Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott feltételes eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Feltételes közbeszerzési eljárás

Kérdés: Feltételes közbeszerzési eljárás esetében köthető-e szerződés, amennyiben az eljárásnak vége? (Későbbi hatályba léptetésre gondolok.) Ha időközben szerződésmódosításra is szükség van, akkor azt is módosíthatom úgy, hogy annak hatálybalépése feltételesen valósuljon meg? Módosíthatom-e a hatálybalépést úgy, hogy kiderül, hogy mégsem támogatott az eljárás, ennek ellenére saját forrásból megvalósítom?
Részlet a válaszból: […]135. §-ának (12) bekezdése szerint feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni.A kérdés második részében foglaltak alapján feltételezzük, hogy a szerződés még nem lépett hatályba. Mivel közbeszerzési szerződésről van szó, így a Kbt. 141. §-ának megfelelően van lehetőség a szerződés módosítására, természetesen a támogatásra vonatkozó egyéb szabályoknak megfelelően. A módosítás hatálybalépése ennek megfelelően nem lehet korábbi, mint a szerződés hatálybalépése.Amennyiben más forrásból történik a teljesítés finanszírozása, ez nem akadályozza meg a szerződés teljesítését. Ekkor azonban figyelemmel kell arra lenni, hogy a szerződés tartalmában olyan kötelezettségekről szól, melyek a támogatás elszámolásával kapcsolatos szabályokra utalnak. Mivel rendes közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, így annak más forrásból történő teljesítése nem lehetetleníti el a szerződés hatályba léptetését. Amennyiben azonban a hatálybalépés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4348

2. találat: Ajánlati ár módosítása fedezetcsökkentés miatt, szerződés megkötését követően

Kérdés: Pályázat benyújtását megelőzően önkormányzatunknál feltételes közbeszerzési eljárást folytattunk le, a Kbt. 122/A. § alkalmazása mellett építési beruházást végző kivitelező kiválasztására. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel megkötöttük a feltételes vállalkozási szerződést, melynek hatálybalépési feltétele a benyújtandó pályázat pozitív elbírálása volt. A pályázat bírálati szakaszában a pályázati felhíváson olyan mértékű módosítást eszközöltek a kiírók, mely jelentős mértékben lecsökkentette az önkormányzat szerződés teljesítésére szánt fedezetét (tervek szerint kizárólag a pályázatból finanszírozta volna az önkormányzat a megrendelt munkákat, mely pályázat időközben pozitív elbírálásban részesült). Tekintettel arra, hogy a pályázat megvalósítására biztosított idő szűkös, amennyiben lehetséges, nem szeretnénk új közbeszerzési eljárást lebonyolítani. Lehetséges-e a kivitelezési szerződésben az ajánlati ár módosítása, csökkentése a fenti tényezők miatt, amennyiben e feltételek a szerződést kötő másik fél, kivitelező számára is megfelelőek?
Részlet a válaszból: […]okból - merült fel, és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.A (3) bekezdés akként rendelkezik, hogy az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5 százalékot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.A 132. § elsősorban azt hivatott megakadályozni, hogy az ajánlatkérő indokolatlanul engedje az árat növekedni, továbbá megváltoztassa a beszerzés tárgyát, és olyan elemre terjessze ki, mely eredetileg nem képezte azt.Esetünkben elvileg a 132. §-t nem érintené a módosítás, azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy amennyiben a beszerzés tárgya lényegesen egyszerűbb lett volna, akkor más ajánlatok érkeztek volna az ajánlattétel szakaszában. Tehát függetlenül attól, hogy magát a beszerzés tárgyát az ajánlatkérő nem kívánja bővíteni, valójában nem ellenőrizhető, hogy a beszerzési tárgy csökkentésének mértékével csökken-e az ellenszolgáltatás mértéke is. Mivel támogatott projektről van szó, így nagyobb körültekintéssel kell eljárni. A kérdésben jelzett tervezett változtatás alapján nem eldönthető, hogy végül a szerződés gazdasági egyensúlyát a Kbt. 132. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a nyertes ajánlattevő javára változtatja-e meg a módosítás. Mivel a szerződés hatálybaléptetési feltétele a pozitív elbírálás, valójában a fentiek alapján nem eldönthető az sem, hogy egyáltalán hatályba lépett-e a szerződés. Ennek oka, hogy a pozitív elbírálás ugyan vélhetően megtörtént, de feltételekkel, melyet a szerződő felek nem biztos, hogy a hatályba léptetés feltételeként kikötöttek. Ennek megfelelően tehát amennyiben a szerződés hatályba lépett, az ajánlatkérőnek korlátozott mozgástere van, hiszen kötelezettséget vállalt annak ellenére, hogy a szerződés nem pontosan arról szól, mint amire a támogatást kapta, hiszen a műszaki tartalom az eredeti, az eljárásban közölt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3606
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Felhívás és dokumentáció a Kbt. 122/A. §-a szerinti feltételes eljárásban

Kérdés: Nettó 38 M Ft értékű, uniós támogatásból megvalósuló építési beruházással kapcsolatban szeretnék feltételes eljárást lebonyolítani. Az eljárást a 122/A. § alapján, három kkv meghívásával, hirdetmény és tárgyalás nélkül szeretném megvalósítani, melynek oka a 122/A. § által kínált 15 napos ajánlattételi határidő. Ekkor ugyanúgy kell összeállítanom a dokumentációt és a felhívást, mintha hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást folytatnék, csupán a 122/A. § alapján kimarad a tárgyalás, minden más a fenti eljárás szerint történik?
Részlet a válaszból: […]nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza a jelen §-ban foglalt különbségekkel. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően, és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni;- az ajánlattételi határidő minimális időtartama az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított tizenöt nap. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte;- az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.A fenti, alacsonyabb értékű beszerzések esetében alkalmazható megoldás tehát hasonlít a 2003. évi CXXIX. - már hatályát vesztett közbeszerzési - törvény egyszerű eljárásához, mely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3409
Kapcsolódó tárgyszavak: