Beszerzésidíj-fizetési kötelezettség

Kérdés: Akkor is fizetni kell a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések értékének 1%-át, amikor a központi beszerző szervezet engedélyt ad arra, hogy én folytassam le az eljárást?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlatkérő nem kötelezhető díjfizetésre, amennyiben az alól a központi beszerző szervezet a felmentést megadta.(Kéziratzárás: 2022. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Eljárás FAKSZ-szolgáltatás 2021. február 1-jét követő igénybevétele esetén keretmegállapodás hiányában

Kérdés: Mit kell tennem, ha még nincs hatályban keretmegállapodás, amennyiben a FAKSZ-szolgáltatást a központosított közbeszerzési rendszerből kell igénybe vennem februártól?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatást nyújtó tanácsadót, amennyiben ismert, továbbá a szolgáltatás becsült értékét. Dedikáltan tehát eljáráshoz kell felmentést kérni addig, míg nem lesz hatályban a közbeszerzési keretmegállapodás a kormányrendelet 7. § (1) bekezdés b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 10.

Tervezői összeférhetetlenség

Kérdés: A Kbt. 25. §-ának (3) bekezdése alól speciális kivételt biztosít az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendelet 18. §-a. A Kbt. 3. §-ának 21. pontja alapján közbeszerzési dokumentumnak minősül a műszaki leírás, valamint a kiegészítő tájékoztatás is. A Fővárosi Bíróság 13.K.30.015/2010/55. számú ítélete indokolása szerint: "csak az adott közbeszerzéssel közvetlenül összefüggő előkészítő cselekmények, az adott eljárás felhívásának és dokumentációjának elkészítésében való közvetlen konkrét részvétel képezheti az összeférhetetlenség alapját". A tervezői közreműködési kötelezettség a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban járhat-e ezek alapján egyértelmű többletinformációval, tényleges versenyelőnnyel, összeférhetetlenséggel?
Részlet a válaszából: […] ...a jogértelmezés, amikor született. Ezért rendkívül fontos, hogy a kormányrendelet szabályát ne tágan értelmezzük, és adjunk teljes felmentést a tervezőnek, hanem az ajánlatkérőnek is kifejezetten figyelemmel kell lennie az általános Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

EKR mellőzése hirdetmény nélküli eljárás esetén

Kérdés: Kötelező-e hirdetmény nélküli eljárás esetében az EKR alkalmazása? El lehet-e tekinteni egyes eljárási cselekmények lefolytatásától ebben az esetben - például tárgyalási meghívó kiküldése?
Részlet a válaszából: […] ...A tárgyalási meghívó megküldésével induló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás esetére jogszabály nem ad felmentést az EKR alkalmazása alól. A Kbt. 40. §-ának (1) bekezdése és a Kbt. 41. § (1) bekezdése összeolvasása alapján tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Felmentés közbeszerzési kötelezettség alól a veszélyhelyzet miatt

Kérdés: Van-e egy közbeszerzés-köteles alapítványnak joga arra, hogy felmentést kérjen a vészhelyzet miatt a közbeszerzés hatálya alól?
Részlet a válaszából: […] ...közleménye alapján. A következőkben a közleményt foglaljuk össze, mely ennél részletesebben tér ki a kezdeményezés tartalmára és a felmentés folyamatára. Amennyiben a kérdező a kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő, tehát a Kbt. 5-7...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 13.

Kizáró ok változása 2020. január 1-jétől

Kérdés: Mi a lényege és értelme a Kbt. 62. § (1) bekezdés új, o) pontjának?
Részlet a válaszából: […] ...a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött".Az új szabályozás nem biztosít felmentési lehetőséget olyan gazdasági szereplők számára, amelyek feltárják a versenykorlátozó magatartást. Amennyiben ez az eset...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Döntőbizottsági hatáskör szerződés teljesítése vonatkozásában védelmi beszerzés esetén

Kérdés: Védelmi beszerzés esetében a szerződésteljesítés vonatkozásában van-e hatásköre a Közbeszerzési Döntőbizottságnak?
Részlet a válaszából: […] ...kivételekkel kapcsolatos jogorvoslat során nem vizsgálhatja felül az Országgyűlés illetékes bizottságának e törvény alkalmazása alóli felmentést eredményező döntését. Törvény ilyen tartalmú rendelkezése esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

Öntisztázás hamis adatszolgáltatás esetén

Kérdés: Hogyan lehet hamis adatszolgáltatás esetén öntisztázni, amikor a jogsértés megtörtént, ráadásul épp a közbeszerzési eljárásban? Van annak relevanciája, hogy valamely gazdasági szereplő megígéri, hogy soha többé nem tesz ilyet? Egyáltalán vizsgálja a DB ilyenkor az eredeti ügyet?
Részlet a válaszából: […] ...feltárása és a kérelmezőnek a későbbiekben hasonló helyzetek elkerülését célzó tevékenysége szolgált alapul. Itt tehát nem a felmentéséről van szó, hiszen a hamis adatszolgáltatás megállapítását már nem lehet meg nem történtté tenni, de a későbbiekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Kizáró okok igazolása védelmi beszerzéseknél

Kérdés: Védelmi beszerzések esetében a kizáró okok igazolása nincs összhangban a 321/2015. számú kormányrendelettel. Valójában hiányos, vagy leginkább problémát okoz. Van arra lehetőség, hogy mégis a kormányrendeletre hivatkozva határozzuk meg az igazolási formát?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében - a külön törvény alkalmazása alól felmentést adott,- az a) pont alá nem tartozó azon beszerzésekre, amelyek esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Felolvasólap hiánypótoltatásának terjedelme

Kérdés: Az ajánlat 2. oldalán csatolt felolvasólapon az ajánlattevő a teljes, egyösszegű bruttó ajánlati árat tüntette fel. Az ajánlatkérő a felolvasólapon a szerződés teljesítéséért felszámított nettó díjat kérte feltüntetni. Továbbá a felolvasólapon nem szerepel az aláírás pontos dátuma, csak az évszám és a hónap. Az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő hiánypótlás keretében nyújtsa be a felolvasólapot úgy, hogy azon a szerződés teljesítéséért felszámított nettó díjat tünteti fel, valamint az aláírás dátumát év/hónap/nap pontossággal adja meg. A felolvasólap ilyen hiánypótlását megengedi a törvény?
Részlet a válaszából: […] ...haladéktalanul tájékoztatni kell.Érdekes, ahogy a felolvasólap ilyen fontosságúvá vált a hazai szabályozásban, melynek benyújtása alól felmentést egyedül elektronikus licit esetében kap az ajánlattevő az alábbiak alapján:Az ajánlatkérő a 69. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 12.
1
2
3
4