Becsült érték számítása

Kérdés: Szolgáltatásmegrendelés becsült értékének meghatározása kapcsán kérem értelmezésüket a Kbt. 17. § (2) és (3) bekezdés elhatárolásában, azaz melyik módszert, mely esetben kell alkalmazni? Mit ért a Kbt. „rendszeresen vagy az időszakonként visszatérően kötött szerződés” alatt, milyen fogalmi elemeket kell vizsgálni ahhoz, hogy az ajánlatkérő megállapíthassa, hogy a megkötni kívánt szerződése kapcsán a tárgyi becsült érték számítási módszere szerint kell eljárnia? Mit ért a Kbt. olyan szerződés alatt, amely nem tartalmazza a teljes díjat? Milyen fogalmi elemeket kell vizsgálni ahhoz, hogy az ajánlatkérő megállapíthassa, hogy a megkötni kívánt szerződése kapcsán a tárgyi becsült érték számítási módszere szerint kell eljárnia?
Részlet a válaszából: […] ...jog vagy hasznosítási jog megszerzésére vonatkozik (azaz tulajdonjog-átruházás nem feltétel; idetartozik pl. a pénzügyi lízing, bérlet, haszonbérlet), és a szerződés ismert (1 év vagy rövidebb határozott idő) vagy éppen nem ismert időtartama (határozatlan idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 10.

Kizárás az eljárásból azonos franchise-szerződés esetében

Kérdés: Ki kell-e zárni azokat az ajánlattevőket, amelyek azonos céggel vannak franchise-kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...franchise-szerződéssel rendelkeztek. A kérelmezőben felvetődött, hogy esetleg a franchise-szerződés alapján valójában függnek a jogbérletbe adó szerződő partnerüktől, mely valójában olyan együttműködést alapozhat meg a felek között, mely sérti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Meghatalmazó dokumentum helye kapacitásnyújtás esetén

Kérdés: Miért kéri az ajánlatkérő, hogy a kapacitást nyújtó nyilatkozatában helyezzem el azt a nyilatkozatot, miszerint a kapacitást nyújtó meghatalmazza az ajánlattevőt arra, hogy az EKR-be adatokat töltsön fel helyette? Miért lényeges, hogy egy nyilatkozatban legyen, ha két nyilatkozatot adott be az ajánlattevő – ráadásul egy dokumentumban, ahogyan az ajánlatkérő kérte, és tartalmilag semmi kifogás nem lehet? Szükséges-e hiánypótolnom?
Részlet a válaszából: […] ...részeként kiadta a meghatalmazásmintát, amely vonatkozásban úgy rendelkezett, hogy adott esetben csatolni kell. Az ajánlatban a gépbérleti elő­szerződés mögé lett csatolva az ajánlatkérő által ki­adott minta szerinti meghatalmazás, a felek által – tanúk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 4.

Szakemberek közötti átfedés kizárása

Kérdés: Kiegészítő tájékoztatást kértünk. Az ajánlatkérő válasza szerint nem lehetséges, hogy átfedés legyen a szakemberek között. Ez jogszerű? Mi a véleményük, mit tehet ebben az esetben az a gazdasági szereplő, aki nem az azonnali jogorvoslatot kívánja választani? Mivel érvelhet? (Több jogeset is ismert e témakörben.)
Részlet a válaszából: […] ...átfedés megengedése nem egyenlő azzal, hogy az ajánlatkérő a szakember igényét ne írhatná elő, és ne határozhatna meg minimális szakemberlétszámot, amennyiben az objektív indokokkal alátámasztható.Hivatkozott továbbá arra is az ajánlatkérő, hogy a sikeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 9.

Gépbérlet minősítése és bejelentése a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A közbeszerzési szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő gépbérlet címen köt szerződéseket vállalkozókkal. A munkagépeket vezetővel bocsátja rendelkezésre a bérbeadó. A munkagépekbe az üzemanyagot az ajánlattevő vásárolja meg. Ilyen esetben ez a gépbérlet alvállalkozásnak vagy kapacitást nyújtó szervezet igénybevételének minősül? Ezt az igénybevételt be kell jelentenem?
Részlet a válaszából: […] ..."gépbérlet" közbeszerzési megítélése egyrészt attól függően alakul, hogy az ajánlatkérő az alkalmassági feltételek között határozta-e meg a megfelelő munkagépekkel való rendelkezést, vagy ilyen feltételt nem írt elő, másrészt attól, hogy az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Bérbeadó státusza az új Kbt.-ben

Kérdés: A 2015. november 1-jétől hatályos Kbt. szerint a közbeszerzési eljárásban a teljesítéshez felajánlott (bemutatott), bérelt géppark bérbeadója milyen státuszban szerepel? Kérheti-e az ajánlatkérő az ajánlat részeként a már megkötött bérleti szerződést?
Részlet a válaszából: […] ...új, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. §-ának (7) bekezdése értelmében géppark igénybevétele, bérlete igazolására szükséges a bérleti szerződés bemutatása, függetlenül attól, hogy azt az ajánlatkérő kéri-e, avagy sem, az alábbiak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 11.

Bérbeadó státusza a hatályos Kbt.-ben

Kérdés: A szerződést bérelt gépekkel fogjuk teljesíteni. Az ajánlathoz elegendő a gépek felsorolása, vagy a bérleti szerződést is csatolni kell? A bérbeadó a Kbt. utóbbi módosítását követően milyen státuszban szerepel az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő nem kérheti bérleti szerződés becsatolását. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet 15. §-a alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.

Beszerzés kizárólagosság fennállása esetén

Kérdés: Költségvetési intézmény BKV-bérletet biztosít dolgozói számára cafeteriajuttatásként. Érdeklődnék, hogy a Kbt. 94. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárást – figyelembe véve a BKV kizárólagosságát – intézetünknek le kell-e folytatnia, vagy azok "normál" eljárásban beszerezhetőek-e?
Részlet a válaszából: […] ...a beszerzés tárgya kifejezetten BKV-bérlet beszerzése, ezért a Kbt. 94. §-ának alábbi szabályai alkalmazhatók, tehát a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja véleményünk szerint fennáll.A Kbt. 94. §-ának (1) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 18.

Alkalmasság igazolása bérelt eszközzel

Kérdés: Mint nevesített alvállalkozó igazolhatok-e alkalmasságot olyan eszközzel, amely tartós bérletben van társaságunknál? Ha igen, abban az esetben elegendő a bérleti szerződés csatolása?
Részlet a válaszából: […] ...alvállalkozónak ugyanis részt kell vennie a majdani közbeszerzési szerződés teljesítésében, ezért ha olyan eszközre vonatkozik a tartós bérleti szerződés, amelyet a szerződés teljesítése során felhasználnak, továbbá a bérleti időszak kiterjed erre az időszakra, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Alvállalkozás a hírközlésben

Kérdés: Kérjük szíves felvilágosításukat az alvállalkozó fogalmának a hírközlés területén történő alkalmazásával kapcsolatosan. A hírközlés tipikusan olyan terület, ahol az egyes piaci szereplők szolgáltatásaikat – azok nagy földrajzi kiterjedésére, illetve a hírközlési építmények korlátozott elhelyezési lehetőségeire/rendelkezésre állására tekintettel – a legtöbb esetben kizárólag más szolgáltatókkal összekapcsolódva, más szolgáltatóktól bérelt vonalakon és eszközökön, az azokhoz szét nem választhatóan kapcsolódó karbantartási, hibajavítási szolgáltatásokat igénybe véve valósítják meg. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetésével, a hálózatok összekapcsolásával, illetve az azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban egymással együttműködésre kötelezettek. Az Eht.-ban előírt általános együttműködési kötelezettségen túl a nagykereskedelmi piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók ("JPE"-k) az Eht. 106. §-a alapján kötelesek a hírközlési hatóság határozatában előírtak szerint meghatározott hálózati elemekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a kapcsolódó közös eszközhasználatot biztosítani a társszolgáltatók számára. Az ilyen jelentős piaci erejű szolgáltatók a hírközlési hatóság által meghatározott piaco(ko)n piaci erejüknél fogva hatásában olyan helyzetben folytatják tevékenységüket, mint egy kvázi kizárólagos jog alapján szolgáltató. A szolgáltatók ezen infrastruktúra mindenkori rendelkezésre állásának biztosítására egymás között, illetve nemzetközi viszonylatban különféle hálózati, bérleti és bérelt vonali keretszerződések sokaságát kötik meg egymással annak érdekében, hogy egy-egy konkrét előfizető kiszolgálására a saját infrastruktúrájukat, szolgáltatásportfóliójukat a hiányzó elemekkel kiegészíthessék. Ugyanez történik a közbeszerzési szerződések teljesítéséhez szükséges hálózat/eszközök/szolgáltatások együttesének kialakítása során is. A korábbi, 2009. április 1-je előtti szabályozás alapján, a fentiekben ismertetett "háttérszerződések" szolgáltatói nem minősültek alvállalkozónak, mivel velük nem az adott konkrét közbeszerzési pályázat kapcsán került sor szerződéskötésre, -módosításra.
Részlet a válaszából: […] Kérdés tehát, hogy a hírközlés területén mi minősíthető projekthez köthető (azaz alvállalkozói minőségben) és projektfüggetlen szolgáltatásnak, vagyis például egy közbeszerzési szerződés teljesítésénél a – szükséges hálózat részét képező – bérelt vonali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 19.
1
2
3
4