Ajánlatkérő az EKR-ben közbeszerzési eljárás lefolytatására adott meghatalmazás esetén

Kérdés: A Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján "az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében közbeszerzési eljárást folytasson le".
Ez esetben az EKR-ben ajánlatkérőként a meghatalmazó ajánlatkérőt kell feltüntetni, és lebonyolítóként a meghatalmazott ajánlatkérőt, vagy a meghatalmazott ajánlatkérő kerül az EKR-ben megjelenítésre mint ajánlatkérő, és az eljárást megindító felhívásban kell jelezni, hogy más ajánlatkérő nevében történik az eljárás lefolytatása?
Részlet a válaszából: […] Érdemes kettéválasztani a kérdést. Amennyiben technikailag bonyolítja le más az eljárást, úgy a szerződő ajánlatkérő lesz, aki ajánlatkérőként megjelenik, mintha közbeszerzési szaktanácsadó folytatná le az eljárást. Tehát ettől még a meghatalmazó marad az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Nyilatkozattételre meghatalmazottak köre közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban a pályázati dokumentáció részét képező nyilatkozatok aláírása céljából kinek adhat meghatalmazást az ajánlattevő képviseletére jogosult vezető tisztségviselő? Milyen megoldások kínálkoznak akkor, ha a vezető tisztségviselőnek gyorsan kell helyettesről gondoskodnia, és nincs lehetőség a legfőbb szerv ülésének összehívására?
Részlet a válaszából: […] ...módon legtöbbször a cég egyik (bizalmi) munkavállalójának adnak - ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt - ügyleti meghatalmazást az ajánlattétellel összefüggő nyilatkozatok és egyéb dokumentumok helyettesként történő aláírására. A Ptk. és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Meghatalmazó dokumentum helye kapacitásnyújtás esetén

Kérdés: Miért kéri az ajánlatkérő, hogy a kapacitást nyújtó nyilatkozatában helyezzem el azt a nyilatkozatot, miszerint a kapacitást nyújtó meghatalmazza az ajánlattevőt arra, hogy az EKR-be adatokat töltsön fel helyette? Miért lényeges, hogy egy nyilatkozatban legyen, ha két nyilatkozatot adott be az ajánlattevő - ráadásul egy dokumentumban, ahogyan az ajánlatkérő kérte, és tartalmilag semmi kifogás nem lehet? Szükséges-e hiánypótolnom?
Részlet a válaszából: […] ...szerint kíván eljárni, amelyben egyértelműen az szerepel, hogy az érintett kapacitást nyújtó szervezeti nyilatkozatnak kell tartalmaznia a meghatalmazást az EKR-ben történő nyilatkozattételre vonatkozóan.A fentiekben hivatkozott rendelkezés szerint az alkalmasság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Meghatalmazás és kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat címzettje közös ajánlattételnél

Kérdés: Konzorciumban indulunk, és a konzorciumi partner szeretne kapacitásnyújtó szervezetet bevonni. A kapacitásnyújtóval kötendő előszerződésnek tartalmaznia kell a meghatalmazást is az EKR-ben való eljárásra. Az EKR-ben a konzorciumvezető fog eljárni, azonban nem a konzorciumvezető szerződik az adott kapacitásnyújtóval. Ebben az esetben mi a szabályoknak megfelelő eljárás? Kinek kell adni a meghatalmazást, és kinek a kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot?
Részlet a válaszából: […] ...induljunk ki abból, hogy a meghatalmazásnak a konzorciumvezetőre kell vonatkoznia, aki egyben felel az adatok felviteléért. Elvi értelemben átadhatja ezt a jogot az eljárás során annak a félnek, aki a kapacitást bevonja, de rendkívül nehézkes mindez az EKR-ben;...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Alkalmasságot igazoló szervezet képviseletére adott meghatalmazás módja

Kérdés: Köteles-e az ajánlattevő külön nyilatkozatban benyújtani a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti nyilatkozatot, vagy azt már a nyilatkozat részeként is benyújthatja? Szükséges-e hivatkozni az érintett rendelkezésre, pontosan ugyanazt a szöveget kell-e a nyilatkozatnak tartalmaznia?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkozattal kapcsolatban nagyon gyakori a hiánypótoltatás annak ellenére, hogy amennyiben tartalmilag a kapacitást biztosító szervezet meghatalmazást ad az ajánlattevőnek arra vonatkozóan, hogy helyette és nevében eljárjon, ez véleményünk szerint magában kell,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

Képviselet az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében

Kérdés: A 66/2019. Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a 424/2017. Korm. rendelet 13. §-át, amely a képviseletre vonatkozó szabályozást tartalmazta. Ezek szerint már az a vélelem nem él, hogy aki a gép előtt ül, a cég képviselőjének tekinthető az ajánlat megtételekor?
Részlet a válaszából: […] ...biztosító szervezet vagy közös ajánlattevő esetében pedig a 65. § (12) bekezdésében megfogalmazott adatfelvitellel kapcsolatos meghatalmazás esetében a 41/A. § (5) bekezdése alapján csak az adatfelvitelért felel az ajánlattevő, aki egyben vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 15.

Meghatalmazás kezelése közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Hogyan jár el helyesen az ajánlattevő a meghatalmazással kapcsolatban? Papíralapon kap egy meghatalmazást a cégvezetőtől, melyet két tanúval aláírnak, és csatolja mellé a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírási címpéldányát, és ezt csatolja az iratanyaghoz, vagy a meghatalmazást mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott elektronikus aláírással aláírja, és csak ezt a meghatalmazást csatolja az eljárás iratanyagához? Melyik megoldással van kevesebb probléma az EKR-eljárás során, illetve melyik forma szabályos a jogszabály szerint?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. szerint a meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat. A meghatalmazást a képviselőhöz, az érdekelt hatósághoz, bírósághoz vagy ahhoz a személyhez kell intézni, akihez a meghatalmazás alapján a képviselő jognyilatkozatot jogosult tenni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 10.

Meghatalmazó személye az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő a dokumentációban előírta, hogy ha az aláíró nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a meghatalmazói oldalon a meghatalmazást kizárólag a vezető tisztségviselő írhatja alá, a képviseletre jogosult munkavállaló vagy a cégvezető nem. Milyen jogszabály zárja ki ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...önálló képviseletre jogosult munkavállalóról van szó, akkor az ajánlatkérő nem korlátozhatja a meghatalmazás kibocsátását általa megjelölt vezető tisztségviselőre. Az ajánlattevő saját belső eljárásrendje korlátozhatja mindezt, azonban ebbe nincs beleszólása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Meghatalmazott aláírásmintája

Kérdés: A meghatalmazott személynek aláírásmintája nincs, csak annak, aki a cégjegyzésre jogosult. Az ajánlatkérő mégis kéri, hogy ha meghatalmazott írja alá az ajánlatot, a meghatalmazásnak az aláírásmintát tartalmaznia kell. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő biztos szeretne lenni abban, hogy a nyilatkozatok valóban a cégjegyzésre jogosulttól származnak, vagy attól, akit a jogosult meghatalmazott. Ebben az esetben mindkét személy aláírásmintájára szüksége van az ajánlatkérőnek, ezért igénye érthető, mely nem jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Konzorciumi képviselő külön meghatalmazása

Kérdés: Ha a konzorciumi szerződésben meghatározzuk a képviselő személyét, kell-e adnunk - az ajánlathoz csatolnunk - részére a képviseletre szóló külön meghatalmazást? Jogszerű-e az ajánlatkérő ilyen irányú kérése?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési törvény viszonylag részletesen tartalmazza. Az alábbi szabály a képviselő megjelölését tartalmazza, azaz nem a képviselő meghatalmazását.Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.Az első bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.
1
2