Versenyt kizáró értékelési szempontrendszer alkalmazása

Kérdés: Előírható-e olyan értékelési szempontrendszer, amelyre csak egy válasz adható, azaz nincs verseny?
Részlet a válaszából: […] ...több ajánlattevőnek. A korábbiakban több taxiszolgáltatásra vonatkozó eljárás esetében történt hasonló, azonban azok jellemzően csak árversenyről szóltak. A D.363/2019. esetben például kifejezetten egyféle ajánlat adható egy három szempontból álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Árverseny árlejtéskor

Kérdés: Árlejtés esetén minden esetben versenyeztetni kell az árat? Lehetséges-e, hogy több igen-nem válasz alapján versenyeztetünk?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. árlejtéssel kapcsolatos főszabálya tér ki erre a kérdésre, a válasz nem az EKR kormányrendelet árlejtésszabályai között keresendő.Az ár versenyeztetése ma már nem kötelező. Amennyiben csak áralapú a verseny, úgy természetesen az ár alapján történik az árlejtés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.

Elektronikus árlejtés az EKR-ben

Kérdés: Jól értelmezem, hogy az elektronikus kormányrendeletben a 28. §-tól a 33. §-ig minden szakasz az elektronikus árlejtésről szól? Ha igen, ez azt jelenti, hogy minden eljárásban lesz elektronikus árlejtés?
Részlet a válaszából: […] ...szól. Ez az eljárás az elektronikus licit, mely nemzeti eljárásrendben teszi lehetővé csak elektronikus formában egy gyors árlejtéssel az árverseny lefolytatását. Ez az egyetlen ilyen eljárástípus, amelynek már a választása során determinálja az ajánlatkérő, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Aránytalan kötelezettségvállalás közbeszerzési szerződésekben

Kérdés: Szerződések áttekintésekor láttuk, hogy több szerződésben a feladatokhoz képest aránytalanul magas ellenérték szerepel. A szerződéseket természetesen közbeszerzési eljárásban kötötték, és már fél éve folyamatban van némelyik. Utólag léphetünk-e ez ellen?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzésieljárásokban a kirívóan magas ellenszolgáltatást már nem kell górcső alá venni,de a közbeszerzésben érvényesülő árversenyre tekintettel nem is képzelhető el,hogy magas árral tudna nyerni valaki, ha vannak versenytársai az adotteljárásban.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés megtámadása

Kérdés: A Kbt. szabályozza a szerződés érvénytelenségét közbeszerzési szempontból. Ha egy szerződés például indokolatlan egyoldalú előnyt tartalmaz az ajánlatkérő javára – például a vállalkozói díj vonatkozásában –, megtámadhatom a szerződést a Ptk.-ra hivatkozással, annak szabályai szerint? (A szerződéses feltételeket elfogadtam az ajánlattételkor, de abban – értelemszerűen – még nem szerepelt a konkrét vállalkozói díj.)
Részlet a válaszából: […] ...elképzelni olyan közbeszerzésben megkötöttszerződést, amelyben az ajánlattevő ezt nem ismeri. Az ajánlattevők piaciversenyben, főként árverseny alapján nyerik el a közbeszerzési megbízást, és azeljárás nyerteseként konkrét tartalommal, konkrétan meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Kizárás jogszerűsége

Kérdés: Cégünket sajnálatos módon megint kizárták egy közbeszerzésből. Hat ajánlatadóból ötöt kizártak, 6-8 különféle – egyébként szokásosan hiánypótolható hiányosságok és bekötésre, oldalszámozásra vonatkozó formális – okra hivatkozva. Csak egyetlen ajánlatadót nem zártak ki, aki négy részre tett ajánlatot, és persze megnyerte árverseny nélkül. A kiíró rengeteg nyilatkozat és bizonylat kérését írta elő a kiírásban és dokumentációban, élt azzal a lehetőséggel, hogy mindent eredeti vagy hitelesített másolatban kért (például 3 évi teljes beszámolót kiegészítő mellékletekkel együtt stb.), és e rendkívül sokrétű kérelmekhez nem biztosított hiánypótlási lehetőséget. Ezt a Kbt. 83. § (1) bekezdése szerint csak akkor teheti meg, ha az eljárás nem az EU-ból származó forrásból támogatott beszerzésre irányul. Kérdés, honnan tudhatja meg az ajánlatadó, hogy kap-e EU-s forrást a kiíró? Kérhetünk-e erre vonatkozó nyilatkozatot tőle? Arra is vonatkozik a hiánypótlás legalább egyszeri biztosítási kötelezettsége, ha EU-s forrás ugyan közvetlenül nem kapcsolódik az eljárásban történő beszerzéshez, de ha olyan beruházáshoz használnak majd az eljárásban beszerzett szerelvényekből, amit viszont EU-s forrásból támogatnak? Ha sikerülne bizonyítani, hogy így van, a hiánypótlás tiltását meg lehetne támadni. A Kbt. 70. § (1) bekezdése előírja, hogy ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén magára kötelezettségként vállalja a 305. § és 306/A. §-okban lévő előírások érvényesítését. Erre a nyilatkozattételre azonban sem az ajánlati felhívás, sem a dokumentáció nem hívja fel a figyelmet. Véleményem szerint nem várható el az ajánlattevőktől a Kbt. ilyen szintű ismerete, pláne úgy, hogy semmiféle hiánypótlásra nincs lehetőség. Kérhető-e és kizárható-e olyan nyilatkozat nemléte miatt az ajánlattevő, amely nyilatkozat meglétének szükségességére az ajánlatkérő sem a felhívásban, sem a dokumentációban sehol nem hívta fel a figyelmet?
Részlet a válaszából: […] A felhívásnak része az uniós pályázatra utalás, amennyiben afelhívásban nem szerepel hivatkozásként, ezt az ajánlattevőnek el kellfogadnia. Ha azonban az ajánlatkérő például utólag mégis EU-s forráselköltésére kívánja elszámolni a pályázott összeget, az elszámoláskor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Adott eljárás értékhatára alatti ajánlatok minősítése, ajánlattevő kizárhatósága

Kérdés: Ha egy közbeszerzési eljárást – amelynek értéke nem éri el a közösségi értékhatárt – a közösségi eljárásrendben hirdetnek meg, akkor kizárhatók-e azok az ajánlattevők, akiknek ajánlati áruk alatta van a közösségi értékhatárnak? Van-e erre törvényi szabályozás? Például energiaágazatban, építési beruházás esetén az értékhatár: 1 326 163 884 HUF. A kiírásban (felhívásban) a becsült beruházási érték 800 000 000 HUF, de a felhívás a közösségi eljárásrendben, a Kbt. V. fejezete szerint az európai közösségi rendelet V. számú mellékletben jelent meg. Kizárható vagyok-e, ha az én ajánlatom alatta van az értékhatárnak? (A valós ajánlati ár valóban a becsült érték körül van.) Akkor járok el helyesen, ha az ajánlatom az értékhatár fölött van?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmazó ajánlatot (illetve ajánlattevőt) nem lehet azeljárásból "kizárni". A piaci verseny egyébként éppen azt jelenti, hogyárverseny (is) van az ajánlattevők között. Emiatt ezt tiltó törvényi rendelkezésnem is szerepel a Kbt.-ben. Ugyanakkor felhívjuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.