Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott uniós forrás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kbt. hatálya alatt álló egyházi fenntartású intézmény DKÜ-kötelezettsége uniós forrás elnyerése esetén

Kérdés: Egyházi fenntartású intézményként többségi állami támogatás miatt a Kbt. hatálya alatt vagyunk. Uniós forrást nyertünk. DKÜ-kötelesek vagyunk?
Részlet a válaszból: […]szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,-olyan szervezet, amely a rendelet szerinti központosított beszerzési rendszerhez vagy valamely, a rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával létrejövő keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában, egy vagy több meghatározott beszerzési eljáráshoz való csatlakozást önként (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozás) vállalja - kormányrendelet 2. § (2) bekezdés a)-e) pontjai, ea)-eb) alpontok.Mivel nem költségvetési szervről, kormány irányítása alá tartozó szervezetről stb. van szó, így csak azért tartozhat a jogszabály hatálya alá ajánlatkérőként az egyházi fenntartású intézmény, mert önként szeretne egy-egy keretmegállapodáshoz vagy dinamikus beszerzési rendszerhez csatlakozni.Az önkéntes csatlakozás lehetőségéről az alábbiak szerint szól a jogszabály:Az önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti a (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet szerinti ellátását. Ennek érdekében a DKÜ a (2) bekezdés e) pontja szerinti szervezet önkéntes csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti. Amennyiben a (2) bekezdés e) pontja szerinti szervezet kizárólag valamely e rendelet szerinti sajátos beszerzési módszerek alkalmazásával létrejövő keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vonatkozásában csatlakozik a DKÜ egy vagy több meghatározott beszerzési eljárásához, az érintett szervezetre - a 6. § (2) bekezdésében a 14. §-ban és a 14/A. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vonatkoznak e rendeletben foglaltak - 1. § (2c) bekezdés.Az önkéntes csatlakozó bizonyos szempontból kényelmes helyzetben van, hiszen amennyiben megfelelőnek találja a keretmegállapodásokat, dinamikus beszerzési rendszereket, csatlakozhat azokhoz, de beszerzési kötelezettsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4689

2. találat: A Kbt. 115. §-ának alkalmazhatósága uniós forrás felhasználása esetén ajogszabály-módosítást követően

Kérdés: A Kbt. új 115. §-a szerinti szabályok másként fogalmaznak, és nem érintik a határon átnyúló jelleget, ami miatt uniós forrás esetében alkalmaztuk az eljárástípust. Hatással van-e a módosítás a korábbi jogértelmezésre?
Részlet a válaszból: […]hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen paragrafusban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve, ha a beszerzés részben vagy egészében európai uniós alapokból finanszírozott. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e paragrafus szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú teljesítésre képes gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.Az indokolás értelmében az európai uniós finanszírozásban részesülő közbeszerzések esetén nem alkalmazható a Kbt. 115. §-ában foglalt, építési beruházás beszerzésére nyilvános meghirdetés nélkül induló eljárás. "E szabály révén lényegesen csökken az uniós forrásfelhasználáshoz kapcsolódó auditkockázat, hiszen a nyilvános meghirdetés hiánya az egyik leggyakoribb probléma, amely az elmúlt években pénzügyi korrekciókhoz vezetett, és amelyet az uniós[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4630

3. találat: Beszerzési szabályok uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítása esetén

Kérdés: Be kell-e jelentkezni a Kbt. hatálya alá, ha 100 százalékban az Európai Unió által finanszírozott projektet valósítunk meg? Ha igen, szükséges-e a Kbt.-ben található ún. éves statisztikai összegezés benyújtása?
Részlet a válaszból: […]foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból − ide nem értve a kombinált pénzügyi eszközöket − megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az első bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatásmegrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az első bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve ha a beszerzés− egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,− egyedi munkahelyteremtési támogatásból,− képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,− kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,− nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy− bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásbólvalósul meg - a)−f) pontok.Lehetőség van önkéntesen is alkalmazni a törvényt, mely lehetőséget a Kbt. 5. §-ának (4) bekezdése rögzíti a következő tartalommal.A törvény rendelkezését köteles betartani az az (1)−(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amely a törvény szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását önként vagy szerződésben vállalja, illetve számára jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.A fenti 5. §-ban érintett ajánlatkérők ún. klasszikus ajánlatkérőnek minősülnek. A Kbt. 26. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya alá történő bejelentkezés a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése alapján kötelező, tehát ezen a körön kívüli támogatott szervezetek esetében nem. Számukra nem kötelező a Kbt. hatálya alá bejelentkezni.A Kbt. előzőekben hivatkozott, 26. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő − kivéve a törvény 5. §-ának (2)−(3) bekezdése szerinti ajánlatkérőt − köteles a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásáról, valamint az adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a törvény hatálya alá kerülésétől, illetve a változástól számított harminc napon belül.Ezt erősíti a Kbt. 153. §-ának (1) bekezdése, mely szankcionálja azt az esetet, amikor az 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők nem jelentkeznek be a törvény hatálya alá, továbbá nem tesznek közzé éves statisztikai összegezést.A Kbt. 153. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását,− ha az ajánlatkérő a külön jogszabályban meghatározott, a Hatóság elnöke általi felhívástól számított határidő lejártáig nem teszi közzé a Közbeszerzési Adatbázisban az éves statisztikai összegezést,− ha az érintett szervezet a Közbeszerzési Hatóság felhívása ellenére nem tesz eleget a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listájába való bejelentkezési, illetve bejelentési kötelezettségének - a) és b) pontok.A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 40. §-ának (2) bekezdése egyértelművé teszi, hogy az éves statisztikai összegezés benyújtására a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3883

4. találat: Közbeszerzési kötelezettség uniós forrás elnyerése esetén

Kérdés: Ha egy cég uniós forrást nyert el nemzeti eljárásrendben, a projekt értékének 75 százalékát meghaladó mértékű pénzösszegnél lesz a vállalkozás beszerzése közbeszerzésköteles, vagy az elnyert pénzt nézem, például 52 M Ft-ot, és arra írok ki közbeszerzést?
Részlet a válaszból: […]vetíteni a 75 százalékot, és ennek megfelelően a teljes projektértéket kell alapul venni, amennyiben egy beszerzési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2520
Kapcsolódó tárgyszavak: ,