Anyavállalat keretmegállapodásának használata közszolgáltatóként

Kérdés: Közszolgáltatóként megtehetem-e, hogy az anyavállalat keretmegállapodását "használom", ami egyben azt is jelenti, hogy cégünk nem ír ki közbeszerzési eljárást az adott árura és részben a szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá tartoznak. Esetünkben vélhetően erről nincs szó.A Kbt. alábbi, 30. §-a vonatkozásában azt kell eldöntenie az anyavállalatnak, hogy közösen indít leányvállalataival keretmegállapodásos eljárást az első bekezdés szerint, vagy külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Külföldi anyavállalat kapacitásnyújtásának feltétele

Kérdés: Kell-e regisztrálni ahhoz, hogy az ajánlattevő külföldi anyavállalata kapacitást tudjon nyújtani?
Részlet a válaszából: […] Igen, mindenképpen szükséges regisztrálni ahhoz, hogy az ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetként tudja megjelölni az érintett gazdasági szereplőt. Erre akkor is szükség van, ha a kapacitást biztosító szervezet helyett az ajánlattevő tölti ki az EEKD-t, és nyújtja be a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Szerződéses tartalom visszautasítása tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Az ajánlatkérő egy olyan szerződéses tartalomról akar tárgyalni, mely az anyavállalat számára nem elfogadható. A know-how rendelkezésre bocsátásáról van szó. Ebben az esetben megfelelően járunk-e el, ha már az első ajánlatban visszautasítjuk, és nem tekintjük tárgyalási alapnak az ajánlatkérő "ötletét"? Tárgyalásos eljárásnál megtehetjük-e ezt, hiszen nem áll be az ajánlati kötöttség az eljárás során?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 66. §-a értelmében az ajánlatkérőnek el kell fogadnia a felhívás feltételeit, és ajánlatát a meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.A Kbt. 66. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Aránytalanul alacsony árral kapcsolatos indokoláskérés korlátai

Kérdés: Kérheti-e az ajánlatkérő a gyártás költségeinek részletezését, ezen belül százalékos arány meghatározását az eladási ár viszonylatában? Van-e joga az ajánlatkérőnek részletes kimutatások elkészítését kérni akkor, ha a gyártók anyavállalatai nem teszik lehetővé az érzékeny adatok közlését, így az ajánlatkérő valójában szűkíti ezzel a versenyt?
Részlet a válaszából: […] Az aránytalanul alacsony árral kapcsolatos indokoláskérést az ajánlatkérők gyakran félreértik, és ennek következtében olyan szükségtelen információk megadását teszik kötelezővé az ajánlattevők számára, melyek egyrészt nem segítik a döntést, másrészt olyan mértékben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 9.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Kérdés: A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében nyilatkozni kell, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, amelyet jegyeznek vagy nem jegyeznek szabályozott tőzsdén; amennyiben nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakcímét be kell mutatni, illetve amennyiben nem rendelkezik tényleges tulajdonossal, erről szóló nyilatkozat becsatolása kötelező. Hogyan kell nyilatkozni abban az esetben, ha az ajánlattevő 100 százalékos tulajdonosa egy külföldön bejegyzett cég, illetve ennek a cégnek is egy másik gazdasági társaság a 100 százalékos tulajdonosa, azonban ennek a cégnek van tényleges, természetes személy tulajdonosa? Véleményünk szerint ebben az esetben azt kell nyilatkozni, hogy rendelkezik tényleges tulajdonossal, hiszen bárhogy is nézzük, az ajánlattevő anyavállalatának az anyavállalata rendelkezik tényleges tulajdonossal, aki természetes személy. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] Igen, egyetértünk, áttételesen rendelkezik tényleges tulajdonossal, melynek definíciója a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján, a hivatkozott pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.

Igazolás számviteli beszámolóval

Kérdés: Köteles vagyok-e a mérleget becsatolni, ha az ajánlatkérő kéri?
Részlet a válaszából: […] ...a vállalkozó, a külföldiszékhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha az éves beszámoló, azegyszerűsített éves beszámoló, az anyavállalat az összevont (konszolidált) évesbeszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, kötelezőkönyvvizsgálat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Nyilatkozat kkv-státuszról

Kérdés: Az ajánlatkérő nyilatkozatot kér tőlünk, hogy kis- és középvállalkozásnak minősülünk-e. A vonatkozó törvény szerint ugyan nem, de anyavállalatunktól függetlenül azok lennénk. Mi a megoldás, mit nyilatkozhatunk?
Részlet a válaszából: […] ...kivételi körébe tartozik, hanem a fentiekalapján nem minősülnek kkv-nak, nyilatkozatukban nem alkalmazhatják a kkvkifejezést, hiszen azt anyavállalatuktól függetlenül nem tehetik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Gyártó pozíciója a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A régi Kbt. szerint abban az esetben, ha a közbeszerzési pályázatot kizárólagos magyarországi forgalmazó nyújtja be, akkor az ajánlattevő alkalmassága igazolható-e a beszállítónak, mint a termék gyártójának a referenciáival, vagy a referenciák miatt a beszállítót, mint a termék gyártóját alvállalkozónak kell minősíteni? A referenciákat kizárólag a beszállító, vagyis a termék gyártója tudja igazolni. A referencia igazolása miatt a gyártót szükséges közös ajánlattevőnek bevonni ebben az esetben, mivel mint a termék előállítója több mint 25 százalékos résztvevő a szerződés teljesítésében? 2012-től változott ez a szabály?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő minősíti alvállalkozónak, ígyazonban a 25 százalék elérését követően egyben közös ajánlattevői kényszere isvan az anyavállalatnak.Az új törvény hatálybalépését követően is hasonlókényszerhelyzetben van az ajánlatkérő, annyi különbséggel, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Alvállalkoztatás közbeszereztetése régi Kbt. hatálya alatt indult, de az új Kbt. hatálya alá is eső keretszerződés esetén

Kérdés: A jelenleg érvényes Kbt. in-house szabálya szerint (Kbt. 173. §) az anyavállalat 2011. augusztus hónapban szerződést kötött velünk 2012-2013. évekre a tervezhető karbantartási-felújítási munkák elvégzésére. A jelen törvény szerint nem kellett lefolytatnunk közbeszerzési eljárást abban az esetben, ha bevontunk alvállalkozókat a munkák végrehajtásába. Információnk szerint a 2012. január 1-jén életbe lépett Kbt. szerint az in-house szabálya változatlanul megmarad, viszont az alvállalkoztatás esetén az alvállalkoztatni kívánt munkát közbeszereztetni kell. Mi az alvállalkozóinkkal – az anyavállalattal 2012-2013. évekre kötött szerződésünk alapján – keretszerződéseket kötöttünk az általuk elvégeztetni tervezett munkákra. A kérdés az, hogy az alvállalkozókkal kötött, 2012-2013. évekre szóló keretszerződés mentesít-e bennünket az alvállalkoztatni kívánt munkavégzés közbeszereztetése alól?
Részlet a válaszából: […]  Gyakori megoldás anya- és leányvállalata között, hogyegy-egy keretszerződéses általános keretet biztosít, amelyet időszakonkénttöltenek meg tartalommal, módosítanak, egészítenek ki. Amennyiben tehát ebbenaz évben is ezt a megoldást követik, úgy később hozzá kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Kiszerződött tevékenység közbeszereztetése közszolgáltató leányvállalata által

Kérdés: Ha közszolgáltató leányvállalata olyan tevékenységet folytat, amelyet az anyavállalata kiszervezett, az új törvényben marad a jelenleg hatályos törvény 173. §-a szerinti kivétel, azaz nem kell közbeszereznie?
Részlet a válaszából: […]  Az ajánlatkérő vélhetően úgy folytatja tevékenységétjelenleg, hogy a hatályos Kbt. alábbi, 173. §-a alapján saját leányvállalatávalközszolgáltatóként az V. fejezet rendelkezéseinek megfelelve szerződést köt.Kiszerződése tehát lehet jogszerű a Kbt. 173....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.
1
2
3