Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott referencialevél tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárás referencialevél alaki hibája esetén

Kérdés: Cégünk egy pályázathoz a testvérvállalatát jelölte meg kapacitást nyújtó szervezetként a szakmai alkalmasság tekintetében. Az ok: a rendelkezésre álló referencialevelek nem darabszámot tartalmaznak, hanem értéket, de a pályázatban darabszámot adnak meg minimum alkalmassági követelményként. Tehát a referencialevelünk alakilag nem fog megfelelni, nincs idő másik beszerzésére. Szükséges-e a testvérvállalatot alvállalkozóként is megjelölni? Mi magunk is képesek vagyunk a teljesítésre, a testvérvállalatra csak a referencia miatt van szükség (náluk rendelkezésre áll olyan, ami a darabszámokat is tartalmazza). Esetleg induljunk egyedül, és a rendelkezésre álló, összeget tartalmazó referencialevélről nyilatkozzuk le, hogy az darabszámban meghaladja a megadott minimumot?
Részlet a válaszból: […]szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.A (3) bekezdés szerint a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciaigazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.Végül a (3a) bekezdés tartalmazza azt a rendelkezést, miszerint az ajánlatkérő a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint a referenciaigazolásban csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.Ennek alapján az ajánlatkérő mennyiségi előírása megfelel a követelményeknek, azaz a darabszám előírását kell az ajánlattételkor az ajánlattevőnek figyelembe vennie. Amennyiben a darabszámot nem tartalmazza a referenciaigazolás, és a kormányrendelet értelmében referenciaigazolás benyújtása ebben az esetben kötelező (ez nem derül ki a kérdésből), úgy a darabszám hiánya az ajánlat érvénytelenségéhez fog vezetni. A referencialevél ugyanis nem egészíthető ki, nem váltható ki referencianyilatkozattal, ha az adott esetben annak benyújtása szükséges a kormányrendelet szerint. Ezt korlátozza a Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése, amely pontosan meghatározza azt, hogy mely esetekben szükséges referencialevél benyújtása. Előbbi igazolási módokat keverni, összeadni, kiegészíteni nem jogszerű megoldás.A kérdés szerinti esetben két lehetősége van az ajánlattevőnek:Vagy más kapacitást nyújtó szervezetet von be, amely megfelelő referenciát képes biztosítani, vagy az érintett referencialevelet újrakéri az érintett szerződő féltől a kapacitást biztosító szervezet, melyet a kérdésben "testvérvállalatnak" jelöl a kérdező. Az alvállalkozói bevonásra, amennyiben kapacitást biztosító szervezetről beszélünk, nincs szükség, hiszen a kapacitást biztosító szervezet mindenképpen részt kell, hogy vegyen a teljesítésben, amennyiben referenciát szolgáltat. Erre utal a Kbt. 65. §-ának (9) bekezdése, mely szerint az ajánlattevő, részvételre jelentkező csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Mivel ez a bevonás önmagában alvállalkozói bevonást eredményez, így külön a kapacitást biztosító szervezet alvállalkozóként való bevonására nincs szükség az eljárás során. A teljesítés során természetesen az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4100

2. találat: Közszolgáltatók referencialevél iránti igényének alapja

Kérdés: Milyen formában kérhet tőlem a közszolgáltató referencialevelet, ha a 321/2015. kormányrendelet ezt nem teszi lehetővé?
Részlet a válaszból: […]bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;- ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással, vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával - a) és b) pontok.A (3) bekezdés értelmében a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciaigazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az ajánlatkérő egyéb objektív alapú alkalmassági kritériumot írjanak elő az alábbiak szerint:A kormányrendelet 4. §-ának (4) bekezdése szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4017

3. találat: "Saját" referencia

Kérdés: Az alkalmasság körében építési beruházás esetén kizárólag a korábbi szerződő partnerem adhat referenciát, vagy magam is benyújthatok referencianyilatkozatot korábbi szerződések teljesítéséről? Ha igen, ezt milyen feltételekkel fogadja el az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]felhívásban jelezte.A 21. § (2) bekezdés arról rendelkezik, hogy építési beruházás esetén, főszabály szerint, 5 évre vonatkozóan kérhető referencia, a legjelentősebb építési beruházások ismertetésével. Amennyiben azonban szükséges a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében, akkor az 5 éves időszak 8 évre bővíthető.Ehhez kapcsolódóan rendelkezik a 22-23. § a referenciaismertetés, -igazolás módjáról a következőkben ismertetett, (3) és (4) bekezdéseiben:- a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciaigazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is;- az (1)-(3) bekezdés szerinti esetekben a szerződést kötő másik félnek az igazolást a szerződés tartalma alapján szerződésszerű teljesítés esetében - építési beruházás esetén a sikeres műszaki átadás-átvételt követően - kötelessége a kérés beérkezését követő két munkanapon belül, de legkésőbb a teljesítést követő 15 napon belül díjmentesen kiállítani.A 22. § idézett rendelkezése szerint az uniós eljárásrendbe tartozó építési beruházási közbeszerzési eljárásában kizárólag referenciaigazolás nyújtható be, amelyet a szerződést kötő másik fél állít ki, az ajánlattevő ilyet nem készíthet. Ebben az igazolásban be kell mutatni a referenciául szolgáló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3866

4. találat: Eljárás azonosítójának pótlása

Kérdés: A tender ajánlatkérője úgy kéri benyújtani az ajánlatot, hogy az eljárás azonosítója szerepeljen minden egyes benyújtott dokumentumon. Fogunk benyújtani egy külföldi intézmény által kiállított referenciát, erről azonban lemaradt ez a szám. Ráírhatom tollal, és szignálják le az ajánlat aláírói, és pecsételjem le, figyelembe véve az ajánlatkérő következő előírását? Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyet - az ajánlat beadása előtt - módosítottak, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is el kell látni kézjeggyel.
Részlet a válaszból: […]részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - e) pont. Tehát ha formai követelménynek tekinthető az azonosító megjelenítése, és ezzel ellentétes információt a dokumentáció vagy az eljárást megindító hirdetmény nem tartalmaz, úgy az azonosító elhagyása esetében sem lesz érvénytelen az ajánlat. Amennyiben az ajánlattevő az azonosítót el kívánja helyezni a dokumentumon, érdemes az ajánlatkérő elő­írását figyelembe véve a kérdésben feltüntetetteknek megfelelően jelölni azt. Fentiekhez kapcsolódva azonban - az érvényes ajánlattétel érdekében - javasoljuk a kérdés szerinti esetekhez hasonló helyzetekben kiegészítő tájékoztatás kérését a Kbt. 45. §-ának (1) bekezdése szerint. E jogszabályhely alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében -, az eljárást megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3001
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Referencialevél érvényessége, felhasználhatósága

Kérdés: Alkalmasság igazolására referencialevelet csak eredeti példányban lehet beadni? Meddig érvényes a referencialevél? Például a 2003-2004-es évek igazolására alkalmas-e az ahhoz képest korábbi dátummal ellátott referencialevél?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; - az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni - igazolható az előző, legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). A közbeszerzési törvény 68. §-ának (1) bekezdése szolgáltatás és árubeszerzés esetében a következőképpen fogalmaz: a törvény 67. § (1) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdése a) pontjának (lásd fenn) esetét a következő módon kell igazolni: - ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; illetve - ha a szerződést kötő másik fél az előző bekezdésben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. Amennyiben tehát a törvény 22. §-ának (1) bekezdése szerinti szervezet a referencia adója, az általa kiadott vagy aláírt igazolást eredeti formában kell benyújtani, minden egyéb esetben elegendő az ajánlattevő nyilatkozata, amely gyakorlatilag helyettesíti az eredeti referencialevelet. A Kbt. 68. §-ának (2) bekezdése alapján építési beruházás esetében minden esetben eredeti igazolás szükséges a referencia nyújtójától a következők szerint: a közbeszerzési törvény 67. § (2) bekezdése a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1213
Kapcsolódó tárgyszavak: ,