Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Becsült érték meghatározása folyamatosan teljesített szolgáltatásra kötött szerződés esetén

Kérdés: Az évente kötött olyan szerződés esetében, amely ugyanarra a folyamatosan teljesített szolgáltatásra vonatkozik (január 1-jétől december 31-éig, majd újra január 1-jétől december 31-éig), a becsült értéket össze kell-e vonni az előző évivel? Ha nem, akkor részekre bontás lehet?
Részlet a válaszból: […]alatt kifizetett szerződés szerinti díjakat összesítjük, és ezt módosítjuk a következő év várható mennyiségi vagy értékbeli változásával. A b) pont szerint 12 hónapra becsüljük meg a szerződés szerint kifizetett díjak összegét.Ez a módszer azonban csak akkor alkalmazható, ha a szerződéses jellemzők alapján nem egy több évre szóló szerződés évekre/indokolatlan részekre bontásáról van szó.Ha ugyanis például egy 3 évre szóló karbantartási szerződés szerepel az ajánlatkérő tervében egy olyan gépre vonatkozóan, amelyet 3 évig tervez folyamatosan használni valamely tevékenysége ellátásához (mert 3 év után leselejtezi azt), és ez a gép rendszeres karbantartást igényel, továbbá a szerződést csak a becsült érték "alacsonyan tartása" miatt bontja éves szakaszokra, akkor a fenti rendelkezés nem alkalmazható.Ez esetben a Kbt. 17. § (2) bekezdés helyett a (3) bekezdésben foglaltakat kell figyelembe venni.A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat:- határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;- határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa - a) és b) pontok.A rendelkezés a) pontja az irányadó a példa szerinti esetre. A szabály értelmében a szerződés időtartama alatti teljes ellenszolgáltatás adja a beszerzés/szolgáltatás becsült értékét. Ha például a szerződés havonta fizetendő díjat tartalmaz, akkor a 36 x havidíj szorzata lesz a becsült érték, de ha például negyedéves díjfizetést irányoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3871

2. találat: Egybeszámítás szolgáltatás beszerzésénél

Kérdés: Ha egy szervezet a munkatársainak egy részét megbízási jogviszony keretében foglalkoztatja, e megbízási szerződéseket figyelembe kell-e venni a Kbt. 18. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egybeszámítási kötelezettség során, amennyiben a szervezet közbeszerzést eljárást kíván indítani szolgáltatás beszerzésére?
Részlet a válaszból: […]figyelembevételével értelmezendő.A Kbt. 18. §-ának (1) bekezdése értelmében tilos a törvény vagy a törvény Második Része alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani.A (2) bekezdés akként szól, hogy amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatásmegrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni.Mivel a megbízási jogviszonyok nem képezik a kivételi kör alapját, hiszen nem munkajogviszonyról van szó,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3251
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szolgáltatások meghatározása, értelmezése

Kérdés: Milyen szolgáltatásokat kell érteni a Kbt. 4. számú melléklet 27. kategóriájában lévő, egyéb szolgáltatások alatt? Ennek alapján minden olyan szolgáltatásra, ami nem tartozik a 17-26-os kategóriákba, arra irányadók a 4. számú mellékletre vonatkozó kedvezőbb szabályok, vagyis elég egyszerű eljárást lebonyolítani uniós értékhatár felett?
Részlet a válaszból: […]értékhatártól függetlenül a nemzeti eljárásrend vonatkozik, az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételére vonatkozó kötelezettségek részbeni megtartásával. Azaz nemzeti eljárásrendben kerül meghirdetésre a 4. számú mellékletben található szolgáltatások beszerzése, a 21/A. § alapján, mely szerint: a 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében egyszerű eljárás (harmadik rész) alkalmazható. Ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a 3. melléklet, valamint a 4. melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglalja, az egyszerű eljárás alkalmazható, feltéve hogy a 4. melléklet szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét. Az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételéről pedig a Kbt. 250. §-ának (4) bekezdése rendelkezik az alábbiak szerint. A (3) bekezdéstől eltérően a 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások esetében, ha a beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2077
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Egybeszámítás alakulása előre nem látható fajtájú szolgáltatások beszerzése esetén

Kérdés: Hogyan alakul az egybeszámítási szabályok alkalmazása akkor, ha nem látható előre, hogy egy adott időszakban milyen szolgáltatásokat kell megrendelni? Mi a megoldás a probléma kezelésére például akkor, ha az előző évhez képest egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos igények eltérően alakulnak?
Részlet a válaszból: […]hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, olyan beszerzési tárgy vonatkozásában, amelynek becsült értékét az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára alá tervezte az év elején. Az előző évi statisztikai összegzés és egyéb adatok alapján azonban, ha nyilvánvaló, hogy az előző évben is messze meghaladta az adott beszerzési tárgyra vonatkozó becsült érték a nemzeti értékhatárt, aránytalan volt az ajánlatkérő azon elképzelése, amely szerint a következő évben mindez nem fogja elérni az egyszerű értékhatárt. Természetesen minden eset egyenként mérlegelendő, de az ajánlatkérőnek bizony jóstehetséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy pontosan meg tudja határozni a közbeszerzési kötelezettség teljesítésének jogilag nem kifogásolható tervezett beszerzéseit.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1440
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Uniós projekthez kapcsolódó szolgáltatás díjainak összegzési módja

Kérdés: Kettő vagy több évre szóló EU-s projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység esetében, a - szintén több évre szóló - könyvvizsgálói díjakat a Kbt. 40. §-ának (2) bekezdése értelmében miként kell összegezni? A többféle pályázat könyvvizsgálói díjait vertikálisan, azaz a könyvvizsgálói tevékenységek díjait egy költségvetési évben, a szolgáltatás azonos rendeltetése okán összegezzük, mert évente történik a díjak kifizetése, avagy horizontálisan kellene összegezni azokat?
Részlet a válaszból: […]figyelembe kell venni, a következők szerint: - A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 36-40. §-ában foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (ez az ún. becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét. - A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített eljárás meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg - a 125. § (2) bekezdésének c) pontja (135. §) és a 147. § (5) bekezdése szerinti eljárásban - a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. Ez az időpont az irányadó a 40. § (2) bekezdése a) pontjának alkalmazása tekintetében. - A közbeszerzés becsült értékébe bele kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére. - A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat: határozott időre, négy évre, vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1272
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Szolgáltatás részekre bontása és értékhatár összefüggése

Kérdés: Színházi díszletgyártás egy díszletén belül szétbonthatók-e a szerkezeti elemek és a díszletfestői és díszletszobrászi munka? Az értékhatárt befolyásolja-e ez a szétbontás?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá - rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. A főszabály, azaz a 40. § (3) bekezdése pedig arra utal, hogy ha a (2) bekezdés alapján több - egyenként a közösségi értékhatárt el nem érő értékű - beszerzési tárgy együttes értéke miatt a IV. fejezet szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, nem minősül a közbeszerzési törvény megkerülésének, ha az egybeszámított értékű beszerzési tárgyakat több, az említett fejezet szerinti közbeszerzési eljárásban szerzik be. Tehát amennyiben az egész tevékenységi kör összességében a díszlet létrehozatalára irányul, és arra egy szerződés köthető, akkor egybe kell számítani, és amennyiben (akár más hasonló beszerzésekkel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1236
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Egybeszámítás kötelezettsége speciális szolgáltatásoknál

Kérdés: Speciális, például színházi szolgáltatások egybeszámítás alá esnek-e?
Részlet a válaszból: […]Amennyiben pedig nem éri el a nemzeti értékhatárt a beszerzés - amely ebben az esetben elképzelhető -, a közbeszerzési törvény 296. §-ának b) pontja értelmében kivételi körbe esik, ha hasonlóképpen az előzőkhöz, a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni. Természetesen ügyelni kell ebben a helyzetben is az egybeszámítási kötelezettség figyelembevételére, azaz a más színházi szolgáltatásokkal történő egybeszámításra. Tehát, ha több színházat szokott vendégszerepeltetni az adott ajánlatkérő, e meghívások becsült értékei is összeszámítódnak. Ha a kérdés arra irányul, hogy a színház szeretne szolgáltatást beszerezni, természetesen a Kbt. általános egybeszámítási szabályai szerint kell eljárni, különös tekintettel a 40. § (2) bekezdésre. Eszerint a becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek - beszerzésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1235
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Egybeszámítás műszaki lebonyolítás, ellenőrzés esetében

Kérdés: Hogyan kell helyesen alkalmazni a Kbt. egybeszámítási szabályait a műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat; - banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, a kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat; - a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat. Ha a szolgáltatás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján teljesítik azt, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani. Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. Lényeges, hogy az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, illetőleg szolgáltatások becsült értékét is. Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, illetőleg a szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék a Kbt. alkalmazását ezen árubeszerzésre, illetőleg szolgáltatás megrendelésére. Végül tilos a törvény megkerülése céljával alkalmazni a Kbt. 35-39. §-aiban meghatározott becslési módszert, valamint ilyen célból a közbeszerzést a következő bekezdésbe ütköző módon részekre bontani. A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek - beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt [Kbt. 37. §-ának (1) bekezdése] kerül sor [a 39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1172
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Értékelési szempontok takarítási szolgáltatásnál

Kérdés: Egy takarítási szolgáltatási pályázat kiírásánál az értékelési szempontok lehetnek-e a következők: 1. Szolgáltatás ára 2. Alkalmazott technológia 3. A szolgáltatás minőségét javító intézkedések, ajánlatok?
Részlet a válaszból: […]részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát, amely minden részszempont esetében azonos, továbbá - azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot (e módszerek részletes ismertetésére az ajánlati felhívásban is lehetőség van). A fenti bekezdés első pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell meghatároznia: - a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága; - a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját; - a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság-költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); - a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését; - ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok - tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell adni. Mint az a fent idézettekből látható, a Kbt. 57. § (4) bekezdésének c) pontja szerint a részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1059
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Hulladékgyűjtésre, -szállításra irányuló tevékenység minősítése

Kérdés: A szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, szállítása szolgáltatásnak vagy szolgáltatási koncessziónak minősül-e akkor, ha a díjat a szolgáltatást igénybe vevők fizetik?
Részlet a válaszból: […]összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. Ennek értelmében - mivel esetünkben nem csupán szolgáltatás megrendeléséről beszélünk, hanem a szolgáltatás nyújtásának kihelyezéséről és e tevékenység jogosultjának azon lehetőségéről, hogy tevékenységéért az igénybevevőktől
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 947
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést