Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott felújítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Felújításnál, rekonstrukciónál a 162/2004. Korm. rendelet alkalmazása

Kérdés: Csak vízi létesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzésnél kell figyelembe venni a vonatkozó előírásokat - kormányrendelet 3. §-ának (4) bekezdése -, vagy felújításnál, rekonstrukciónál stb. is?
Részlet a válaszból: […]az ajánlatkérő részéről: - az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; - építmény kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; - az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése - a)-c) pontok. A 22. § (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában építési beruházás az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka, valamint kórház,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2438
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Felújítási munkák dokumentálásának szabályai a közbeszerzésben

Kérdés: Hogyan kell dokumentálni a közbeszerzési eljárásban a felújítási munkákat?
Részlet a válaszból: […]követelményeket); - azoknak a jogszabályoknak a megjelölését, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi feltételként határozza meg; - a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket; - a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket (például időbeli, térbeli korlátozások, időjárási körülmények), továbbá - az ajánlattevőtől kért javasolt technológiai, munkaszervezési vagy egyéb leírást. A kivitelezésre irányuló építési beruházás esetén a dokumentáció tartalmát a 3. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben - amikor az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő épület kivitelezéséről van szó - az 1. számú mellékletben előírt általános követelmények figyelembevételén túl úgy kell összeállítani, hogy az egyértelműen tegye lehetővé eltérő kivitelezési technológiák, építési módok alkalmazását és összevethetőségét. A dokumentációban az ajánlatkérő - döntése szerint - meghatározhatja azt is, hogy mely ajánlatokat tekinti kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást vagy kötelezettségvállalást tartalmazónak. A dokumentációban az ajánlatkérőnek - a Kbt. 58. §-ával, illetve 190. §-ával összhangban - részletesen meg kell határoznia, hogy az építési beruházás során, illetve a tervezett és felhasznált anyagokra, késztermékekre és berendezésekre vonatkozóan mely szabványok alkalmazását kívánja meg, és az azoknak való megfelelőség igazolása milyen módon történik, ha annak módját jogszabály nem írja elő. Tehát esetünkben nemcsak közösségi értékhatárt meghaladó becsült értékű beszerzés esetében, hanem a speciális szabály értelmében, felújítás esetében is szigorú dokumentációkészítési kötelezettsége van az ajánlatkérőnek, az alábbiakban bemutatott, korábban már hivatkozott 1. számú rendeleti mellékletnek megfelelően. 1. számú melléklet a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez A kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációjának tartalma I. Általános követelmények 1. A dokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a hozzá tartozó tervek alapján készített, az építmény helyszínét, környezetét, a kész, megépítendő állapotát - az ajánlatadáshoz szükséges és elégséges módon - rögzítő írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2. A dokumentációban meg kell határozni az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel: a) az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, b) a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket, c) az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat, d) az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkákat. 3. A dokumentációt legalább az itt meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni. 4. A dokumentáció lehet kiviteli terv is, építéstechnológiai, gyártmány-, részlet- stb. tervek nélkül. II. Részletezett követelmények 1. Alapadatok, okiratok: a) Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai: - az építmény, építési munka előírások szerinti szabatos megnevezése, - az építmény, az építési munka helye, - az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.), - az építési munka jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.), - az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja. b) Előzmény okiratok (másolatban): - jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély a 3. § (1) bekezdés c) pontja és aa) és ba) alpontja esetében, - felmentések, valamint eltérési engedélyek jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól. c) Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: - az építési munkát befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.), - a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kiviteli tervek stb. rendelkezésre bocsátása). d) A dokumentáció tervezőjének nyilatkozata a jogszabályok, a műszaki és egyéb előírások, valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 901
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Felújítás, korszerűsítés Kbt. szerinti minősítése

Kérdés: Az új Kbt. szerint a felújítás és a korszerűsítés mely közbeszerzési tárgy kategóriába sorolható, különös tekintettel a Közbeszerzési Levelek 17. és 163. kérdésére adott válaszra?
Részlet a válaszból: […]tartalom alapján lehet már meglévő építményen végzett valamely építési munka is. Ez pedig - a Kbt. 1. számú mellékletével is összevetve a kormányrendeletet - lehet karbantartás, rekonstrukció, azaz meglévő épületen végzett bármely építési munka, részmunka, tehát felújítás és korszerűsítés is. E munkálatok tehát építési beruházásnak minősülnek. A fenti kérdésben az egységes szerkesztőségi álláspontot a Közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 254
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Építési beruházás értelmezése

Kérdés: A gyakorlatban hogyan kell kezelni a Kbt. építési beruházás fogalmát? Hova sorolandó a korszerűsítés és a felújítás?
Részlet a válaszból: […]építési koncesszió (Kbt. 26. §-a), ez olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. A gyakorlati alkalmazás problémái miatt hangsúlyozni kell, hogy a Kbt.-ben, illetőleg annak hatásterületén a jogalkalmazás kizárólag a törvényi definíciót és annak jogkövetkezményeit fogadja el, emellett a kógens jogi szabályozásból adódóan megköveteli annak egyértelmű alkalmazását. Az adott jogterületen - építésügyi igazgatás - az építési beruházással kapcsolatos rendelkezések az elmúlt évek során jelentősen megváltoztak. Ennek oka elsődlegesen az volt, hogy időközben hatályba lépett az Épkör-tv., amely előírásaival alapvetően alakította át az építési beruházásokkal kapcsolatos fogalomkört. Másodlagosnak tekinthető, hogy a közbeszerzési terület korábbi megfogalmazásaiban a tervezési tevékenység nem kapott megfelelő szabályozási területet. Emellett a korábbi szabályozás az építési beruházás definícióját is az Épkör-tv.-re visszautalással adta meg. A jelenlegi Kbt. azonban - ismételjük - már nem ad lehetőséget a más törvényekben meghatározott építési beruházás fogalom alkalmazására. A teljesség kedvéért jegyezzük[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 163

5. találat: Kbt. hatálya alá tartozó szolgáltatás

Kérdés: A felújítás a Kbt. hatálya alá tartozik? Például útburkolat felújítása, aszfaltozás, csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása stb.
Részlet a válaszból: […]Kbt. 27. §-a alapján a szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. A Kbt. 3. számú melléklete határozza meg a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásokat. A szolgáltatások első kategóriájába a karbantartási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 128
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Építési beruházás tartalma

Kérdés: Az új Kbt. szerint minek minősül a felújítás és a korszerűsítés?
Részlet a válaszból: […]felújítás és a korszerűsítés is egyaránt építési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 17
Kapcsolódó tárgyszavak: ,