Eljárás közbeszerzési eljáráson kívül bekért ajánlat közbeszerzési értékhatárt elérése esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő által megállapított becsült érték nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, emiatt közbeszerzésen kívül kér több árajánlatot - a szerződéses feltételek ismertetésével együtt. Hogyan kell eljárnom, ha a beérkezett ajánlatok közül legalább az egyik értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt? Véleményem szerint vagy be kell bizonyítania az ajánlatkérőnek az értékhatárt meghaladó ajánlatot adókról, hogy az ajánlatuk az általában kért vagy kínált áraknál irreálisan magasabb árakat tartalmaz (amit az ajánlatkérőnek nem kell figyelembe vennie a becsült érték meghatározásakor), vagy közbeszerzési eljárást kell lebonyolítania akkor is, ha van az értékhatárt el nem érő ajánlata is. Jól gondolom?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő kötelessége a beszerzési tárgy becsült értékét úgy megállapítani, hogy az a Kbt.-ben foglal­taknak megfelelő legyen. A piacon kért legmagasabb ár vizsgálatára feltétlenül szükség van a becsült érték megállapítása során. Amennyiben az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Meghatalmazás alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatot nem a képviseletre cégjogilag jogosult, hanem meghatalmazott írja alá, az aláírásra adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni?
Részlet a válaszából: […] ...meghatalmazás érvényessége tekintetében a Pp.-ben, továbbáaz ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtakat kell figyelembe venni.A Pp. szerint a meghatalmazást írásba kell foglalni, vagyjegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Azonos termékre irányuló ajánlatok érvényessége

Kérdés: Amennyiben egy közbeszerzési felhívásra két érvényes ajánlat érkezik be két külön cégtől ugyanarra a termékre, de eltérő áron, ettől még ez két érvényes ajánlatnak számít-e?
Részlet a válaszából: […]

Függetlenül attól, hogy azonos terméket kínálnak, a két ajánlat azért nem érvénytelen, mert ugyanazt kínálja. Más miatt lehet érvénytelen, de ez nem lehet az oka, ilyen érvénytelenségi okot a Kbt. nem tartalmaz.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Egy igazolás felhasználása több eljárásban

Kérdés: Az APEH által kiadott hatósági igazolás - amennyiben az érvényes - felhasználható-e több közbeszerzési eljárásban is?
Részlet a válaszából: […] ...konkrétközbeszerzési eljárás megnevezése ne. Ez a rendelkezés kifejezetten annakérdekében született, hogy egy-egy igazolást az igazolás érvényességi idejealatt többször, több közbeszerzési eljárásban is fel lehessen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Régi Kbt. hatálya alatt kötött határozatlan időtartamú megállapodás érvényessége

Kérdés: A közbeszerzési törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozatlan időre szóló szolgáltatási szerződést (szemétszállításra) köteles vagyok-e felmondani, és új eljárást lefolytatni, ha az értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt?
Részlet a válaszából: […] A hatálybalépést megelőzően megkötött szerződés felbontásáranem köteles az ajánlatkérő, azonban módosítása nem jogszerű. Erre vonatkozik aKözbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója a szerződések módosításáról és amódosításról szóló tájékoztatót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 4.

Referencialevél érvényessége, felhasználhatósága

Kérdés: Alkalmasság igazolására referencialevelet csak eredeti példányban lehet beadni? Meddig érvényes a referencialevél? Például a 2003-2004-es évek igazolására alkalmas-e az ahhoz képest korábbi dátummal ellátott referencialevél?
Részlet a válaszából: […] ...referencialevél érvényességi ideje vonatkozásában aközbeszerzési törvény nem tartalmaz megkötést, ezért kiállításának időpontjairreleváns. A példány eredetiségére vonatkozóan azonban a beszerzési tárgytól,valamint a referencia adójától függ a válasz. A Kbt. 67...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

A Magyar Bányászati Hivatal igazolása érvényességének számítása

Kérdés: Az MBH-igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig érvényes. Honnan kell visszaszámolni a 3 hónapot? A szerződéskötés időpontjától? Az eredményhirdetéstől? Az ajánlattételi határidőtől?
Részlet a válaszából: […] ...érvényes.A fentiekből látható, hogy nem a kérdésben szereplőidőpontokat, hanem a hatósági igazolás keltezését kell figyelembe venni azérvényesség megállapításakor.[A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontja szerint azeljárásban nem lehet ajánlattevő vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Korábbi jogszabály szerinti hirdetményminta alkalmazhatósága

Kérdés: Elektronikus hirdetményfeladás során van-e mód 15/2004. IM rendelet szerinti minta kitöltésére - 2005. évben megkezdett eljárás esetén?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzésitervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikaiösszegzések mintáit a 2/2006. IM rendelet tartalmazza. Az IM rendeletben előírthirdetménymintákat kell minden esetben kitölteni - tehát a 2005-ben megkezdetteljárás esetén is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 16.

Felhívásban nem szereplő dokumentumok csatolásának megítélése az ajánlat érvényessége szempontjából

Kérdés: Megalapozza-e a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti érvénytelenségi okot, ha az ajánlattevő olyan dokumentumokat is becsatol az ajánlat keretében, amelyet az ajánlatkérő egyáltalán nem kért, avagy az ajánlattevő azokat figyelmen kívül hagyhatja-e (mintha be sem csatolták volna)?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési törvény 88. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiszerint az ajánlat érvénytelen akkor, ha- azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételihatáridő lejárta után nyújtották be;- az ajánlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknakmegfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.

Hivatalos (hatósági) igazolások érvényességi ideje

Kérdés: A közbeszerzési törvény által előírt hivatalos igazolások (VPOP, APEH, banki, munkaügyi főfelügyelőség, önkormányzat) milyen időtartamig érvényesek? Időtartamtól függően elég-e a közjegyző által hitelesített igazolást a pályázatra becsatolni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés első részére vonatkozóan utalunk arra, hogy a Kbt.jelenleg csak a munkaügyi igazolás érvényességére tartalmaz rendelkezést 63.§-ának (5) bekezdésében, amely szerint az Országos Munkabiztonsági és MunkaügyiFelügyelőség, illetve a Magyar Bányászati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.
1
2