Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

34 találat a megadott kötbér tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Teljesítés helyettesítő termékkel

Kérdés: Az ajánlattevő nem tud szerződés szerinti terméket (belátható időn belül) beszállítani vis maior esetén (gyártói nemteljesítés miatt). Van-e lehetőség helyettesítő termékkel történő teljesítésre anélkül, hogy kötbért alkalmaznának a céggel szemben akkor, ha a keretmegállapodásban egyébként nincs lehetőség termékcserére, de a Kbt. megengedi azt?
Részlet a válaszból: […]meghatározó műszaki paramétereiben kedvezőbb termékkel frissítheti a katalógust; e követelmény teljesüléséről az ajánlattevő rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével a termékcseréről szóló tájékoztatásában - Kbt. 109. § (14) bekezdése.Valójában azonban itt sem termékcseréről, hanem a katalógus kiegészítéséről van szó, így a DBR-ben rugalmasan alakítható a termékportfólió, melyet az ajánlatkérő megversenyeztethet. Ebben az esetben ugyanis nincs lehetőség kínálati katalógus alapján a termékek és szolgáltatások közvetlen megrendelésére. Erre hivatkozik a Kbt. 109. § (6) bekezdése az alábbiak szerint:Az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek a következő módszerek egyikét kell alkalmaznia:-felhívja az ajánlattevőket, hogy az adott közbeszerzés követelményeihez igazítva ismételten nyújtsák be elektronikus katalógusaikat, a termékcsere (14) bekezdésben meghatározott elő­írásainak megfelelően töltsék fel új termékeiket; vagy-értesíti az ajánlattevőket, hogy a már benyújtott elektronikus katalógusokból gyűjti össze azokat az információkat, amelyek az adott közbeszerzéshez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek - a) és b) pontokA termékcsere intézménye tehát nem a Kbt.-ből következik, így amennyiben egyébként az ajánlatkérő a szerződésmódosítási szabályok szerint ezt nem teszi lehetővé keretmegállapodásában, abban az esetben véleményünk szerint nincs arra lehetőség. A termékcserével kapcsolatos eljárásrend részletes szabályozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4700

2. találat: Kötbér alkalmazása mint értékelési szempont

Kérdés: EU-s forrás esetében mindig kifogásolja a közreműködő szervezet, hogy a kötbér értékelési szempontként semmilyen mértékig nem alkalmazható. Volt hirdetményünk, ahol a hirdetmény-ellenőrzés sem engedte. Van azonban egy eljárás, ahol nincs EU-s forrás, és minden további nélkül maradhatott a kötbér az ár mellett mint minőségi értékelési szempont. Abban az esetben, ha eredményes lesz az eljárás, és sor kerül szerződéskötésre, a fentiek miatt megtámadható lesz?
Részlet a válaszból: […]tulajdonságokat, hozzáférhetőséget, szociális, környezetvédelmi elemet stb. nem céloz, melyet a Kbt. 76. §-ának (3) bekezdése felsorol.A Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint értékelési szempontként alkalmazhatók a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.A (3) bekezdés értelmében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen az alábbiakra:- minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi felhasználó számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és egyéb szociális, környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka;- a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára - a) és b) pontok.Ha az eljárás során mindezt nem kifogásolja senki, jogorvoslati eljárás nem indul, az ajánlatkérő az összegezést eljuttatja, majd megkötik a szerződést, akkor már[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4085
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kötbérigény érvényesítésének időpontja az új, fakultatív kizáró ok szempontjából

Kérdés: Ha a szerződésszegés, amely miatt az ajánlatkérő kötbérigényt érvényesít, 2015. november 1-je előtti, de a kötbérigényt november 1-jét követően érvényesíti az ajánlatkérő az ajánlattevővel szemben, az az új fakultatív kizáró ok körébe tartozik?
Részlet a válaszból: […]jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. A 139. §, a 142. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezéseit alkalmazni kell e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés ellenőrzésére.A (2) bekezdés értelmében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit a 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre - az (1) bekezdés második mondatában foglalt kivétellel -, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és elő­zetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kell.Mivel a kérdésben jelzett teljesítés ellenőrzése még az új törvény hatálybalépését megelőzően történt, a kötbérigény érvényesítése a 2015. november 1-jét megelőző időszakra, illetve november 1-jét megelőzően bekövetkezett szerződésszegésre vonatkozik, úgy véleményünk szerint az érintett ajánlattevő súlyos szerződésszegése és kötbérfizetési kötelezettsége - Kbt. 142. § (5) bekezdés - nem eredményezi együttesen a Kbt. 63. §-a szerinti, választható kizáró ok hatálya alá kerülését.A hivatkozott rendelkezés a következők szerint szól: az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3773
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Késedelmi kötbér értelmezése az új, fakultatív kizáró ok szempontjából

Kérdés: Az új Kbt. fakultatív kizáró okai között szerepel a 63. § (1) bekezdés c) pontjában, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte, és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett. A késedelmi kötbér is a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankciók körébe tartozik?
Részlet a válaszból: […]kárátalánynak tekinthető, így a szerződésszegés súlyos megítélésétől függően a kötbér is elegendő a kizáró ok beálltához az alábbi szabály alapján.Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3770
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Kötbérmérték meghatározásának módja a dokumentációban

Kérdés: Jogszerű-e az, ha az ajánlatkérő a késedelmi kötbér minimummértékét határozza meg a dokumentációban, és e vonatkozásban egyéb adatot nem közöl? Így akár vállalhatunk az ajánlatkérő által meghatározottnál nagyobb mértékű kötbérfizetést is?
Részlet a válaszból: […]megtörténhet, hogy bizonyos kötbér alatt az ajánlat érvénytelen lesz. A meghatározott szabálytól függően pedig megtörténhet, hogy bizonyos kötbérmérték felett további pont sem jár, ami feleslegessé teszi a megemelt kötbér alkalmazását. Ha a kötbér mértéke az ajánlatkérő által előre meghatározott szerződéses kötelezettség egyik eleme nyílt eljárásban, akkor az annak módosítására tett javaslat az ajánlatot is érvényteleníti. Minden esetben részletesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3689
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Kötbér szerződéses biztosítékként történő értelmezése

Kérdés: Kérem, értelmezzék a szerződéses biztosíték fogalmát annak a felvetésnek a szempontjából, hogy a kötbér közbeszerzési szempontból szerződéses biztosítéknak tekinthető-e?
Részlet a válaszból: […]körét és mértékét az eljárást megindító felhívásban közölni kell. E §, valamint a 38. § (3) bekezdés s) pontjának rendelkezései nem alkalmazandóak a Ptk. Hatodik Könyvének XXVI. Fejezetében szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra.A (2) bekezdés szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.A (3) bekezdés alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.Végül a (4) bekezdés értelmében a biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, nem írható elő azonban, hogy a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépését, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontját megelőzően álljon rendelkezésre. Bármely egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3651
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Kötbérigény peren kívüli érvényesítésének kihatása későbbi közbeszerzési eljárásokra

Kérdés: Késedelmesen teljesítettünk egy közbeszerzési eljárásban, ezért az ajánlatkérő kötbérigényt érvényesített velünk szemben. Az igényt elismertük, a kötbért megfizettük, peres eljárás nem indult. Kihat ez a későbbiekben - akár kizáró ok formájában - a közbeszerzési eljárásokban való részvételünkre?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségek súlyos megsértése kizáró oknak minősül abban az esetben, ha a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatósági vagy bírósági határozat megállapította.Az ajánlattevő által elismert és megfizetett kötbér, erre tekintettel, közbeszerzési szempontból nem minősül súlyos szerződésszegésnek,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3637
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Kötbér elengedése, mérséklése az ajánlatkérő által

Kérdés: Ajánlatkérőként van-e lehetőségem arra, hogy a szerződés teljesítésének folyamatában egy késedelmes tejesítés esetén elengedjem vagy mérsékeljem a szerződésben meghatározott kötbért?
Részlet a válaszból: […]esetén a kötelezett meghatározott pénzösszeg megfizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, azaz nem teljesít, vagy nem a szerződésben megállapított feltételek szerint teljesít.Fontos megjegyezni, hogy mentesül a kötelezett a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti, azaz igazolja a jogosult felé, hogy a szerződésszegést okozó körülményért nem felelős.A neki járó kötbért a jogosult érvényesítheti, azaz követelheti annak megfizetését a kötelezettől, de ez nem kötelező számára. Dönthet úgy is, hogy a kötbértől eltekint. Ez esetben arról van szó, hogy a szerződés rendelkezéseit nem érintik, nem változtatják meg a felek, az változatlanul hatályos közöttük, mindösszesen az történik, hogy a jogosult nem kéri a kötbér megfizetését, vagy csökkenti a megfizetendő kötbért, azaz köznapi szóhasználattal "elengedi" a kötbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3451

9. találat: Kötbérmentesség hibás teljesítés esetén

Kérdés: Jogszerű-e az, ha az ajánlatkérő a kiírás szerint úgy kötelez a hibás teljesítés miatt kötbérre, hogy nem ad lehetőséget előtte a hiba kijavítására kötbérmentesen?
Részlet a válaszból: […]akaratára bízza, hogy milyen feltételekkel kötik meg a szerződést. A teljesítéssel kapcsolatos kérdések is ebbe a körbe tartoznak. Így a felek megállapodhatnak abban, hogy ha a kötelezett (ajánlattevőként szerződő fél) a teljesítést nem a szerződésben meghatározott mennyiségi, minőségi vagy egyéb elvárások szerint valósítja meg, azaz hibásan teljesít, az ajánlatkérőnek hibás teljesítés miatti kötbér jár. Ez a kötbér akkor is jár a jogosultnak (az ajánlatkérőként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3220
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Biztosíték és kötbér

Kérdés: Kötelező biztosítékot kikötni az ajánlati felhívásban? Mi a különbség a biztosíték és a kötbér között?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot kikötni, ezt a tényt, továbbá a biztosíték(ok) körét és mértékét az eljárást megindító felhívásban közölni kell.A (2) bekezdés szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.A (3) bekezdés alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.A (4) bekezdés akként rendelkezik, hogy a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási időtartam lejártakor vagy amennyiben a szerződésben jótállást nem kötöttek ki, a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. Az egyéb biztosítékot - a szerződésben foglalt feltételek szerint - abban az időpontban kell rendelkezésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában.A Ptk. értelmezési körébe nem illeszkedő fenti logika tehát függetleníti egymástól a teljesítési biztosítékok és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek megítélését, mely a Kbt. esetében a rendelkezésre bocsátás időpontjától teszi függővé a biztosítéki formában való tartozást.[A Ptk. kötbérre vonatkozó rendelkezései a következők:- a kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít (kötbér).[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3175
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 34 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést