Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

40 találat a megadott közbeszerzési eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Bírálat mellőzhetősége közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Feltételes közbeszerzés esetében van-e lehetőség arra, hogy a bírálatot ne kelljen elvégeznem?
Részlet a válaszból: […]bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.A Kbt. 75. §-ának (2) bekezdése azonban nem tér ki a feltételes közbeszerzés esetére. Utal az ajánlatkérő szerződésképtelenségére, a fedezethiányra, valamely ajánlattevő eljárás tisztaságát sértő cselekményére, a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére, legalább két ajánlat hiányára, a támogatást nyújtó vagy ellenőrző szerv súlyos jogsértésről szóló megállapítása esetére, továbbá az EKR orvosolhatatlan működés hibájára. A Kbt. 53. §-ának (4) bekezdése ugyanakkor utal a bírálat elhagyására, amennyiben a szerződés teljesítésére az ajánlatkérő képtelenné vált, vagy egyébként elállásnak, felmondásnak lenne helye - ami összhangban van a Kbt. 77. §-ának (2) bekezdésével.A fentiekben hivatkozott, 53. § (4) bekezdés szerint az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat, valamint a részvételi jelentkezéseket elbírálni, a tárgyalást vagy párbeszédet befejezni, a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, ha bizonyítani tudja, hogy az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.A feltételes közbeszerzésről a későbbiekben a közbeszerzési törvény 53. §-ának (5) és (6) bekezdése ugyan szól, de eltérően az 53. § (4) bekezdésétől teszi mindezt lehetővé, amely egyben azt is jelenti, hogy az ajánlatkérő köteles elbírálni az ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket, és ezt követheti az eredménytelenné nyilvánítás.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4494

2. találat: Feltételes közbeszerzési eljárás

Kérdés: Feltételes közbeszerzési eljárás esetében köthető-e szerződés, amennyiben az eljárásnak vége? (Későbbi hatályba léptetésre gondolok.) Ha időközben szerződésmódosításra is szükség van, akkor azt is módosíthatom úgy, hogy annak hatálybalépése feltételesen valósuljon meg? Módosíthatom-e a hatálybalépést úgy, hogy kiderül, hogy mégsem támogatott az eljárás, ennek ellenére saját forrásból megvalósítom?
Részlet a válaszból: […]135. §-ának (12) bekezdése szerint feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni.A kérdés második részében foglaltak alapján feltételezzük, hogy a szerződés még nem lépett hatályba. Mivel közbeszerzési szerződésről van szó, így a Kbt. 141. §-ának megfelelően van lehetőség a szerződés módosítására, természetesen a támogatásra vonatkozó egyéb szabályoknak megfelelően. A módosítás hatálybalépése ennek megfelelően nem lehet korábbi, mint a szerződés hatálybalépése.Amennyiben más forrásból történik a teljesítés finanszírozása, ez nem akadályozza meg a szerződés teljesítését. Ekkor azonban figyelemmel kell arra lenni, hogy a szerződés tartalmában olyan kötelezettségekről szól, melyek a támogatás elszámolásával kapcsolatos szabályokra utalnak. Mivel rendes közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, így annak más forrásból történő teljesítése nem lehetetleníti el a szerződés hatályba léptetését. Amennyiben azonban a hatálybalépés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4348

3. találat: EKR-en kívüli eljárások

Kérdés: Az előminősítési rendszerben lévő eljárásokat miért nem kell beintegrálnom az EKR-be?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályok módosítására az alábbiak szerint:Ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, vagy az előminősítési szempontokat és azok igazolási módjait, köteles új előminősítési hirdetményt közzétenni, valamint a már listára vett előminősített gazdasági szereplőket és az előminősítési kérelmet benyújtókat egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni - kormányrendelet 13. §-ának (6) bekezdése.Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden egyes változás esetében az ajánlatkérőnek kötelessége a jogszabályi módosulásokat követni. A D. 799/2016. számú döntésében a Közbeszerzési Döntőbizottság kifejezetten kitér arra a kérdésre, hogy milyen formában szükséges követni az előminősítési rendszer előírásainak változását. A jogorvoslati fórum szerint: "Amennyiben az ajánlatkérő létrehozta az előminősítési rendszerét, akkor az abban foglalt rendelkezésekhez kötve van. Az ajánlatkérőnek a kizáró okokat az előminősítési szempontok szerint meghatározott előírások alapján kell vizsgálnia, azt nem módosíthatja a részvételi felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban, és az előminősítési szempontok szükség szerinti módosítását nem indokolhatja a jogszabályváltozás. Ennek indoka az, hogy az új Kbt. új irányelv alapján, új kizáró okokra vonatkozó elvárásokat tartalmaz, mely így nem vonatkoztatható a régi irányelv alapján kialakított törvényi szabályozáshoz szabott kizáró okok rendszeréhez."A döntés során két jogszabály közötti különbség okozta többek között a problémát, azonban esetünkben az elektronikus közbeszerzés bevezetése legalább olyan mértékű változást eredményez, ahol felvethető, hogy ilyen jogszabályi változáshoz szükséges-e illeszteni az előminősítési rendszer előírásait.Eredetileg a jogorvoslati kérelem kezdeményezője az álláspontjával azt kívánja meg az ajánlatkérőtől, hogy a jogszabály változásával felülbírálja minden esetben az előminősítési rendszerét, és lényegében új előminősítési rendszert hozzon létre, mert azt álláspontja szerint csak úgy lehet megvalósítani, ha az ajánlatkérő a minősítési szempontját módosítja. Ez azonban a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4241

4. találat: Mikrovállalkozások "előnye" a közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Van olyan közbeszerzési eljárásfajta, ahol előnyben részesülünk azért, mert mikrovállalkozások vagyunk?
Részlet a válaszból: […]mikrovállalkozásoknak azonban külön előny nem biztosítható a közbeszerzésben, sőt a kkv-k számára is csupán a lehetőséget köteles biztosítani az ajánlatkérő, de mindez nem jelent kizárólagosságot, mivel az eljárásokat még kisebb érték esetében is köteles az ajánlatkérő megnyitni ún. tájékoztató közzétételével minden ajánlattevő számára. A kkv-k meghívása tehát nem jelent a továbbiakban kizárólagosságot azon cégek számára, akiket/amelyeket az ajánlatkérő meghívott az eljárásba.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3782

5. találat: Kapcsolattartás közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: A kiírás szabályozza a kapcsolattartás módját. Emellett kiemeli, hogy ha az ajánlattevők e szabályokat megsértik, annak minden következményét viselniük kell. A gyakorlatban milyen következményekkel járhat a kapcsolattartási szabályok megsértése? És: a Kbt. milyen szabályokat tartalmaz a kapcsolattartásra?
Részlet a válaszból: […]kérésével teheti meg, amelyet az ajánlatkérő köteles megadni. Ebbe a körbe tartozik a konzultáció is, amikor az ajánlattevői kérdésekre az ajánlatkérő a konzultáción adja meg válaszát. Fontos garanciális szabály ezzel kapcsolatosan, hogy mind a kérdést, mind a választ a konzultációról készített jegyzőkönyvben le kell írni, és valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni. Az ajánlatok felbontását követően az ajánlattal kapcsolatos kérdéseit pontosító kérdések formájában, illetve hiánypótlás elrendelésével teheti fel az ajánlattevő. Úgyszintén írásban kérhet magyarázatot arra, ha az ajánlat kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatást tartalmaz. Fentiekből látható, hogy a kapcsolattartás szabályait a Kbt. oly módon fekteti le, hogy egyrészt az írásos, dokumentált formát határozza meg, továbbá minden esetben előírja kiegészítő szabályként, hogy a tett intézkedésről valamennyi ajánlattevőt tájékoztatni kell. Ez egy konkrét közbeszerzési eljárásban azt jelenti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2459
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Vagyonnyilatkozat közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A közbeszerzési ellenőrök kifogásolták a vagyonnyilatkozat hiányát, melyről a Kbt. nem szól. Milyen szempontból szükséges ez a közbeszerzési eljárás lebonyolításához?
Részlet a válaszból: […]alábbiak szerint. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során. A vagyonnyilatkozat mintáját a törvény tartalmazza. Ellenőrzés során nem a vagyonnyilatkozat bemutatására, hanem vagy a benyújtás tényének igazolására, vagy az arról történő nyilatkozatra van szükség, hogy valóban benyújtásra került[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2067
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Tenderterv

Kérdés: Mi az a tenderterv?
Részlet a válaszból: […]pontos kifejezés azonban, ha a kérdező erre gondolt, vagy engedélyes, vagy kiviteli terv kell, hogy legyen, melyet a tender dokumentációja tartalmaz. A
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1923
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Nyilatkozat állami szervek ellenőrzési jogosultságának elfogadásáról

Kérdés: Mi az alapja annak az ajánlatkérői kitételnek, melynek értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja az Állami Számvevőszék és a KEHI ellenőrzési jogosultságát? Erre minden eljárásban nyilatkozni kell, vagy csak erre irányuló ajánlatkérői felhívás esetén? Továbbá, formailag mit takar az említett szervezetek ellenőrzési jogosultsága, és az előbbiekre milyen jogszabály(ok) vonatkoznak?
Részlet a válaszból: […]Ebből következően ez az ajánlatkérő egyedi igénye, kérése lehet a konkrét közbeszerzési eljárásban. Az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Iroda (KEHI) ellenőrzési jogosítványát külön törvények rögzítik, például
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1812

9. találat: Ingyenes megajánlás közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az ajánlattevőnek van-e lehetősége arra, hogy egyes termékeket egy adott eljárás keretén belül ingyenesen megajánljon?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatások "ingyenesen" vehetők igénybe. Gyakorlati példaként említhető a kérdés kapcsán, miszerint számos szoftverfejlesztő cég azt az üzletpolitikát követi, hogy az adott cég valamely szoftvertermékének megvásárlása esetén egy alap oktatási csomagot is kap a vásárló, melynek árát a szoftvertermék árába bekalkulálták, vagy megkapja az első frissítését is a szoftvernek. Ismerünk olyan piaci gyakorlatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1808
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Igazságügyi szakértő "beszerzése"

Kérdés: Be kell-e szerezni az igazságügyi szakértőt?
Részlet a válaszból: […]igénybevétele, amennyiben eléri az egyszerű értékhatárt, akkor igen, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. [A Kbt. 2. §-ának (1) bekezdés első mondata szerint a törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1713
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést