Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

15 találat a megadott szerződéses tartalom tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Alvállalkozó-cserére vonatkozó eljárásrend a közbeszerzési szerződésben
Kérdés: Lehet-e a szerződésbe alvállalkozó-cserére vonatkozó eljárásrendet beépíteni, szükségtelenné téve ezzel a szerződés módosítását ezekben az esetekben?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérőnek ugyanakkor - annak ellenére, hogy a közbeszerzési jogszabály erről nem rendelkezik - jogában áll az alvállalkozóról információt kérni, kizáró oki vizsgálatot végezni, míg kapacitást biztosító esetében alkalmasságvizsgálat keretében további dokumentumokat kérni.A Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét (...).Ugyan a módosítás nem tartozik a Kbt. 141. § (6) bekezdésének hatálya alá, tehát nem minősül lényegesnek, mégis tartalmát tekintve olyan változással jár, melyet pontosan nem, csak részben lehet előre meghatározni. Amennyiben részben automatikus, részben pedig aktív szerződésmódosítással és hirdetmény-közzététellel jár a változás, valójában nem sikerült megoldani az alapproblémát, jelesül hogy ne kelljen hirdetményt közzétenni az alvállalkozó módosítása esetében.A fentiekben utalt, a Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése értelmében, a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha- olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4483
2. találat: Szerződés végleges tartalma
Kérdés: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében a szerződésről tárgyaltak a felek. A feltöltött emlékeztetők hivatkoznak a megállapodásra, de végül a szerződés egy pontjába mégsem az a tartalom került, amiben megegyeztünk. Van-e lehetőség arra, hogy azzal a tartalommal írjuk alá a szerződést, amiben megegyezés született? (Az utolsó verziót ajánlattevőként elfogadtuk, erre a pontra nem figyeltünk, de tudjuk igazolni, hogy más volt a megállapodás a korábbiakban, aláírt jegyzőkönyvünk van róla.)
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.Esetünkben a felek valójában megegyeztek a végleges tartalomban, bár vélhetően hiba következtében mégsem a megfelelő verzió került elfogadásra. Ez azonban jogi értelemben akkor is a végleges tartalmat jelenti, ha a felek egyébként korábban másra gondoltak. Az ajánlattevő lehetősége, hogy a szerződés (egyelőre a hibás tartalommal történő) aláírását követően kezdeményezi a szerződés módosítását, melyet a Kbt. 141. §-ával összhangban kell az ajánlatkérőnek mérlegelnie. Az eljárás során[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4307
3. találat: Alvállalkozó megjelölése a szerződésben
Kérdés: Az ajánlatunkban megjelölt alvállalkozót minden esetben meg kell jelölni a szerződésben? Ez a megjelölés mit takar pontosan? Csak azt az alvállalkozót jelölöm meg, aki/amely eléri a 10 százalékos mértéket?
Részlet a válaszból: […]bekezdés a) pont szerinti lehetőségről, mely annak az adott résznek az azonosítását teszi szükségessé, amelyre az alvállalkozó bevonásra kerül. Ez utóbbi esetben kiegészítő nyilatkozat megtétele szükséges, hiszen ezt az opciót az EEKR sem tartalmazza.Az alábbiakban ismertetett rendelkezés szerint az összes alvállalkozóval kapcsolatban szükséges az ajánlattevőnek információt szolgáltatnia, ha azt az ajánlatkérő kéri, ez nem csak a 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozik a hatályos szabályok alapján. Ehhez kapcsolódóan utalunk arra, hogy a korábbiakban valóban alkalmazott 10 százalékos küszöbérték teljes mértékben kikerült a Kbt.-ből.A Kbt. korábban hivatkozott 66. §-ának (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - a) és b) pontok.Az EEKD I/D. azt is lehetővé teszi, hogy minden egyes alvállalkozóra vonatkozóan külön EEKD kerüljön benyújtásra tagállami szabályozástól függően. A Kbt. ezt nem igényli, azaz elegendő az ajánlattevő nyilatkozata, mely szerint nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4145
4. találat: Nyertes ajánlattevő szerződésmódosítás iránti igénye
Kérdés: Mi a teendő, ha az eredményhirdetésen győztesnek kihirdetett ajánlattevő csak változtatásokkal hajlandó aláírni a szerződést?
Részlet a válaszból: […]ajánlatok értékelésére és az eljárást lezáró döntés meghozatalára.A Kbt. 131. §-ának (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.Egyedül versenypárbeszéd esetében ad lehetőséget dedikáltan a jogszabály arra, hogy a nyertes kiválasztását követően tárgyaljanak a felek a nem lényeges szerződéses feltételekről. Ez a megoldás ugyanakkor példa nélküli, hiszen az ajánlati kötöttség beálltát követően teszi mindezt lehetővé a jogszabály 96. §-ának (6) bekezdésében, az alábbi tartalommal:Versenypárbeszéd esetében az ajánlattevő ajánlati kötöttsége azzal az eltéréssel érvényesül, hogy az ajánlatkérőnek szükség esetén lehetősége van[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4141
5. találat: Szerződéses tartalom visszautasítása tárgyalásos eljárásban
Kérdés: Az ajánlatkérő egy olyan szerződéses tartalomról akar tárgyalni, mely az anyavállalat számára nem elfogadható. A know-how rendelkezésre bocsátásáról van szó. Ebben az esetben megfelelően járunk-e el, ha már az első ajánlatban visszautasítjuk, és nem tekintjük tárgyalási alapnak az ajánlatkérő "ötletét"? Tárgyalásos eljárásnál megtehetjük-e ezt, hiszen nem áll be az ajánlati kötöttség az eljárás során?
Részlet a válaszból: […]feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.A kérdésben foglalt javaslat feszegeti a határokat, hiszen nem fogadja el az ajánlattevő a dokumentáció feltételrendszerét, a tárgyalás feltételeit megkérdőjelezve elutasítja az ajánlatkérő tárgyalás lefolytatásával kapcsolatos szabályait. Teszi ezt annak ellenére, hogy a tárgyalás során lehetősége van az ajánlattevőnek visszautasítani a know-how-ra vonatkozó ajánlatkérői "ötletet". Az ajánlatban történő visszautasítás véleményünk szerint az ajánlat érvénytelenségéhez vezet, mivel a tárgyalás egy tartalmi elemének előzetes visszautasításával az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Ez a kijelentés ugyanakkor nem reparálható, hiszen nem hiányosság, nem is félreértés, amit az eljárás folyamán tisztázni lehet, továbbá a tárgyalásra is csak érvényes ajánlat bocsátható, mely érvényességi követelménynek az alábbi jogszabályhely, a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az ajánlat nem felel meg.A Kbt. 73. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4106
6. találat: Szerződés tartalmának változtathatósága tárgyalásos eljárásban
Kérdés: Van-e lehetőség a szerződésről tárgyalni még aláírás előtt, ha már kihirdettek minket nyertesnek?
Részlet a válaszból: […]határidő lejártával kezdődik. Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétől számított harminc - építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál későbbi időtartamban.A (6) bekezdés alapján versenypárbeszéd esetében az ajánlattevő ajánlati kötöttsége azzal az eltéréssel érvényesül, hogy az ajánlatkérőnek szükség esetén lehetősége van arra, hogy a szerződés egyes nem lényeges feltételeit a nyertesként megnevezni kívánt ajánlattevővel egy tárgyaláson pontosítsa. Ezek a pontosítások nem torzíthatják a versenyt, és nem sérthetik a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.A másik lehetőséget az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Kormányrendelet tartalmazza, melynek 28. §-a egyértelműen a szerződés megkötését követően történő egyeztetésről szól, ami nem azonos a kérdésben jelzett, összegezés eljuttatását követő további kommunikációval. Ebben a formában a 28. § egyértelműen a Kbt. 141. §-ának szerződésmódosításra utaló előírásait tartalmazza, behatárolva ezzel az ajánlattevők mozgásterét. Ez a lehetőség tehát a már megkötött szerződés módosítási lehetőségére hívja fel a figyelmet, míg a versenypárbeszéd esetében egy kivételes és kevésbé esélyegyenlő pontosítás lehetőségét vázolja a jogszabály.A Kormányrendelet 28. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4066
7. találat: Szerződéstervezet kiegészítése
Kérdés: Van-e arra általános szabály, hogy egy közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződésbe az ajánlatkérő beilleszti-e azokat az ajánlattevői feltételeket, melyekkel egyetért, vagy általánosan érvényes, hogy az ajánlatkérő által közzétett szerződést teljes egészében el kell fogadniuk az ajánlattevőknek?
Részlet a válaszból: […]hasonlóképpen kevés a mozgástere az ajánlattétel szakaszában, ellenben a párbeszéd szakaszában lehetőség van a későbbi ajánlattevők javaslatainak figyelembevételére. Tárgyalásos eljárás esetében pedig, amennyiben az ajánlatkérő nem zárta ki azt, lehetőség van a szerződéses feltételek módosítására.A
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3709
8. találat: Mennyiségi paraméterek megadásának kötelezettsége
Kérdés: Az ajánlatkérő olyan szerződést szeretne kötni árubeszerzésre, amelyben nem tudja előre megjelölni, hogy pontosan milyen mennyiségű árura lesz szüksége a szerződés hatálya alatt, vagy­is az eljárásban a mennyiségeket csak tájékoztató jelleggel, az összehasonlíthatóság kedvéért adja meg. Az ilyen keretszerződés megkötésére irányuló eljárás csak a keretmegállapodásos eljárás lehet, vagy más (nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos) eljárásban is kiválaszthatjuk a nyertest? Ha nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás eredményeként is köthető keretszerződés, miben különbözik ez a Kbt. 110. § (3) bekezdésének a) pontjától?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodásos eljárás az egyetlen, mely képes biztosítani ezt a rugalmasságot.A Kbt. 110. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás - ideértve azt az esetet is, ha az eljárás a 109. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányult, azonban az egyedüli érvényes ajánlattevővel került sor keretmegállapodás megkötésére [a 109. § (1) bekezdés c) pont helyett az a), illetve a 109. § (1) bekezdés d) pont helyett a b) pont szerint] - alapján az adott közbeszerzés megvalósítására sor kerülhet a 109. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint a keretmegállapodást ajánlatkérőként megkötő fél általi közvetlen megrendelés útján.Éppen ezt a lehetőséget biztosítja a 110. § (3) bekezdésének a) pontja, mely eseti, időközönként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3519
9. találat: Szerződés tárgyának meghatározása részajánlattételnél
Kérdés: Adott eljárásban két részre lehetett ajánlatot tenni. Az egyik részre tettünk ajánlatot és nyertünk. A szerződésbe az ajánlatkérő mindkét részt beemelte, mint a szerződés tárgyát, de a másik pályázó által megnyert részre hivatkozást nem akarja kivenni a szerződésből. Megteheti?
Részlet a válaszból: […]ilyen irányú igényének tehát biztosan van alapja. Oka lehet, hogy például az egyik szerződésben a beruházás teljesítéséről, míg a másikban annak ellenőrzéséről van szó. Itt releváns, hogy az ellenőrzésről szó van a beruházásról szóló szerződésben és fordítva. Azaz szükséges lehet a hivatkozás annak érdekében, hogy a felek együttműködési készségét fokozza az ajánlatkérő. Amennyiben tehát a teljesítés érdekében történik, nem kifogásolható. Ha értelmetlen, de nem akadályozza az ajánlattevőt, nem javasolt kifogásolni a szerződéses tartalmat. Ha azonban keverednek a feladatok, és nem világos az ajánlattevő számára a teljesítés a vegyes tartalmú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3504
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Nyilatkozat szerződéses tartalom elfogadásáról
Kérdés: Ha cégszerűen aláírjuk a dokumentációban szereplő szerződéstervezetet, kell-e külön nyilatkozni még a szerződéses tartalom elfogadása vonatkozásában, vagy ez elegendő?
Részlet a válaszból: […]szerződésnek, nem a két fél egybehangzó akarat­nyilatkozata, a két fél nincs is meghatározva a szerződésben. A törvényi kötelezettségek közül az egyik legfontosabb a felhívás és a dokumentáció feltételeinek elfogadása,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3368
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést