Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott érvényesség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Eljárás közbeszerzési eljáráson kívül bekért ajánlat közbeszerzési értékhatárt elérése esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő által megállapított becsült érték nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, emiatt közbeszerzésen kívül kér több árajánlatot - a szerződéses feltételek ismertetésével együtt. Hogyan kell eljárnom, ha a beérkezett ajánlatok közül legalább az egyik értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt? Véleményem szerint vagy be kell bizonyítania az ajánlatkérőnek az értékhatárt meghaladó ajánlatot adókról, hogy az ajánlatuk az általában kért vagy kínált áraknál irreálisan magasabb árakat tartalmaz (amit az ajánlatkérőnek nem kell figyelembe vennie a becsült érték meghatározásakor), vagy közbeszerzési eljárást kell lebonyolítania akkor is, ha van az értékhatárt el nem érő ajánlata is. Jól gondolom?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;- a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség, és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;- a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható - a)-g) pontok.A fentiekben felsorolt eredménytelenségi okok közül egyetlenegy sem használható egyértelműen ebben a helyzetben.A c) pont, mely szerint egyik ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, nem elegendő, hiszen esetünkben legalább egy olyan ajánlattevő létezik, aki nemhogy nem a legjobbat, de kifejezetten magas árajánlatot tett. A d) pont az ajánlatkérő szerződéskötési képességéről szól, mely nem a nem vesztes ajánlattevő érdekkörébe tartozik. Az e) pont esetében az ajánlattevők jogsértéséről van szó, márpedig a túlzottan magas ár nem tekinthető ebbe a körbe tartozónak.Megoldás lehet a g) pont alkalmazása, ez azonban csak abban az esetben, amikor jogorvoslati eljárás indul, és a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az eljárást megindító hirdetményt és dokumentációt.Amennyiben az ajánlatkérő nem folytatott le közbeszerzési eljárást, majd kiderült számára, hogy van olyan piaci szereplő, aki/amely magasabb árat adott az eredetileg kalkulált becsült értéknél, két lehetőség van előtte. Vagy képes megindokolni, hogy milyen alapon vélte úgy, hogy a beszerzési tárgy becsült értéke - tekintettel a Kbt. 11-17. §-ra - az általa megállapított mértékű volt, és a beérkezett magas ár olyan árszintet mutat, melyre az ajánlatkérő a korábbiakban nem gondolhatott, arra nem számíthatott.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3471
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Meghatalmazás alakisága

Kérdés: Ha az ajánlatot nem a képviseletre cégjogilag jogosult, hanem meghatalmazott írja alá, az aláírásra adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni?
Részlet a válaszból: […]kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: - a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; - két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; - a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; - a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; - ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; - az elektronikus okiraton[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2664

3. találat: Azonos termékre irányuló ajánlatok érvényessége

Kérdés: Amennyiben egy közbeszerzési felhívásra két érvényes ajánlat érkezik be két külön cégtől ugyanarra a termékre, de eltérő áron, ettől még ez két érvényes ajánlatnak számít-e?
Részlet a válaszból: […]két ajánlat azért nem érvénytelen, mert ugyanazt kínálja. Más miatt lehet érvénytelen, de ez nem lehet az oka,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1979
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Egy igazolás felhasználása több eljárásban

Kérdés: Az APEH által kiadott hatósági igazolás - amennyiben az érvényes - felhasználható-e több közbeszerzési eljárásban is?
Részlet a válaszból: […]"közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára" megjelölés szerepeljen, de az ajánlatkérő és a konkrét közbeszerzési eljárás megnevezése ne. Ez a rendelkezés kifejezetten annak érdekében született, hogy egy-egy igazolást
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1846
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Régi Kbt. hatálya alatt kötött határozatlan időtartamú megállapodás érvényessége

Kérdés: A közbeszerzési törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozatlan időre szóló szolgáltatási szerződést (szemétszállításra) köteles vagyok-e felmondani, és új eljárást lefolytatni, ha az értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt?
Részlet a válaszból: […]a szerződő felek valamelyikének oldalán jelentkező - a szerződés megkötésekor előre nem látható okból fakadó körülmény miatt bekövetkező - jogsérelem adhat okot. Ilyen körülmény hiányában, illetve a fentiektől eltérő esetekben a lefolytatott és eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására nincs lehetőség. A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői kötelesek az eljárások eredményeként megkötött szerződések módosításáról külön jogszabályban (2/2006. IM rendelet) meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és azt hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A Közbeszerzések Tanácsa 3/2004. (KÉ 126.) ajánlása a Kbt. hatálybalépése előtt kötött szerződésekről pedig kifejezetten a kérdést érinti. Tekintettel arra, hogy a Kbt. a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényhez (régi Kbt.) képest jóval szélesebb körben határozza meg mind a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezeteket, mind a tárgyi hatály alá eső beszerzéseket, az új jogalanyok, illetve beszerzési tárgyak tekintetében elengedhetetlen a Kbt. hatálybalépése előtt - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - megkötött szerződéseket megvizsgálni. Általánosságban azonban megállapítható, hogy a Kbt. - a régi Kbt.-hez hasonlóan - nem érinti a hatálybalépése előtt megkötött szerződéseket, legyen szó akár határozott, akár határozatlan időre kötött szerződésről. Azaz amennyiben a szerződés feltételei nem változnak, az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. Amennyiben a Kbt. hatálybalépése előtt - közbeszerzési eljárás nélkül - kötött szerződések teljesítése során a szerződéses feltételek valamelyikének változtatása válik szükségessé, akkor az ajánlatkérőnek az újonnan megállapított szerződéses feltételeket minden egyes szerződésmódosítást megelőzően meg kell vizsgálnia abból a szempontból, hogy a Kbt. alkalmazása szükségességének feltételei teljesülnek-e vagy sem. Amennyiben ugyanis a Kbt. alkalmazásának feltételei fennállnak, az ajánlatkérőnek közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1345
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: A Magyar Bányászati Hivatal igazolása érvényességének számítása

Kérdés: Az MBH-igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig érvényes. Honnan kell visszaszámolni a 3 hónapot? A szerződéskötés időpontjától? Az eredményhirdetéstől? Az ajánlattételi határidőtől?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. A munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben a Magyar Bányászati Hivatal adja ki a hatósági igazolást. A hatósági igazolás a kiállításától számított három hónapig érvényes. A fentiekből látható, hogy nem a kérdésben szereplő időpontokat, hanem a hatósági igazolás keltezését kell figyelembe venni az érvényesség megállapításakor. [A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1218
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Referencialevél érvényessége, felhasználhatósága

Kérdés: Alkalmasság igazolására referencialevelet csak eredeti példányban lehet beadni? Meddig érvényes a referencialevél? Például a 2003-2004-es évek igazolására alkalmas-e az ahhoz képest korábbi dátummal ellátott referencialevél?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; - az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni - igazolható az előző, legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). A közbeszerzési törvény 68. §-ának (1) bekezdése szolgáltatás és árubeszerzés esetében a következőképpen fogalmaz: a törvény 67. § (1) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdése a) pontjának (lásd fenn) esetét a következő módon kell igazolni: - ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; illetve - ha a szerződést kötő másik fél az előző bekezdésben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. Amennyiben tehát a törvény 22. §-ának (1) bekezdése szerinti szervezet a referencia adója, az általa kiadott vagy aláírt igazolást eredeti formában kell benyújtani, minden egyéb esetben elegendő az ajánlattevő nyilatkozata, amely gyakorlatilag helyettesíti az eredeti referencialevelet. A Kbt. 68. §-ának (2) bekezdése alapján építési beruházás esetében minden esetben eredeti igazolás szükséges a referencia nyújtójától a következők szerint: a közbeszerzési törvény 67. § (2) bekezdése a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1213
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Korábbi jogszabály szerinti hirdetményminta alkalmazhatósága

Kérdés: Elektronikus hirdetményfeladás során van-e mód 15/2004. IM rendelet szerinti minta kitöltésére - 2005. évben megkezdett eljárás esetén?
Részlet a válaszból: […]és az éves statisztikai összegzések mintáit a 2/2006. IM rendelet tartalmazza. Az IM rendeletben előírt hirdetménymintákat kell minden esetben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1156
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Felhívásban nem szereplő dokumentumok csatolásának megítélése az ajánlat érvényessége szempontjából

Kérdés: Megalapozza-e a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti érvénytelenségi okot, ha az ajánlattevő olyan dokumentumokat is becsatol az ajánlat keretében, amelyet az ajánlatkérő egyáltalán nem kért, avagy az ajánlattevő azokat figyelmen kívül hagyhatja-e (mintha be sem csatolták volna)?
Részlet a válaszból: […]eljárásból kizárták; - az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; - egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; - kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 86. §-ának (3) bekezdése], illetőleg - lehetetlen, vagy túlzottan magas, vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. §-ának (3) bekezdése]. A fenti rendelkezésekből - véleményünk szerint - az következik, hogy amennyiben az ajánlat nem ütközik az érvénytelenségi okok egyikébe sem, továbbá mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak, és kizárólag az a "hibája", hogy például az ajánlattevő az eljárás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1062
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Az ajánlattételi felhívással érintett időszakon kívüli referencia elfogadhatósága

Kérdés: Az ajánlattételi felhívásban kizáró ok, ha 2002., 2003., 2004. években nem rendelkezik az ajánlattevő és/vagy 10 százalék feletti alvállalkozója megadott számú referenciával. Egyben a mérlegeredménye negatív volt, és nem rendelkezik az ajánlatkérő által megadott összegű forintforgalommal sem. Az ajánlat beadása 2006 elejére esik. Az ajánlattevő céget 2002-ben jegyezték be a cégnyilvántartásba, és évente minimális, de nem a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos forgalmat bonyolított. (Egyik évben sem volt negatív a mérlegük.) Ténylegesen 2005 közepén kaptak építési és működési engedélyt fióktelepükre, és akkor kezdték el hivatalosan is működésüket. Ettől kezdve, tehát 2005-ben már megvolt a szükséges darabszámú referenciájuk, amelyet összesen 2002., 2003. és 2004. években kellene teljesíteniük. Nem a kérdéses időszakban, de mivel működésüket nem kezdték meg 2002-ben, csak 2005-ben, referenciájuk is csak akkortól lehet. Kérdéseink: - Elfogadható-e referenciának ebben az esetben a 2005. évi teljesítés? - Mérlegeredmény-kimutatásukban 2005. évben szerepel a kért összegnek megfelelő forgalom, de a 2005. évi mérleg még nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]figyelemmel lenni a pontos fogalmazásra, hiszen ebben az esetben bizonyára nem ez volt az érintett ajánlatkérő célja. A referenciát ebben az esetben kérhette volna akár 2005. évre is. Tehát, ha a kérdést szigorúan a feltételek fennállásának megfelelően tekintjük, hiába lenne 2005. évi mérlege, egyrészt a forgalom az alkalmassági kritériumok között nem
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1050
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést