Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

18 találat a megadott régi Kbt. tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Alkalmasság a régi Kbt. hatálya alatt kötött szerződés teljesítése során
Kérdés: A 2011. évi Kbt. alapján kötött szerződés teljesítése során szakember cseréje vált szükségessé. Az új szakembernek (szakemberrel együtt a vállalkozónak) melyik időponttól kell megfelelnie a kiírás szerinti alkalmassági követelményeknek: már az ajánlat beadásakor visszamenőlegesen, vagy - célszerűen - elegendő a csere időpontjától? A két időpont például a tapasztalat éveinek száma szempontjából lényeges különbséget jelent a megfelelést illetően. Kérdésünk továbbá, hogy a válaszuk szerinti álláspont általánosan elfogadott-e, hivatkozhat-e rá vállalkozó a kérelmében?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.Ezt ismételte meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 138. §-ának (2) bekezdése, mely szerint az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.Mind a korábbi,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3969
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Szerződésmódosítás lehetősége konzorciumi változások esetén
Kérdés: A régi Kbt. hatálya alatt megkötött közbeszerzési szerződés módosítására lehetőség van-e abban az esetben, ha a konzorciumi partnerek személyében olyan változás áll elő, hogy az egyik konzorciumi partner átvállalja a másik konzorciumi partner teljesítési arányát, ezzel a jövőben egyedüli félként látja el a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást? Új konzorciumi partner tehát nem lép be a szerződésbe, de jogutódlásról sem beszélhetünk. Módosíthatják-e a felek a konzorciumi megállapodást úgy, hogy az egyik fél teljesítésre képtelenné válása esetén a másik fél lép be helyette, tekintettel az egyetemleges felelősségre? Mi a teendő abban az esetben, ha mindezek az új Kbt. hatálya alatt kötött szerződés esetén következnek be?
Részlet a válaszból: […]jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra - mindkét esetben akkor, ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával -, megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem a közbeszerzési törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.A Kbt. 139. §-ának (2) bekezdése értelmében az ajánlattevőként szerződő fél személye az (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.Az új Kbt. alapján tehát nincs lehetőség az ajánlattevők közül valamely fél hivatalos "kiszállására" a teljesítés vonatkozásában. Amennyiben az egyik fél nem teljesít, az egyetemleges felelősség alapján valóban követelhető a teljesítés a másik féltől, de mindez nem jelenti azt, hogy ezt a helyzetet egyszerű teljesítésátrendezéssel vagy esetleges szerződésmódosítással intézhetik a felek.A régi Kbt.-ben a fenti szabályozás lényegesen rövidebb, de tartalmilag nincs különbség. Azaz a közös ajánlattevők egyike sem szüntetheti meg szerződő partneri státuszát, tehát a teljesítésért akkor is felelős lesz, ha úgy érzi, már nem üzleti érdeke a szerződésben való "bennmaradás", vagy nem képes teljesíteni azt.[A fentiekben hivatkozott, a kérdés szempontjából lényeges, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák:- az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg;- az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3848
3. találat: Régi Kbt. hatálya alatt kötött szerződések módosítása az új Kbt. rendelkezései szerint
Kérdés: A szerződésben a felek nem rendelkeztek a környezetvédelmi termékdíjról, de a megrendelt termékek egy része termékdíjköteles. A megrendelő - ajánlatkérő - azt mondja, hogy mivel a szerződés erre nem tartalmaz kifejezett rendelkezést, nem állíthatjuk be a számlába a termékdíj összegét. Márpedig a jogszabály szerint a termékdíjat a számlában szerepeltetni kell, és egyébként a szerződés e vonatkozásban tiltó rendelkezést sem tartalmaz. Jogos az ajánlatkérő elzárkózása? (A szerződésre még a 2011. évi CVIII. törvény vonatkozik.)
Részlet a válaszból: […]csomagolószert a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti betétdíjas rendszerben, vagy újrahasználható raklapot a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás létrehozására használja fel;- a csomagolóanyagot vagy a csomagolási segédanyagot mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására, vagy más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel;- a termékdíjköteles terméket termékdíj raktárba szállítja be - a)-d) pontok.A termékdíjtörvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján termékdíj-kötelezettség - ha a törvény másként nem rendelkezik - az első belföldi forgalomba hozatalkor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik.A törvény szerint az ajánlatkérőnek nyilatkozati kötelezettsége van, amennyiben a termékdíjat nem kell megfizetnie. Mivel erről a korábbiakban nem egyeztettek a felek, de törvény szerint a díjfizetési kötelezettség fennáll, az ajánlatkérő nem zárkózhat el a termékdíj fizetésének kötelezettségétől.Amennyiben az ajánlatkérő ezt a szerződés módosításával látja csak kezelhetőnek - tekintettel arra, hogy például saját fedezetét termékdíj kalkulálása nélkül kérte, vagy becsült értékébe a korábbiakban nem számította be a termékdíjat -, úgy erre a Kbt. 141. §-ának (2) bekezdése alapján van lehetősége.A hatályos közbeszerzési törvény 141. §-ának (1) bekezdésének előírása szerint ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3763
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Régi Kbt. hatálya alatt kötött szerződések változtatása, kezelése
Kérdés: Az új Kbt. hatálybalépése előtt le nem járt szerződéseket hogyan érintette a törvény változása, ha például csak formai változtatásra van szükség a szerződésben, illetve a korábbi megállapodásokkal mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]változásoknak. Ebben a formában a Ptk. 216-218. §-a irányadó. Mindez nem minősül a Kbt. szerinti módosításnak, amely a körülményekben beállt lényeges változás okán történt, hiszen a szerződés tartalmát tekintve nem módosult - amelyről egyébként az ajánlatkérőnek hirdetményt kellene közzétennie a Kbt. 303. §-a alapján. Idevonatkozik a Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése is, amely szerint az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni azt. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított öt munkanapon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. A szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség körében - ha a teljesítés eltérő időpont(ok)ban történik - külön meg kell jelölni a szerződés teljesítésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1547
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Régi Kbt. hatálya alatt kötött szerződés beszerzési tárgyának kiegészítése
Kérdés: Cégünk kb. 10 éve lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, határozatlan idejű szerződés alapján takarít. Az érvényes jogi szabályozások bizonytalan értelmezése miatt az ajánlatkérő jelenlegi vezetése a fenti szolgáltatás kényszerű újrapályázását elkerülhetetlennek látja az alábbiakra hivatkozással, illetve a következő kérdésfelvetésekkel: - a határozatlan időre szóló szerződés ellenére a 48 hónap szolgáltatási időtartam eltelte a közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatására kötelez minden beszerzőt; - a szolgáltatásra érvényes éves 5 millió forint értékhatár önmagában indokolja az ilyen (ezt meghaladó értékű) szolgáltatások évenkénti közbeszerzési eljárásban történő ismételt beszerzését, továbbá ha - az eddigi takarítási szolgáltatás típusú beszerzéshez (amely az éves 5 millió forintot meghaladja) a beszerző a szolgáltatás kibővítését szeretné, a kibővítési mérték (azaz a pótlólagos beszerzés) akár eléri az éves 5 millió forintot, akár nem, az éves beszerzési értéknagyság összeszámítása miatt mind a régi (eredeti szolgáltatás), mind pedig az új (kiegészítő szolgáltatás) beszerzés új közbeszerzési eljárást igényel-e?
Részlet a válaszból: […]követően új szerződéses viszony keletkeztetése lenne kötelező. Mivel a szerződés a múltban köttetett, amennyiben - ahogyan a kérdés értelmezhető - további kiegészítő szolgáltatás nyújtására lenne szükség, úgy annak értékét nem kell egybeszámítani az eredeti beszerzés becsült értékével, tekintettel arra, hogy az a korábbi években köttetett. Csak abban az esetben kell figyelembe venni az eredeti beszerzés értékét, amennyiben a kiegészítő beszerzés becsült értéke nem érheti el a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a) pontja szerint a szolgáltatás értékének felét, ami azonban ebben az esetben feltehetően nem áll fenn. Továbbmenve, éves 5 millió forint becsült érték esetében - ha a szerződés határozatlan idejű - 20 millió[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1400
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Régi Kbt. hatálya alatt kötött határozatlan időtartamú megállapodás érvényessége
Kérdés: A közbeszerzési törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozatlan időre szóló szolgáltatási szerződést (szemétszállításra) köteles vagyok-e felmondani, és új eljárást lefolytatni, ha az értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt?
Részlet a válaszból: […]a szerződő felek valamelyikének oldalán jelentkező - a szerződés megkötésekor előre nem látható okból fakadó körülmény miatt bekövetkező - jogsérelem adhat okot. Ilyen körülmény hiányában, illetve a fentiektől eltérő esetekben a lefolytatott és eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására nincs lehetőség. A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői kötelesek az eljárások eredményeként megkötött szerződések módosításáról külön jogszabályban (2/2006. IM rendelet) meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és azt hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A Közbeszerzések Tanácsa 3/2004. (KÉ 126.) ajánlása a Kbt. hatálybalépése előtt kötött szerződésekről pedig kifejezetten a kérdést érinti. Tekintettel arra, hogy a Kbt. a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényhez (régi Kbt.) képest jóval szélesebb körben határozza meg mind a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezeteket, mind a tárgyi hatály alá eső beszerzéseket, az új jogalanyok, illetve beszerzési tárgyak tekintetében elengedhetetlen a Kbt. hatálybalépése előtt - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - megkötött szerződéseket megvizsgálni. Általánosságban azonban megállapítható, hogy a Kbt. - a régi Kbt.-hez hasonlóan - nem érinti a hatálybalépése előtt megkötött szerződéseket, legyen szó akár határozott, akár határozatlan időre kötött szerződésről. Azaz amennyiben a szerződés feltételei nem változnak, az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. Amennyiben a Kbt. hatálybalépése előtt - közbeszerzési eljárás nélkül - kötött szerződések teljesítése során a szerződéses feltételek valamelyikének változtatása válik szükségessé, akkor az ajánlatkérőnek az újonnan megállapított szerződéses feltételeket minden egyes szerződésmódosítást megelőzően meg kell vizsgálnia abból a szempontból, hogy a Kbt. alkalmazása szükségességének feltételei teljesülnek-e vagy sem. Amennyiben ugyanis a Kbt. alkalmazásának feltételei fennállnak, az ajánlatkérőnek közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1345
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Mentesség a közbeszerzés szabályainak alkalmazása alól a régi Kbt. hatálybalépése előtt kötött megállapodás esetén
Kérdés: 1995 előtt egy adott iskola (időközben a Kbt. hatálya alá tartozó intézmény) konyháját üzemeltetésre meghirdették, egy vállalkozás az intézmény konyháját határozatlan időtartamra bérbe vette, a vállalkozás az üzemeltetési szerződésben vállalta az intézmény részére a folyamatos étkeztetés biztosítását. Kérdésünk: a Kbt. hatálya alatt milyen időtartamig nem kell az élelmezés-étkeztetés igénybevételét "közbeszerezni", abban az esetben, ha az éves igénybevétel, az intézmény által az étkeztetésért fizetett ellenérték egyébként az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát meghaladja?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő (iskola). A közbeszerzési törvény hatálya - annak 2. §-a alapján - azokra a beszerzésekre terjed ki, amelyek tekintetében - megfelelve a törvény egyéb kritériumainak is - az ajánlatkérőnek szerződéskötési szándéka van, azaz szerződést akar kötni. Ebből adódóan mindaddig, amíg a megkötött szerződés van hatályban, és az ajánlatkérő annak alapján vesz igénybe szolgáltatást, nincs közbeszerzési kötelezettsége, függetlenül attól, hogy adott évben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1333
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: 2003 előtti beszerzések közbeszereztetése
Kérdés: A társaság 2003 előtt (közbeszerzés nélkül) megkötött, határozatlan idejű szerződésekkel rendelkezik. A szerződésben szereplő tárgyakat nem kell 3 év elteltével közbeszereztetni? Ugyanez a kérdés a számlavezető pénzintézetre és a folyószámlahitelre is.
Részlet a válaszból: […]szerződéskötés törvénybe ütköző módon történt, jogorvoslat kezdeményezésére a Kbt. értelmében az arra jogosult szerveknek három éven belül van lehetőségük. Nincs tehát általános
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1095
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Régi Kbt. hatálya alatt kötött szolgáltatási szerződés
Kérdés: A Kbt. megjelenése előtt létrejött szolgáltatási szerződésre milyen hatással van a Kbt. abban az esetben, ha az határozatlan idejű és egyfajta teljesítéssel arányos, de ugyanakkor az értékhatárt meghaladja?
Részlet a válaszból: […]leszögezi ugyanis, hogy a Kbt. a hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre - akár határozott, akár határozatlan időre kötötték is azokat - az új Kbt. nem vonatkozik. Azaz amennyiben a szerződés feltételein a felek nem változtatnak, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a szerződés értékétől függetlenül. A kérdéskörrel korábbi számainkban is foglalkoztunk,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 911
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Eljárás a szerződés beszállítói felmondása esetén
Kérdés: 2004. év elején az 1995. évi közbeszerzési törvény alapján nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárást írtunk ki élelmiszer-ipari termékekre. Miután részajánlat-tételi lehetőséget biztosítottunk, több beszállítóval kötöttünk szerződést három évre. Az eljárás során hirdettünk két legkedvezőbb ajánlatot. Másfél év után az egyik beszállító a szerződés felbontását kezdeményezte. Kérdésünk, hogy szerződést köthetünk-e a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szállítóval, avagy új eljárást kell lebonyolítanunk erre a részterületre? Az élelmiszer-ipari termékek beszerzése öszszességében meghaladja a közösségi értékhatárt, de ez a részterület kb. 1 millió forint értékű éves szinten. Elég-e egyszerű eljárást lefolytatnunk, vagy közösségi értékhatár feletti eljárást kell alkalmazni? Az eljárás lebonyolítási ideje alatt hogyan tudjuk a beszerzéseinket szabályosan megoldani?
Részlet a válaszból: […]a kutatásfejlesztés költségeit fedezi; - a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban; az ilyen - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések együttes időtartama azonban nem haladhatja meg a három évet. Mint az az idézettekből látható, egyik lehetőség sem válasz a kérdésünkre, s esetünkben nem alkalmazható a Kbt. 125. §-ának (2) bekezdése sem. Az utalt rendelkezés szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha - a nyílt vagy a meghívásos eljárás a közbeszerzési törvény 92. §-ának a) pontja alapján eredménytelen volt - azaz nem nyújtottak be ajánlatot -, feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, és minderről az ajánlatkérő haladéktalanul tájékoztatja - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Bizottságot; - a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni, illetve - az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 807
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést