Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26 találat a megadott eredményhirdetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Eredményhirdetés elmaradásának indokolása értékhatár alatti beszerzéseknél

Kérdés: Három ajánlatot kaptam értékhatár alatt, de egyik sem elfogadható. Köteles vagyok-e megindokolni, miért nem szeretnék eredményt hirdetni?
Részlet a válaszból: […]részletezi az értékhatár alatti ajánlatkérés folyamatát, úgy nem köteles indokolni az eredményhirdetés/összegezés elmaradását. Fontos kitérni ugyanakkor arra a kötelezettségre, mely a közpénzek jogszerű elköltése során továbbra is fennáll. Emiatt esélyegyenlő módon szükséges kommunikálni, és legalább tájékoztatást nyújtani az eljárásról, hogy a későbbiekben új ajánlatkérés során is érkezzenek ajánlatok a felkért piaci szereplőktől.Mivel hirdetmény közzétételére nincs a továbbiakban szükség, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettség sem áll fenn, így az ajánlatkérőnek érdemes kialakítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4684

2. találat: Eredményhirdetés mellőzése

Kérdés: Megteheti az ajánlatkérő, hogy nem tart eredményhirdetést?
Részlet a válaszból: […]nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül;- az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egy­idejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti - (1)-(2) bekezdések.A rendelkezések alapján megállapítható, hogy az ajánlatkérőnek írásban kell tájékoztatnia az eljárás eredményéről az ajánlattevőket (a szóbeli eredményhirdetés jogintézményét a jelenleg hatályos Kbt. szüntette meg, 2012. január 1-jével). Az írásos tájékoztatás az ajánlatokról készített írásbeli összegezéssel történik.Az ajánlatkérő tájékoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3522
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Eredményhirdetést megelőzően benyújtott hiánypótlás kezelése

Kérdés: Elfogadhatom-e a határidőn túl, de még az eredményhirdetést megelőzően benyújtott hiánypótlást?
Részlet a válaszból: […]meg.A Kbt. 67. §-ának (4) bekezdése alapján mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.Az (5) bekezdés értelmében az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve hogy az eljárást megindító felhívásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3382
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Eredményhirdetés tervpályázatnál

Kérdés: A tervpályázati eljárásnál miért maradt meg az eredményhirdetés? Van ennek valami oka?
Részlet a válaszból: […]meg a Kbt.-ben. Az alkalmazás részletszabályai azonban teljesen összekeverik a Kbt.-ben megszokott eljárástípusokat, és 25 millió forinttól nyílt vagy meghívásos eljárás lefolytatását teszik lehetővé. A rendelet szerint a tervpályázati eljárás lehet nyílt, meghívásos vagy egyszerű eljárás. Ha a tervpályázat a Kbt. 11. és 15. §-a alapján megállapított becsült értéke eléri a 25 millió forintot, az ajánlatkérő kizárólag nyílt vagy meghívásos eljárást folytathat le - 2. § (5)-(6) bekezdése. Fentiek alapján egyértelmű, hogy a tervpályázati eljárás nem kíván a rendes eljárásrendbe illeszkedni, és ettől teljes mértékben eltérő szabályok alkalmazása szükséges annak lebonyolításakor. Könnyebbség azonban az ajánlatkérőknek az az újdonság, amely teljes mértékben lehetővé teszi, hogy ne kelljen tervpályázati eljárást lefolytatni, amennyiben az ajánlatkérő Kbt. szerinti nyilvános eljárást indít az alábbiak szerint. A rendelet 1. § (4)-(9) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák: - Tervpályázati eljárást kötelező lefolytatni - ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik - építmény építészeti-műszaki tervezésének versenyeztetésére, amennyiben az ajánlatkérő olyan - a Kbt. hatálya alá tartozó - tervszolgáltatást kíván megrendelni, amelynek a Kbt. szerint számított teljes becsült értéke eléri vagy meghaladja a szolgáltatás megrendelésére irányadó uniós értékhatárt. A kötelezően lefolytatandó tervpályázat nem lehet a 2. § (2) bekezdésében meghatározott ötletpályázat. A tervezői szolgáltatás megrendelésére a tervpályázatot követően, a 19. §-ban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárással kerülhet sor. - Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 18. pontja szerinti sajátos építményfajták tervezése, terület- és településrendezési terv, valamint műemléki védelem alatt álló épület kizárólag felújítási munkáinak tervezése esetén tervpályázati eljárás lefolytatása nem kötelező. - Tervpályázati eljárás lefolytatása nem kötelező abban az esetben, ha a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, de az ajánlatkérő nem kíván tervrajzokat, tervjavaslatokat versenyeztetni a tervező kiválasztásához, ugyanakkor vállalja, hogy a Kbt. szerint lefolytatandó, tervszolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás során is kér be szakmai ajánlatot, az összességében legelőnyösebb ajánlatértékelési szempontot alkalmazza, és a szakmai minőség értékelésére alkalmas értékelési részszempontokat érvényesít. A szakmai minőség értékelésére alkalmas értékelési részszempontnak minősül minden olyan értékelési részszempont, amely alkalmas arra, hogy a tervezett építmény jellemzőit, vagy az építészeti-műszaki[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2914
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Elektronikus árlejtés eredményhirdetése

Kérdés: Hogyan hirdetnek eredményt elektronikus árlejtés alkalmazásánál?
Részlet a válaszból: […]elektronikus eredményhirdetés egy­aránt - az alábbiak szerint: - az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül kell az ajánlatkérőnek elbírálnia, és azt követően az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét szóban vagy - a Kbt. 20. § (1) bekezdése szerinti esetben - elektronikusan kihirdetnie (eredményhirdetés). Az eljárás eredményét legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban kell kihirdetni; - az ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal elhalaszthatja. Az ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és annak indokáról, valamint - ha szükséges [Kbt. 99. § (3) bekezdése] - a szerződéskötés új időpontjáról [Kbt. 99. § (3) bekezdése] az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni; - a fenti bekezdés szerinti esetben - ha szükséges - az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés új időpontjának lejártáig történő fenntartására. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége - eltérő nyilatkozat hiányában - a szerződéskötés új időpontjának lejártáig tart; - az ajánlatkérő az eredményhirdetést - indokolt esetben - az ajánlati felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban is megtarthatja. Az ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább két munkanappal korábban köteles az új időpontról és annak indokáról, valamint - ha indokolt - a szerződéskötés új korábbi időpontjáról [Kbt. 99. § (3) bekezdése] az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni; - ha az eredményhirdetés az ajánlati felhívásban meghatározott, vagy a fenti (2) vagy a (4) bekezdés szerint módosított időpontban nem történt meg, az ajánlatkérő - a késedelemmel kapcsolatban e törvényben vagy egyéb jogszabályokban elő­írt következmények viselése mellett - haladéktalanul köteles az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetni - Kbt. 94. §-ának (1)-(5) bekezdései; - az eredményhirdetésen jelen lehetnek az ajánlattevők, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek; - elektronikus eredményhirdetés esetén az előző bekezdést és a törvény 96. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni, a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezést és a 96. § (1) bekezdése szerinti - fedezettel kapcsolatos - tájékoztatást az elektronikus eredményhirdetés ajánlati felhívásban megadott időpontjától kezdve azonnal elektronikus úton kell az ajánlattevők és - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői számára (ha utóbbiak legkésőbb az eredményhirdetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2722
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Meghívó eredményhirdetésre

Kérdés: Az eredményhirdetésre külön meghívót kell küldeni az ajánlattevőknek?
Részlet a válaszból: […]építési beruházás esetén 60 napon belül kell nyilvánosan kihirdetnie. Rendelkezik arról is a Kbt., hogy az eredményhirdetésre meg kell hívni az ajánlattevőket. A fentieknek megfelelhet az ajánlattevő oly módon, hogy az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előre közli az ajánlattevőkkel az eredményhirdetés időpontját, és egyúttal meg is hívja őket, de megfelelhet oly módon is, hogy az ajánlatok beérkezését követően adja meg az eredményhirdetés pontos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2461
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Eredményhirdetést követő hiánypótlás kizártsága

Kérdés: Az eredményhirdetést követően van még lehetőség hiánypótlásra?
Részlet a válaszból: […]nyújtotta be ajánlatát; - a hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat; - az ajánlattevő - a fenti, második bekezdésben meghatározott körben - a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig; - a hiánypótlást követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a második bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető - Kbt. 83. §-ának (1)-(5) bekezdései. A kérdés esetleg arra is vonatkozhat, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem nyújtja be a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásait - melyet az eredményhirdetést követően nyolc napon keresztül az ajánlattevő több részletben is megtehet -, vajon erre a későbbiekben van-e lehetősége. Mivel a Kbt. egyértelműen arra az álláspontra helyezkedik, hogy ebben az esetben a következő ajánlattevőt kérheti fel az ajánlatkérő az igazolások benyújtására, ezért a 8. napot követően nincs lehetőség a hiányosságok pótlására. A Kbt. 63. §-ának (4) bekezdése szerint amennyiben az ajánlatkérő alkalmazza a törvény 91. §-ának (2) bekezdését, és a nyertes ajánlattevő, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2377
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Eredményhirdetés jelenlét hiányában

Kérdés: Ha az eredményhirdetésen nem jelenik meg egyik ajánlattevő sem, attól az eredmény még kihirdethető?
Részlet a válaszból: […]voltak jelen. E szabályok értelmében: - az eredményhirdetésre meg kell hívni az ajánlattevőket, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit, illetőleg személyeket - Kbt. 95. §-a; - az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át kell adni, a távol levő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha az ajánlattevő nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetőségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell feladni; - az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására; - ha a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetésen nincs jelen, az ajánlatkérő az igazolások benyújtására az eredményhirdetést követően haladéktalanul,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2283

9. találat: Eredményhirdetés halasztása a gyakorlatban

Kérdés: A gyakorlatban mikor halasztható el az eredményhirdetés, meddig és milyen indokkal?
Részlet a válaszból: […]előtt köteles a halasztásról és annak indokáról, valamint - ha szükséges - a szerződéskötés új időpontjáról [Kbt. 99. §-ának (3) bekezdése] az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni; - az előző bekezdés szerinti esetben - ha szükséges - az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés új időpontjának lejártáig történő fenntartására. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége - eltérő nyilatkozat hiányában - a szerződéskötés új időpontjának lejártáig tart; - az ajánlatkérő az eredményhirdetést - indokolt esetben - az ajánlati felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban is megtarthatja. Az ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább két munkanappal korábban köteles az új időpontról és annak indokáról, valamint - ha indokolt - a szerződéskötés új korábbi időpontjáról [a törvény 99. §-ának (3) bekezdése] az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni; - ha az eredményhirdetés az ajánlati felhívásban meghatározott, vagy a fenti második vagy a negyedik bekezdés szerint módosított időpontban nem történt meg, az ajánlatkérő - a késedelemmel kapcsolatban a közbeszerzési törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt következmények viselése mellett - haladéktalanul köteles az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét kihirdetni - (1)-(5) bekezdések. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2012
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Ajánlattevők által bontásra meghívottak

Kérdés: Az ajánlati dokumentációban olvastuk, hogy az ajánlat bontásánál az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek is jelen lehetnek. Kiket hívhat meg az ajánlattevő a bontásra?
Részlet a válaszból: […]külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit, illetőleg személyeket. A Kbt. tehát az eredményhirdetés kapcsán az ajánlattevőkről szól, ugyanakkor a hirdetményminta lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő elviekben szűkítse az ajánlattevő által meghívottak körét. Erre azonban jogszerűen lehetősége valójában az ajánlatkérőnek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1996
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést