Önkormányzat saját cége és a kkv-minősítés kapcsolata

Kérdés: Önkormányzat saját cégénél figyelemmel kell-e lenni a tulajdonos más cégeire, és így az árbevételi, munkavállalói korlátot figyelni kkv-ként történő megítéléskor?
Részlet a válaszából: […] A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (kkv-törvény) definiálja a kis- és középvállalkozás fogalmát, tovább részletezi, mi minősül partner- vagy kapcsolt vállalkozásnak. Az alábbi 3-4. §-ok definícióit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.

Igazolás számviteli beszámolóval

Kérdés: Köteles vagyok-e a mérleget becsatolni, ha az ajánlatkérő kéri?
Részlet a válaszából: […]  A Kbt. 36. §-ának (5) bekezdése értelmében a vonatkozóadatbázist az ajánlatkérőnek kötelessége ellen­őrizni, amennyiben megfelel azalábbi feltételeknek.Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kérheti azontények, adatok igazolását, illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Nyilatkozat kkv-státuszról

Kérdés: Az ajánlatkérő nyilatkozatot kér tőlünk, hogy kis- és középvállalkozásnak minősülünk-e. A vonatkozó törvény szerint ugyan nem, de anyavállalatunktól függetlenül azok lennénk. Mi a megoldás, mit nyilatkozhatunk?
Részlet a válaszából: […]  A kis- és középvállalati státusz felértékelődött, mivelnemzeti eljárásrendben az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráslefolytatása során áru és szolgáltatás beszerzése esetében 25 millió, építési beruházásesetében 150 millió forint alatt csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Alvállalkoztatás közbeszereztetése régi Kbt. hatálya alatt indult, de az új Kbt. hatálya alá is eső keretszerződés esetén

Kérdés: A jelenleg érvényes Kbt. in-house szabálya szerint (Kbt. 173. §) az anyavállalat 2011. augusztus hónapban szerződést kötött velünk 2012-2013. évekre a tervezhető karbantartási-felújítási munkák elvégzésére. A jelen törvény szerint nem kellett lefolytatnunk közbeszerzési eljárást abban az esetben, ha bevontunk alvállalkozókat a munkák végrehajtásába. Információnk szerint a 2012. január 1-jén életbe lépett Kbt. szerint az in-house szabálya változatlanul megmarad, viszont az alvállalkoztatás esetén az alvállalkoztatni kívánt munkát közbeszereztetni kell. Mi az alvállalkozóinkkal – az anyavállalattal 2012-2013. évekre kötött szerződésünk alapján – keretszerződéseket kötöttünk az általuk elvégeztetni tervezett munkákra. A kérdés az, hogy az alvállalkozókkal kötött, 2012-2013. évekre szóló keretszerződés mentesít-e bennünket az alvállalkoztatni kívánt munkavégzés közbeszereztetése alól?
Részlet a válaszából: […]  Gyakori megoldás anya- és leányvállalata között, hogyegy-egy keretszerződéses általános keretet biztosít, amelyet időszakonkénttöltenek meg tartalommal, módosítanak, egészítenek ki. Amennyiben tehát ebbenaz évben is ezt a megoldást követik, úgy később hozzá kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

"Kiszervezés" lehetősége közszolgáltatók esetében

Kérdés: Az alábbi eset kivétel-e a Kbt. alkalmazása alól a 2011. évi CVIII. törvény 118. § (4) bekezdése alapján? 2012. január 1-jét követően fővállalkozási szerződést szándékozunk kötni egy, a 2011. évi CVIII. törvény 118. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szervezettel. Ez a szervezet, mint fővállalkozó, a mi (a kérdező szervezet a Kbt. hatálya alá tartozó közszolgáltató ajánlatkérő) beszerzési igényünk kielégítése érdekében megkötendő szerződés teljesítéséhez harmadik szervezeteket (alvállalkozókat) kíván bevonni. A Kbt. mellőzésével, két vagy több harmadik szervezettel külön-külön is köthet szerződést úgy, hogy a szerződéses összeg nem haladja meg a mi és a fővállalkozó között létrehozandó szerződés szerinti összeg 25 százalékát? A kérdés azért merült fel ebben a formában, mert a törvény 118. §-ának (4) bekezdésében a jogalkotók "egy harmadik szervezetre" vonatkoztatják a "25 százalékot meghaladó" feltételt.
Részlet a válaszából: […]  A közszolgáltatók esetében történő "kiszervezésilehetőségről" az új Kbt. az alábbiak szerint rendelkezik.A törvényt nem kell alkalmazni, ha– az ajánlatkérő olyan szervezettel köt közszolgáltatóiszerződést, amely vonatkozásában a számvitelről szóló törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Kiszerződött tevékenység közbeszereztetése közszolgáltató leányvállalata által

Kérdés: Ha közszolgáltató leányvállalata olyan tevékenységet folytat, amelyet az anyavállalata kiszervezett, az új törvényben marad a jelenleg hatályos törvény 173. §-a szerinti kivétel, azaz nem kell közbeszereznie?
Részlet a válaszából: […]  Az ajánlatkérő vélhetően úgy folytatja tevékenységétjelenleg, hogy a hatályos Kbt. alábbi, 173. §-a alapján saját leányvállalatávalközszolgáltatóként az V. fejezet rendelkezéseinek megfelelve szerződést köt.Kiszerződése tehát lehet jogszerű a Kbt. 173....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Újonnan alakult építőipari cég részvétele közbeszerzésben

Kérdés: Újonnan alakult építőipari kivitelező cég milyen módon tud indulni közbeszerzési pályázaton, ha az előző évekből nem rendelkezik a pénzügyi és gazdasági alkalmassághoz szükséges éves beszámolóval, forgalmi adatokkal, a műszaki és szakmai alkalmassághoz szükséges referenciával, szakemberrel, létszámmal, eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereléssel?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő előírja, és ajánlattevő nem képesmegfelelni az alkalmassági követelményeknek, akkor erőforrás-szervezet bevonásáravan lehetőség korlátlanul, amennyiben az újonnan alakult cég tulajdonosa, vagyaz újonnan alakult cég tulajdonában álló cég képes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Együttes megfelelés igazolása közös ajánlattételnél

Kérdés: Kérdésünk az alkalmassági feltételeknek való együttes megfelelés igazolására vonatkozik. Minden ajánlattevőnek be kell-e csatolnia az arra az ajánlattevőre vonatkozó igazolást, aki (amely) megfelel a kérdéses alkalmassági követelményeknek, vagy csak a "megfelelő" ajánlattevőnek? (Közös ajánlattételről van szó.)
Részlet a válaszából: […] Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők alkalmasságávalkapcsolatos kérdésekről a Kbt. 69. §-ának (5) bekezdése rendelkezik. Arendelkezés szerint a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai tekintetébenönállóan, a többi alkalmassági feltétel tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 21.

Éves beszámoló "erőforrás- szervezet" igénybevétele esetén

Kérdés: Ha egy cég számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának könyvvizsgálói záradéka negatív bejegyzést tartalmaz, ebben az esetben közbeszerzési pályázatokon történő részvételekor e tekintetben más szervezet erőforrására támaszkodást – Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése – igénybe veheti-e e feltétel teljesítésére? Valamint kiírható-e olyan pályázat, amelyben csak az ajánlattevő éves beszámolóját fogadják el, és nem fogadják el a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti más szervezet erőforrásaira támaszkodást, illetve nem közbeszerzési pályázat esetében kiköthető-e ilyen alkalmassági feltétel?
Részlet a válaszából: […] Igen, a kérdésben felvetett esetben az éves beszámolót akülső erőforrás cég nyújtja a közbeszerzési törvény 66. §-ának (2) bekezdéseértelmében, a következők szerint: az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhezszükséges, az (1) bekezdés a)-d) pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 18.

Sajátokirat-benyújtási kötelezettség erőforrás-bevonás esetében

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő az éves beszámolóval összefüggő pénzügyi alkalmassági feltételeket valamely erőforrásokat rendelkezésre bocsátó szervezettel teljesíti, be kell-e nyújtania saját éves beszámolóját is igazolásként, vagy elegendő-e a külső szervezet éves beszámolójának benyújtása?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja szerintialkalmassági feltételre vonatkozik.Ezzel kapcsolatosan a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdésemegengedi a "más szervezet (szervezetek) erőforrására" való támaszkodást. Ebbőladódóan viszont csak a más szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 23.
1
2