Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott felvétel tanácsadók névjegyzékébe tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Tanácsadói tevékenység feltételei a gyakorlatban

Kérdés: Hogyan lehet a közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe bekerülni? A gyakorlatom megvan, de nem tudom, ebből mit fogadnak el, kinek kell tanúsítania az eljárásaimat, stb.?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozni kell arra, hogy a vállalás mely közbeszerzési szakterületekre vonatkozik (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, stb.). Nyilatkozni kell a Kbt. szerinti kizáró okok hiányáról is, továbbá arról, hogy amennyiben a névjegyzékben szereplő adatokban, körülményekben változás áll be, azt az érintett haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül bejelenti a Közbeszerzések Tanácsának. A kérelemhez eredetiben vagy hiteles másolatban csatolni kell a kötelező felelősségbiztosítás meglétét igazoló okiratot (okiratokat) is, de emellett a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a felelősségbiztosítása megfelel a 30/2004. IM-PM együttes rendeletnek. A kérelemhez a fentieken kívül az alábbi okiratokat kell csatolni: - a felsőfokú végzettség igazolására a diploma hitelesített másolatát; - a legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolására azon személyek, szervezetek által kiállított okiratot, illetve annak hiteles másolatát, amely a kérelmező vonatkozásában igazolja a kérelem benyújtásának időpontjában a hároméves szakmai gyakorlat meglétét. Lényeges, hogy a kérelmező akkor sem igazolhatja a szakmai gyakorlat fennállását önmagának, ha ő a cégvezető - a Tanács iránymutatása szerint; - a közbeszerzési gyakorlatot a 29/2004. IM rendelet előírásainak megfelelően kell igazolni, azzal, hogy a gyakorlat meglétéről elegendő a büntetőjogi felelősség tudatában tett olyan nyilatkozat, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a kérelmező mely időszakban szerezte meg a közbeszerzési gyakorlatát (a nyilatkozatminta a most taglalt Tájékoztatóban megtalálható). A dokumentumokat közokirati formában vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, és eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni; - az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés igazolására csatolni kell a szakképesítés meglétét igazoló okirat hiteles másolatát. Ezt azonban kizárólag akkor kell csatolni, ha a kérelmező a 36 hónapnyi gyakorlat helyett 24 hónap időtartamú közbeszerzési gyakorlatot igazol. Lényeges, hogy az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza. Az OKJ-ben jelenleg csak a közbeszerzési referens szakképesítés felel meg a szóban forgó feltételeknek, de figyelemmel arra, hogy a referensképzések jelenleg folynak, és még nem adták ki a szakképesítést igazoló dokumentumokat, ezért jelenleg a Közbeszerzések Tanácsa kizárólag a legalább hároméves közbeszerzési gyakorlatot fogadja el a Tájékoztató szerint; - a felelősségbiztosítás tekintetében az annak meglétét igazoló okirat eredeti példányát vagy hitelesített másolatát kell csatolni, emellett a kérelmezőnek külön is nyilatkoznia kell arról, hogy felelősségbiztosítása megfelel a 30/2004. IM-PM együttes rendelet előírásainak; - 30 napnál nem régebben kelt erkölcsi bizonyítványt kell csatolni a büntetlen előélet igazolására; - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését (amelynek összege jelenleg 80 000 forint) a Közbeszerzések Tanácsának 10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell teljesíteni közvetlen átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással való befizetéssel. A teljesítést ennek megfelelően vagy az átutalási megbízás, vagy a feladóvevény másolatának csatolásával kell igazolni, és fontos, hogy ebben az esetben elegendő az egyszerű másolat benyújtása. A fentieken kívül a Tájékoztatóban megtalálhatóak azok az eltérések is, amelyek akkor irányadóak, ha a kérelmező nem magánszemély, hanem szervezet. A Tanács felhívta a figyelmet arra, hogy szervezet csak akkor kérheti a névjegyzékbe való felvételt, ha tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 416