Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

40 találat a megadott szerződés teljesítése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Ajánlat szerződésteljesítés megkérdőjelezésén alapuló elutasítása

Kérdés: A C-296/20. számú ügyben egy nagyon érdekes következtetést olvastam, aminek a lényege, hogy az uniós szabályokkal ellentétes, ha az ajánlattevő ajánlatát pusztán azzal az indokkal utasítják el, hogy az nem bizonyítja, hogy az ajánlattevő teljesíti az érintett szerződés teljesítésére vonatkozó feltételt. Ebben az esetben ezáltal nincs is értelme előírni bármit, ha ezt nem követelheti meg az ajánlatkérő? Mi ebben az esetben a megoldás?
Részlet a válaszból: […]hulladékszállításhoz való hozzájárulását csatolják az ajánlathoz.Az eljárás előkészítése során tehát számos bizonytalanság volt, ami miatt vita alakult ki a felek között a nyertes ajánlattevő szerződéskötési feltételei vonatkozásában.Az ítélet kifejezetten kitér arra, hogy "noha az ajánlatkérőnek főszabály szerint meg kell említenie a teljesítési feltételt az ajánlati felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentációban, ennek elmulasztása nem teheti szabálytalanná az odaítélési eljárást, ha a szóban forgó szerződés teljesítésének a feltétele egyértelműen következik a szerződés által érintett tevékenységre alkalmazandó uniós szabályozásból, és a gazdasági szereplő azon választásából, hogy nem azon állam területén teljesíti a szerződést, ahol az ajánlatkérő szerv található".Az adott ügyben annak a gazdasági szereplőnek, aki hulladékot szándékozik szállítani, többek között be kell nyújtania a küldő ország illetékes hatóságának a bejelentési és szállítási okmányokat, a hulladék hasznosításáért vagy ártalmatlanításáért felelős címzettel kötött szerződést, valamint a pénzügyi biztosítékot. Előbbieket részletes szabályok támasztják alá, melyek feltételezik, hogy az ajánlattevő részletes információkkal rendelkezik a hulladék mennyiségéről és összetételéről, a szállítási útvonalról, és az erre a célra használt szállítóeszközökről.A 2014/24/EU irányelv 58. cikke értelmében ahhoz, hogy valamely ajánlattevő részt vehessen a közbeszerzési eljárásban, köteles bizonyítani, hogy ajánlata benyújtásakor megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények lehetővé teszik az ajánlatkérő számára, "hogy csak olyan gazdasági szereplők ajánlattételét fogadja el, akiknek a közelmúltban szerzett tapasztalataikon alapuló műszaki és szakmai képességei arra engednek következtetni, hogy képesek lesznek a szóban forgó szerződés teljesítésére, szükség esetén megszerezve az előírt engedélyeket, illetve logisztikai eszközöket".Mivel az ajánlatkérő nem alkalmassági követelményt írt elő, de nem tette egyértelművé eljárási dokumentumaiban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4786

2. találat: Alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet elhatárolása

Kérdés: Kapacitást nyújtó szervezetnek vagy alvállalkozónak minősül az a piaci szereplő, amelynek kapacitásaira - a szerződés dinamikus beszerzési rendszer keretében történő odaítélése esetén - az ajánlattevő az alkalmasság igazolása körében támaszkodni kíván, és amelyet a szerződés teljesítésébe is be kíván vonni?
Részlet a válaszból: […]megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ehhez képest a Kbt. 3. §-ának 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. Akérdés alapján úgy tűnik, hogy jelen esetben olyan kapacitást nyújtó szervezetről van szó, amelyet az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe is be kíván vonni. A szóban forgó piaci szereplő meghatározó jellege ugyanakkor egyértelműen a kapacitást nyújtó szervezeti minőség, hiszen az ajánlattevő az alkalmasság igazolása körében támaszkodik rá. Természetesen nincs jogi akadálya annak, hogy ugyanez a szervezet a szerződés teljesítésében is részt vegyen alvállalkozóként, de mindvégig a kapacitást nyújtó szervezet kapcsán érvényesülő szigorúbb jogszabályi követelmények teljesülését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4763

3. találat: Teljesítés helyettesítő termékkel

Kérdés: Az ajánlattevő nem tud szerződés szerinti terméket (belátható időn belül) beszállítani vis maior esetén (gyártói nemteljesítés miatt). Van-e lehetőség helyettesítő termékkel történő teljesítésre anélkül, hogy kötbért alkalmaznának a céggel szemben akkor, ha a keretmegállapodásban egyébként nincs lehetőség termékcserére, de a Kbt. megengedi azt?
Részlet a válaszból: […]meghatározó műszaki paramétereiben kedvezőbb termékkel frissítheti a katalógust; e követelmény teljesüléséről az ajánlattevő rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével a termékcseréről szóló tájékoztatásában - Kbt. 109. § (14) bekezdése.Valójában azonban itt sem termékcseréről, hanem a katalógus kiegészítéséről van szó, így a DBR-ben rugalmasan alakítható a termékportfólió, melyet az ajánlatkérő megversenyeztethet. Ebben az esetben ugyanis nincs lehetőség kínálati katalógus alapján a termékek és szolgáltatások közvetlen megrendelésére. Erre hivatkozik a Kbt. 109. § (6) bekezdése az alábbiak szerint:Az (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek a következő módszerek egyikét kell alkalmaznia:-felhívja az ajánlattevőket, hogy az adott közbeszerzés követelményeihez igazítva ismételten nyújtsák be elektronikus katalógusaikat, a termékcsere (14) bekezdésben meghatározott elő­írásainak megfelelően töltsék fel új termékeiket; vagy-értesíti az ajánlattevőket, hogy a már benyújtott elektronikus katalógusokból gyűjti össze azokat az információkat, amelyek az adott közbeszerzéshez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek - a) és b) pontokA termékcsere intézménye tehát nem a Kbt.-ből következik, így amennyiben egyébként az ajánlatkérő a szerződésmódosítási szabályok szerint ezt nem teszi lehetővé keretmegállapodásában, abban az esetben véleményünk szerint nincs arra lehetőség. A termékcserével kapcsolatos eljárásrend részletes szabályozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4700

4. találat: Új szakember bevonásának feltételei a teljesítés során

Kérdés: Ha a teljesítés során változás van a szakember tekintetében, abban az esetben csak olyan szakember vonható be, aki legalább ugyanolyan kvalitással bír, mint az eljárást megindító felhívásban meghatározott minimumtapasztalat, vagy akár az az érték, amivel nyert az ajánlattevő?
Részlet a válaszból: […]megfeleljen a szakember, hanem az is, hogy az értékelési szempontok szerint is helyébe tudjon "elvi értelemben" lépni az új szakember a réginek, függetlenül a teljesítés szakaszától.A Kbt. 71. §-ának (9) bekezdése alapján a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását.A 138. § (4) bekezdése szerint az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybe­vétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4645

5. találat: Szerződés teljesítésének időpontja a közzétételi kötelezettség kontextusában

Kérdés: A Kbt. 43. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) - valamint, ha a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is - közzétenni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat. A cd) pont esetében építési beruházás során mely időpont az irányadó? A beruházás kivitelező általi készre jelentésének időpontja, a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja vagy a teljesítésigazolás kiadásának időpontja? A legtöbb esetben ezek az időpontok eltérőek, akár jelentős időbeli eltérés is lehet közöttük. Vagy esetleg más időpont az irányadó? A ce) pont esetében fordított áfás szerződés esetén mely időpont az irányadó? Amikor a kivitelező felé teljesítette a végszámla kifizetését az ajánlatkérő, vagy amikor az áfa összegét megfizette? [A 44/2015. MvM rendelet 16. mellékletének V.2.4) pontjában a nettó ellenszolgáltatást kéri feltüntetni, a CoRe rendszerben azonban a bruttó ellenszolgáltatást kell feltüntetni. Fordított áfa esetében az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja eltér.]
Részlet a válaszból: […]támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül - ca)-ce) alpontok.A cd) alpont vonatkozásában a kérdés megítélése szerződésfüggő. A műszaki-átadás átvétel megindításának a napja főszabályként irányadó (Ptk. 6:247. §), hiszen akkor kezdi meg a kötelezett fél az átadást. Amint befejeződik az eljárás, az átadás visszamenőleg az átadás megkezdésére nézve lesz teljesített. Ettől eltérhetnek a felek, lehetőség van a sikeres műszaki átadás-átvétel napjára időzíteni a teljesítést, ekkor az eljárás befejezése lesz a teljesítés időpontja. A felek választhatják a készre jelentést is a teljesítés vonatkozásában irányadó időpontnak, de ebben az esetben is akkor javasolt visszamenőleg, ha már az átadás-átvétel megtörtént. A teljesítésigazolás időpontját nem tekintenénk irányadónak, még ha ebben a felek meg is egyeznek, hiszen ez olyan jogot biztosít az ajánlatkérőnek, mely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4569

6. találat: Árfolyamkövető algoritmus bevezetése a szerződésbe szerződésmódosítással

Kérdés: Van-e lehetőség az árfolyamkövető algoritmus szerződésbe való beillesztésére módosítás során?
Részlet a válaszból: […]éri el a de minimis értékhatárát, vagy a 141. § (4) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt 50%-os értéket.Mivel a módosítás nem sorolható a Kbt. 141. § (2) bekezdése, továbbá a 141. § (4) bekezdése körébe, ezért érdemes megvizsgálni a 141. § (6) bekezdés alkalmazásának lehetőségét.A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha- olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;- a módosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4527

7. találat: Hibajavítás kezelése informatikai projekteknél a szerződésteljesítés folyamatában

Kérdés: Informatikai projektek (például informatikai rendszerek tervezése, bevezetése) megvalósítása esetében előfordul, hogy az egyes mérföldkövek teljesülése során az ajánlatkérő/megrendelő a teljesítésigazolás aláírása előtt kér néhány hibajavítást, amivel a mérföldkő (így akár a végteljesítési határidő) akár 1-2 héttel kitolódhat. Ezek az időeltolódások hogyan kezelhetők jogszerűen? A kérdés vonatkozik akár nyílt közbeszerzési eljárásos eljárás, vagy keretmegállapodást követő verseny-újranyitásos eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére is. Ezek a hibajavítások teljesen "normálisak" e projektek esetében, mégis kérdéses, hogy ez hibás teljesítésnek minősül-e, esetleg minden ilyen esetben szerződésmódosítást kell kezdeményezni?
Részlet a válaszból: […]szükséges lenne utalni a szerződésben, hiszen ha minden apró, a további munkát egyébként nem akadályozó (például miért piros a gomb, legyen inkább zöld) típusú problémát hibás teljesítésként értelmez az ajánlatkérő, úgy az ajánlattevő folyamatosan kötbérfizetési kötelezettség mellett javítgat, és ennek következtében a többi határidő sem lesz tartható.Lényeges, hogy a hiba jellege és fontossága azonosítva legyen, és ennek megfelelően kerüljön a mérföldkő lezárásra. Ennek a szabályrendszernek a kialakítása, ha még a teljesítés elején járunk, elképzelhető szerződésmódosításként, amennyiben erre az ajánlatkérő nem gondolt, vagy eleve nyílt eljárásban történt a beszerzés, és az ajánlattevőnek nem volt lehetősége hatást gyakorolni a szerződésre.Amennyiben a felek a hibajegyzék nélküli tökéletes működést definiálták teljesítésnek, úgy kevés a mozgástér, ezért szükséges a hibák jellegét megkülönböztetni, és ehhez kötni az egyes mérföldköveket. Ha egy-egy hiba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4525

8. találat: KEF által kötött megállapodások teljesítése

Kérdés: Igaz-e, hogy a DKÜ új keretmegállapodások alapján szolgáltat, és már nem lehet a KEF-hez fordulni?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatta.A DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdése alapján a KEF rendeletnek 2019. október 31. napjáig hatályos 1. számú melléklete 1-3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítésére alkalmas,- 2019. október 31. napján hatályban lévő KEF rendelet szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében, 2019. november 1. napján,- 2019. október 31. napján folyamatban lévő központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő KEF rendelet szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében (a továbbiakban: keretmegállapodások), annak létrejöttének napjána Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) helyébe jogutódként - a rendelet szerinti központi közbeszerző szervként - a DKÜ lép, továbbá a KEF rendelet 2019. október 31-ig hatályos 1. számú mellékletének 1-3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítése a DKÜ rendelet szerint történik - a) és b) pontok.A jogutódlást követően a keretmegállapodásokhoz történő csatlakozásra, lehívásra, újraversenyeztetésre a keretmegállapodástól függően a DKÜ rendelet szerinti valamennyi érintett szervezet jogosulttá válik. A jogutódlást követően azon érintett szervezetek, amelyek a KEF rendelet 2019. október 31-ig hatályos rendelkezései szerint nem tartoztak a KEF rendelet hatálya alá, a keretmegállapodások alkalmazása tekintetében a KEF rendelet szerinti önként csatlakozónak minősülnek. A két szervezet alanyi hatályának különbségéből adódó státuszváltozás ennek megfelelően az érintett szervezetek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4441

9. találat: Kapacitást biztosító szervezet megfelelősége

Kérdés: Szükséges-e, hogy a kapacitást biztosító szervezet minden feltételnek megfeleljen, amelyet igazol?
Részlet a válaszból: […]kitermelése (gyártása) és leszállítása) [...] fog ténylegesen részt venni a szerződés teljesítése során".A Döntőbizottság alapvetően osztotta az ajánlatkérő álláspontját: az előszerződésből nem az következik, hogy a kapacitást biztosító szervezet fogja végezni a kitermelési (gyártási) tevékenységet, hanem hogy ezen folyamatokban részt fog venni. Sem a Kbt., sem a közbeszerzési dokumentumok nem tartalmaztak arra vonatkozó előírást, hogy a kapacitást nyújtó szervezetnek, illetve az alvállalkozónak kell a kitermelési (gyártási) tevékenységet végeznie: ahogy a kérelmező is hivatkozik rá kérelmi eleme indokai között, az ajánlatkérő előírásaiból mindössze az következett, hogy az ajánlatban be kell mutatni, honnan származik a szemcsés keverék, olyan előírás nem volt, hogy a kitermelést (gyártást) kizárólagosan bányajogosultsággal rendelkező szervezet végezheti. A vita tárgya az volt, hogy a kapacitást biztosító szervezetnek kell-e bányajogosultsággal rendelkeznie, hiszen csak ebben az esetben fog tudni a teljesítésben közvetlenül részt venni.A jogorvoslati fórum megállapította, hogy jelen esetben az ajánlattevő több szervezetet fog bevonni a szerződés teljesítésébe, ezek között szerepel az érintett kapacitást biztosító szervezet is. Mivel nincs jogszabály, amely kizárja, hogy a kapacitást biztosító szervezet mint alvállalkozó a szerződés teljesítése során például a kitermelési (gyártási) tevékenység végzéséhez további alvállalkozót vegyen igénybe, olyat, amely bányajogosultsággal rendelkezik.Az ajánlatkérő előírásai azt a feltételt támasztják a kapacitást nyújtó szervezettel szemben, hogy okirattal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4416

10. találat: Szerződés tartalmának egyszerűsítése

Kérdés: Van-e lehetőség a szerződést "karcsúsítani", amikor már egyértelmű, hogy nincs rá szükség, és a felek sem szeretnék a továbbiakban a teljesítést?
Részlet a válaszból: […]nehézségekből eredő jogvita lezárása érdekében. Más a helyzet - mint ahogyan az a döntésben olvasható -, ha az említett szerződés dokumentumai előírják bizonyos, akár lényeges feltételek kiigazításának lehetőségét a szerződés odaítélését követően, és meghatározzák a lehetőség részletszabályait. Ha azonban nagymértékben szűkül a feladatok köre, felvetődik a lehetőség, hogy amennyiben ezt más gazdasági szereplő is előre látta volna, abban az esetben előnyösebb, más ajánlatot tehetett volna. További problémát jelent, hogy a nagymértékű módosítás során nem egyértelmű, hogy a szerződés értékét mennyiben kell csökkenteni, hogy az arányok ne boruljanak fel, elsősorban a nyertes ajánlattevő javára.A Kbt. 141. §-a az alábbi kapcsolódó szabályokat tartalmazza, melyek a szerződés általános jellegének megváltozására, vagy a módosítás lényegtelen voltára utalnak. Az általános jelleg megváltozása véleményünk szerint a témához kapcsolódik, mivel a beszerzési tárgy nagymértékű szűkítésével akár egészen más jellegű teljesítésre van szükség, mely lényegesen alacsonyabb ár elérését is eredményezhette volna, így a jelleg megváltozására nagymértékű szűkítés esetében is figyelni kell.A Kbt. 140. §-ának (4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:- ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét; (...) - a) pont.A következő lehetőség a lényegtelen módosítási körbe sorolás, ahol a feltételek gyakorlatilag azonosak, csak például a mennyiségi jellemzők visszafogottabbak. Ez a mennyiségi változás azonban nem eredményezheti a szerződés gazdasági egyensúlyának felborulását, vagy akár a korábbi tartalom megváltoztatása mellett új tartalom beépítését az eljárásba.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4403
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést