Harmadik személy a közbeszerzésben

Kérdés: Kit értünk "harmadik" személy alatt a közbeszerzésben? Az alvállalkozót is?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásban két fő szerepkör van: az ajánlatkérői és az ajánlattevői.Mindenki más, a feleken kívüli "harmadik" személynek minősül. Ugyanakkor arra is tekintettel kell lenni a kérdés megválaszolása során, hogy az ajánlattevő mellett megjelenhetnek olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.
Kapcsolódó címke:

Közreműködők a Kbt.-ben

Kérdés: Kik minősülnek harmadik személyként közreműködőnek?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési eljárás során harmadik személyen a 10százalékot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót értjük. AKbt. a személyes közreműködést ettől függetlenül az alábbiak szerint írja elő.Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.
Kapcsolódó címkék:  

Alvállalkozó, harmadik személy bejelentése

Kérdés: Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 105. §-a szerint a részvételi felhívásban előírta az alvállalkozó, vagy a harmadik személlyel történő szerződéskötés bejelentésének kötelezettségét, és ezt az ajánlattevő nem tette meg, akkor utólag, az ajánlatban erre már nincs lehetősége?
Részlet a válaszából: […] Igen, új szereplők bevonására az ajánlattételi szakaszbannincs lehetőség. Ajánlattevőnek a részvételi szakaszban kötelessége az egyes"szereplők" pozicionálása, azaz a 10 százalékot meghaladó mértékben igénybevenni kívánt alvállalkozók nevesítése, a többi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.
Kapcsolódó címkék:  

Harmadik személy megjelölése az ajánlatban

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel kapcsolatban az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni. Mi a helyzet akkor, ha ezt előre nem látjuk, nem jelöljük meg, de utóbb kiderül, hogy a szerződéskötés mégis szükséges? Illetve, ha megjelöljük, de végül nem kötünk szerződést harmadik személlyel a megjelölt közbeszerzési rész vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...meghaladó mértékben igénybe venni kívántalvállalkozó alkalmazása esetében. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőneknincs tudomása a harmadik személyről, így a szerződéskötés esetleges elmaradásaés az ajánlattevő saját teljesítése nem hozza hátrányos helyzetbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.
Kapcsolódó címkék:  

Harmadik személy alkalmasságára vonatkozó nyilatkozat tartalma

Kérdés: A harmadik személy alkalmasságára, kizáró okok igazolására vonatkozóan a Kbt. semmilyen igazolási módot nem ír elő, az ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy a teljesítés melyik részében fogja igénybe venni azt. Ezek szerint, ha valakinek fennálló szerződése, keretszerződése van egy beszállítóval, amelynek mértékét, körülményeit nem kell módosítania a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, a beszállítója nem minősül alvállalkozónak. A szerződés teljesítésében való közreműködésének mértékétől függetlenül, csak arról kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek, hogy miben vesz részt. A gyakorlatban a kérdéssel kapcsolatban háromféle megközelítést tapasztaltam: az első szerint a Kbt. 71. § 1. a) pontjára vonatkozó nyilatkozatban minden, a szerződés teljesítésében az ajánlattevőn kívül elvégzett tevékenység megnevezésre kerül, a másik szerint csak a 10 százalék alatti teljesítési értékkel rendelkező résztvevők, alvállalkozók tevékenységei kerülnek megnevezésre, a harmadik szerint pedig csak az alvállalkozónak nem minősülő közreműködők tevékenységei. Mi a helyes, jogszerű megközelítés?
Részlet a válaszából: […] ...külföldi ajánlattevő számára kellvilágossá tenni a kérdést. Kétféleképpen közelítenénk meg a kérdést a következőkszerint:- harmadik személy az, aki (amely) 10 százalékot nemmeghaladó mértékben vesz részt alvállalkozóként a teljesítésben;- alvállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.
Kapcsolódó címkék:    

"Harmadik személyes" nyilatkozat tartalma

Kérdés: A Kbt. 71. és 105. §-a alapján az ajánlattevőnek/jelentkezőnek nyilatkoznia kell harmadik személy és alvállalkozók témakörben. Kérdésem: ha egy ajánlattevő 10 százalék feletti alvállalkozót von be, nyilatkozik a 10 százalék alatti alvállalkozók kizáró okai tekintetében, akkor a harmadik személlyel kapcsolatban mit kell nyilatkoznia? A 10 százalék feletti alvállalkozó által ellátandó tevékenységet is le kell nyilatkozni a harmadik személyes nyilatkozatnál?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérő információt kérhet az ajánlattevőtől- Kbt. 71. § (1)bekezdésének a) pontja és a 105. § (1) bekezdésének a) pontja alapján arravonatkozóan, hogy az ajánlattevő mely közbeszerzési /szerződési részteljesítésére fog harmadik személlyel szerződést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 28.
Kapcsolódó címkék:  

Nyilatkozattartalom "harmadik személy" esetén

Kérdés: A Kbt. 71. és 105. §-a alapján az ajánlattevőnek/jelentkezőnek nyilatkoznia kell harmadik személy és alvállalkozók témakörben. Kérdésem, ha egy ajánlattevő 10 százalék feletti alvállalkozót von be a teljesítésbe, és nyilatkozik a 10 százalék alatti alvállalkozók kizáró okai tekintetében, akkor a harmadik személlyel kapcsolatban mit kell nyilatkoznia? A 10 százalék feletti alvállalkozó által ellátandó tevékenységet is le kell nyilatkozni az ún. harmadik személyes nyilatkozatnál?
Részlet a válaszából: […] ...világítanak rá egyértelműen, de a 10százalékos mértéket meg nem haladó mértékben igénybe venni kívántalvállalkozók, azaz maguk a harmadik személyek nem kerülnek nevesítésre, ígyegy egyszerű nyilatkozattal egyértelművé tudja tenni az ajánlatkérő, hogy nemtartoznak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 17.
Kapcsolódó címkék:  

"Harmadik személy" a Kbt. szempontjából

Kérdés: A "harmadik személy" kategória miért nem foglalja magában az alvállalkozókat is? Hogyan vezethető ez le a Kbt.-ből, figyelemmel arra, hogy a Kbt. a harmadik személy fogalmát nem definiálja?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési törvény az alvállalkozó fogalmát definiálja,a harmadik személyt viszont nem. A Kbt. 4. §-ának 2. pontja szerintalvállalkozó az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő aközbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 12.
Kapcsolódó címkék:  

Elhatárolási kérdések ajánlattevői oldalhoz kapcsolódó szereplők vonatkozásában

Kérdés: Hogyan lehet pontosan elhatárolni az alvállalkozót, a harmadik személyt, valamint az egyéb, bevonni kívánt szervezetet? Alvállalkozó a Kbt. 4. §-a szerint, akivel ajánlattevő a közbeszerzésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani; harmadik személy: a 71. § (1) bekezdés a) pontja tartalmazza: ...ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni...; egyéb szervezet: a 66. § (2) bekezdésében, 67. § (4) bekezdésében meghatározott szervezet. Ez utóbbi szervezettel az ajánlattevő nem fog szerződést kötni? Milyen viszonyuk van? A szerződés teljesítése során hogyan kérheti számon ajánlatkérő ez utóbb említett szervezet helytállását? A törvényszövegből kiindulva, akivel ajánlattevő szerződést fog kötni, az egyrészt alvállalkozó, másrészt harmadik személy is? Akivel nem a közbeszerzésre tekintettel köt szerződést, vagy módosít, az nem alvállalkozó? Ezt hogyan tudja ajánlatkérő eldönteni? Kizárólag az ajánlattevők nyilatkozatára támaszkodhat? Bekérhető-e az ajánlatkérőktől az alvállalkozóval kötött szerződés?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nagyon összetett, és a törvényi rendelkezésekbőlegyértelmű választ nehéz adni. Sorrendben tehát válaszunkat az alábbiakban foglaljukössze.1. A közbeszerzés rendszerében alvállalkozó az a személyvagy szervezet, akit ajánlattevő a közbeszerzési szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.

10 százalék alatti alvállalkozó és "harmadik személy" fogalmának azonossága

Kérdés: A 10 százalék alatti alvállalkozó és a "harmadik személy" fogalom azonos kört takar - véleményünk szerint. Mit értünk e fogalmakon?
Részlet a válaszából: […] A 10 százalékot meg nem haladó mértékben igénybe vennikívánt alvállalkozóval, azaz az ún. harmadik személlyel kapcsolatban azajánlatkérő csak olyan információt kaphat, hogy a közbeszerzés tárgyának melyrésze tekintetében kíván ilyen típusú szereplőt foglalkoztatni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.
Kapcsolódó címkék:  
1
2