Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott hatály tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Verseny újranyitásának lebonyolítása a 2018. április 15. napja előtt kötött keretmegállapodásoknál

Kérdés: Az április 15. előtt kötött keretmegállapodások alapján a verseny újranyitást már EKR-ben kell lebonyolítani?
Részlet a válaszból: […]hatályba.A 35. § (1) bekezdése szerint a rendelet rendelkezéseit a Kbt. 196. § (3) bekezdésével összhangban 2018. április 15. napjától kell alkalmazni.A (2) bekezdés alapján a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2018. január 1. és 2018. április 14. közötti időszakban megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.A (3) bekezdés szerinti kivétel a következő: amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, egyúttal köteles előírni az EKR alkalmazását is.Esetünkben még papíralapon került közzétételre a keretmegállapodásos eljárás eljárást megindító felhívása, mely a közbeszerzés megkezdésének minősül. A keretmegállapodásos eljárás második részében születnek az egyedi szerződések, mely alapján a teljesítés megkezdődhet.A Kbt. a közbeszerzés megkezdését - értelmező rendelkezései között - a következők szerint definiálja: a közbeszerzés megkezdése a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4187
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Új Kbt. visszamenőleges hatálya

Kérdés: A szerződésszegés esetére lehet visszamenőleges szabályok alapján az új törvényt alkalmazni, míg szerződésmódosítás esetében nem. Mi ennek a különbségtételnek az oka?
Részlet a válaszból: […]kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és elő­zetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. A 139. §, a 141. §, a 142. §, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezéseit alkalmazni kell a törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés ellenőrzésére, továbbá a XXI. fejezet rendelkezéseit az ezekkel összefüggő jogorvoslati eljárásokra - Kbt. 197. §-ának (1) bekezdése.Fentiek alapján az új szabály hatálybalépésétől nem csupán a szerződésszegéssel, hanem a szerződések módosításával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3809
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Mikortól alkalmazható az új Kbt.?

Kérdés: A Kbt. 197. §-ának (1) bekezdése első mondatát úgy kell értelmezni, hogy az új közbeszerzési törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján a hatálybalépése után megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban a hatálybalépése után kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és elő­zetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. A 139. §, a 142. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdését, a 153. § (1) bekezdés c) pontját és a 175. § rendelkezéseit alkalmazni kell a törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés ellenőrzésére.A 2015. november 1-jét megelőzően indult közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések vonatkozásában visszaható hatályú a törvény, amennyiben az alábbi hivatkozásokat érintő jogkérdésekről van szó:- a 139. § - a nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személyének változásáról;- a 142. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése - a súlyos szerződésszegésről és annak bejelentéséről;- a 153. § (1) bekezdés c) pontja - a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való kezdeményezéséről, ha a hatósági ellenőrzésének eredménye alapján valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítására vagy teljesítésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3767
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Nyári Kbt.-változások és hatályuk

Kérdés: A nyár folyamán két alkalommal is változott a közbeszerzési törvény. Melyek ezek a változások, és mikortól kell alkalmazni azokat? És várható-e, hogy a jövőben folyamatosan változik majd a törvény?
Részlet a válaszból: […]módosította a jogalkotó, ezért a 71. §-ban történt pontosítás nem segít az erőforrást nyújtó szervezet alvállalkozótól történő elhatárolásában. A Kbt. 71. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerint az ajánlatban meg kell jelölni - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, - az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá - az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet. [A pontosítás a c) pontot érintette.] A 72. §-ban található hivatkozás egy hibát küszöbölt ki, és pontosította az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmát. A pontosított szöveg szerint építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében, amennyiben az ajánlatkérő az 55. §-ának (3) és (4) bekezdésével összhangban azt előírta, az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Ez nem érinti a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat vizsgálatára vonatkozó 86. § rendelkezéseinek alkalmazását. Pontosítás továbbá, hogy hatályon kívül helyezték a Kbt. 99. §-ának (3) és (4) bekezdését, kiküszöbölve ezzel a duplikációt ugyanarra a tárgyra vonatkozóan. A hiánypótlás kötelezővé tételével a Kbt. korábban tartalmazta egyes helyeken a hiánypótlás kizárásának lehetőségét, melyet a 120. § (1) bekezdésben, a 133. § (1) bekezdésben, a 136/D. § (1) bekezdésben, a 210. § (1) bekezdésben, a 212. §-ban, a 221. § (1) bekezdésben, a 224. §-ban és a 235. § (1) bekezdésben pontosított a jogalkotó. Rendkívül lényeges elem, hogy az általános egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai között a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás elemei módosultak, azaz már nem csak a nemzeti értékhatár másfélszereséig van lehetőség a lebonyolításra, valamint az alkalmazás feltételei is bővültek az alábbiak szerint - 252. § (1)-(2) bekezdés. A 250. § (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha - az ajánlatkérő által lefolytatott eljárás a 92. § a) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg; - az ajánlatkérő által lefolytatott eljárás a 92. § b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, és az ajánlatkérő az általa lefolytatott eredménytelen eljárás 88. § (1) bekezdésének a)-e) pontja alapján nem érintett összes ajánlattevőjének ajánlattételi felhívást küld; - az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt az egyszerű eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából; - a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e fejezet szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna; - a 125. § (2) bekezdésének b) pontja, vagy (3)-(5) bekezdése szerinti eset áll fenn; - a közbeszerzés ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzésére irányul; - a közbeszerzés külképviselet számára történik. A (2) bekezdés alapján az előző bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra a 126-128. §, valamint a 131-135. § szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy - az (1) bekezdés a) pontja és a 125. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia; - az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni, és - a 99. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes teljesíteni; - az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben lehetőség szerint legalább három ajánlattevő részére kell ajánlattételi felhívást küldeni, kivéve ha csak egy meghatározott ingatlan alkalmas a közbeszerzés céljának megvalósítására; - ha az ajánlatkérő több ajánlattevőt kért fel ajánlattételre, az ajánlatok előzetes értékelését követően elektronikus árlejtést kezdeményezhet; - a 132. § és a 134. § (5) bekezdése szerinti követelménynek faxon vagy elektronikus úton kell eleget tenni; - a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2074
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Kereskedelmi tevékenység, Kbt. hatálya alá tartozás

Kérdés: Ha a jogképes szervezetet a Kbt. 22. §-ának i) pontjában nem kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, akkor alanya-e a Kbt.-nek? Kérdésünk: Mit ismer el a Kbt. kereskedelmi jellegű tevékenységnek, abból a célból, hogy a szervezet ne legyen alanya a közbeszerzési törvénynek?
Részlet a válaszból: […]ilyen szervezet (testület) finanszírozza. Amennyiben nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenységet lát el, nem profitorientált vállalkozásról van szó, nem tartozik a Kbt. hatálya alá. A kereskedelmi tevékenység fogalmát a közbeszerzési törvény nem, hanem jelenleg a belkereskedelemről szóló törvény, 2006. június 1-jétől pedig a kereskedelemről szóló törvény határozza meg. A belkereskedelemről szóló törvény alkalmazásában belkereskedelmi tevékenység a nagykereskedelem, a kiskereskedelem, a vendéglátás, valamint az idegenforgalmi és a kereskedelmi szolgáltatások. A kereskedelemről szóló törvény szerint pedig - amely a jelenleg hatályos törvényhez képest részletesebb felsorolást tartalmaz, illetve bővíti a fogalomkört - kereskedelmi tevékenységnek minősül - a kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, - a kereskedelmi ügynöki tevékenység (amely olyan tevékenység,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 982
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Régi Kbt. hatálya alatt kötött szolgáltatási szerződés

Kérdés: A Kbt. megjelenése előtt létrejött szolgáltatási szerződésre milyen hatással van a Kbt. abban az esetben, ha az határozatlan idejű és egyfajta teljesítéssel arányos, de ugyanakkor az értékhatárt meghaladja?
Részlet a válaszból: […]leszögezi ugyanis, hogy a Kbt. a hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre - akár határozott, akár határozatlan időre kötötték is azokat - az új Kbt. nem vonatkozik. Azaz amennyiben a szerződés feltételein a felek nem változtatnak, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a szerződés értékétől függetlenül. A kérdéskörrel korábbi számainkban is foglalkoztunk,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 911
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Kivételek a Kbt. hatálya alól a törvénymódosítás kapcsán

Kérdés: Várhatóak-e új kivételek a Kbt. hatálya alól?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatások közé tartoznak majd. A javaslat tartalmazza továbbá a Kbt. 29. § (2) bekezdésének b) pontja és a 174. § b) pontja által szabályozott kivételi lehetőség (a pénzügyi szolgáltatások meghatározott körére vonatkozó kivételi lehetőség) újraszabályozását - a közösségi jog e területen bekövetkezett változására tekintettel. Hangsúlyozandó, hogy az irányelvek és a Kbt. hatálya főszabályként kiterjed a pénzügyi szolgáltatásokra, és csak egy meghatározott körük képez kivételt a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól. Az irányelvek több rendelkezése is megerősíti a pénzügyi szolgáltatások irányelvek hatálya alá tartozását. A javaslat tehát egyértelművé teszi, hogy a kivétel alkalmazása szempontjából a pénzügyi szolgáltatás kifejezésen a Kbt. 3. számú mellékletének 6. csoportjában tartozó szolgáltatásokat (biztosítási, banki és befektetési szolgáltatás) kell érteni, másrészt felsorolja azokat a célokat, politikákat, amelyek megvalósítása érdekében végrehajtott tranzakció kivételt képez a törvény hatálya alól. Tehát a kivételi kör várhatóan a monetáris, az árfolyam-, az államadósság-kezelési és a tartalékkezelési politika megvalósítása érdekében igénybe vett - a 3. számú melléklet 6. csoportjába tartozó - pénzügyi szolgáltatásra, amely értékpapírok vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 866
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,