Késedelmi kötbér beszámítása

Kérdés: A szerződésben előírhatjuk jogszerűen, hogy a késedelmi kötbért levonjuk a végszámlából?
Részlet a válaszából: […] A megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni [Kbt. 2. § (8) bekezdés]. A Kbt. szabályai kógensek, ezektől a szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben maga a Kbt. kifejezetten megengedi az eltérést [Kbt. 2. § (7)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 6.

Késedelmes fizetés

Kérdés: Közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülünk. Az éves költségvetésünket a fenntartó minisztérium fogadja el, ezen túlmenően a nettó 5 millió Ft feletti kifizetéseket is engedélyeztetnünk kell. Az engedélyezési folyamat néha kicsit lassú, emiatt nem minden esetben tudjuk tartani a szerződésben vállalt fizetési határidőket. Erre tekintettel a közbeszerzési szerződéseinkben rendelkezhetünk úgy, hogy késedelmes fizetés esetén nem fizetünk késedelmi kamatot?
Részlet a válaszából: […] A szerződések teljesítésével - beleértve a fizetési kérdéseket is - kapcsolatos előírásokat a Kbt. 135. §-a tartalmazza. Ebben a körben a (11) bekezdés kifejezetten az ajánlatkérői szerződésszegéssel kapcsolatban tartalmaz kógens rendelkezést az alábbiak szerint."Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Fizetési határidő meghatározása értékelési szempontként

Kérdés: Jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha 50%-ban saját forrásból, 50%-ban uniós támogatásból megvalósuló árubeszerzés esetén értékelési szempontként határozza meg a fizetési határidőt, vagyis az ajánlatokat aszerint pontozza, hogy melyik ajánlattevő biztosítja a leghosszabb fizetési határidőt a 30-tól 60 napig terjedő időintervallumon belül?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő ezen eljárása első ránézésre aggályokat vethet fel, de a kérdés megválaszolásához alaposabb, a joggyakorlatra is kitekintő vizsgálat szükséges. Egyes nézetek szerint a fizetési határidőre vonatkozó értékelési szempontok nem tekinthetők ún. minőségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Versenyfelügyeleti határozattal kapcsolatos kizáró ok hatálya

Kérdés: Mikor áll be a Kbt. 62. § (1) bekezdésének n) pontjában szereplő kizáró ok hatálya? Amikor a Gazdasági Versenyhivatal dönt, vagy később, amikor a bíróság dönt? Továbbra is csak a bírsággal sújtott a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti jogszabálysértés alapján van helye a kizáró ok megállapításának? A bírságot azonnal be kell fizetni, de ha bíróság elé kerül az ügy, abban az esetben mikortól tartozik a kizáró okok hatálya alá az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. versenyfelügyeleti határozattal kapcsolatban irányadó kizáró oki szabálya az alábbi:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 12.

Ajánlatkérő teljesítése uniós támogatásból finanszírozott beszerzésnél

Kérdés: Ha az ellenszolgáltatás uniós támogatásból finanszírozott, hogyan, milyen szabályok figyelembevételével teljesíti az ajánlatkérő a felém fennálló fizetési kötelezettségét?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 130. §-a tartalmazza a fizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket. A vonatkozó előírások a következők:– az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Szerződéstervezet a dokumentációban

Kérdés: A dokumentáció nem tartalmazza a szerződés tervezetét. A dokumentáció különböző helyeken utal ugyan szerződéses tartalomra, de nem egybefüggően – például: szerződésszegés, teljesítési határidő, kötbér jogalapja, mértéke, fizetési határidő, fizetés módja stb. Ez jogszerű, illetve az, hogy a nyertességünk esetén látjuk először a szerződést egységesen?
Részlet a válaszából: […] A vázolt helyzet attól függően jogszerű vagy jogszerűtlen, hogy az ajánlatkérő ilyen eljárást folytat le. A Kbt. 49. §-a ugyanis előírja, hogy az ajánlatkérőnek dokumentációt kell készítenie, amelynek szükségképpeni része a szerződéstervezet. Abban az esetben azonban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.

Régi Kbt. szabályainak alkalmazása alvállalkozói kifizetésekre

Kérdés: Alkalmazható-e 2012-ben a régi Kbt. kifizetésre vonatkozó szabálya? Amennyiben nem alkalmazható a 2011-ben hatályban lévő Kbt., abban az esetben a 2012-es Kbt.-ben van-e valamilyen utalás a 10 százalék alatti alvállalkozó kifizetési kötelezettségére? Milyen lehetőségek vannak arra az esetre, ha a fővállalkozó esetlegesen nem adja ki a teljesítési igazolást a munka elvégzését követően?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben az eljárás 2011-ben vagy korábban indult, azakkor hatályos szabályoknak megfelelően kell a számlaellenőrzést lebonyolítani,függetlenül attól, hogy 2012-ben történik az ellenőrzés. Tehát az eljárásmegindításakor hatályos szabályok szerint kell eljárnia az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Kifizetésre vonatkozó szabályok változása

Kérdés: Várható-e a fizetésre vonatkozó, esetenként a gyakorlatban alkalmazhatatlan szabályok változása?
Részlet a válaszából: […]  A jelenleg hatályos Kbt. alvállalkozók kifizetésérevonatkozó szabályai valóban nehezen alkalmazhatók. A 2012. január 1. napjánhatályba lépő új közbeszerzési törvény értelmében egyszerűsödnek azajánlatkérők adminisztratív kötelezettségei az ajánlattevők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Új szabályok a közbeszerzési szerződésekre

Kérdés: Az új törvény tartalmaz majd új szabályokat a szerződés megkötése és teljesítése vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […]  A szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezések lényegébennem változnak a 2011. évi CVIII. törvényben sem (új Kbt.).Ugyanakkor jelentősebb változások várhatók a szerződésteljesítésével kapcsolatosan.Az egyes fontos változásokat az alábbiakban ismertetjük.– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Alvállalkozói kifizetések szabályainak változása

Kérdés: Várható az újonnan hatályba lépő törvényben a közvetlen (megrendelőtől alvállalkozónak) kifizetés? Azt olvastam, hogy "nem lehet ajánlattevő az, aki az alvállalkozójának a szerződött díj több mint 10 százalékával tartozik, vagy a fizetési késedelme meghaladja a 15 napot". Ezt hogyan lehet majd a gyakorlatban ellenőrizni?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a 2012. január 1-jén hatályba lépő új törvényértelmében a közvetlen alvállalkozónak történő kifizetésre lehetőség lesz,melyet külön végrehajtási rendelet szabályoz majd. Ezt az új Kbt. 131. §-ának(3) bekezdése értelmében ha a közbeszerzés tárgya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.
1
2
3
4