési koncesszió esetén

Kérdés: Melyek az építési koncesszióval kapcsolatos főbb előírások? Építési koncesszió esetén kinek a tulajdonába kerül az épület?
Részlet a válaszból: […]általános előírás szerint - úgyszintén külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészítenie, és a Közbeszerzési Értesítőben kell közzétennie. Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben köteles megadni azt is, hogy a közbeszerzési eljárás melyik fajtája szerint jár el. E szerint kell az ajánlati felhívásra vagy a részvételi felhívásra vonatkozó szabályokat a hirdetmény elkészítésekor megfelelően alkalmazni. Az ajánlatkérőnek a koncessziós eljárásban arra is lehetősége van, hogy az eljárást megindító hirdetményben előírja, miszerint az építési koncessziót elnyerő ajánlattevő (azaz a koncessziós jogosult) köteles az építési beruházás értékének legalább harminc százaléka tekintetében harmadik személlyel szerződést kötni, vagy az ajánlattevő ajánlatában jelölje meg az építési beruházás értékének azt a százalékban kifejezett részét, amelynek tekintetében harmadik személlyel szerződést fog kötni. Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben ugyanakkor nem írhatja elő azt, hogy az ajánlattevő jelölje meg a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. Építési koncesszió esetében az ajánlatok bírálati szempontja csak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet, és nyílt eljárásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 133
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Építési koncesszió

Kérdés: Mit jelent az építési koncesszió? Ki a koncesszió jogosultja, milyen módon lehet a jogosultságot megszerezni?
Részlet a válaszból: […]tehát a Kbt. IV. fejezetének hatálya alá tartozó olyan közbeszerzési eljárás, amelyre különös rendelkezések vonatkoznak (Kbt. IV. fejezetének 8. címe). A koncesszió jogosultja [a Kbt. 140. § (1) bekezdése a) pontjában szereplő meghatározás szerint a koncessziós jogosult] az az ajánlattevő lesz majd, aki az építési koncessziót elnyeri. Az ajánlatkérő kötelezettsége az eljárást megindító, felhívást tartalmazó hirdetmény elkészítése és közzététele (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak nagyon szűk körben alkalmazható). A hirdetményben az ajánlatkérő előírhatja, hogy a koncesszió jogosultja köteles az építési beruházás értékének legalább harminc százaléka erejéig (ez a százalékos mérték az ajánlatban növelhető) harmadik személlyel szerződést kötni, vagy az ajánlattevő ajánlatában jelölje meg az építési beruházás értékének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 62
Kapcsolódó tárgyszavak: