Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott egyenértékűség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Az "egyenértékűség" szabályának figyelembevétele az egyes közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Az "egyenértékűség" bármilyen eljárás során alkalmazható arra figyelemmel, hogy azt a Kbt. 117. §-a említi?
Részlet a válaszból: […]megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet tartalmaz a műszaki leírással kapcsolatos részletszabályokat, melyek kitérnek arra, milyen feltétellel lehet meghatározott gyártmányt, eljárást nevesíteni, mely egy meghatározott piaci szereplő termékét, szolgáltatását jellemzi. A kormányrendelet 46. §-ának (3) és (5) bekezdései teszik szükségessé a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés alkalmazását már az eljárást megindító hirdetményben. Az alkalmazás feltételeit, korlátait is rögzíti a szabályozás, melyre valóban visszahivatkozik a Kbt. saját eljárásrendről szóló fenti szabálya.A fentiekben hivatkozott, 46. § (3) bekezdése szerint a szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra, vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni (...).Az (5) bekezdés alapján a (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4553
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Egyenértékűség vizsgálata referenciatermék iránti igény esetén

Kérdés: Referenciatermék kérése esetében, amennyiben egyenértékűséget vizsgál az ajánlatkérő, az ajánlattevőnek mihez kell mérnie magát? A többi ajánlattevő termékéhez, vagy a referenciatermékhez, amit az eljárási dokumentumban közöl gyakran az ajánlatkérő mintegy mintaként, avagy a műszaki elvárásokhoz?
Részlet a válaszból: […]"referenciaszintként" gyártó/típus megjelölésével konkrét termékeket is megnevezett. A kérelmező a jogorvoslati kérelmét arra alapította, hogy az - egyebek mellett - megjelölt Lenovo 4X70K09921 memóriamodullal az egyik versenytárs által megajánlott eszköz nem egyenértékű. A Döntőbizottság ugyanakkor megállapította, hogy az ajánlatkérő előírásrendszere a kérelmező által értelmezettnél jóval összetettebb. Az ajánlatkérő ugyanis mind a felhívásban, mind a dokumentációban rögzítette, hogy az árlistában olyan alkatrészeket és karbantartási anyagokat jelölt meg, amelyekkel az eddigi felhasználása alapján kalkulált. Az ajánlatkérő a felhívás V.2) 3.G pontjában kifejezetten előírta, hogy amennyiben nem a megadott referenciatermékre nyújtanak be ajánlatot, úgy az egyenértékűséget igazolni kell. Az egyenértékűség igazolása ugyanakkor nem a referenciatermékre vonatkozik, hanem arra, hogy a megajánlott eszköz megfelel a műszaki követelményeknek, és a meglévő rendszerekbe való beillesztés esetén biztosított a hibamentes működés. Az ajánlatkérő kifejezetten rögzítette azt, hogy kizárólag a jobb beazonosíthatóság érdekében határozott meg gyártmányokat és típusokat. (...)A Döntőbizottság fentiekkel összhangban rámutatott arra, hogy az ajánlatkérőnek nem azt kellett vizsgálnia,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4404

3. találat: Az egyenértékűség megállapításának időpontja a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Építési beruházás beszerzésére irányuló eljárásban az egyenértékűséget az ajánlatkérő az ajánlatadás során, avagy a kivitelezés során dönti el?
Részlet a válaszból: […]közérthető meghatározása érdekében szüksége van.A 26. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés a) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.A műszaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny elő­tti megnyitását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy elő­nyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3724

4. találat: Egyenértékűség, helyettesíthetőség építési beruházásoknál

Kérdés: A 310/2011. kormányrendelet 26. §-ának (6) bekezdése vonatkozik-e az építési beruházás tárgyú eljárásban a beépítendő elemekre, szerkezetekre? Azaz ha a költségvetési kiírásban egyes beépítendő elemeket, szerkezeteket gyártóra, típusra, gyártmányra hivatkozva határoz meg az ajánlatkérő, a megnevezés mellett kell-e szerepeltetni a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést? Amennyiben a fenti kérdésre igen a válasz, úgy az ajánlatkérőnek a felhívásban, a műszaki leírásban meg kell-e határoznia azt, hogy mit ért egyenértékűség alatt, meg kell-e határoznia a helyettesítő termékek paramétereit, amelyek alapján az ajánlatkérő eldöntheti az egyenértékűséget?
Részlet a válaszból: […]határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket, vagy árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy elő­nyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.Ezt erősíti a kormányrendelet 26. §-ának (1) bekezdése is, amely árut és építési beruházást együtt kezel és említ, függetlenül a közbeszerzési értelemben definiált beszerzési tárgyak megnevezésétől.Az említett 26. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában európai műszaki engedély az áru használati alkalmasságának kedvező műszaki elbírálása, amely az építési munkákra vonatkozó alapvető követelményeknek az áru belső tulajdonságai és a meghatározott alkalmazási és használati feltételek szerinti teljesítésén alapul; az európai műszaki engedélyt az Európai Unió tagállama által e célra kijelölt tanúsító szervezet bocsátja ki.Összességében tehát a válasz igen, építési beruházás esetében is lehet a műszaki tartalomban olyan gyártmányt stb. meghatározni, mely az egyértelmű és közérthető meghatározás miatt fontos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3723

5. találat: Esélyegyenlőség alapelvének sérelme

Kérdés: Nem esélyegyenlőtlen-e az az elvárás, hogy az ajánlattevők a beszerzés tárgyát képező termékhez kizárólag környezetbarát emblémával ellátott alapanyagot használhatnak fel?
Részlet a válaszból: […]szervezettől származó vizsgálati jelentést is. Tehát az ökocímkével ellátott alapanyag előírható, amennyiben ezzel egyenértékű megoldást is elfogad az ajánlatkérő, hiszen kizárólag környezetbarát emblémával ellátott alapanyag engedélyezése előnyösebb helyzetbe hozza azokat a gyártókat, akik/amelyek elismert szervezet vizsgálat jelentésével támasztják alá megfelelőségüket.A kormányrendelet 27. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzési műszaki leírást valamennyi felhasználó, ezen belül, amennyiben a közbeszerzés tárgyára nézve értelmezhető, a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának figyelembevételével kell meghatározni.A (2) bekezdés alapján amennyiben az ajánlatkérő a 26. § (2) bekezdés b) pontja szerinti teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények keretében környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai, nemzeti vagy nemzetközi ökocímkékre, vagy bármely más ökocímke által meghatározott részletes leírásokra, vagy szükség esetén azok egy részére, feltéve hogy:- ezek a leírások alkalmasak a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzők meghatározására,- az ökocímke követelményeit tudományos adatok alapján állapították meg,- az ökocímke olyan eljárás keretében került elfogadásra, amelyben valamennyi érdekelt fél részt vehetett, és- a leírások valamennyi érdekelt számára hozzáférhetők - a)-d) pontok.A (3) bekezdés szerint az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ökocímkével ellátott termékek és szolgáltatások esetében vélelmezi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3698

6. találat: Felhívásban megjelölttől eltérő típusú gép elfogadhatósága kivitelezési szakban

Kérdés: Az ajánlatkérő építési beruházására írt ki közbeszerzési pályázatot, amelynek része volt egy bizonyos műszaki jellemzőjű gép beszerzése és beépítése. A kiírásban "egy bizonyos típus megnevezése vagy azzal egyenértékű berendezés" szerepelt. A nyertes ajánlattevő ajánlatában nem jelölt meg semmilyen típust sem a gépre vonatkozólag. A kivitelezéskor elfogadható-e az ajánlati felhívásban megjelölt típustól eltérő típus, amely műszaki paraméterei alapján az ajánlattevő szerint a kiírásnak megfelelően azzal egyenértékű?
Részlet a válaszból: […]az ajánlattevő nem jelölt meg típust, így vélelmezhető, hogy a megjelölt típust képes szállítani. Tekintettel arra, hogy a teljesítés szakaszában derült ki, hogy valójában nem az adott géptípust szállították le, így a kötelezettnek egyetlen lehetősége van: egyeztetni a jogosulttal, és amennyiben az ajánlott géptípust a jogosult elfogadja, a gép leszállítható. Ezt a kérdést nem kifejezetten közbeszerzési szempontból vizsgáltuk,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 672
Kapcsolódó tárgyszavak: ,